Odgovori

Hikaja Faraona i Iblisa_Prosipanje vrele vode u sudoper_Izgled Adema, alejhi selam_Različita mišljenja u porodici

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

“HIKAJA” IZMEĐU FARAONA I IBLISA

Pitanje:

Esselamu alejkum. Naime čujem često “hikaju“ o razgovoru između Faraona i Iblisa o veličini njihova grijeha tj. prokletstva, nakon čega prenosilac upita: Da li znate ko ima gori od njih dvojice. Odgovara: Brat koji neće halaliti svom bratu (misli se na brata po vjeri). Moje pitanje glasi: ima li ovo ikakvog utemeljenja u Kur`an-u i Sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, s obzirom na veličinu grijeha?

Odgovor:

Alejkumusselam. Hikaju ili raspravu između Iblisa i faraona koju sam našao je malo drugačija. Naime, u ovoj na pitanje ko je gori od njih dvojice odgovor je bio: kome dođe njegov brat (po vjeri) sa izvinjenjem a ovaj mu to ne primi, a gori od ovog je onaj ko želi da nestane ni’amet (blagodat) njegova brata mu’mina.
Naravno, nema sumnje da je i jedna i druga verzija ove hikaje notorna izmišljotina svejedno od koga došla i kada se to desilo.
Međutim, ako bi neko rekao da je značenje ove izmišljene priče tačno ili ako bi se neko zapitao da li je značenje tačno, odgovor bi bio sljedeći.
Neuporedivi su grijesi Iblisa i faraona u odnosu na grijeh neprihvatanja izvinjenja, zavisti i odbijanja da halali.
Prvo, što neprihvatanje izvinjenja i odbijanja da halali svome bratu muslimanu uopće nisu grijesi. Dok je zavist grijeh ali veliki grijeh koji ne izvodi iz vjere.
Drugo, što je grijeh Iblisa kibur, tj. oholost odbijanja Allahove naredbe koja ga je odvela u kufr, a najveći grijeh faraona je što je ustvrdio rububijjet, tj. rekao je: “Ja sam gospodar vaš najveći” (En-Nazi’at 24).
Prema tome, ova hikaja je batil (ništavna) sa strane rivajeta (predanja) i dirajeta (značenja). Pozivati se na nju nije dozvoljeno jer ona govori o veličini grijeha a to se ne može znati osim na osnovu šerijatskog teksta a ovo je krivotvorena priča. Prepričavanje ovakve priče sa ciljem uzimanja ibreta iz nje ukazuje na ogromni džehl (neznanje) i nepoznavanje osnovnih stvari vjere. Ve billahi tevfik.

PROSIPANJE VRELE VODE U SUDOPER

Pitanje:

Esselamu alejkum. čuo sam jedan savjet jedne prijateljice pa me zanima da li je to tačno? A on glasi nemojte prosipati vrelu vodu u sudoperu, jer tu ima dosta šejtana pa kad prospete vrelu vodu oni vas kunu..

Odgovor:

Alejkumusselam. To da u sudoperu ima dosta šejtana kao i da zbog prosipanja vrele vode oni proklinju nije mi poznato da je o tome nešto prenešeno u šerijatskim tekstovima. Da u sudoperu puno šejtana boravi i da kunu zbog prosipanja vrele vode to je stvar gajba (nepoznatog) koju ne možemo znati osim putem Vahja (Objave) ili da nas sami šejtani o tome obavijeste, učače prilikom liječenja a sihrbaze kada kontaktirju sa njima. Međutim koliko se može vjerovati njihovim (džina i šejtana) riječima?

Prenose neki učaci Rukje, tj. oni koji liječe učenjam Kur’ana, da prilikom prosipanja vrele vode na neko mjesto gdje je potvrđeno da borave džini, poput smeljišta, kupatila i slično treba prvo proučiti “Bismillu” i onda prosuti vrelu vodu. Jer kada se prouči Bismila džini se sklone, dok u protivnom bez Bismile prosipanje vode ih oprži pa se onda oni svete osobi koja im je to uradila tako što je ezijete na raznorazne načine, između ostalog ulaskom u tijelo čovjeka i slično.

Podvlačim da ovo nije došlo u nekom vjerodostojnom hadisu nego su to obavijestili džini one koji liječe učenjem Kurana a koji su ušli u neke osobe zbog toga da bi ih ezijetili zato što su ih prethodno opržili prilikom prosipanja vrele vode.

Eh sada koliko je vjerovati onome što kažu džini to je upitna stvar. S obzirom da je po mnogim učenjacima mustehab izgovarati Bismilu prije bilo kojeg posla, bolje je u toj prilici (prikom prosipanja vrele vode na mjesta boravka džina) izgovoriti “Bismilu” nego da nam se lično potvrdi to što se prenosi. Ve billahi tevfik.

IZGLED ADEMA, alejhi sellam

Pitanje:

Esselamu alejkum. Htio bih vas upitati da li je Adem, alejhi selam, izgledao isto kao današnji čovjek (mislim na osobine, razum, pamet) i da li je tačna teorija evolucije.

Odgovor:

Alejkumusselam. Došlo je u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim od Ebi Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je stvorio Adema a njegova visina je bila šesdeset laktova”. Šezdest laktova je otprilike trideset metara. U drugim hadisima je pojašnjeno da se visina ljudi od Adema, alejhisselam, pa do današnjeg čovjeka postepeno smanjivala. Adem je bio istog nivoa inteligencije kao današnji ljudi i čak je Adem počašćen nad melecima baš činjenicom da ga je Allah poučio nazivima svih stvari, što upućuje da je bio inteligentan i stvoren da može da uči. Kaže Uzvišeni: “I poučio On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: “Kažite Mi nazive njihove, ako istinu govorite!” (El-Bekare 31).
Teorija evolucije je, nema sumnje, netačna i pogrešna “naučna teorija” koja je zasnovana na zabludjelim materijalističkim pogledima na život. Ona je pogrešna ideja koja je rezultat pretpostavki i nagađanja za koje nema validnih naučnih argumenata. Po ovoj teoriji svijet je oduvijek postojao, nije imao početka niti će po njoj biti Ahireta (drugog svijeta) niti će ljudi biti ponovo proživljeni. Nema sumnje da je ovo otvoreni kufr jer se zasniva na utjerivanju u laž vijesti koje su nam došle od Uzvišenog Allaha u Kur’anu i onog što je prenešeno u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Od primjera oprečnosti ove teorije islamu je da nas Uzvišeni Allah obavještava da je stvorio Adema od zemlje, tj. gline, a ova zabludjela teorija tvrdi da je Adem nastao od majmuna. I takvih primjera je bezbroj. Onaj ko vjeruje u ovu zabludjelu teoriju ne može biti musliman.
Sa druge strane, u zadnje vrijeme mnogi Zapadni znanstvenici su odbacili ovu teoriju kao netačnu i nedokazanu. Ve billahi tevfik.

RAZLIČITA MIŠLJENJA U PORODICI

Pitanje:

Esselamu alejkum, Zanima me ako npr. roditelji se razilaze po nekom pitanju konkretno o upisu dijeteta u određenu školu i otac je na strani da dijete ne upiše tu skolu, a mati je za to da dijete upiše tu skolu, po čijem se da kažemo naređenju ili mišljenju postupa? Ko je preći da se posluša, otac ili majka?

Odgovor:

Alejkumusselam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se savjetovao sa svojim ženama i ashabima u mnogim prilikama i kada bi vidio da je nečiji savjet i mišljenje mimo njegovog stava bio pametniji ne bi se libio da ga prihvati. Od tih primjera su sljedeće:
Kada su mušrici okružili Medinu u bitci na Hendeku (ili Ahzab) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se u jednom teškom momentu savjetovao sa Ensarijama S’ad ibn ‘Ubadetom i S’ad ibn Mu’azom da li da da mušricima imetka kako bi ih odvratio od osvajanja Medina. Oni su mu predložili suprotno tome i iznijeli svoje argumente i on ih je u tome poslušao.

Drugi slučaj je ono što se desilo na Hudejbiji kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sklopio primirje sa mušricima Mekke i pristao na neke šartove u ugovoru koji su teško pali mnogim ashabima. Od šartova ugovora je da te godine ne obave Umru koju su zanijetili nego da dođu sljedeće, pa su trebali izaći iz ihrama. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređuje ashabima da obriju glave i zakolju kurbane a oni se ne odazivaju na tu naredbu zbog toga što im je taj ugovor toliko teško pao. Onda on odlazi kod svoje žene Ummu Seleme, radijallahu anha, i prenosi joj šta se desio, a ona ga savjetuje da izađe i da on prvi obrije glavu i zakolje kurban pa će ga u tome svi svi slijediti. Tako je i uradio a desilo se baš onako kako je ona predvidjela. Znači, od sunneta je da se supružnici savjetuju.
U kući je osnov da se postupa po naređenju glave porodice, tj. oca ili muža, s tim da to ne znači da je njegovo mišljenje uvijek najispravnije i uvijek najbolje, nego je na supružnicima da se savjetuju pa kada dođu do zajedničkog najpametnijeg stava onda nek muž naređuje.
A konkretno u vašem slučaju, treba postupiti po mišljenju koje se ispostavi pametnijim. Odnosno, treba postupiti po mišljenju onog ko dođe sa jačim argumentima za stav koji zastupa.
U vašem pitanju izabiranja škole u argumente spadaju razlozi zbog kojih bi trebao ili ne bi tebao upisati tu školu, kao i da li ta škola ili profesija odgovara djetetovim sklonostima, takođe da li mu neka druga škola više odgovara shodno njegovim sposobnostima i sklonostima, i tome slično. Kada sve ovo analizirate a zatim uporedite ko ima jaču argumentaciju treba izabrati ono mišljenje koje ima jače. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: