Odgovori
round gold-colored rupee coins and banknotes

Da li Uzvišeni Allah nagrađuje nemuslimane za njihova dobra djela?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berakatuhu!

Jeli istina da Allah dž. nagrađuje nevjernike za njihova dobra djela na dunjaluku, a kažnjava ih zbog ostalog na ahiretu/Sudnjem danu?

Barak Allahu feek!

Selam alejkum iz ljepe Austrije.

Odgovor:

We alejkumusselam we rahmetullah we berakatuhu!

Hvala Uzvišenom Allahu!

Kur’an, sunnet i konsenzus (idžma’) islamskih učenjaka jasno ukazuju da nemuslimani/nevjernici/kafiri, koji rade nešto od hajra (dobra), neće imati koristi od toga na Sudnjem danu (ahiretu), ako umru kao nemuslimani i ne prime islam.

Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu:

„A tebi i onima prije tebe objavljeno je: ‘Ako budeš druge Allahu u obožavanju pridruživao tvoja djela će, sigurno, propasti, a ti ćeš među gubitnicima biti.’“ (Kur’an, Sura Ez-Zumer, 39:65)

„A oni među vama koji od vjere svoje otpadnu i kao nevjernici umru – njihova djela bit će poništena na dunjaluku, a i na ahiretu. Oni će stanovnici Vatre biti i tamo će vječno ostati.“ (Kur’an, Sura El-Bekare, 2:217)

„A onaj ko otpadne od prave vjere (imana, vjerovanja) – uzalud će mu biti djela njegova i on će, na ahiretu, među gubitnicima biti.“ (Kur’an, Sura El-Maide, 5:5)

Postoji još mnogo drugih ajeta na istinu temu.

Zabilježio je imam Muslim (214) u svome Sahihu od Aiše, radijallahu anha, da je upitala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: „Allahov Poslaniče, Ibn Džud’an je u džahilijjetu (period prije islama) čuvao rodbinske veze i hranio siromahe. Da li će mu to koristiti?“ Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: „Neće mu nikako koristiti, jer nije nikad rekao: ‘Gospodaru moj, oprosti mi grijehe na Sudnjem danu.’“

Iz ovoga vidimo da je „biti musliman“ (islam) jedan od šartova (uvjeta) za ispravnost ili prihvaćanje dobrih djela na Sudnjem danu. Čovjek neće imati nikakvu nagradu na Sudnjem danu od svojih dobrih djela, ukoliko nije prihvatio islam i umro kao musliman. Rekao je Uzvišeni Allah:

„A priloge njihove spriječit će da budu primljeni samo to što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju, što lijeno namaz obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.“ (Kur’an, Sura Et-Tevbe, 9:54)

Također, biti musliman uvjet je za ulazak u Džennet. Rekao je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme: „Neće ući u Džennet osim muslimanska duša!“ (Zabilježili Buhari [6528] i Muslim [54] od Ebu Hurejre.)

Nemuslimani bit će nagrađeni za svoja dobra djela samo na dunjaluku (ovom svijetu). Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Kada nevjernik (nemusliman) uradi dobro djelo, on se za njega nagradi dunjalučkim užitkom, a što se tiče vjernika, njemu Uzvišeni Allah pohranjuje njegova dobra djela za ahiret, a daje mu opskrbu na dunjaluku zbog njegove pokornosti.“

U drugom rivajetu kaže se: „Allah neće zakinuti vjernika za dobro koje čini: dat će mu nagradu na dunjaluku i bit će nagrađen na ahiretu, dok će nevjernik za dobra djela učinjena u ime Allaha biti nagrađen na dunjaluku, pa kada dođe na ahiret, neće imati nijedno dobro djelo za koje bi bio nagrađen.“ (Oba rivajeta zabilježio je Muslim [2808].)

Alim Hasanagić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: