Odgovori

Pet novih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. KO UMRE U PETAK BIĆE SAČUVAN KABURSKOG AZABA

Pitanje: Selam alejkum! Sestrin dečko je preselio na Ahiret u petak, a poznato nam je kada mumin preseli na petak da ce biti sačuvan kaburskog azaba. Pa mi se on pojavio u snu kao da nije pod kaburskim azabom nego baš da se lepo ophode prema njemu u kaburu i da ga tamo paze (tako je on meni u snu rekao) i bio je veoma srećan sto je došao kao da vidi mene i supruga, oboje klanjamo svaki namaz. Moram da napomenem da on nije bio musliman a da li je verovao u Boga, to ne znam. Pa sam htela da vas pitam da li ima mogućnosti da je on sačuvan kaburskog azaba s obzirom da je umro na petak?

ODGOVOR: Alejkumusselam. Prije odgovora na pitanje potrebno je preispitati tvdnju i uvjerenje da onaj ko umre u petak da je sačuvan kaburskog azaba, zatim da li nemuslimani imaju kaburski azab te nakon toga dati odgovor sa osvrtom na snove.

Ko umre u petak biće sačuvan kaburskog azaba

O vrijednosti (fadlu) umiranja u petak prenešen je hadis u rivajetima od Abdullah ibn ‘Amra ibn El-‘Asa, Enesa i Džabira, radijallahu anhum. U rivajetu od Abdullah ibn ‘Amra ibn El-‘Asa, radijallahu anhu, je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema muslimana koji umre na dan ili noć petka a da ga Allah neće sačuvati kaburske fitne (kazne)”. Bilježe ga Tirmizi, Ahmed, Tahavija u “Šerhu muškilil-asar” i Abdurrezak u svom “Musannefu”. Ovaj rivajet su ocijenili slabim Tirmizi, Tahavija i Zehebi zbog prekida u lancu seneda i zbog ravije Hišam ibn S’ada.

A u rivajetu od Enesa, radijallahu anhu, je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko umre u petak biće sačuvan kaburskog azaba“. Bilježi Ebu J’ala u svom Musnedu, a sened hadisa je veoma slab jer su trojica ravija u hadisu Jezid ibn Eban, Vakid ibn Selame i Abdullah ibn Džafer slabi. A rivajet od Enesa, radijallahu anhu, u njemu je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko umre na dan ili noć petka biće sačuvan kaburskog azaba i doći će na Sudnjem danu sa obilježjem šehida”. Bilježi ga Ebu Nu’ajm u “Hiljetul-evlija'”, au njegovom senedu je Omer ibn Musa a on je ravija koji je izmišljao hadise.

Šejh Albani je rekao u knjizi “Ahlamul-dženaiz” da je rivajet od Abdullah ibn ‘Amra, radijallahu anhu, kojeg bilježe Tirmizi i Ahmed (sa dva seneda) dobar ili vjerodostojan sa mnoštvom drugih rivajeta koji ga podupiru. Međutim, šejh Šuajb Arnaut, nakon što je u svom komentaru Musneda imama Ahmeda ocijenio slabim rivajet od Abdullah ibn ‘Amra, radijallahu anhu, te naveo sve druge rivajete i nakon analize njihovih seneda ocijenio ih slabim, je rekao: “Rivajeti ovog hadisa od drugih ashaba (misli na rivajete od Enesa i Džabira, radijallahu anhuma) zbog svoje slabosti ne mogu pojačati hadis (od Abdullah ibn ‘Amra, radijallahu anhu) a Albani je pogriješio u “Ahkamul-dženaiz” kada je ga je ocijenio dobrim ili vjerodostojnim”.

Takođe, šejh S’ad El-Humejd kaže za hadis da je slab te da ni jedan rivajet nije vjerodostojan niti se hadis može osnažiti sa mnoštvom svih rivajeta. Slabim su ga ocijenili Ibn Hadžer i Abdurrahman El-Mubarekfuri.

Nakon spomenutog sasvim je jasno da se sa ovim slabim hadisom u svim njegovim rivajetima ne može graditi akidetsko uvjerenje da smrt u petak čuva od kaburskog azaba. Ono što koristi čovjeku u njegovom kaburu su iman i dobra djela. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je umro u ponedjeljak kao što je došlo u Sahihu Buharije, takođe većina najboljih ashaba nisu umrli u petak, sa druge strane, mnogi kjafiri ili muslimani veliki griješnici su umrli u petak, pa zar samo umiranje u petak što je stvar Allahovog kadera da bude presudno po pitanju kaburskog azaba? Musliman treba da vodi brigu o svojim dobrim djelima jer na njima se gradi kabursko kažnjavanje ili uživanje.

A što se tiče kaburskog azaba da li je on specifičan samo za Ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ili su njemu izloženi i ostali Ummeti, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Skupina je na stavu da je to specifično samo za Ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a dokaz im je vjerodostojan hadis od Zejd ibn Sabita, radijallahu anhu, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu a u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista se ovaj Ummet iskušava u kaburovima“.

Dok je skupina učenjaka na stavu da kabursko iskušenje nije specifično samo za ovaj Ummet, to dokazuju ajetom u kojem Uzvišeni kaže: “Oni se ujutro i naveče u vatri prže, a kada nastupi Sudnji dan: ‘Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu” (Gafir, 46). Treća skupina učenjaka od kojih je Ibn Abdulberr smatra da nema dokaza koji presuđuje u ovoj mes’eli, moguće je i jedno i drugo.

Naravno, ono što je općepoznato i oko čega nema razilaženja među muslimanima, je da kjafir koji umre kao nemusliman da će biti stanovnik Džehennema. Dokaz za to je hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Tako mi Onog u čijoj je ruci Muhammedova duša, neće za mene čuti niko iz ovog Ummeta (misli se na sve ljude kojima je poslan i kjafire i mu’mine) bio židov ili kršćanin a zatim umre i ne povjeruje u u ono sa čime sam poslan a da neće biti stanovnik Vatre“.

Prema tome, taj dečko ako je umro kao nemusliman, svejedno vjerovao u Boga ili ne, na Sudnjem danu biće od stanovnika Vatre jer je umro kao nemusliman, neće mu koristiti ni u kaburu niti na Sudnjem danu to što je umro u petak, jer hadis o tome je slab. Ovo je ono što je sigurno i što je zasnovano na valjanim i pouzdanim argumentima, zato se snovima ne može dati prednost nad onim što je pojašnjeno u šerijatskim tekstovima. Ve billahi tevfik.
_________________________________

2. GRIJEH KLANJANJA U STANJU DŽUNUBLUKA IZ NEZNANJA

Pitanje: Esselamualejkum poštovani šejh, našao sam se u teškoj situaciji pa Vas molim da mi otklonite moju dilemu i tešku nedoumicu u koju sam upao. Naime, probudio sam se i klanjao sabah, i kada sam završio sa namazom, hteo sam se presvući i primetio sam da sam u toku noći imao erekciju, pa sam hteo da Vas pitam da li sam zgrešio ako sam u neznanju obavio namaz u stanju dzunupluka. Pokušao sam…

pronaći odgovor i pravdam se svojim neznanjem u toj situaciji, oslanjajući se na Allahovo obećanje da neće kazniti za ono sto je učinjeno u neznanju, ali sa druge strane imamo imperativnu zabranu klanjanja u takvom stanju. Allah s.w.a. Vas počastio dobrom na dunjaluku i Džennetom na Ahiretu.Amin!

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Pošto si klanjao džunub jer nisi znao da si imao noćne polucije ti nemaš grijeha zbog tog djela. Od dokaza da čovjek nije griješan zbog grijeha koje počini iz neznanja su mnogi ajeti i hadisi. Poput riječi Uzvišenog: “Nije grijeh ako nešto greškom uradite, grijeh je ako to namjerno učinite” (El-Ahzab, 5).

Takođe, u drugom ajetu Uzvišeni kaže: “Gospodaru naš nemoj nas kazniti ako iz zaborava i greškom nešto učinimo” (El-Bekare, 286), a u hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu se navodi da je Uzvišeni Allah rekao: “Već sam to učinio”. Ono što se od grijeha učini greškom pod to ulazi i grijeh iz neznanja. I mnogi drugi ajeti koji ukazuju da nema kažnjavanja za učinjene prestupe iz neznanja.

U vjerodostojnom sunnetu se takođe prenosi da čovjek ima opravdanje za učinjene grijehe iz neznanja. Bilježe Ibn Madže, Darekuntni, Hakim, Bejheki i Ibn Hibban da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista Allah prelazi (oprašta) mom Ummetu ono što urade iz greške, zaborava i prisile”. Hadis su ocijenili vjerodostojnim Albani i Šuajb Arnaut. Takođe, mnogo je primjera prenešenih u vjerodostojnim hadisima u ovom kontekstu.

Svi ovi argumenti iz ajeta i hadisa ukazuju na to da bilo koje zabranjeno djelo koje se uradi iz neznanja da za to čovjek nema grijeha zbog kojeg će biti kažnjen jer je Uzvišeni Allah milostiviji od toga da kazni onoga ko nije namjeravao da mu bude oprečan, neposlušan i griješan. Ve billahi tevfik
_____________________________________

3. NAJLJUĆI NEPRIJATELJ JE TVOJE DIJETE I TVOJ IMETAK (hadis)

Pitanje:

Selam alejkum,

Možete li mi prokomentarisati sta znači onaj hadis koji kaže da je čovjekov najveći neprijatelj dijete koje nije u islamu. Unaprijed se zahvaljujem i molim da vas Allah dz.s. nagradi! Evo na ovom linku: http://www.dzemat-oberhausen.de/index.php/teme/odgoj/92-odgoj-djece-mustafa-spahi navodi se: “Nije ti neprijatelj čovjek koga u borbi ubiješ i stekneš zvanje gazije, ili on tebe ubije pa postaneš šehid i zaslužiš džennet. Pravi ti je neprijatelj tvoje neodgojeno dijete koje je iz tvoje kičme poteklo. Zatim, neprijatelj ti je i tvoj imetak koji si svo­jim rukama zaradio a on ti postao jedina preokupacija”. (I.P.H, 1359)

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Tekst tog hadisa je sljedeći: Prenosi Ebu Malik El-Eš’arijj, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije tvoj neprijatelj onaj koji ako ga ubiješ biva tebi svjetlost a ako on tebe ubije uđeš u Džennet, nego je najljući tvoj neprijatelj tvoje dijete koje je izašlo iz tvoje kičme, zatim je najljući tvoj neprijatelj tvoj imetak kojeg si stekao svojom desnicom”.

Prema tome, u prevodu hadisa koji je gore spomenut ima previše slobode u prevodu jer u hadisu nije spomenuto “neodgojeno dijete”, a u tvom pitanju je još nepreciznije i proizvoljnije opisano stanje tog djeteta da ono nije u Islamu, a u izvornom tekstu hadisa nije spomenuto ni neodgojeno dijete, niti da nije u Islamu.

Spomenuti hadis od Ebu Malika, radijallahu anhu, bilježi Taberani u “Kebiru” i Ibn Bišran u knjizi “El-Emali”, a sened oba rivajeta hadisa ima slabosti a to je prekid seneda između Šurejha i Ebu Malika u prvom rivajetu i prekid seneda između Ibn Ebi Hilala i Ebu Malika u drugom rivajetu. Uz ovo učenjak El-Hejsemi dodaje još jednu slabost a to je ravija Muhammed ibn Ismail ibn Ajjaš koji je slab i nepouzdan. Šejh Albani je u “Silsileti daifa” ovaj hadis ocijenio slabim.

Prema tome, ovaj hadis je slab a slabi hadisi nisu dokaz pri uzimanju propisa, a posebno upada u oči neprimjereno poređenje, tj. stavljanje neprijateljstva djeteta i imetka iznad neprijateljstva neprijatelja kjafira.

Da čovjek musliman može imati neprijatelja u svojoj ženi, djetetu i imetku na to ukazuju kur’anski ajeti, ali ne u kontekstu koji je spomenut u ovom slabom hadisu. Naime, kaže Uzvišeni: “O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom doista imate neprijatelja pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah prašta i samilostan je. Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje a u Allaha je nagrada velika” (Et-Tegabun, 14-15).

Pod tim da vjernik ima neprijatelja u ženi ili djetetu se misli na to, kako to pojašnjavaju mufesiri, da odvodu čovjeka od pokornosti Allahu i činjenja dobrih djela tako što ga zabave sticanjem imetka za njihov ugodan i lagodan život i iskazivanjem ljubavi, naklonosti i dobročinstva prema njima ili čak da ga oni navedu na činjenje harama.

Takođe, ovo isto se odnosi na čovjekov imetak da je on fitna i iskušenje za njega u smislu da je imetak fitna, ispit i iskušenje za vjernika jer ga može navesti na njegovo sticanje na haram način ili da ga ljubav prema njemu odvede u neizvršavanje imovinskih obaveza prema Uzvišenom Allahu. Ve billahi tevfik.
______________________________________

4. KUDRET I SUFRET PRIJE I POSLIJE HAJZA

Pitanje:

Esselamu aleikum,

Imam jedno pitanje u vezi hajza-menstruacije. Dan prije nego sto dobijem izgubim nekoliko kapljica smeđe krvi, potom ne curi ništa do sutradan kada počne bas crveno obilno krvarenje hajza. Pitam se da li ja trebam klanjati tog dana kada samo malo smeđe izgubim? Jesam li već u hajzu tog dana ili sam čista dok ne krene crvena krv? Da vas Allah nagradi!

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Ovo pitanje se vraća na hadis kojeg bilježe Buharija i ostali od Ummu ‘Atijje, radijallahu anha, u kojem ona kaže: “Nismo ubrajali kudet (smeđu tekućinu) i sufret (žućkastu tekućinu) niušta “, a u rivajetu kod Ebu Davuda ima vjerodostojan dodatak: “nakon čistoće”. Po ispravnom stavu učenjaka kada ashab kaže “mi smo radili to i to” ili “nismo radili to i to” pod tim se misli da su to radili u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da je on za to znao i šutnjom odobrio.

Ovaj hadis ukazuje da kudret (smeđa tekućina) i sufret (žućkasta tekućina), ili bilo koja druga tekućina koja nije krva hajza poput obične krvi i slično, ako se pojave nakon čistoće, tj. nakon što žena postane čista od hajza time što joj je nakon prestanka krvi hajza izašla bjelina (kassatu bejda) ili kod nekih žena da se pojavi suhoća (džefaf) kao znakovi prestanka hajza, da se ne ubrajaju u hajz. Takođe, ovo se odnosi i na kudret i sufret koji se pojave prije početka hajza ako nisu spojeni sa hajzom.

A ako su spojeni sa hajzom učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, jedni ih (kudret, sufret i slično) ubrajaju u hajz a drugi ne, a bliže je da se ubrajaju u hajz, a Allah zna najbolje. Naravno, kudret i sufret koji se pojave u toku mjesečnog pranja u periodma prekida krvi ubrajaju se u hajz i imaju propise hajza.

A izlazak nekoliko kapljica smeđe krvi prije nastupanja mjesečnog pranja na dan, više ili manje, potpada pod propis pojave kudreta i sufreta prije izlaska krvi hajza a koje nije spojeno sa izlaskom krvi hajza, tj. to se ne ubraja u hajz i nema propise hajza. Prema tome, čista si i obavezna si klanjati sve dok ti se ne pojani krv hajza. Ve billahi tevfik.
_______________________________

5. NOVOROĐENČE MNOGO PLAČE

Pitanje:

Eselamu alejkum braćo !!

Imamo problem sa plačom djeteta sad inšAllah puni 2 mjeseca ali dosta dosta plače ! Pa me zanima sta može da bude uzrog toga plača? Kakv Islam ima stav o tome? I šta nam je radit kako da riješimo taj problem?

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Ne znam da po tom pitanju ima nešto da je preneseno u šerijatskim tekstovima. Neka mu neko prouči nekoliko puta Ajetul-kursi, Ihlas, Felek i Nas, ili još bolje šerijatsku rukju. Moguće je da je dijete urečeno ili da mu je sihr napravljen. Pa ako ne bude reakcija od strane djeteta na učenje Kur’ana i ne bude bolje odnesite ga pedijatru jer je onda moguće da plače jer ima fizičke bolove ili slično. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: