Skip navigation.
Početna

- Ne primamo više nova pitanja

Transkripcija kur'anskih sura

Transkripcija kur'anskih suraNa aktuelnoj anketi, na stranici, skoro 90 osoba je glasalo da ne zna ni jedne kur'anske sure na pamet, ali da, inshaAllah, ima namjeru da nauci, pa stoga donosimo transkripciju nekoliko kur'anskih sura na latinski, radi olaksanog ucenja: Sura El-Fatiha Bis'millahir-rah'manir-rahim! El-hamdu-lillāhi Rabbil - 'ālemīn, Errahmānir-rahīm, Māliki jev-middīn. Ijjāke na'budu ve ijjāke nesteīn. Ihdi-nessirātal mustekīm, sirātallezīne en'amte 'alejhim, gajril-magūdbi'alejhim ve leddāllīn. (Amin!) Prijevod sūre Fatihe U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, * 2. Milostivog, Samilosnog, * 3. Vladara Dana sudnjeg, * 4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! * 5. Uputi nas na Pravi put, * 6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao, * 7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! *********** Sura Ihlas (Kul-huvallahu) Kul Huvallahu ehad. Allāhus-Samed. Lem jelid, ve lem jūled, ve lem jekunllehū kufuven ehad. Prijevod sūre Kul-huvallahu U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Reci: "On je Allah - Jedan! * 2. Allah je Utočište svakom! * 3. Nije rodio i rođen nije, * 4. i niko Mu ravan nije!" ************ Sura Felek Kul eūzu bi rabbil-felek. Min šerri mā halek. Ve min šerri gāsikin izā vekab. Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad. Ve min šerri hāsidin izā hased. Prijevod sure Felek U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja * 2. od zla onoga što On stvara, * 3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine, * 4. i od zla smutljivca kad smutnje sije, * 5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!" ****************** Sura Nas »Kul eūzu bi rabbin-nās. Melikin-nās. Ilāhin-nās. Min šerril-vesvāsil-hannās. Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās. Minel-džinneti ven-nās.« Prijevod sure Nas U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi, * 2. Vladara ljudi, * 3. Boga ljudi, * 4. od zla šejtana napasnika, * 5. koji zle misli unosi u srca ljudi - * 6. od džina i od ljudi!" ****************** Sūra Vel-Asri Vel-asri! Innel-insane lefi husr. Illellezine āmenu ve amilus-salihāti, ve tevāsav bilhakki, ve tevāsav bissabr. Prijevod sūre Vel-Asri U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Tako mi vremena - * 2. čovjek, doista, gubi, * 3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. . ************** Sūra Nasr (Izā džāe) Iza džāe nasrullāhi vel-feth Ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža. Fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h. Innehū kāne tevvābā. Prijevod sūre Izā džāe U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, * 2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze * 3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao ********** Sura Tebbet-jedā Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe. Ma agnā 'anhu māluhū ve mā keseb. Sejaslā nāren zāte-Leheb. Vemre-etuhū hammā-letel - hatab. Fi džīdīha hablun mim-mesed. Prijevod sure Tebbet-jedā U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je! * 2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao, * 3. ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu, * 4. i žena njegova, koja spletkari; * 5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane! ************** Sura Kafirun KUL JA EJJUHEL-KAFIRUN LA EABUDU MA TABUDUN VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD VE LA ENE ABIDUN MA ABEDTUM VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD LEKUM DINUKUM LIJE DIN Prevod: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Reci: "O vi nevjernici, * 2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, * 3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam; * 4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, * 5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, * 6. vama - vaša vjera, a meni - moja!” *** Sura Kevser INNA EATAJNAKEL-KEVSER FE SALLI LI RABBIKE VENHAR INNE SANIEKE HUVEL-EBTER Prevod: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, * 2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, * 3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati. *** Sura Maun EREEJTELLEZI JUKEZZIBU BID-DIN FE ZALIKEL-LEZI JEDU UL-JETIM VE LA JEHUDDU ALA TAAMIL-MISKIN FE VEJLUN LIL-MUSALLINELLEZINE HUM AN SALATHIM SAHUN ELLEZINE HUM JURAUNE VE JEMNEUNEL-MAUN Prevod: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? * 2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroče, * 3. i koji da se nahrani siromah - ne podstiče. * 4. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, * 5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, * 6. koji se samo pretvaraju * 7. i nikome ništa ni u naručje ne daju !*** Sura Kurejs LI ILAFI KUREJSIN ILAFIHIM RIHLETES-SITAI VES-SAJF FEL-JABUDU RABBE HAZEL-BEJT ELLEZI ATAMEHUM MIN DZUIN VE AMENEHUM MIN HAVF Prevod: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Zbog navike Kurejšija,* * 2. navike njihove da zimi i ljeti putuju, * 3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju, * 4. koji ih gladne hrani i od straha brani. *** Sura Fil ELEM TERE KEJFE FEALE RABBUKE BI ASHABIL-FIL ELEM JEDZAL KEJDEHUM FI TADLIL VE ERSELE ALEJHIM TAJREN EBA BIL TERMIHIM BI HIDZARETIN MIN SIDZDZIL FE DZEALEHUM KE ASFIN MEKUL Prevod: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!* * 2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo * 3. i protiv njih jata ptica poslao,* * 4. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, * 5. pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio? ************************** Napomena: Ovako ucenje kur'anskih suri se moze uciti samo dok se ne nauci arapsko pismo, sto treba sto prije uraditi, tako da se nauci pravilan izgovor kur'anskih ajeta.