Sihr - džini

Duhovna žaštita od džinnsko-šejtanske opsjednusti

Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print

U ovome tekstu navest ću dvanaest duhovnih zaštita od džinnsko-šejtanske opsjednusti koje se nalaze u hadisima poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem

Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print
Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print
U ovome tekstu navest ću dvanaest duhovnih zaštita od džinnsko-šejtanske opsjednusti koje se nalaze u hadisima poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem…Hvala i zahvala pripadaju Allahu, od Njega pomoć i oprost tražimo, i Njemu se utječemo od zlih misli svojih duša i ružnih postupaka. Koga Allah uputi, taj je na pravom putu, a koga na stranputici ostavi, taj upućivača nema. Svjedočim da je samo Allah Bog i da je Muhammed Božiji rob i poslanik.Postoji dosta toga što ljudi čine smatrajući da će ih to sačuvati od napada, dodira i opsjednutnosti džinna, šejtana i sihra, a sve je to zabranjeno i Allahu mrsko. U narednim redovima navest ćemo neke od zabranjenih stvari i postupaka kojima ljudi najčešće pribjegavaju kako bi se zaštitili od džinnsko-šejtanskog svijeta.-Hamajlije, naročito talismani koji sadrže sihr, što je ustvari širk.-Pojedini oblače unutrašnju odjeću naizvrat – naopako, sa uvjerenjem da će od njih odbiti čini, sihr, urok i džinne.-Neki na odjeću stavljaju bašliju – zihericu, pribadaču, sa uvjerenjem da će ih to sačuvati i zaštititi.-Neki ispod odjeće, oko stomaka, vežu crveni konac sa namjerom da se zaštite, a neki stavljaju crveni konac oko desne ruke kako bi se zaštitili.-Neki na ulazna vrata postavljaju stakleno plavo oko.-Neki prosipaju so oko temelja kuće. Ove i slične stvari osim što ne koriste, same po sebi su i zabranjene i sadrže širk.U sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, ima dovoljno toga što nam omogućava da se zaštitimo na način kojim će Allah biti zadovoljan, a od čega ćemo imati i korist. Od Abdullaha b. Abbasa prenosi se da je jednog dana sjedio iza Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kada mu je on rekao: “Dječače, podučit ću te nekoliko riječi: ‘Čuvaj Allaha, i On će tebe čuvati! Čuvaj Allaha i bit će ti na pomoći! Kad tražiš, traži od Allaha, samo od Allaha pomoć traži! Znaj, kad bi se sav svijet skupio da ti pomogne, neće ti pomoći osim onoliko koliko ti je Allah odredio, a kad bi se sastali da ti naštete, ne bi ti mogli naštetiti osim onoliko koliko ti je propisano.’” Postoji i druga predaja koju navodi Ahmed.(Et-Tirmizi, 295, hadis je hasen sahih)U ovome tekstu navest ću dvanaest duhovnih zaštita koje se nalaze u hadisima poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem.Prva zaštita: ZikrUistinu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, kazao: “Zaista je Allah Jahji, sinu Zekerijinom, naredio pet stvari…” U hadisu između ostalog stoji: “…Naređuje vam da se Allaha sjećate. Primjer toga je kao primjer čovjeka za čijim je tragovima užurbano krenuo neprijatelj. Čovjek naiđe na dobar zaklon u kojem se skloni od neprijatelja. Isto je sa robom Božijim: ne može se zaštititi od šejtana nikako drukčije osim zikrullahom – spominjanjem Allaha.” (Ovaj hadis prenosi Haris el-Eš‘ari . Et-Tirmizi, 297, hadis je hasen sahih. Hafiz Munziri kaže: “Prenose ga Et-Tirmizi, En-Nesai jednim dijelom, Ibn Huzejma u svom Sahihu, Ibn Hibban u svom Sahihu, i El-Hakim koji kaže: “Sahih je po uvjetima El-Buharija i Muslima. Et-Tergib vet-terhib, 2/370, 371) _________________________________________Druga zaštita: Spomenuti Allahovo ime prilikom buđenjaPoslanik Muhammed,sallallahu alejhi we sellem, kazao je: “Kad neko od vas zaspi, šejtan na njegovu potiljku zaveže tri čvora, koji su zavezani cijelu noć. Ako se čovjek probudi i spomene Allaha, odriješi se prvi čvor. Ako uzme abdest, odriješi se i drugi, i ako klanja sabah, odveže se i treći. Čovjek ustaje sav okretan i veseo, a ako ništa od toga ne učini, ustaje mrzovoljan i lijen.” (Hadis se prenosi od Ebu Hurejre, a bilježe ga El-Buhari i Muslim) __________________________________________Treća zaštita: Spominjanje Allaha pri izlasku iz kućePoslanik Muhammed,sallallahu alejhi we sellem, kazao je: “Ko pri izlasku iz kuće izgovori: ‘Bismillahi tevekkeltu ‘ alellahi, la havle la kuvvete illa billahi’ (U ime Allaha, na Allaha se oslanjam, nema snage ni moći osim u Allaha), biva mu kazano: ‘Dovoljno je i zaštitio si se!’, a od njega se udalji šejtan.” (Hadis prenosi Enes b. Malik.Hafiz Munziri kaže da ga prenose Et-Tirmizi, koji kaže da je dobar, En-Nesai, Ibn Hibban u svome Sahihu, Ebu Davud: “Kad čovjek izađe iz kuće i izgovori: ‘Bismillahi tevekkeltu ‘alellahi la havle la kuvvete illa billah’, kaže mu se: ‘Na pravom si putu, dovoljno ti je i sačuvan si. Od njega odstupi šejtan, a drugi mu šejtan kaže: ‘Kako ćeš sa čovjekom koji je sačuvan, na pravom putu?’” Et-Tergib vet-terhib) ____________________________________________Četvrta zaštita: Spominjanje Allaha pri ulasku u džamijuKad bi vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, ušao u džamiju, proučio bi: E’uzubillahil-‘azim ve bivedžhihil-kerim ve sultanihi-i-kadim mineš-šejtanir-radžim!” “Je li dovoljno?”, upitao me je. “Da”, odgovorih. Zatim je dodao: “Kada čovjek ovo uradi, šejtan kaže: ‘Siguran je od mene cijeli dan.’” (Ebu Davud, 300. Hadis prenosi Abdullah b. El-‘Asa) _______________________________________Peta zaštita: Spominjanje Allaha ujutroPoslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kazao je: “Ko izgovori: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve’ala kulli šej’in kadir’, svakog dana stotinu puta, kao da je oslobodio deset robova, a upiše mu se stotinu sevapa, izbriše stotinu grijeha i to će mu biti zaštita od šejtana tog dana, sve dok ne zanoći. A niko ništa bolje od toga ne može uraditi, osim da to izgovori još više puta. Ko u toku jednog dana izgovori: ‘Subhanallahi ve bihamdihi…’,bit će mu oprošteni grijesi, makar ih bilo koliko morske pjene.” (Muslim, 301. Hadis prenosi Ebu Hurejra) ________________________________________Šesta zaštita: Spominjanje Allaha ujutro i navečerPoslanik Muhammed,sallallahu alejhi we sellem, kazao je: “Ko god ujutro i navečer kaže: ‘Bismillahi-llezi la jedurru me’a-smihi šej’un fi-l-erdi ve la fi-s-sema’i ve huve-ssemi’ul-‘alim’, ništa mu ne može nauditi.” (Hadis prenosi Osman b. Affan, r.a.)Ebu Hurejra prenosi od Ebu Bekra da je upitao Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: “Kaži mi šta ću učiti ujutro i navečer?’Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao je: ‘Allahumme ‘alimel-gajbi veš-šehadeti fatire’s-semavati vel-erdi rabbe kulli šej’in ve melikihi ešhedu en la ilahe illa ente e‘uzu bike min šerri nefsii ve min šerriš-šejtani ve širkihi’ – izgovori to kad ustaješ i kad hoćeš zanoćiti i kad prilegneš.” (Et-Tirmizi, 302, Ahmed, 303, a Et-Tirimizi kaže da je hadis hasen sahih, Ebu Davud, Ed-Darimi) ________________________________________Sedma zaštita: Spominjanje Allaha prilikom odsjedanja u nekom mjestuOd Have, El-Hakimove kćerke, prenosi se da je čula Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da kaže: “Ko odsjedne u nekoj kući, a zatim kaže: “E‘uzu bikelimatillahit-tammati min šerri ma haleka’ – nece mu ništa nauditi…” (Muslim, 305) _________________________________________Osma zaštita: Spominjanje Allaha pri ulasku u kućuOd Džabira b. Abdullaha prenosi se da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da kaže: “Kad čovjek uđe u svoju kuću i prouči bismillu pri ulasku i prije objedovanja, šejtan tada kaže: ‘Nema nam ovdje ni prenoćišta, ni večere. A kad uđe u kuću, a ne prouči bismillu, šejtan kaže: ‘Evo nam konaka’, i, ako ne prouči bismillu prije jela, šejtan kaže: ‘Evo nam konaka i večere!’”U Muvetti imama Malika navodi se: “Kada se uđe u nenastanjenu kuću, kaže se: ‘Es selamu ‘alejna ‘ala ‘ibadillahis-salihin.’” (Muslim, 306, Muvetta, 307) __________________________________________Deveta zaštita: Spominjanje Allaha prije spavanjaOd Ebu Hurejre prenosi se da je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, ovlastio me da čuvam zekat. Došao je neznanac i uzeo pregrst hrane…” Citirao je hadis u kojem na kraju kaže: “Kad odeš u postelju i proučiš Ajetul-kursijju do kraja, od Allaha će ti doći čuvar i sejtan ti se neće moći približiti sve do jutra”, pa je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “To je istina, a on je lažljivac. Ebu Hurejre, znaš li s kim si razgovarao prethodne tri večeri?” “Ne”, odgovori. “To je bio šejtan”, odgovori. (El-Buhari, 308) __________________________________________Deseta zaštita: Proučiti bismillu prilikom skidanja odjećeOd Enesa, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Ono što će te sačuvati od džinnskog oka i ljudi jeste da, kad skidas odjeću, kažeš: ‘Bismillahi!’” (Et-Teberani, El-Evsat, 309) __________________________________________Jedanaesta zaštita: Spomenuti Allaha prije intimnog odnosaOd Abdullaha b. Abbasa prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Ako neko od vas, prije nego što htjedne imati odnos sa suprugom, kaže: ‘Bismillahi Allahumme džennibneš-šejtane ve džennibiš-šejtane ma rezaktena’, i ako im Allah podari dijete iz tog odnosa, šejtan mu nikada neće moći nauditi.” (El-Buhari, 310, Muslim) ___________________________________________Dvanaesta zaštita: Svako jutro pojesti sedam medinskih datulaPoslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, rekao je: “Ko pojede svako jutro sedam medinskih datula, tog dana mu ne može nauditi ni otrov, ni sihr.” (El-Buhari, 311) Poželjno je da datule budu iz Medine, ali ako ih je nemoguće nabaviti, može se pojesti bilo koja druga datula. A Allah najbolje zna!Pripremio: Senad Kovačević – www.ljekovitamockurana.comLiteratura: ⦁ Sahihul-Buhari ⦁ Sahihu Muslim ⦁ Sahihut-Tirmizi ⦁ El-Muvetta ⦁ Er-Reddul-mubin ala bideil-mualidžine ve esiletil-hairine fi medžalil-messi ve-s-sihri ve alakatuhu bit-tibbi ved-dini
Podijeli sa drugima i zaradi sevapShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: