Poučne priče i tekstovi

Kerameti iz života ashaba, radijallahu anhum

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1) Od Džabira, r.a. se prenosi da je rekao:“Kada je Muavija, r.a. htio da iskopa bunar na Uhudu, mi smo mu napisali da se taj dio gdje je htio bunar, nalazi na mjestu šehida Uhuda. Pa nam je on odgovorio da ih prenesemo (neke od njih). I nakon što samo počeli kopati, voda se ukazala i odnijela je zemlju sa nekih mezarova, pa smo ih morali prenijeti. Dalje priča Džabir:“Pa sam vidio ljude kako ih nose na svojim ramenima, a bili su poput spavača, dok smo ih otkopavali, vrh željeza…

(sa kojim su kopali) udario je u Hamzinu nogu, pa je iz nje potekla krv.“ (Ibn Sa’d u Tabaqat, 3/7; El-Bejheki u Delailu en-Nebuve, 3/291; Ibn Dževzi u Sifetu-l-Safva, 1/376). Stim da je Hamza, r.a. preselio u bitci na Uhudu 3. god. po Hidžri, a Muavija, r.a. je postao halifom 41. god po Hidžri.

2) Od Džabira b. Abdullaha, r.a. se prenosi slijedeće:“Kada je Resul, savs, htio ukopati šehide Uhuda, moga oca su umotali u jedan ogrtač, a zatim je Poslanik, savs upitao:“Ko od njih je znao više Kur’ana napamet?“ Pa sam mu pokazao prstom na čovjeka, a on nam reče:“Onda njega stavite prvog do „lahda“ – kosi ukopani dio u mezaru“. Rekoše da prvi koji je poginuo taj dan na Uhudu bio Abdullah b. Amru b. Haram, a ubio ga je Sufjan b. Abdušems es-Selemi, pa je resul, savs rekao:“Ukopajte zajedno Abdullaha b. Amra i Amru b. el-Džemuha u jedan mezar jer su se njih dvojica voljeli na Dunjaluku.“ Pošto je voda prodrla u njihov mezar i odnijela dobar dio zemlje, morali smo ih otkopati.

Lahko smo ih prepoznali, jer je Abdullah bio nizak i pročelav a Amru visok, pa kad smo sklonuli zemlju vidjeli smo ih u njihovim ogrtačima, Abdullah je imao ranu na licu i njegova ruka je bila na toj rani, pa kad sam mu sklonuo ruku potekla je krv, a kad sam ruku vratio, krv je prestala teči.“ Dalje priča Džabir, r.a.:“Vido sam svoga oca (znači Abdullaha) u kaburu, kao da spava, na njemu se nije ništa promijenilo.“ Prisutni upitaše:“A je si li mu vidio ogrtač u kojem je bio umotan?“ on odgovori:“Da, bio je umotan u jedan ogrtač koji mu je bio na vučen na lice, a na noge su mu stavili koru od drveta (mirisna žukva), tako mi Allaha nije se promijenio niti ogrtač niti kora, čak ni nakon 46. godina.“ (Ibn Sa’d u Tabaqat, 3/423).

3) Takođe zanimljiv je slučaj šehida Uhuda Šemasa b. Osmana, r.a. koji je od rana preselio u Medini pa je nakon preseljenja vračen na Uhud u ukopan sa svojom bračom. Da, to je Šemas b. Osman, r.a. koji je svojim tijelom branio Resula, savs na Uhud, pa je od teških zadobijenih rana prebačen u Medinu i unešen je kod Aiše, r.a. Međutim Ummu Seleme, r.a. je rekla:“Sin od moga amidže može uči samo kod mene!“ Pa je Resul, savs naredio da ga kod nje prenesu gdje je u umro. Nakon toga Poslanik, savs, je naredio da se vrati na Uhud gdje je ukopan sa svojom bračom šehidima, ukopan je u svojoj odječi, nije ga Resul, savs, kupao i nije mu klanjao dženazu. (Tabaqatu-l-kubra, 3/187; El-isti’ab, 2/711; Esedu-l-Gabe, 2/231)

4) Isto tako zanimljivo je spomenuti i majku A’fra, koja je imala sedam sinova i svi su učestvovali u bitci na Bedru, a to su:“Ijas, Aqil, Halid, Amir, Mu’az, Mua’vez i Avf. Ovu je čast imala samo ona i niko više, Allahu ekber!

5) Šehid koji nije nikada Allahu sedžde učinio. Da, on je El-Esved Er-R’ai, r.a. bio je crnac porijeklom iz Etiopije a bio je pastir kod židova na Hajberu. Kada je Resul, savs, opkolio židovske tvrđave na Hajberu, Allah je otvorio srca njegovo prema islamu te je iskreni izgovorio šehadet istine. Nakon nekoliko, uzeo je oružje i stao sa svojom bračom mudžahidima u saff. Priča Džabir, r.a.:“Zatim je pristupio da se sa nama bori, pa ga je pogodila strela i preselio je, a nije niti jednu sedždu Allahu učinio.

Zatim je Poslanik, savs naredio da ga unesemo u naše sklonište, a nakon toga je Poslanik, savs ušao kod njega te izašao i rekao nam:“Zaista je vaš brat iskreno primio islam, ušao sam kod njega i vidio sam njegove dvije žena, hurije.“Pa su ga sahabi odnijeli i ukopali, osvanuo kao kjafir a omrknuo kao šehid. (El-Bejheki u Delailu en-Nebuve, 4/320)

6) Zubejr b. Awam, r.a. Prenosi se da je imao 20. djece, 11 sinova i 9. kčerki. Zanimljivo je to da je sinovima davao samo imena šehida, moleći Allaha da ih uzme kao šehide. Pa je tako jedne prilike Zubjer b. A’vam, r.a. rekao:“Čuo sam da je Talha b. Ubjedullah dao svojoj djeci imena poslanika, pošto nema više poslanika, poslije Muhammeda, savs, ja ču svojoj djeci dati imena šehida, pa vljda če ih Allah počastiti šehadetom.“ Imena njegovih sinova:

– Abdullah – dobio ime po sinu od Zubejrove tetke, Abdullahu b. Džahšu koji je šehidio na Uhudu.
– U’rve – dobio ime po U’rvetu b. Mes’udu, koji je šehidio u bitci za Taif.
– Munzir – dobio ime Munziru b. Amru koji je šehidio u događaju kod bunara Me’avene.
– Asim – dobio ime po Asimu b. Sabitu, koji je šehidio u bitci Er-Redži’a.
– Muhadžir – dobio ime po Muhadžir b. Zijadu koji je šehidio u bitci Tester. Ovo je pet sinova koje mu je rodila Esma bint Ebi Bekr, još mu je mašaAllah rodila tri kčerke: Hatidžu, Aišu i Ummu Hasan.

– Halid – dobio ime po Halidu b. Se’idu koji je šehidio u bitci Merdžu Sufer.
– Amru – dobio ime po Amru b. Se’id b. As koji je šehidio u bitci Edžnadin. Ovo su dva sina od druge mu žene Emetun bint Halid b. Se’id, koja mu je još rodila i tri kčerke: Habiba, Sevda i Hind
– Mus’ab – dobio ime po Mus’ab b. Umejr koji je šehidio na Uhudu.
– Hamza – dobio ime po svome dajdži Hamzi b. Abdulmutalibu koji je šehidio na Uhudu. Ovo su dva sina koja mu je rodila treča žena Er-Rebab bint Enif i još mu je rodila jednu kčerku a zvala se Remla.

– Ubejda – dobio ime po Ubejdi b. Harisu koji je šehidio na Bedru.
– Dža’fer – dobio ime po Dža’feru b. ebi Talbu koji je šehidio u bitci na Mu’ti. Ovo su dva sina od četvrte žene Zejneb bint Mersed. Takođe je još oženio Ummu Kulsum bint Ukbe i ona mu je rodila Zejneb, zatim je oženio Hilal bint kajs i ona mu je rodila Hatidžu Sugra, i na kraju je oženio Atiku bint Zejd, ali je i sam preselio tako da mu nije ona ništa rodila.

Saudin Cokoja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta