Kur'an

Transkripcija kur’anskih sura

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Na aktuelnoj anketi, na stranici, skoro 90 osoba je glasalo da ne zna ni jedne kur’anske sure na pamet, ali da, inshaAllah, ima namjeru da nauci, pa stoga donosimo transkripciju nekoliko kur’anskih sura na latinski, radi olaksanog ucenja:

Sura El-Fatiha

Bis’millahir-rah’manir-rahim!

El-hamdu-lillāhi Rabbil – ‘ālemīn,
Errahmānir-rahīm,
Māliki jev-middīn.
Ijjāke na’budu ve ijjāke nesteīn.
Ihdi-nessirātal mustekīm,
sirātallezīne en’amte ‘alejhim,
gajril-magūdbi’alejhim ve leddāllīn. (Amin!)

Prijevod sūre Fatihe

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
* 2. Milostivog, Samilosnog,
* 3. Vladara Dana sudnjeg,
* 4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
* 5. Uputi nas na Pravi put,
* 6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
* 7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

***********

Sura Ihlas (Kul-huvallahu)

Kul Huvallahu ehad.
Allāhus-Samed.
Lem jelid, ve lem jūled,
ve lem jekunllehū kufuven ehad.

Prijevod sūre Kul-huvallahu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Reci: “On je Allah – Jedan!
* 2. Allah je Utočište svakom!
* 3. Nije rodio i rođen nije,
* 4. i niko Mu ravan nije!”

************
Sura Felek

Kul eūzu bi rabbil-felek.
Min šerri mā halek.
Ve min šerri gāsikin izā vekab.
Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad.
Ve min šerri hāsidin izā hased.

Prijevod sure Felek

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja
* 2. od zla onoga što On stvara,
* 3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,
* 4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,
* 5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”

******************

Sura Nas

»Kul eūzu bi rabbin-nās.
Melikin-nās. Ilāhin-nās.
Min šerril-vesvāsil-hannās.
Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās.
Minel-džinneti ven-nās.«

Prijevod sure Nas

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
* 2. Vladara ljudi,
* 3. Boga ljudi,
* 4. od zla šejtana napasnika,
* 5. koji zle misli unosi u srca ljudi –
* 6. od džina i od ljudi!”

******************

Sūra Vel-Asri

Vel-asri!
Innel-insane lefi husr.
Illellezine āmenu ve amilus-salihāti,
ve tevāsav bilhakki,
ve tevāsav bissabr.

Prijevod sūre Vel-Asri

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Tako mi vremena –
* 2. čovjek, doista, gubi,
* 3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu
preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

.

**************


Sūra Nasr (Izā džāe)

Iza džāe nasrullāhi vel-feth
Ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža.
Fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h.
Innehū kāne tevvābā.

Prijevod sūre Izā džāe

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,
* 2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze
* 3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je
uvijek pokajanje primao

**********

Sura Tebbet-jedā

Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe.
Ma agnā ‘anhu māluhū ve mā keseb.
Sejaslā nāren zāte-Leheb. Vemre-etuhū hammā-letel – hatab.
Fi džīdīha hablun mim-mesed.

Prijevod sure Tebbet-jedā

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je!
* 2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,
* 3. ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu,
* 4. i žena njegova, koja spletkari;
* 5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!

**************

Sura Kafirun

KUL JA EJJUHEL-KAFIRUN
LA EABUDU MA TABUDUN
VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD
VE LA ENE ABIDUN MA ABEDTUM
VE LA ENTUM ABIDUNE MA EABUD
LEKUM DINUKUM LIJE DIN

Prevod:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Reci: “O vi nevjernici,
* 2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,
* 3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;
* 4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,
* 5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,
* 6. vama – vaša vjera, a meni – moja!”

***

Sura Kevser

INNA EATAJNAKEL-KEVSER
FE SALLI LI RABBIKE VENHAR
INNE SANIEKE HUVEL-EBTER

Prevod:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
* 2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
* 3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.
***

Sura Maun

EREEJTELLEZI JUKEZZIBU BID-DIN
FE ZALIKEL-LEZI JEDU UL-JETIM
VE LA JEHUDDU ALA TAAMIL-MISKIN
FE VEJLUN LIL-MUSALLINELLEZINE HUM AN SALATHIM SAHUN
ELLEZINE HUM JURAUNE
VE JEMNEUNEL-MAUN

Prevod:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
* 2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
* 3. i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
* 4. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,
* 5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,
* 6. koji se samo pretvaraju
* 7. i nikome ništa ni u naručje ne daju

!***

Sura Kurejs

LI ILAFI KUREJSIN
ILAFIHIM RIHLETES-SITAI VES-SAJF
FEL-JABUDU RABBE HAZEL-BEJT
ELLEZI ATAMEHUM MIN DZUIN VE
AMENEHUM MIN HAVF

Prevod:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Zbog navike Kurejšija,*
* 2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,
* 3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,
* 4. koji ih gladne hrani i od straha brani.

***

Sura Fil

ELEM TERE KEJFE FEALE RABBUKE BI ASHABIL-FIL
ELEM JEDZAL KEJDEHUM FI TADLIL
VE ERSELE ALEJHIM TAJREN EBA BIL
TERMIHIM BI HIDZARETIN MIN SIDZDZIL
FE DZEALEHUM KE ASFIN MEKUL

Prevod:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!*
* 2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo
* 3. i protiv njih jata ptica poslao,*
* 4. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
* 5. pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?
**************************
Napomena: Ovako ucenje kur’anskih suri se moze uciti samo dok se ne nauci arapsko pismo, sto treba sto prije uraditi, tako da se nauci pravilan izgovor kur’anskih ajeta.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: