Odgovori

Pet novih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. DA LI IZLAZAK MUŠKE SPERME IZ RODNICE KVARI ABDEST

Pitanje: Bismillah, Es-selamu alejkum vama i uvaženom šejhu Zijadu Ljakiću. Nakon odnosa i kupanja izlazak muške sperme iz rodnice – da li kvari abdest, odnosno namaz ako izađe u toku namaza? Nakon odnosa se žena okupala i otišla da klanja namaz, pa je u toku namaza osjetila izlazak ostatka sperme iz rodnice. Da li joj je ovo pokvarilo abdest i taj namaz i da li se je bila dužna ponovo okupati?

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Nema razilaženja među učenjacima da ono što izađe na dva prirodna otvora (polni organ i duburu) od mokrače, izmeta, vjetra, mezja i vedja kvari abdest, jer šerijatski tekstovi ukazuju na to. Međutim, islamski pravnici imaju podijeljeno mišljenje oko toga da li sve što izađe na dva prirodna otvora (polni organ i duburu) kvari abdest ili ne? Pa tako skupina učenjaka na čelu sa imamom Šafijom smatra da sve što izađe na dva prirodna otvora, svejedno bila to krv, bilo koja tekućina ili čvrsti predmet, da to kvari abdest.

Dok druga skupina učenjaka na čelu sa imamom Malikom smatra da samo ono što je uobičajno da izlazi na dva prirodna otvora, poput mokrače, izmeta, vjetra, mezja i vedja kvari abdest, dok sve ostalo ne kvari abdest. I jedna i druga skupina dokazuju svoje stavove istim dokazima. Stav bliži ispravnom, a Allah zna najbolje je, ono na čemu je imam Malik, jer to je ono našto ukazuju dokazi da kvari abdest.

Na osnovu gore spomenutog, izlazak muške sperme iz rodnice žene nakon odnosa i kupanja ne kvari abdest, jer muška sperma nije ono što je uobičajno da izlazi na polni organ žene. A ako se to desi u toku namaza i namaz i abdest su ispravni, tj. nije dužna da ih ponovi. Ve billahi tevfik.
_____________________________________

2. PROSLIJEDI OVU DOVU 12 PUTA

Pitanje:

EsSelamu alejkum

Veoma poštovani brate, želim, da nam analizirate ovu, meni, veoma čudnu i sumnjivu “dovu”, te, ovi lanci i brojke i zastrašivanje… bojim se da nije širk u ovome. Ako su moje sumnje osnovane, želim osobama, koje u ovo slijepo vjeruju i šire, uzvratiti sa istinom, a i meni da se srce smiri i da se okoristim inshaAllah. DžežakAllahu hajren!

“Molim vas ovo ne prekidati. Radi se samo od 26 riječi. Allahu dragi uđi u moju kuću i u kuću mojih prijatelja i oduzmi sve naše brige i bolesti, bdij i liječi nad nama i našom familijom u Allahovo ime. Amin. Ova dova je toliko moćna. Proslijedi je 12 puta. Ne prekidaj i ne postavljaj pitanja. Ovo je test da li je Allah na prvom mjestu u tvom životu. Ako jeste stani na trenutak s onim što radiš i pošalji ovu dovu svojim prijateljima”.

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

U osnovi je dozvoljeno da se dova upućuje Uzvišenom Allahu svojim riječima, tj. ne mora dova biti zasnovana na kur’anskom ili hadiskom tekstu. Ovo je dozvoljeno pod uvjetom da ta dova u sebi ne sadrži riječi ili značenje širka (širk je pripisivanje Allahu sudruga u svojstvima i ibadetu), grijeh, kidanje rodbinskih veza ili nešto drugo što je šerijatski sporno.

Međutim, gore spomenuta dova i način njenog širenja su sporni zbog sljedećih stvari:

Prvo – što ova dova u sebi sadrži sporno akidetsko značenje sa strane mjesta gdje se nalazi Uzvišeni Allah sa svojim bićem. U dovi je došlo “Allahu dragi, uđi u moju kuću i u kuću mojih prijatelja”, a ovako nešto mogu reči samo oni koji su na akidi da je Uzvišeni Allah svojim bićem na svakom mjestu, što je besumnjivo zabludjela akida. Ispravno je da je Uzvišeni Allah je svojim bićem iznad Arša odvojen od Svojih stvorenja, a Svojim znanjem je na svakom mjestu, On sve vidi i sve čuje. Ovo je ono našto ukazuju jesni i nedvosmisleni šerijatski tekstovi a što je akida Ehli sunneta vel džemata. A ako bi se pokušale opravdati ove riječi time da se misli u prenesenom značenju, kontekst same dove to obija zbog riječi “bdij i liječi nad nama …”.

Drugo – dovljenje Allahu da liječi u Allahovo ime, tj, da liječi u Svoje ime, što je došlo u dovi “Allahu dragi, uđi u …, bdij i liječi … u Allahovo ime”. Ovo je greška u ophođenju prema Allahu, jer je ispravno da Njegova stvorenja čine dobra djela u Njegovo ime a ne da Allah bdije i liječi u Svoje vlastito ime.

Treće – tvrdnja da je ova dova “toliko moćna” je izmišljanje nečega što nema argumenta u šerijatskim tekstovima. Jer da bi neka dova bila moćna i djelotvorna o tome nam treba doći obavještenje u šerijatskim tekstovima kao što je došlo za mnoge zikrove i dove u vjerodostojnom sunnetu.

Četvrto – tražiti da se dotična dova proslijedi 12 puta, te tvrditi da je prosljeđivanje ove dove test da li je Allah na prvom mjestu u nečijem životu, sve ovo je govor o Allahovj vjeri bez znanja i argumenata. Jer da je prosljeđivanje 12 puta (više ili manje što ne igra ulogu) neke dove poput ove test čovjekovog imana, tj. na kom mjestu je kod njega Allah, za ovakav način tumačenja vjere (jer je dova ibadet, tj. srž vjere) nema apsolutno nikakvog dokaza u Šerijatu. Čak nema sličnih primjera u slabim ili krvotvorenim hadisima.

Sve ovo spomenuto nam ukazuje da je ova dova sa načinom kako se širi čista novotarija u vjeri. Jer je dova ibadet, pa ako se ona izmisli (izgovara svojim riječima što je u osnovi dozvoljeno), sa šerijatsko spornim tekstom, a onda se za nju tvrdi da ima djelotvornu moć, te da je treba proslijediti 12 puta drugima i da to predstavlja mjerilo da li je Allah na prvom mjestu ili ne, a da za sve ovo nema dokaza u Šerijatu, onda je to bez sumnje novotarija u vjeri.

A kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Aiše, radijallahu anha: “Ko uvede u ovu našu stvar (vjeru) ono što nije od nje to se odbija (tj. to je batil i ništavno)”. Takođe, u hadisu kojeg bilježi Tirmizi, a kojeg muhaddisi ocjenjuju vjerodostojnim, je došlo: “Čuvajte se novina (u vjeri), jer je svaka novina novotarija a svaka novotarija dalalet a svaki dalalet vodi u Vatru”.

Prema tome, ovu dovu nije dozovljeno koristiti pri dovljenju zbog njenog spornog sadržaja. Takođe, traženje da se ova dova proslijedi u spomenutom broju, te tvrdnja da je moćna i da je odazivanje svemu ovome mjerilo na kom mjestu je kod nekoga Allah, sve ovo je čista novotarija u vjeri, a svaka novotarija je dalalet a svaki dalalet vodi u Vatru. Ve billahi tevfik.
____________________________________________

3. RAZGOVOR MUŠKARCA SA ŽENAMA KOJIMA NIJE MAHREM

Pitanje:

Esselamu alejkum. Je li dozvoljeno razgovarati sa ženama koje nisu mahrem? Smije li se rukovati sa nemuslimankama koje ne znaju da se muslimani ne rukuju?

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Razgovor između muškarca i žene sam po sebi spada u dozvoljene stvari, međutim ponekad taj razgovor može biti put koji vodi u šejtanovu zamku. Pa tako onaj ko zna da je slab ili se boji za sebe da će pasti u šejtanovu zamku, njemu je obaveza da izbjegava razgovore sa ženama kako bi samog sebe spasio od upadanja u haram. A onaj ko je siguran za sebe da je čvrst, stabilan i da nije povodljiv, njemu je dozvoljeno da razgovara sa ženama kojima nije mahrem ali pod uvjetom da se ispune određeni šarti.

Razgovor sa ženom strankinjom (onom kojoj on nije mahrem, a on je mahrem svakoj ženi koju mu je zabranjeno da je oženi za sva vremena u što ulazi i njegova supruga) se vrši samo po potrebi, poput toga da žena traži fetvu od učenog muškarca, ili kupuje (prodaje) od muškarca, ili je muškarac pita o njenom mužu i slično, a razgovor treba da bude kratak, sažet i da ne otvara vrata sumnje i fitne niti u samoj tematici niti u načinu razgovora.

A sve ovo je izgrađeno na tome što glas žene sam po sebi nije avret po ispravnom stavu učenjaka, te s toga dozvoljeno je slušati ženin glas ako za to ima potrebe pod uvjetom da se ispune sljedeći šarti: da njen glas ne bude zavodljiv, da ga ne uljepšava i ne podiže. Sa druge strane, zabranjeno je muškarcu da sluša ženin glas sa strašću i uživanjem koji vode u fitnu.

A kako ćemo znati koji glas i koji govor žene je zabranjen a koji nije, odgovor na to nam je dat u kur’anskom ajetu u kojem Uzvišeni kaže: “O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene, ako se bojite Allaha, nemojte uljepšavati govor pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i govorite lijepim govorom” (El-Ahzab, 32). Prema tome, zabranjeni govor žene je onaj u kojem ona uljepšava glas, zavodi njime i skreće pažnju na sebe. A riječi Uzvišenog “i govorite lijepim govorom” mufesiri tumače: da ne umekšava niti uljepšava svoj glas kada sa njom razgovaraju muškarci.

Prema tome, kada žena muslimanka razgovara sa muškarcima koji joj nisu mahremi ona treba da se pridržava onog što je došlo u spomenutom ajetu, tj. da joj glas bude prirodan, neusiljen, kratak i da ne pobuđuje žudnju, strast i čežnju kod sagovornika.
Takođe, njen razgovor sa muškarcima se treba svesti samo na potrebu, na stvari koje su po Šerijatu dozvoljene i u čemu je hajr. A to znači da razgovor između žene muslimanke i muškarca koji joj je stranac ne treba sadržavati u sebi šalu, zabavu, ćaskanje i tome slično, kako to ne bi bila vrata za pokretanje strasti, čežnje i sumnji.

U ovu dozvolu međusobnog razgovaranja između dva spola ulazi i dozvola nazivanja selama jedno drugom po ispravnom stavu učenjaka pod uslovom da nazivanje selama bude čisto od onoga što budi čežnju kod bolesnih srca, odnosno da su sigurni da time neće upasti u fitnu i uz ispunjenje gore spomenutih šartova. A suprotno ovome, tj. ako se boji muškarac (ili oboje) da će ga nazivanje selama odvesti u fitnu, onda mu je nazivanje selama ženi zabranjeno kao i odgovaranje na selam jer je otklanjanje fitne sa nenazivanjem selama preče od koristi nazivanja selama.

A što se tiče rukovanja sa nemuslimankom koja ne zna da je muslimanu zabranjeno da se rukuje sa ženama, nema razlike po ovom pitanju između muslimanke i nemuslimanke, niti između one žene koja zna taj propis i one koja to ne zna. Ve billahi tevfik.
__________________________________________

4. KLANJANJE ŽENE NAŠMINKANA

Pitanje:

ESELAMUALEJKUM….KAKO SE NAKLANJAVA I U KOJE VREME SABAH NAMAZ AKO JE NA VREME NE KLANJAM U SLUČAJU DA SE USPAVAM,KAO STO SE MENI DESILO? DA LI MOZE ŽENA KLANJATI NAŠMINKANA? INSALLAHU TEALJA NEKA VAS ALLAH NAGRADI NA OVAKO DOBRO ORGANIZOVANOJ STRANICI N-UM. ESELAMU ALEJKUM WERAHMETULAHI WEBEREKATUHU.

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Ko prespava namaz dužan čim ustane i sjeti se da ga je prespavao da ga je odmah naklanja. Dokaz za to je hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Enesa, radijallahu anhu, da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko zaboravi klanjati namaz ili ga prespava, njegov kefaret (otkupa) je da ga klanja kada ga se sjeti”.

A što se tiče klanjanja žene kada je našminkana, nema smetnje da žena u takvom stanju klanja pod uslovom da je uzela abdest prije šminkanja ili da je abdestila poslije šminkanja ali ta šminka je nije spriječila da pokvasi dijelove tijela koje je inače obaveza pokvasiti pri abdestu. U protivnom, ako zbog šminke na licu, očima i slično nije pokvasila dijelove tijela koji se kvase pri abdestu, nije joj ispravan ni abdest niti namazi koje klanja u takvom stanju. Ve billahi tevfik.
_______________________________________

5. MUŽ JOJ NE DA VJENČANI DAR

Pitanje:

Es selamu alejkum.

Venčani dar mi je određen na 2,500 maraka prije 10 god. Ali taj iznos mi nije dat ni do dan danas jer moj muž kaže a gde ja jedem i oblačim se i ta to je za to. E sad mene interesuje dali je on meni dužnik ili nije i da li je obavezan da mi isplati tu sumu novca?

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Vjenčani dar je propisan Kur’anom, Sunnetom i idžaom učenjaka.
Kaže Uzvišeni: “I draga srca ženama njihove vjenčane darove dajte …” (En-Nisa’, 4).

U hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim od Sehl ibn S’ada, radijallahu anhu, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čovjeku kojeg je htio oženiti: “Potraži (za vjenčani dar) pa makar i prsten od željeza”.

Nema razilaženja među učenjacima da davanje mehra (vjenčanog dara) postaje vadžib samim sklapanjem bračnog ugovora kao i da nije dozvoljeno sporazumno s obe strane odustati od mehra. A razišli su se da li je mehr šart valjanosti braka ili samo vadžib, a ovo drugo je bliže ispravnom.

Takođe, nema razilaženja među učenjacima da muž postaje dužan isplatiti čitav mehr (vjenčani dar) sa jednom od dvije stvari: prilaskom ženi u postelji ili njegovom smrću. A što se tiče odgađanja isplaćivanja mehra, skupina učenjaka to uopće ne dozvoljava dok druga skupina dozvoljava. Zatim, od skupine učenjaka koji dozovljavaju odgađanje isplaćivanja mehra, jedan dio njih, od kojih je imam Malik, uslovljava da to odgađanje bude vremenski poznato i naznačeno, dok drugi dio učenjaka, od kojih su imam Ebu Hanife i Sufjan Sevri, dozvoljavaju da se odgodi isplaćivanje sve do smrti muža ili razvoda braka, kada je muž (ili nasljednici u slučaju smrti) dužan isplatiti mehr.

Prema tome, nema sumnje da ti je muž obavezan dati dogovoreni mehr, ako to ne uradi on je veliki griješnik. Njegovo izdvajanje imetka u jelu i odjeći za tvoje izdržavanje, a koje je vadžib, nema veze sa isplaćivanjem mehra. Pošto prilkom sklapanja bračnog ugovora niste dogovorili kada će ti isplatiti mehr, to možete i sada učiniti, pa shodno kako se dogovorite on je družan da to ispoštuje. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakic

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: