Odgovori

Brak i mehr_Ko je Dedždžal_Uslišavanje dove

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

SKLAPANJE BRAKA BEZ ODREĐIVANJA MEHRA

Pitanje:

Esselamu alejkum. Vjenčali smo se sve u skladu šerijata, samo što hodža zaboravi da procjeni mladu, jel validno vjenčanje ili moram opet da se vjenčam?

Odgovor:

Alejkumusselam. Ako pod “procijenio mladu” misliš na mehr onda se to vraća na pitanje šerijatskog statusa mehra prilikom sklapanja braka.
Po ispravnom mišljenju učenjaka davanja mehra od strane muža ženi je vadžib jer Uzvišeni kaže: “I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte”. (En-Nisa, 4) A dokaz iz sunneta da je davanje mehra vadžib je hadis mutefekun alejhi u kojem je došlo da je neki siromašan čovjek htio da se oženi pa ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pitao da li ima nešto od imetka da joj da kao mehr, a on mu je odgovorio da nema ništa. Na što mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Potraži (nešto) pa makar to bio prsten od željeza”. Iz ovoga se razumije da ako je iko imao opravdanje da se oženi bez mehra to je bio ovaj siromah, međutim to mu nije bilo opravdanje da se oženi bez mehra što jasno ukazuje da je davanje mehra vadžib.
Spominjanje visine mehra je najbolje da se izvrši prilikom sklapanja bračnog ugovora. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu mutefekun alejhi čovjeku kojeg je vjenčavao: “Vjenčao sam vas dvoje sa onim (mehrom) što znaš napamet iz Kur’ana”. Takođe, navođenje visine mehra pri sklapanju braka sprečava svađu i spor oko mehra koji mogu doći poslije.
Treba znati da spominjanje mehra prilikom sklapanja braka nije rukn (temelj) niti šart ispravnosti i valjanosti braka, nego je mehr vadžib i on je posljedica braka. Pa tako, ako bi se sklopio brak a da se pri tome ne spomene visina mehra, brak je potpuno ispravan. Visina mehra se može dogovoriti i nakon bračnog ugovora pa čak i nakon što čovjek priđe ženi. Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog: “Nije vaš grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos s njima stupite, ili prije nego što im vjenčani dar odredite”. (El-Bekara, 236) Dokaz da je dozvoljeno i ispravno dogovoriti se oko visine mehra nakon sklapanja bračnog ugovora je hadis od Ukbe ibn Amira, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vjenčao čovjeka i ženu a da nije odredio mehr među njima. A taj čovjek je bio od onih koji su prisustvovali u bitci na Hudejbiji i dobio je dio ratnog plijena na Hajberu, pa kada je bio na samrti rekao je: “Zaista me je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vjenčao sa tom i tom osobom mehr a nisam joj odredio mehr i nisam joj ništa dao, i ja vas uzimam za svjedoka da sam joj dao mehr u visini mog dijela ratnog plijena na Hajberu”. Njegova žena je uzela taj mehr i prodala ga nakon njegove smrti za sto hiljada. Ovaj hadis bilježe Ebu Davud i Hakim, a vjerodostojnim su ga ocijenili Hakim, Zehebi i Albani.
Takođe, ako se pri sklapanju vjenčanog ugovora ne spomene visina mehra, a nakon toga muž pusti ženu, tj. da joj talak ili on preseli (umre), ona ima pravo na tzv. mehr misl, tj. na mehr koji je u visini mehra kojeg su dobile njene rodice sa očeve strane ili majčine strane, a ako nema rodica ibret je u porodici koja je na nivou porodice njenih roditelja. Argument za propisanost određivanja mehra misl je predaja od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu, u kojoj je došlo da je kod njeg tražila presudu žena čiji je čovjek umro a nije joj odredio mehr niti joj je prišao (nije imao polni odnos sa njom). Pa je Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, rekao: “Ona ima pravo na mehr njoj sličnih žena (mehr misl) i ima pravo na nasljedstvo, a obavezna je da čeka iddet”. Zatim je posvjedočio ashab M’akal ibn Sinan, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na isti način presudio Berve’i bint Vašik, radijallahu anha. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Hakim, a vjerodostojnim ga ocjenjuju Hakim, Zehebi, Albani i Šuajb Arnaut, a Tirmizi kaže da je hasen sahih (dobar vjerododstojan).
Iz svega ovoga ne treba razumjeti da je dozvoljeno usloviti pri sklapanju braka da nema mehra, to nije dozvoljeno oko čega nema razilaženja među učenjacima. S tim da su se razišli oko toga kakva je posljedica takvog vjenčanja, pa jedni kažu da je brak ispravan a uslovljavanje nedavanja mehra neispravno, dok drugi smatraju da je sam vjenčani ugovor neispravan.
Prema tome, vaše vjenčanje je potpuno ispravno i ne treba ponovo da se vjenčate, s tim da se sada trebate dogovoriti oko visine mehra čime ti postaješ obavezan da joj ga daš. Takođe, trebate znati da je samo davanje mehra dozvoljeno da se odgodi i to tako da se odgodi davanje čitavog mehra, njegove polovine i slično, shodno tome kako se vas dvoje dogovorite. Zadnji i krajnji rok davanja mehra je talak (puštanje žene) i smrt jednog od njih dvoje. Ve billahi tevfik.

DEDŽDŽAL

Pitanje:

Esselamu alejkum. Zamolio bih da mi napišete šta i ko je Dedždžal i šta će on raditi ?

Odgovor:

Alejkumusselam. Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana je pojava Dedždžala. Dedždžal će biti izvor kufra i zablude, od njega će doći fitne i smutnje. Na njega su poslanici upozoravali svoje narode, opominjali svoje ummete i opisali ga vidljivim i jasnim osobinama. Na njega je upozorio i naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i opisao ga svom ummetu osobinama koje se ne mogu sakriti nikom ko oči ima.
Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nema nijednog poslanika, a da svoj ummet nije upozoravao na ćoravog lažljivca, on je, doista, ćorav, a vaš Gospodar nije ćorav, a među njegovim očima je napisano “kafir” (ك ف ر )”. Hadis bilježi Muslim, Knjiga o fitnama, poglavlje: Govor o Dedždžalu, njegov opis i ono što ga prati, broj: 2933.
Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vam kažem nešto o Dedždžalu što nijedan poslanik nije rekao svom narodu? On je doista ćorav i doista će sa njim doći nešto poput dženneta i vatre, pa ono za što kaže da je džennet to je vatra! Ja vas doista upozoravam kao što je Nuh upozaravao svoj narod”. Hadis bilježi Buharija, knjiga: Hadisi o poslanicima, poglavlje: Allahove riječi: “Mi smo doista Nuha njegovom narodu poslali”, broj: 3338.
Spas od Dedždžalove fitne je samo uz znanje i rad. Pod znanjem se ovdje misli da se zna da je on od krvi i mesa, jede i pije, a uz to je, zbog svoje slabosti i nemoći, ćorav, a između očiju mu piše da je kafir. A neka savremena tumačenja u kojima se on nastoji prikazati kao neka neljudska pojava su batil i oprečna su šerijatskim tekstovima. Pod radom se podrazumjeva traženje utočišta Uzvišenog Allaha od fitne Dedždžala na zadnjem sjedenju svakog namaza, te da se nauči napamet deset prvih ajeta sure El-Kehf, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko nauči napamet deset prvih ajeta sure El-Kehf biće sačuvan od Dedždžala”. Hadis bilježi Muslim, Knjiga o namazu, poglavlje: Vrednost El-Fatihe i zadnjih ajeta sure El-Bekare, broj: 809.
Ovo je najkraće što se može reći o Dedždžalu, a ako te zanimaju detalji moraš se vratiti na posebne knjige, predavanja ili tekstove na web stranicama koji govore o ovoj temi, jer je ova tema opširna. Ve billahi tevfik.

DOVOM SE DOBIJA JEDNA OD TRI STVARI

Pitanje:

Esselamu alejkum. Svake noći se adbdestim i legnem spavati, ali spavam na stomaku. Satima ležim na desnoj strani ali ne mogu zaspati. Ali čim legnem na stomak odmah zaspim. Znam da je grijeh i da stanovnici džehenema spavaju na stomaku, kako da se odviknem te loše navike? Takođe, već neko vrijeme molim Allaha da mi ispuni jednu želju ali želja mi se nije ispunila. Da li nisam zaslužila da mi se želja ispuni ili to možda nije dobro za mene ili ne trebam odustajati, možda mi se i ispuni? Da vas Allah nagradi.

Odgovor:

Alejkumusselam.
Što se tiče tvog spavanja potrbuške, treba da nastojiš da se odvikneš toga jer je došlo u hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se spava potrbuške. Lezi na bilo koji način mimo stomaka sve dok ne zaspiš i budi uporna na tome i tako ćeš uspjeti. Ako noć provedeš u nesanici nije problem, jer ćeš sljedeću noć zaspati čak i sjedeći.
A što se tiče dove, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam pojašnjava da je ispunjenje dove, što Allah, dželle še’nuhu, obećava u dva kur’anska ajeta, ustvari ima mnogo šire značenje od toga da Allah, dželle še’nuhu, onome ko dovi da baš ono što on traži u dovi. Kaže Uzvišeni: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli”. (El-Bekare, 186), i kaže: “Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi”. (Gafir, 60) A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjava kako se Allah, dželle še’nuhu, odaziva i ispunjava dovu onima koji mu dove pa kaže: “Nema čovjeka koji neće Allahu uputiti dovu u kojoj nema grijeha niti kidanja rodbinskih veza a da mu Allah neće njome dati jednu od tri stvari: ili će mu uslišati dovu na dunjaluku, ili će mu dati u njenoj vrijednosti nagradu na ahiretu, ili će otkloniti od njega zlo u vrijednosti te dove”, pa su neki rekli: O Allahov Poslaniče, znači da puno dovimo, a on odgovori: “Allah će vam više dati”. Hadis bilježe Tirmizi, Ahmed i Hakim, a Hakim, Zehebi i Albani ga ocjenjuju vjerodostojnim a Šuajb Arnaut dobrim. Takođe, treba znati da bi čovjeku bila ispunjena dova treba da se ispune određeni šartovi i otklone određene prepreke za njeno ispunjenje. Kao što je došlo u hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “… Zatim je spomenuo čovjeka koji je dugo na putovanju, raščupan i prašnjav, kako ispruženih ruku prema nebesima kaže: O moj Gospodaru, o moj Gospodaru, a njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram i odhranjen je sa haramom, pa kako da mu se usliša dova”. Iz ovoga i prethodnog hadisa se da zaključiti da su neki od šartova primanja dove da hrana, piće i odjeća budu halal, kao i da su neke od prepreka uslišavanja dove da se sa dovom ne traži ono što je haram niti kidanje rodbinskih veza.
Prema tome, poštovana sestro tvoje je da doviš uz nastojanje da ispuniš šarte i kloniš se prepreka za uslišavanje dove a Uzvišeni Allah će ti dati jedno od troga spomenutog u hadisu. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: