Odgovori

Postojanje jos svijetova osim našeg svijeta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamu alejkum.

Da li postoji još svjetova pored ovog našeg na Zemlji? Allah je Gospodar svih svjetova, da li se to odnosi na ljudski, džinski i šejtanski svijet ili se tu misli na neke druge svjetove u kosmosu?

Odgovor:

Alejkumusselam.
Za odgovor na ovo pitanje treba se vratiti na kur’anske ajete u kojima su spomenute riječi “RABBUL-ALEMIN”, tj. Gospodar svjetova. A u Plemenitom Kur’anu je ova riječ spomenuta u četrdeset ajeta, s tim da mufesiri tumače njeno značenje u suri Fatiha jer je to prvo mjesto gdje se ona spominje. Pa tako Ibn Kesir u svom tefsiru, prvo pojašnjava da je riječ ALEMIN u arapskom jeziku množina od riječi ALEM koja znači sve ono što postoji mimo Allaha, dželle še’nuhu, te da riječ ALEMIN (svjetovi) obuhvata sve vrste stvorenaj na nebesima i Zemlji, na kopnu i moru, kao i da se svako stoljeće i svaka generacija nazivaju svjetovima. Nakon toga Ibn Kesir navodi stavove učenjaka, počev od ashaba pa nadalje, šta se sve ubraja u te svjetove. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, se prenosi da su svjetovi ustvari sva stvorenja na nebesima i na Zemlji i ono što je između nih, od onoga što znamo i onoga što ne znamo. Takođe, od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, se prenosi da se misli na svijet džina i svijet ljudi. Arapski gramatičari El-Fera’a i Ebu Ubejd smatraju da se pod ovim svjetovima misli samo na ona stvorenja koja su razumna a to su ljudi, džini, meleci i šejtani i da se ne kaže u arapskom jeziku za životinje da su ALEM, tj. svijet. Slično kažu Zejd ibn Eslem i Ebu Amr ibn Ala’, da se pod tim svjetovima misli na sve ono što ima dušu koja traži rizk. Kaže Katade za te svjetove da je svaka vrsta svijet. Od nekih učenjaka se prenosi da su i brojem odredili te svjetove poput Ebul-Alije, Sejjid ibn Musejjiba, Mukatila, Vehb ibn Munebiha, jedni kažu da je hiljadu svjetova, 600 u moru a 400 na kopnu, drugi kažu da je 80 000 svjetova, treći da je 40 000 svjetova. S tim da se može reći da za brojčano navođenje nema dokaza. Kaže učenjak Zedždžadž da su ti svjetovi sve ono što je Allah stvorio na Dunjaluku i na Ahiretu. Imam Kurtubi je ovo mišljenje ocijenio ispravnim jer ono obuhvata sve ono što je stvoreno, a ujedno se na to odnose riječi Uzvišenog: “A ko je Gospodar svjetova?” – upita faraon. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete” – odgovori on” (Eš-Šuara, 23-24). A ovo zadnje je najbliže istini, a Allah zna najbolje.
Prema tome, pod riječima Uzvišenog “Gospodar svjetova” se misli na ljudski svijet, džinski (u što ulazi šejtanski), svijet meleka i sve ono što je Allah stvorio na Dunjaluku i na Ahiretu. A što se tiče nekih svjetova u kosmosu, o tome nas Uzvišeni nije posebno nečim obavijestio, a ako i postoje ti svjetovi i oni potpadaju pod značenje ovog ajeta da je Allah Gospodar svjetova, jer sve što je mimo Allaha je stvoreno. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: