Odgovori

Pripreme za Hadždž_Vjerodostojnost jednog hadisa_Odgoj djece – sihr – zapisi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PRIPREME ZA HADŽDŽ

Pitanje:

Esselamu alejkum. Koji se preduslovi trebaju ispuniti (prema svojoj porodici, komšijama itd) prije polaska na hadž?
Da li sestra može da bude mahrem (žena ženi) pri obavljanju hadža?
Allah vas nagradio.

Odgovor:

Alejkumusselam. Ako se na preduslove misli na šartove koje treba ispuniti neko da bi bio obavezan obaviti hadždž onda su ti šarti sljedeći: da je musliman, slobodan, pametan, punoljetan i u materijalnoj i tjelesnoj mogućnosti da obavi hadždž. Pod tjelesnom mogućnosti se misli da tjelesno može podnijeti putovanje, a pod materijalnoj mogućnosti se misli da nakon što izvrši šerijatske obaveze davanja zekata, opskrbe onih koje je dužan izdržavati i zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, ima dovoljno materijalnih sredstava da obavi hadždž. Oko postojanja mahrema za ženu da bi bila obavezna da obavi hadždž učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, o čemu će biti govora, inša’Allah.

A ako se pod preduslovima misli na njegovo ophođenje prema porodici i komšijama prije polaska na hadždž onda to spada u pripreme za obavljanje hadždža. Naime, navode islamski pravnici, kada govore o pripremama za hadždž, da onaj ko se odlučio da ide na hadždž treba da učini sljedeće stvari:

– tevbu od svih grijeha,
– da vrati sve dugove i ono što mu je dato na čuvanje ili što je posudio,
– da traži halala od onih kojima je učinio neki zulum ili nepravdu,
– da napiše testament ili oporuku (vesijjet) na svoj imetak,
– ako nije u stanju prije polaska na hadždž da vrati tuđa prava da nekoga opunomoći da to uradi u njegovo ime,
– da obezbijedi svojoj porodici (ženi i djeci), i svima onima koje je dužan izdržavati (poput roditelja, sestre i slično) dovoljno imetka koliko im je potrebno dok se on ne vrati sa hadždža,
– da nastoji da izabere lijepo društvo sa kojim će biti na putovanju i obavljati obrede hadždža, koji će ga podsticati na obavljanje dobrih djela a odvraćati od loših.

Većina običaja koji se praktikuju kod nas u Bosni vezani za pripreme hadždžije za odlazak na hadždž, poput zijareta, davanja poklona i slično, su dozvoljene i u njima ima širine ali nisu obavezne niti su mustehab. Osim onog što se naziva ikrar dovom ili hadždžijskom dovom koja se sa posebnim tekstom i u posebnoj prigodi uči, kao i pravljenje mevluda tim povodom, obje ove stvari su novotarija jer je dova ibadet a i ono što se uči na mevludima su ibadeti, a tako nešto nije prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od ashaba, niti od selefa ovog Ummeta pa se toga treba kloniti jer je svaka novotarija dalalet.

A što se tiče mahrema, tj. da li je postojanje mahrema uvjet da bi žena bila obavezna obaviti hadždž, oko toga učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.
Pa tako, dva imama, Malik i Šafija rahmetullahi alejhim, su na stavu da postojanje mahrema koji će putovati sa ženom nije šart da bi žena bila obavezna obaviti Hadždž. Dok sa druge strane, Ebu Hanife i Ahmed, rahmetullahi alejhim, uslovljavaju postojanje mahrema koji će putovati sa ženom da bi bila obavezna obaviti Hadždž.

Pod mahremom se podrazumijeva muž i svi oni kojima je zabranjeno oženiti tu ženu za sva vremena zbog rodbinskih veza po porijeklu, rodbinstva po mlijeku i veze taštinstva. Mahremi po rodbinskim vezama po porijeklu su: otac, sin, brat, sin brata, sin sestre, amiđža i daidža. Mahremi po mlijeku su kao i mahremi po rodbinskim vezama. A mahremi po taštinstvu su: otac muža, sin muža, muž kćerke i muž njene majke. Pa ako žena nema nikog od gore spomenutih smatara se da nema mahrema.

Tako po Maliku i Šafiji dovoljno je da žena, pored ispunjenja ostalih šartova, nađe sigurene saputnike – društvo pouzdanih žena ili ljudi – time je postala obavezna obaviti Hadždž. Dok joj kod Ebu Hanife i Ahmeda nije dozvoljeno da ide na Hadždž, niti je obavezna da ga obavi, sve dok ne nađe mahrema koji će putovati sa njom. A putne troškove za mahrema je dužna žena snijeti.
Razlog razilaženja učenjaka po ovom pitanju su šerijatski jasni tekstovi u kojima je došla naredba obavljanja Hadždža, dok sa druge strane imamo vjerodostojne hadise (mutefekun alejhi) da ženi nije dozvoljeno putovati bez mahrema. Pa oni koji su uslovili postojanje mahrema spojili su naredbu obavljanja Hadždžda sa zabranom putovanja bez mahrema. A oni koji su dozvolili obavljanje Hadždža, koji je temelj vjere, bez mahrema u sigurnom društvu kažu da je putovanje (sefer) za obavljanje Hadždžda putovanje koje je vadžib za koje nije šart postojanje mahrema. Kao što je zarobljenoj muslimanki koju kjafiri oslobode vadžib da putuje u muslimansko mjesto imala mahrema ili ne, takođe putovanje žene kod kadije radi rješavanja pokrenute parnice kao i protjeravanje zinalučarke iz mjesta u kojem je počinila zinaluk u neko drugo mjesto. Za sva tri spomenute situacije nije šart putovanja postojanje mahrema jer je to putovanje vadžib, a takođe i putovanje za obavljenje Hadždža.
Odabrano mišljenje (radžih) po ovom pitanju je da je ženi dozvoljeno da putuje sa pouzdanim muškim ili ženskim društvom da bi obavila Hadždž. Na ovom stavu su pored Malika i Šafije: Aiša, Ibn Omer, Abdullah ibn Zubejr, radijallahu anhum, ‘Ata’, Ibn Sirin, Evzai’, Davud zahiri i mnogi drugi.
Najjači dokazi za ovaj stav je postupak ashaba, a nema sumnje da su oni bolje razumijevali ovo pitanje od onih potonjih. Prenosi se da je Omer, radijallahu anhu, u predaji koju bilježi Buharija u svom Sahihu da je prilikom obavljanja njegovog zadnjeg Hadždža dozvolio ženama Allahovog Poslanika, sallallahu aljhi ve sellem, da obave Hadždž, pa je sa njima poslao Osmana i Adurrahman ibn ‘Aufa, radijallahu anhuma. Pa ako je to bilo dozvoljeno majkama pravovjernih onda je preče da bude i ostalim muminkama.

Takođe, prenosi Nafi’a da bi Ibn Omer, radijallahu anhuma, da je putovao sa svojim oslobođenim robinjama a da one nisi imale mahreme.
Spomenuto je u prisustvu Aiše, radijallahu anha, da žena ne smije putovati bez mahrema, pa je rekla: “Ne može svaka žena naći mahrema”. Kaže Ibn Sirin: “Nema smetnje da žena putuje (na hodočašće) sa nekim muslimanom”. “Putuje sa grupom žena”, rekao je Malik. Kaže Hammad: “Nema smetnje da žena putuje u grupi dobrih ljudi bez mahrema”. “Putuje sa pouzdanim ljudima”, kaže El-Evzai’. Kaže Šafija: “Putuje sa pouzdanom slobodnom muslimankom”.

A hadis od Ibn ‘Abbasa, radijallahu anhuma, mutefekun alejhi sa kojim dokazuju zabranu putovanja žene na Hadždž bez mahrema, u njemu je došlo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…, a žena ne putuje osim sa mahremom”, pa je ustao neki čovjek i rekao: “Allahov Poslaniče, moja žena je krenula da obavi Hadždž, a ja sam se prijavio u tu i tu bitku”. “Idi i obavi Hadždž sa svojom ženom”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Naredio mu je da ide sa svojom ženom na Hadždž, a nije mu naredio da je vrati niti je prekorio njeno putovanje na Hadždž bez mahrema, time ovaj hadis ne može biti jasan dokaz po ovom pitanju, a Allah zna najbolje. Ve billahi tevfik.

VJERODOSTOJNOST JEDNOG HADISA

Pitanje:

Esselamu alejkum. Zanima me koliko je vjerodostojan hadis u kojem Muhammed , sallallahu alejhi ve sellem, govori da ko prouči dole navedenu dovu da Allah zaduži 70.000 meleka da ga blagosiljalju taj dan, a ako preseli taj dan preselio je kao šehid?

Dova glasi:

Euzu billahis-semi il – alim mineš – šejtanir-radžim.
Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim
Neste izu billahis-semi il -alim mineš-šejtanir-radžim ila jevmid-din.
Bismillahi rabbil.erdi ves-sema.
Bismillahil-lezi la jedurru mea smihi šej un fil-erdi ve la fis-sema ve huve-semi ul -alim.(3x)
Allahu hajrul-fatihine bi hurmeti ve bereketi bismillahir-rahmanir-rahim
Huvallahul-lezi la ilahe illa hu, alimul gajbi veš -šehadeh,huver-rahmanur-rahim.
Havallahu-lezi la ilahe illa hu,elmelikul – kuddusus – selamul – me muinul – muhejminul – azizul – džebbarul – mutekebir.
Subhanallahi amma jušrikun.
Huvallahul – halikul-bariul-musavviru lehul-esma ul -husna.
Jusebbihu lehu ma fis-semavati vel-erd, ve huvel-azizul – hakim.

Odgovor:

Alejkumusselam. Ovaj hadis bilježi Tirmizi, Ahmed, Bejheki u “Šuabul-iman”i Taberani od M’akel ibn Jesara, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči kada osvane tri puta EUZU BILLAHI ES-SEMI’IL EL-ALIM MINEŠŠEJTANIRRADŽIM, a zatim prouči zadnja tri ajeta iz sure El-Hašr, Allah zaduži 70000 meleka da donose salavat na njega sve dok ne omrkne, a ako umre tog dana umrijeće kao šehid, a ko to prouči kada omrkne na istom je stepenu”. Kaže Tirmizi da je ovaj hadis hasen (dobar) ali da nije poznat osim u ovom rivajetu. Kaže imam Nevevi za ovaj hadis da su učenjaci složni na njegovoj slabosti. Slabim su ga takođe ocijenili šejh Albani i Šuajb Arnaut.

Razlog slabosti ovog hadisa je slabost ravije Halid ibn Tahmana za koga kažu Ibn Me’in i ostali da je slab. Takođe, ravija ovog hadisa Nafia ibn Ebi Nafia, ako se pod njim misli na Nefi’u ibnul-Harisa on je, kako kaže Ebu Davud, čiji se hadis ostavlja. A ako se misli na nekog drugog onda je to nepoznati ravija čija pouzdanost nije poznata.

Prema tome, sened ovog hadisa je veoma slab i nema drugih rivajeta koji ga podupiru, te kao takav ne može biti dovoljan dokaz da bi se radilo po njemu. Ve billahi tevfik.

ODGOJ DJECE-SIHR-ZAPISI

Pitanje:

Esselamu alejkum. Ja vas molim da mi kažete šta je najbolje da se uči u slučaju kada vam dijete odseli sa osobom koja joj ne priliči i razočara roditelje i familiju? Šta mi je najbolje da učim da joj dragi Allah da pamet da pravilno odluči i da pravilno razmišlja. Da joj dragi Allah pomogne da se osvijesti i da vidi da je to pogrešno.

Odprije možda dvije tri godine na njoj sam primijetila da se nešto mijenja ali nisam bila sigurna o čemu se radi, ona je tako divno dijete. Poslušna, vrijedna, školu je zavrsila sve što se može poželiti .

Ali kažem prije par godina počele su neke muke da je hvataju i da se okreće od nas. Nastojala sam koliko sam mogla da je upučivam i govorim o našoj vjeri. Kad je rat počeo bila je mala i mi smo se selili na više mjesta, u nemuslimanskom svijetu. To nije razlog znam ali ja sam bila u velikom šoku, izgubila sam roditelje i brata u ratu pa sam mislila vratićemo se kući i moći ćemo kao ljudi da živimo. Starija kčerka je više prihvatala ali ova mlađa je uvijek teže prilhvatala sve što sam joj govorila. Ovdje gdje smo malo je našeg svijeta a i nema naše đamije. Ja da budem iskrena nisam znala do nedavno za učenje rukje da je to najispravniji put liječenja od sihra. Pošto sam vidjela promjene na njoj ja sam tražila pomoć od hodža i poslala je u Bosnu da se proba izliječiti. Koga smo pitali svi su rekli da ima na njoj sihre i jedan “HODžA” je navodno pokušao da joj pomogne ali izgleda od toga nema pomoči. Ja isto osjećam promjene na meni i bojim se da nam neko nije postavio čitavoj familiji. Ja pokušavam sama da učim rukju ako dragi Allah dadne da pomogne jer ovdje ne znam nikoga ko bi nam mogao pomoći.

Ja bih vas zamolila da mi kažete šta mogu još da učinim da se spasimo od ovog zla i kako da skinemo to sa nas? Početkom ove godine sam vidjela pored kreveta na strani moga muža čovjeka kako stoji srednjih godina u prugastom odijelu. Ja mislim da sam od straha odmah zaspala tako da ništa više nisam vidjela. A poslije toga nakon možda mijesec i po probudilo me je nešto i vidjela sam pored mene ženska osoba mlađa pokrivena i obučena kao muslimanka, iza nje muškarac mlađi isto u prugastom odijelu i kao da se sprema da skoči, ja sam samo pogledala na sat i bilo je pola tri. Nedavno sam pročitala na vašoj stranici, čovjek je neki pisao i kaže zašto se uvijek dešava u pola tri? Ja sam bila u tolikom snu da sam samo pomislila ma neće mi ništa a nisam bila svijesna o čemu se radi. Od tada primiječujem ponešto ali da nekome kažem, vjerovatno bi me ismijao ili rekao da izmišljam ali to je istina zato vas molim da mi kažete o čemu se radi?

A moja kčerka o kojoj sam vam pisala poznaje tog momka od prije sedam godina i nikad drugog momka nije imala samo što je to sada priznala i krila je od nas pošto nije naše vjere i ja se bojim koliko god budem dragog Allah molila da se ona vrati neće biti dovoljno jer je niko ne moze da odvratiti. Ali sve bih pokušala samo da se riješimo ovoga problema. Da li klanjanjem istihara namaza može se saznati koje nešto učinio?
Ja Vam se puno zahvaljujem na vašem trudu i vasšim odgovorima jer ste vi jedino mjesto i osobe kome se mogu obratiti i pitati.

Odgovor:

Alejkumusselam. Vrijeme odgoja djeteta traje od rođenja, zato treba dijete upozoravati na neke stvari puno prije nego što se dese. Ništa se ne uči u ovom slučaju. Kur’an nije objavljen da bi se učio djeci kad nas prestanu slušati, nego je objavljen da se radi po njemu. Na tebi je da doviš i moliš Allaha da je uputi, vrati vjeri na pravi put a On je Onaj koji ne odbija dovu roditelja za njegovo dijete.

U vračanju vjeri je izlaz za sve nas, moli Uzvišenog da ti uputi dijete, jer i ako ti se vrati a ostane i dalje na zabludi nepraktikujući ništa od vjere pa ona će opet nakon kraćeg vremena otići sa drugim muškarcem i tako čitavo vrijeme. Kao što rekoh, izlaz je u praktikovanju vjere, riješi se svih hamajlija ako ih imaš kod sebe od prije, zapali ih u vatri. Jedino ispravno liječenje od sihra i džinskih djelovanja je učenje Kurana.

Utvrđivanje ko je napravio sihr i zašto ne treba biti cilj onome kome je napravljen sihr, jer se to ne može utvrditi regularnim putem, pa ljudi budu prinuđeni da traže obavještenje od sihirbaza i gatara, a njima nije dozvoljeno ići niti vjerovati u ono što kažu, niti su oni pouzdani po tom pitanju, jer oni puno lažu a i ne znaju jer kontaktiraju sa džinima kojima ne predstavlja poteškoću da varaju ljude i lažu im.
Tebi je bitno da se izliječiš od sihra i da se zaštitiš od njega, a najbolja zaštita je pridržavanje vjere, a ne da ganjaš i provjeravaš ko je kome napravio jer tome nema kraja.

Što se tiče snova, ja ne znam da tumačim snove.

To što je uradila tvoja kćerka (udala se za nemuslimana) ne mora da ima ikakve veze sa sihrom, a sa šerijatske strane to što je uradila je veliki grijeh i ne smiješ se s stim pomiriti, trebaš od nje tražiti da to prekine jer njen brak nije ispravan nego je ništavan, djeca koja se rode u toj vezi su po islamu kopilad. Ali to ne znači da ti trebaš ići nekom da je liječi od sihra, a pogotovu nekim sumnjivim koji su u stvari sihirbazi. A tvoje riječi “ja se bojim koliko god budem dragog Allaha molila da se ona vrati neće biti dovoljno jer je niko ne može da odvrati.” su krupne riječi koje ne smiješ izgovarati jer Allah sve može, i ne smiješ da sumnjaš u Allahovu moć.

A tvoja kćerka ako ne vjeruje u Allaha i ne klanja, ne drži se vjere, njena udaja za vlaha nije veća tragedija od te nesreće koja ju je zadesila a to je da se ne drži vjere. Ti se trebaš više sikirat što ona ne praktikuje vjeru od toga što je otišla sa vlahom, jer da je imala imalo vjere ne bi otišla sa njim.
De ti sebi objasni a ne moraš meni, da je ona sedam godina u vezi sa vlahom a da ti kao njena majka to ne znaš. A sad hoćeš taj problem da riješiš jednim ili više hodžinskih ogledanja.

Istihara namaz nije propisan da bi se otkrivalo ko je kome napravio i da bi se gatalo ili sa mrtvima razgovaralo, to su sve laži i izmišljotine, gatarska i sihirbaska posla.

Treba da znaš da je to iskušenje od Allaha, da se u dovama puno obraćaš Njemu, subhanehu, da se ispravno držiš vjere, da svojoj kćerci objasniš da se treba i ona držati vjere.

Znaj, ako budeš išla hodžama da ti klanjaju istihare, ogledaju, da ti oni rješavaju taj tvoj problem, ti si prva koja će time naštetiti svojoj kćerci i bićeš odgovorna pred Allahom za to što radiš i nećeš moći reći da nisi znala.
Poznajem slučajeve koji su na takav način htjeli svoju djecu odvratiti od nekog problema u koji su upali (loše društvo, droga, zinaluk, lezbejstvo i slično) a na kraju su sa zapisima i sihirima upropastili svoju djecu, koju sad ja na ulici viđam kako hodaju i sami sa sobom pričaju. A sve zbog toga što su im roditelji po hodžama hodali.

Molimo Allaha da ti olakša iskušenje na koje si naišla, da i tebi i tvojoj kćerci prosvijetli razum da radite ono što je najbolje za vas, da se vratite Allahu i držite se Njegove vjere koja je milost za ljude, a On je Onaj koji se odaziva molbi onih koji ga mole. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: