Odgovori

Aleksandar P. presao na islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Postovani, kao prvo da Vam se zahvalim na izdvojenom vremenu i na savetima koje ste mi uputili i da Vas obavestim da sam izgovorio sehadet i primio Islam, i da sam poceo klanjati. Uspeo sam na internetu naci kako se polako izgovara sehadet, sura Al-Fatiha, par ajeta iz druge sure, tesehhud.

Najveci problem mi je da klanjam jaciju. Naime tada se vraćam sa posla i obavezno sam u saobracajnom spicu, tako da je klanjam kada dođem kući, a to je obicno sa zakašnjenjem od dva sata. Verovatno u tome gresim, ali sta da radim. Za kraj bih Vas pitao jos nesto. Da li je moguće, odnosno ispravno doviti na maternjem jeziku, bar za početak. Nadam se da ce te mi odgovoriti i na ostala pitanja koja su mi takodje jako bitna,koja sam Vam postavio u prethodnom javljanju. Puno Vas pozdravljam i zelim Vam svako dobro!

Odgovor:

Hvala Allahu koji upućuje na pravi put onoga koga On hoće od svojih robova. Zaista je najveća blagodat koju Allah da svome robu da mu otvori srce prema Islamu. Tako Allahov rob ne smije zaboraviti da je Allah, subhanehu ve t’eala, Onaj koji ga je uputio i da Njemu pripisuje svoju uputu i da Mu zahvaljuje na tome. Kaže Uzvišeni o stanovnicima Dženneta da će reći: “Hvaljen neka je Allah, koji nas je na Pravi put uputio; mi ne bismo na Pravome putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg su zaista istinu donosili”, i njima će se doviknuti: “Taj Džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili!” ( El-Earaf, 43).

Svakog mu’mina raduje vijest da je Allah uputio nekog od Njegovih robova, pa smo se tako i mi obradovali i obveselili, pa čak su neki i suzu pustili, kada su čuli radosnu vijest o prelasku na Islam Aleksandra P.. Nije mala stvar da među toliko ljudi sa kojima se on sretao i sa kojima živio i koji ne znaju za Allaha, da baš on bude taj sretnik kome je Allah dao da kada čita Kur’an ostane bez daha, zbog istine i ljepote koju je pronasao u Časnom Kuranu.

Ovim putem mi mu čestitamo na njegovoj ispravnoj odluci i molimo Uzvišenog da mu olakša pridržavanje vjere, da mu učvrsti srce na onom čime je Allah zadovoljan i da mu da snage da prebrodi i savlada iskušenja koja ni jednog mu’mina ne zaobiđu čim kaže: “Ja vjerujem u Allaha”.

A što se tiče pitanja na neka od njih je već odgovoreno a na ostala slijedi odgovor u narednom tekstu.

PITANJE: Da li Mi možete preporučiti neki program za učenje arapskog jezika ili je možda bolje da se upišem na kurs,kako bih Časni Kuran mogao da učim kako je Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem, preneo.

ODGOVOR: Iz pitanja se razumije da ti hoćeš da naučiš ono što se kod nas zove sufara (uvod u kur’ansko pismo), a ne arapski jezik. Najbolje je ako imaš mogućnosti da ideš na kurs ili kod nekoga ko poučava kur’anskom pismu i učenju Kur’ana. Jer trebaš znati da se čitanje Kur’ana kod muslimana uvijek uzimalo usmeno i da čovjek ne može potpuno ispravno naučiti čitanje Kur’ana a da ga neko ne preslušava i ispravlja. A ako nemaš druge mogućnosti onda trebaš učiti sa interneta, kaseta, programa koji su namijenjeni za tu svrhu.

PITANJE: Moji roditelji su hrišćani (pravoslavci), a verovatno ste upoznati sa običajem slavljenja Božića, Uskrsa i Slava, pa me interesuje kakav bi moj odnos prema svemu tome trebao da bude. Za Slavu nam u kuću dolaze gosti, kada svome ocu oko svega pomažem, a ne bih želeo da učinim nečto sto bi ih uvredilo jer to nisu zaslužili.

ODGOVOR: Nije dozvoljeno muslimanu da sudjeluje u proslavljanju nemuslimanskih praznika, niti da pokazuje radost i sreću povodom tih praznika. Nije mu dozvoljeno da obustavi svoje uobičajene poslove u tim danima svejedno bili ti poslovi vjerski ili dunjalučki jer je to od zabranjenog oponašanja nevjernika i njihovo pomaganje na batilu (neistini). Potvrđeno je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao u rivajetu od Ibn Omera, radijallahu anhuma: “Ko oponaša jedan narod on je od njih” (bilježi ga Ebu Davud a vjerodostojnim ga ocjenjuju Iraki i Albani a dobrim Ibn Hadžer). Takođe, kaže Uzvišeni: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava“. (El-Maide, 2)

Znači, ovi šerijatski tekstovi upućuju da je muslimanima zabranjeno oponašanje nemuslimana u njihovim vjerskim običajima, kao i učestvovanje i pomaganje u tome. Jer su njihovi vjerski običaji zasnovani na kufru, širku, iskrivljenom tumačenju i batilu, a oponašanje, učestvovanje i pomaganje nemuslimana u tome predstavlja vid potvrđivanja, saglasnosti i potpomaganja onoga na čemu su od batila, a to muslimanu nije dozvoljeno.

Ti svojim roditeljima možeš da činiš dobročinstvo na drugi način a ne učestvovanjem i potpomaganjem u onome što je zabranjeno u Islamu. Takođe, nije ti dozvoljeno da im budeš poslušan u ovome jer to predstavlja poslušnost stvorenju u griješenju Stvoritelju. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom hadisu: “Nema poslušnosti stvorenju u neposlušnosti Stvoritelju” (bilježi ga Ahmed, Ibn Huzejme, Taberani i ostali).

Naravno, ti trebaš na najljepši način da objasniš svojim roditeljima zašto ne možeš da učestvuješ sa njima i da im pomažeš u tome. A ako nema drugog načina nađi neke izgovore da izbjegneš učestvovanje u takvim prilikama. Molimo Allaha da ti olakša te situacije.

PITANJE: Pročitao sam knjigu “Namaz u Islamu” izdavača mesdžid Tewhid, pa bih Vas zamolio da mi objasnite kako bi mogao da se obavi Namaz u automobilu, jer mi se jako često, skoro svakodnevno dešava da sam u gradskom spicu, a ne bih voleo da izostavljam namaz.

ODGOVOR: U osnovi se fard namazi (obavezni namazi) ne obavljaju u prevoznom sredstvu jer se ne mogu izvršiti ruknovi namaza poput rukua, sedžde i slično. Međutim, ako postoji bojazan da će ti isteći namasko vrijeme nekog namaza dok si u autu, a nemaš mogućnost da staneš ili skreneš sa ceste i obaviš namaz, obavezan si da obaviš namaz shodno mogućnostima jer nije dozvoljeno odgađati namaz van njegovog namaskog vremena. Prema tome ovo treba biti vid nužde a ne svakodnevana praksa. Znači, u takvoj situaciji klanjaj sjedeći za volanom tako što ćeš izgovarati i učiti sve što se inače uči na namazu, a ruku i sedždu ćeš činiti da ćeš išaretiti naginjanjem napred. Tako obavljen namaz je potpuno ispravan i nema potrebe da ga ponavljaš kada dođeš kući.

PITANJE: Da li će Uzvišeni ALLAH imati milosti i dati nagradu i hrisćanima (ovo Vas pitam zbog svojih roditelja, koje puno volim i poštujem).

ODGOVOR: Dobra djela po Islamu, tj. ona koja se u Islamu smatraju dobrim djelima, poput sadake, održavanja rodbinskih veza, pomaganje ljudima i slično, koja čine kjafiri (svi oni koji nisu muslimani) neće mu biti primljena niti će od njih imati koristi na Sudnjem danu jer im nedostaje šart (uslov) primanja tih djela a to je Islam. Jer uslov da bi nekome bila primljena dobra djela na Sudnjem danu je da je musliman i da je to djelo samo po sebi dobro u Islamu. A da bi neko bio musliman nakon objave Kur’ana mora vjerovati i prihvatiti poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. A što se tiče djela koje kjafiri smatraju dobrim, poput njihovog obavljanja raznih vrsta vjerskih obreda a u kojima, po Islamu, ima kufra i širka to je preče da ne bude prihvaćeno niti da bude nagrađen za njih.

A od jasnih dokaza koji ukazuju da se djela kjafira ne primaju i da im neće koristiti su sljedeći kur’anski ajeti:

– “A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe – a zateći će da ga čeka kraj njega Allahova kazna i On će mu potpuno isplatiti račun njegov jer Allah veoma brzo obračunava – ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst se pred okom ne vidi – a onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati“. (En-Nur 39-40)

– “I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim (kjafira) koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.” (El-Furkan 23)

Znači, Allah, dželle še’nuhu, njihova djela upoređuje sa varkom u ravnici (tj. fatamorganom) ili sa tminama nad dubokim morem , a trećem ajetu kaže da će njihova djela u prah i pepeo pretvoriti, tako da nema sumnje da oni od svojih djela neće imati nikakvu korist na Ahiretu. Oko ovoga nema razilaženja kod islamskih učenjaka.

Takođe, treba znati da Allah, džele še’nuhu, nagrađuje kjafira za njihova dobra djela koja čine odmah na dunjaluku poput djece, opskrbe (rizka), zdravlja i drugih dunjalučkih blagodati, a da od njih nemaju koristi na Ahiretu. A dokaz za to je hadis koji bilježi Muslim u svom Sahihu (7268) od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista Allah za dobro djelo koje učini mu’min dadne mu nagradu na dunjaluka i nagradi ga za njega na Ahiretu, a kafir za dobra djela koja radi na dunjaluku radi Allaha Allah ga zbog toga hrani tako da kada dođe na Ahiret neće imati dobrih djela za koja bi bio nagrađen“.

Kaže imam Nevevi u svom komentaru Muslimovog Sahiha (9/184): “Složni su islamski učenjaci da kjafir koji umre na kufru da neće imati nagrade na Ahiretu, niti će na Ahiretu biti nagrađen zbog djela koja je radio na dunjaluku približavajući se njima Allahu. Jasno je došlo u ovom hadisu da će on bit opskrbljivan na dunjaluku zbog dobrih djela koja je radio, tj. koja je radio približavajući se sa njima Allahu od djela za čiju valjanost nije uslov nijet, poput održavanja rodbinskih veza, sadake, oslobađanja robova, gostoprimstva, rada na dobrobiti (ljudima) i tome slično. A mu’minu će se nagrada za njegova dobra djela sačuvati za Ahiret a još će biti nagrađen za njih takođe i na dunjaluku, nema smetnje da bude nagrađen za njih i na dunjaluku i na Ahiretu. Ovo je došlo u šerijatu pa je vadžib vjerovati u to“.

Takođe je došlo u hadisu kojeg bilježi Buharija da će kjafir koji primi Islam i ustraje na tome biti nagrađen za dobra djela koja je radio kao kjafir.

Zbog svega gore spomenutog, na tebi je da se trudiš i koristiš razne metode da privoliš svoje roditelje da i oni prihvate Islam, ako im želiš dobro u što nema sumnje. A ako ne uspiješ u tome nemoj da se žalostiš, Allah upućuje na pravi put onoga koga On hoće, jer i roditelji Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem su umrli na kufru i na njih se odnose gore spomenuti propisi.

Od Islama je da svojim roditeljima činiš što više dobročinstva bez obzira na njihovo vjersko stanje, jer su oni sebeb (razlog) tvog postojanja a Islam to ne zanemaruje. Što više dovi za njih da im Allah otvori srce za Islam a njihova uputa je u Allahovim rukama.

PITANJE: Najveci problem mi je da klanjam Jaciju. Naime tada se vraćam sa posla i obavezno sam u saobraćajnom špicu, tako da je klanjam kada dođem kući, a to je obično sa zakašnjenjem od dva sata. Verovatno u tome grešim,ali šta da radim.

ODGOVOR: Namaz je dozvoljeno obaviti u bilo koje vrijeme njegovog namaskog vremena, s tim da je mustehab (preporučeno) sve namaze obaviti u njegovom prvom namaskom vremenu osim jacije namaza, koju je mustehab poslije a ne u prvom vremenu. Tako da ti ne samo da ne griješiš klanjajući jaciju malo kasnije nego imaš i nagradu za to.

PITANJE: Za kraj bih Vas pitao još nešto. Da li je moguće, odnosno ispravno doviti na maternjem jeziku, bar za početak.

ODGOVOR: Dozvoljeno je doviti na svim jezicima (svojim riječima) mimo arapskog kako u namazu (kao na sedždi na primjer) tako i van namaza, po ispravnom mišljenju učenjaka, jer je dova ustvari obraćanje Allahu, džele še’nuhu, a nije običan govor koji inače kvari namaz. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: