Odgovori

Da li će džini mu’mini ući u Džennet

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Da li će u Džennetu biti džinova?

Odgovor:

AlejkumusSelam!

Nema razilaženja među islamskim učenjacima da će kjafiri od džina biti stanovnici vatre, tj. da će im Džehenem biti vječno prebivalište poput ljudi. A razišli su se učenjaci oko ulaska džina mu’mina u Džennet na pet mišljenja ili čak više.

Prvo mišljenje: da će džini mu’mini ući u Džennet, ovo je stav džumhura učenjaka ovog Ummeta.

Drugo mišljenje: da neće ući u Džennet nego će biti u njegovim krajevima, ljudi će njih vidjeti a džini njih neće vidjeti. Ovo mišljenje se pripisuje, Maliku, Šafiji, Ahmedu, Ebu Jusufu i Muhammedu Šejbaniju.

Treće mišljenje: da će džini mu’mini postati prašina poput životinja i da će njihova nagrada biti da budu spašeni od Vatre. Između ostalih ovaj stav se pripisuje Ebu Hanifi.

Četvrto mišljenje: da će džini mu’mini biti na El-E’arafu (misli se na bedemima između Dženneta i Džehenema što je spomenuto u suri El-E’araf u 46. i 48. ajetu)

Peto mišljenje: stav grupe učenjaka da po ovom pitanju ne mogu zauzeti ni jedno mišljenje.

Ispravno i odabrano mišljenje je ono na čemu je džumhur učenjaka, tj. da će džini mu’mini ući u Džennet poput ljudi.

Prije nego što navedemo dokaz za ovaj stav samo da napomenemo da su džini obavezni činiti ibadet Allahu, dželle še’nuhu, vjerovati u poslanike koje je poslao i da će oni na Sudnjem danu polagati račun za svoja djela, te biti nagrađeni ili kažnjeni shodno svojim djelima. Za sve ovo dokaz su mnogi kur’anski ajeti, aneki od njih su sljedeći:

“Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju” (Ez/Zarijat, 56)

“Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur’an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: “Pst!” A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. “O narode naš” – govorili su – “mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i na Pravi put upućuje. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, On će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi!” ( El-Ahkaf, 29-31)

“Ali Ja sam već istinu rekao: “Napuniću, zaista, Džehennem džinima i ljudima zajedno!” (Es-Sedžde, 13)

“O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati?” Oni će reći: “Mi to priznajemo na svoju štetu.” Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici”. (El-En’am130)

“I mi smo, čim smo Kur’an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati; i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali” (El-Džinn, 13,14)

“Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!” (Er-Rahman,13). Ovaj ajet je ponovljen 31 put u ovoj suri, a u Njemu se Allah obraća u dvojini, dvima skupinama: ljudima i džinima i sura sadrži prijetnje i obećanja za obje ove skupine.

Takođe, treba znati da džini nisu poput ljudi u svom tjelesnom izgledu. Zato ne možemo reći da su oni poput ljudi u svakom smislu, nego vjerski propisi, nagrada i kazna za njih je shodna njihovom tjelesnom stanju i načinu života. Mi ne znamo kakvoću njihovog izgleda i života jer oni spadaju u svijet gajba (nepoznatog i nevidljivog) i ako se oni pokažu u nekim različitim oblicima i izgledima mi ih opet ne vidimo onakve kakvi su u njihovom stvarnom obliku.

Kao što kaže Uzvišeni, govoreći o Iblisu i njegovom potomstvu a to su džini: “O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju”. (El-E’araf, 27)

Dokazi koji ukazuju da je stav džumhura učenjaka, tj. da će džini mu’mini ući i boraviti u Džennetu su sljedeći:

Prvi: uopćeno značenje mnogih ajeta koji ukazuju da se Allah džinima obraća sa prijetnjom ako Ga ne poslušaju da će ući u Vatru i obećanjem ako Ga poslušaju da će ući u Džennet. A od najupečatljivih ajeta su riječi Uzvišenog: “A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva dženneta” (Er-Rahman, 46), pa sve do kraja sure. U ovom ajetu Uzvišeni se obraća džinima i ljudima pa im navodi nagradu Dženneta i opisuje im ga i podstiče ih na njega što ukazuje da će oni dostići ono što im Uzvišeni navodi ako povjeruju.

Drugi dokaz: kur’anski ajet: “i mi smo, čim smo Kur’an čuli, u nj povjerovali” (El-Džin, 13) i “A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja” (El-Bejjine, 7). Kaže Ibn Hazm da je nemoguće da Allah, dželle še’nuhu, spominje i hvali one koji vjeruju iz obje skupine, ljudi i džina, i opisuje im nagradu koju će dobiti za svoje vjerovanje, i navodi dokaz da su i džini kada su čuli Kur’an povjerovali u njega a da poslije u Džennet uvede samo jednu od te dvije skupine a to su ljudi mimo džina. Pogotovo ako imamo druge ajete koji jasno govore da će i oni biti u Džennetu, poput riječi Uzvišenog: “Koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo” (El-Džinn, 56 i 74), gdje se spominju hurije. Poznato je da hurije borave samo u Džennetu pa nema smisla spominjati da ih nije dodirnuo džin ako džin nije u Džennetu.

Treći dokaz: riječi Ibn Abbasa, radijallahu anhuma: “Stvorenja su četiri vrste: stvorenja koja će u Džennet, stvorenja koja će Vatru, stvorenja koja će i u Džennet i u Vatru. Što se tiče onih koja će sva u Džennet, to su meleci, a što se tiče onih koja će sva u Vatru, to su šejtani, a oni što će i u Džennet i u Vatru to su ljudi i džini, biće nagrađeni i kažnjeni”. (U predaji nije spomenuta četvrta skupina a vjerovatno se misli na životinje koje će biti pretvorene u prašinu i neće ući ni u Džennet niti u Vatru) Ovu predaju bilježi Ebuš-Šejh u knjizi “El-Azame” (69/1149).

Četvrti dokaz: sa razumske strane gledano Uzvišeni Allah je zaprijetio džinima kafirima da će onaj od njih koji bude griješio ući u Vatru. Pa kako onda da onaj od njih koji je pokoran ne uđe u Džennet, a Allah je Milostiv, Mudar i Pravedan.

Od učenjaka koji su govorili o ovoj temi iznoseći mišljenja i dokaze i izabrali mišljenje džumhura da će džini mu’mini ući u Džennet su: Sujuti u knjizi “El-Ešbah ven-nezair”, Ibn Muflih u knjizi “El-Furu'”, Ibn Kesir u svom Tefsiru, Ibnul-Kajjim u knjizi “Miftahu daris-se’adeti”, a od savremenih učenjaka El-Usejmin i Abdurrahman El-Berrak.

Prema tome, po ispravnom mišljenju učenjaka izgrađenom na riječima Uzvišenog: “Koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo” (El-Džinn, 56 i 74) koje presuđuju po ovom pitanju, džini mu’mini će ući i boraviti u Džennetu poput ljudi, s tim da ne znamo način kako će oni uživati u Džennetu. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: