Odgovori

Oprost velikih grijeha_Kur an i epovi_Rekreacija i psovanje_Natpis na džamiji

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

OPROST VELIKIH GRIJEHA

Pitanje:

Esselamu alejkum.
Da li Allah iskrenom pokajniku oprašta i najgori grijeh a da se vjernik zakune Allahovim imenom da više neće isti ponoviti?

Odgovor:

Alejkumusselam. Kaže Uzvišeni: “Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv” (Ez-Zummer, 53). U ovom ajetu nam Uzvišeni stavlja do znanja da On oprašta sve grijehe ma kakvi oni bili i makar bili najgori i najveći ako se rob za njih pokaje. I kaže: “O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao” (Et-Tahrim, 8). Ovim ajetom nas Allah poziva na iskrenu tevbu (pokajanje). Takođe, tevba se prima sve dok Sunce ne izađe sa Zapada, tj. dok ne nastupi Sudnji dan ili dok ne dođe do grla što je zadnji trenutak života kod čovjeka. Bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se pokaje prije nego što Sunce izađe sa Zapada Allah će mu primiti tevbu”. A bilježe Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista Allah prima tevbu roba sve dok mu duša ne dođe do grla”. Hadis ocjenjuju Hakim i Zehebi vjerodostojnim a Tirmizi dobrim.
Međutim, da bi nekome tevba bila primljena treba da ispuni sljedeće šartove:
Prvi: da prekine sa činjenjem grijeha,
Drugi: da se kaje zbog tog grijeha kojeg je činio,
Treći: da čvrsto odluči da se više nikada neće vratiti tom grijehu.
Pa ako se jedan od ova tri šarta ne ispuni tevba nije ispravna.
Postoji i četvrti šart ako je grijeh vezan za neko imovinsko pravo i slično. Taj šart je da ako je u pitanju imetak da se vrati njegovom vlasniku a ako je u pitanju potvora da traži od osobe koju je potvorio da mu oprosti ili da se nad njim izvrši kazna. Ili ako je u pitanju gibet da traži halala od osobe koju je gibetila.
Prema tome, nema sumnje da Allah, dželle še’nuhu, prašta i najgori grijeh onome ko mu se iskreno pokaje ispunjavajući šartove pokajanja. A nema potrebe da se kune Allahovim imenom da neće više ponoviti taj grijeh. Ve billahi tevfik.

KUR¨AN I MOTIVI IZ EPOVA

Pitanje:

Zašto se u mnogim ranijim djelima poput knjige ,,Ep o Gilgamesu,, spominje stvaranje čovjeka od blata i veliki potop? Da li su Kur’an i Biblija iskoristili te motive za svoje predavanje?

Odgovor:

Kur’an nije bajka niti legenda niti ga je pisao Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, niti je Allah, subhaneh, neznalica pa mu je trebalo da iskoristi to što je napisano u toj knjizi da bi to uzeo kao motiv za pisanje Kur’ana. Ovo što pitaš su jako opasne riječi jer ovako nešto može pitati samo neko ko ne vjeruje da je Kur’an od Allaha, subhanehu ve te’ala. Prema tome kloni se ovakvih pitanja i ovakvih razmišljanja jer ti mogu štetiti u tvojoj vjeri i akidi. Ono što je u Kur’anu je istina u što nema ni trunka sumnje jer je Kur’an Allahov govor, a ON je tvorac ovog svijeta i svega što je na njemu i najbolje zna kako je sve stvoreno jer je ON to stvorio i šta je bilo prije a šta je bilo poslije. A Biblija je iskrivljena i nije Allahov govor niti objava od Njega (ova sadašnja Biblija a ne Indžil koji je objavljen Isau i Tevrat koji je objavljen Musau, alejhima selam). Nezamislivo je da upoređuješ Kur’an sa nekakvim epovima koji su djelo ljudi. Nemoj da te zbunjuje to što se Biblija ili neka epska i istorijska djela slažu sa nekim kur’anskim činjenicama i događajima. To je sasvim normalno s tim da moraš znat da je osnova u svim tim stvarima Kur’an, on je neprikosnovena istina, dok sve ostale knjige su pune grešaka i nedostataka i ono u njima što se slaže sa Kur’anom to prihvatamo, a ono što se kosi sa njim i ne slaže to odbijamo i to nije istina. Ve billahi tevfik.

REKREACIJA SA VULGARNIM LJUDIMA

Pitanje:

Esselamu alejkum. Da li može čovjek da trenira neki sport sa ljudima koji prikazuju neke oblike vulgarnosti i bezobrazluka ili recimo da ima termin fudbala sa nekim ljudima koji psuju? Da vas Allah nagradi.

Odgovor:

Alejkumusselam.
Igranje i treniranje sa osobama koje ispoljavaju velike grijehe poput psovanja, zinaluka, pijenja alkohola, ostavljanja namaza može se vršiti u dva oblika.
Prvi – da to čini konstantno u određenim vremenskim intervalima poput toga da zajedno treniraju u istom klubu ili da se sastaju radi igre u sedmičnim i mjesečnim terminima. Propis igranja i treniranja sa ovakvima u ovom obliku je u osnovi šerijatski zabranjeno sve dok se ne promijeni njihovo stanje, jer je muslimanu naređeno da se kloni i izbjegava velike griješnike. Od dokaza da je to zabranjeno su sljedeći šerijatski tekstovi:
– Kaže Uzvišeni: “On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni. Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike” (En-Nisa, 140). Kaže imam Kurtubi o ovom ajetu u svom tefsiru (5/418): “Ovo ukazuje na obavezu izbjegavanja griješnika kada ih javno ispoljavaju, jer onaj ko ih ne izbjegava on je zadovoljan sa njihovim djelima, a zadovoljstvo sa kufrom je kufr … Pa svako onaj ko sjedi u društvu griješnika a ne negira im njihove grijehe učestvuje sa njima podjednako u grijehu. Na njemu je da ih ukori kada govore griješan govor ili rade grijehe, a ako nije u stanju obavezan je da ustane kako nebi bio od onih na koje se odnosi ovaj ajet …”.
– Hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu: “Primjer dobrog prijatelja i lošeg prijatelja je primjer onog koji nosi miris miska i onog koji puše u vatru da je raspali. Onaj koji nosi miris miska ili će ti ga dati ili ćeš kupiti od njega ili ćeš osjetiti od njega ugodan miris, a onaj koji puše u vatru ili će ti zapaliti odjeću ili ćeš od njega osjetiti neugodan miris”. Ovim hadisom se podstiče na druženje sa dobrim i bogobojaznim ljudima zbog koristi koju čovjek može naći od istih od znanja, imana, bogobojaznosti i slično. Takođe, u hadisu je upozorenje od prijateljovanja i druženja sa griješnicima zbog mogućnosti da utiču na njega sa svojim lošim ahlakom ili gore od toga.
– Hadis kojeg bilježi Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed u kojem je došlo: “Druži se samo sa mu’minom i neka tvoju hranu jede samo bogobojazan”. Hakim ga ocjenjuje vjerodostojnim a Tirmizi i Albani dobrim. Hadisom se zabranjuje druženje sa onim ko ne praktikuje vjeru zbog loših posljedica druženja sa istim.
Drugi oblik treniranja i bavljenja sporta sa griješnicima je da ponekad i povremeno bude sa njima. Pa ako njegovo igranje sa njima ima za cilj da im čini davu, pridobije srca i odvrati od munkera koje rade, onda nema sumnje da je takvo druženje sa njima dozvoljeno ako ne i preporučeno. A ako je njegovo učestvovanje sa njima u sportu zasnovano samo na igri i zabavi, onda je preče i preventivnije da se to ostavi, a Allah zna najbolje.
A pošto se iz tvog pitanja razumije da ti govoriš o prvom obliku, onda je odgovor na tvoje pitanje ono što je rečeno pod tom vrstom a to je da ti nije dozvoljeno da treniraš sport sa tim ljudima. Ve billahi tevfik.

NATPIS NA ULAZU U DŽAMIJU

Pitanje:

Na području Zenice ulazim u jednu džamiju i u ulazu na vratima je zalijepljen papir A4 formata na kojem je napisano“ SUŠTINA NAMAZA JE DOVA, NAMAZ JE PRIPREMA ZA DOVU”, pa navodi hadis: U hadisu od Enesa ibn Malika, radiallahu anhu, se prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „A onaj koji je izgubio je onaj koji izađe iz džamije bez dove, jer kada izađe iz džamije bez dove meleci reknu: “O ti, učinio si se neovisnim o Uzvišenom Allahu zar nemaš nikakve potrebe kod Allaha“. Mene sada zanima dali je ovaj hadis vjerodostojan i na šta se ovdje tačno odnosi na dovu ako je vjerodostojan, a ja mislim da je onaj koji je postavio ovaj papir sa ciljem na onu zajedničku dovu poslije namaza koja, koliko znam, nije nikad zabilježena i koja spada u novotariju, pa vas molim za objašnjenje?

Odgovor:

Alejkumusselam. To što je napisano na ulaznim vratima “SUŠTINA NAMAZA JE DOVA, NAMAZ JE PRIPREMA ZA DOVU” prvi dio se može protumačiti u kontekstu ispravnog značenja dok je drugi dio batil. Jer postoje dvije vrste dova: dova ibadeta i dova mes’ele. Dova ibadeta su sve vrste ibadeta u kojima se veliča Allah, dželle še’nuhu, poput namaza, posta i slično. A dova mes’ele je dova u kojoj se traži od Allaha Uzvišenog da nam pomogne, oprosti, da nas opskrbi, otkloni nevolju i slično. Pa tako, prvi dio rečenice “SUŠTINA NAMAZA JE DOVA” se može protumačiti kao da je namaz ustvari dova što je potpuno tačno jer potpada pod prvu vrstu dove, tj. dovu ibadeta. Dok drugi dio rečenice “NAMAZ JE PRIPREMA ZA DOVU” je potpuno besmislen, jer ako je sam namaz dova, što je tačno, kako će taj isti namaz biti priprema za dovu. To bi značilo da je dova priprema za dovu što nema smisla.
A što se tiče spomenutog hadisa, nakon dužeg traženja teksta hadisa u knjigama koje su mi pristupačne nisam uspio naći takav hadis. Ali ono što je općepoznato da je jedini vjerodostojan hadis po pitanju dove izlaska iz mesdžida su riječi: “Bismillah vessalatu vesselamu ala resulillah, Allahumme inni es’eluke min fadlike, Allahumme e’simni mineššejtanirradžim”, što znači: Bismillah, neka je mir i spas na Allahovog Poslanika, Allahu moj molim te da me dobrim obaspeš, Allahu moj zaštiti me od prokletog šejtana”. Prvi dio hadisa (do riječi “min fadlike”) bilježi Muslim u svom Sahihu, a zadnji dio “Allahumme ea’simni mineššejtanirradžim” bilježi Ibn Madže a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim. Nema sumnje da je gore spomenuti hadis u najmanju ruku slab te ga nema potrebe ni tumačiti niti odgovarati na njega. Ono što se kod nas uči nakon namaza a naziva se namaskom dovom pri čemu prisutni aminaju podignutih ruku nema uporišta u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: