Tekstovi

Da li je djever mahrem?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mužev brat, odnosno djever, je stranac prema ženi svoga brata kao i bilo koji drugi muškarac koji joj nije mahrem. S tim da je djever opasniji za ženu svoga brata od drugih muškaraca stranaca jer lakše može doći u kontekt sa njom. Bilježe Buharija (4934) i Muslim (2172) u svojim Sahihima od ‘Ukbe ibn ‘Amira, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se ulaska kod žena”. Pa reče neki čovjek od Ensarija: “A šta misliš o HAMVU (djeveru i muškoj rodbini sa muževe strane izuzev oca)?” Kaže: “El-Hamvu je smrt“. U rivajetu kod Muslima je došlo u ravijetu da je ravija El-Lejs rekao: “El-Hamvu je mužev brat i njegova rodbina poput bratića i slično“.

Kaže imam Nevevi (Šerhu en-Nevevi ‘ala Sahihi Muslim 14/154) u komentaru ovog hadisa: “Njegovo značenje je da je strah (za bratovu ženu) od djevera veći nego od nekog drugog i da se loše djelo može očekivati od njega, on je veća fitna za nju za razliku od nekog drugog muškarca stranca jer može lahko doći do nje i osamiti se sa njom a da se tome ne prigovori”. Kaže šejh ‘Usejmin (Fetava islamijje 3/113) u komentaru hadisa: “Djever (i rođaci muža) je smrt, što znači da od njega treba bježati kao što čovjek bježi od smrti, ove riječi “djever je smrt” su najveće riječi upozorenja…”.

Ovaj hadis je direktan tekst po ovom pitanje i isuviše je jasan da bi se dvostruko ili vešestruko tumačio. Istinitost ovog hadisa potvrđuje gorka stvarnost a izuzeci takođe potvrđuju pravilo. Na supružnicima je da primjene ovaj hadis u praksu odazivajući se naredbi Uzvišenog: “Ono sa čime vam dođe poslanik uzmite to, a ono što vam zabrani klonite se toga” (El-Hašr 7). Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ono što vam naredim uradite koliko možete, a ono što vam zabranim ostavite“. (mutefekun alejhi)

Ovim hadisom, gore spomenutim, se ne želi dovesti u sumnju ličnost i namjere djevera nego zatvoriti putevi koji vode u zinaluk. Uzvišeni Allah nas je stvorio, On zna najbolje kakvi smo, čemu smo skloni i u čemu smo slabi, pa nam je dao smjernice kako da se ponašamo da ne bi upali u ono što nam donosi šetu i na dunjaluku i na Ahiretu. Prema tome, tvoja žena treba da se ophodi prema tvom bratu kao prema muškarcu strancu sa još većom dozom opreznosti onako kako je došlo u hadisu. Nema smetnje da ga poselami i da mu se obrati ako za tim ima potrebe, poput toga da ona pita gdje mu je žena ili svekar i slično, ali pod šartom da oboje obore pogled i da ona ne govori umiljenim zavodljivim glasom, znači strogo ozbiljno i poslovno bez prisnosti. Nije vam dozvoljeno da zajednički sijelite i sjedite, da se tako pomiješani šalite i smijete, to je veliki munker (grijeh) kojeg trebate smjesta prekinuti.

Zajedničko pomiješano sjedenje muškaraca i žena je po Šerijatu zabranjeno, na to upućuju mnogi kur’anski ajeti i vjerodostojni hadisi. To je stav učenjaka svečetiri priznata mezheba, hanefija, malikija, šafija i hanabila. Na to (miješanje muškaraca i žena) su upozoravali učenjaci ovog Ummeta od njegovih prvih generacija. A štetne posljedice miješanja žena i muškaraca po vjeru, društvo, školstvo, porodicu i slično vidljive su svakome ko hoće bude realan i objektivan. Miješanje muškaraca i žena nije bilo poznato među muslimanima sve do početka 20. stoljeća kada su se pojavili među muslimanima misionari (pozivači) u zapadnu “kulturu i civilizaciju”.

Ako nekada imaju potrebu (tvoja žena i tvoj brat) da se obrate jedno drugom, njoj nije dozvoljeno da zagleda u njega niti njemu da gleda u nju osim prvi nehotični pogled. Vaši zijareti i sijela trebaju biti razdvojeni, muški za sebe a žene za sebe, muškarac poslužuje muško društvo a žena žensko. Nemojte praktikovati zajedničke šetnje osim da budete odvojeni (muški od žena). Nema smetnje da tvoj brat u tvom odsustvu odveze tvoju ženu u bolnicu i slično ako je to nužno, ali pod šartom da ne budu sami nago u prisustvu njegove žene, tvoje majke ili oca i slično.

Ni u kojem slučaju nije dozovljeno tvojoj ženi i tvom bratu da se osame jer je ona njemu stranjkinja kao bilo koja druga žena. I jer ženi kada se razvede od svog muža dozovljeno je nakon toga da se uda za njegovog brata bez ikakve smetnje. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neka se niko od vas ne osamljuje sa nekom ženom (stranjkinjom) osim uz prisustvo mahrema“. (mutefekun alejhi) Od načina izražavanja poštovanja tvoje žene prema tvom bratu (njenom djeveru) je pomaganje i poštovanje njegovih (i tvojih) roditelja, lijepog uzajamno-pomagačkog odnosa sa njegovom ženom i djecom, da ga ne ezijeti, gibeti i ogovara. Ve billahi tevfik.

Dr. Zijad Ljakić

 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta