Dove i zikr

Riječi koje će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi) na Sudnjem danu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Prenosi se od Ebi Seleme, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Uh, Uh“, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu

Plemeniti Gospodar je iz svoje milosti prema svojim robovima odredio i propisao četiri riječi koje u svom značenju i izgovaranju kriju veličanstvenost i smiraj. Allah, subhanehu ve te’ala, ih je učinio posebnim, obećao je za njih mnoge nagrade kroz hadise Poslanika, sallalahu alejhi ve selem. To su riječi tesbiha, tahmida, tahlila i tekbira: SUBHNAALLAH VEL HAMDULILLAH VE LA ILAHE ILLA ALLAH VALAHU EKBER. Dragi brate/sestro, prenosimo ti jedan dio hadisa iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve selem, riznice koji govore o fadiletima ili vrijednostima ovog zikra.

1) Ova vrsta zikra je najdraži govor Allahu, subhanehu ve te’ala

Prenosi se od Semure ibn Džunduba, r.a., da je Resulullah, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Allahu su najdraže četiri riječi, bez obzira kojom od njih započeo: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber.“ (Sahihu-l-Muslim, 2137)

Dok se u rivajetu kod Ebu Davuda spominje: “Četiri riječu su najljepše Allahu i one su iz Kur’ana, bez obzira kojom od njih započeo: “SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallahu ekber.“ (Musned et-Tajalisi, 122)

2) Za Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, bile su to najdraže riječi na dunjaluku

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Da kažem: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber, draže mi je od dunjaluka i svega što je na njemu.“ (Sahihu-l-Muslim, 2695)

3) Zbog ove vrste zikra Gospodar oprašta grijehe

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, r.a., da je Muahammed, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Nema niti jedan čovjek na zemlji da kaže: La ilahe illa Allah, Allahu ekber, SubhnaAllah, El hamdulillah ve la havle ve la kuvvete illa billah, a da mu neće biti oprošteni grijesi pa makar ih bilo kao morske pjene (mali grijesi samo).“ (Musned Imama Ahmeda, 158; Sunen od Tirmizija, 347; Mustedrak od Hakima, 1/503; ovaj hadis hasenom smatraju: et-Tirmizi i šejh Albani dok ga sahihom smatraju: Hakim i ez-Zehebi)

4) Allah je ove riječi odabrao za svoje robove i odredio posebne nagrade

Prenosi se od Ebu Hurejre i od Ebi Se’da el-Hudrija, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Allah je od govora odbrao četiri riječi: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber. Pa ko kaže: SubhanAllah, bit će mu upisani dvadeset dobrih djela i oprošteno dvadeset loših, ko kaže: Allahu ekber i La ilahe illa Allah bit će mu upisano isto, ako kaže El-hamdulillah, bit će mu upisano trideset dobrih djela i oprošteno trideset loših.“ (Musned Imama Ahmeda, 2/302; Mustedrak od Hakima, 1/512; a šejh Albani je rekao da je hadis sahih u svom djelu „Sahihu-l-Džami’a, 1718)

5) One su štit od vatre

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao ashabima: “Uzmite svoje štitiove (oklope)!“ Ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče, dokle je neprijatelj stigao?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve selem im odgovori: “Ne, nije neprijatelj, nego recite: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber, jer će ove riječi doći na Sudnjem danu kao štit od vatre i trajno dobro dijelo.“ (Mustedrak od Hakima, 1/541; Sunen el-Kubra od en-Nesai, 6/212. Za ovaj hadis Hakim je rekao da je saihih po uslovima Muslima ali ga nisu njih dvojica (Buharija i Muslim) zabilježili i šejh Albani, rahimehullah je rekao da je sahih u svom djelu „Sahihu-l-Džam’ia, 3214)

6) Ove riječi će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi)

Prenosi se od Ebi Seleme, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Uh, Uh“, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.“ (Sunen el-Kubra od en-Nesai, 6/50; Sahih od Ibn Hibana, 3/114; Mustedrak od Hakima, 1/511. Za ovaj hadis je Hakim rekao da je sahih a to je potvrdio Imam ez-Zehebi)

7) Za svaku izgovorenu riječ ovog zikra nagrada je kao da si udijelio sadaku

Prenosi se od Ebu Zerra, r.a.,, prenosi se da su mu neki Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, drugovi rekli: “Allahov Poslaniče, odoše bogataši s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška svog imetka.” Allahov Poslanik reče: “Zar i vama Allah nije dao nešto s čime ćete sadaku udjeljivati!? Zaista je svaki tesbih sadaka, svaki tekbir i svaki tahmid su sadaka, svaki tehlil je sadaka; naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka; a i bračni odnos sa svojom ženom je sadaka.” Ashabi upitaše: “Allahov Poslaniče, zar i u zadovoljenju svojih strasti ima nagrade!?” “Šta mislite, kada bi neko od vas svoju strast upotrijebio u zabranjeno, zar za to ne bi zaslužio grijeh? Isto tako, ako je upotrijebi u dozvoljeno, imat će za to nagradu’, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Sahihu-l-Muslim, 1006.)

Molim Allaha, subhanehu ve te’ala, da nas učini od onih kojima će jezik stalno biti vlažan od izgovaranja ove četiri riječi, riječi za čije iskreno izgovaranje kao što je došlo u mnogim hadisima slijedi velika nagrada, Amin!

Saudin Cokoja
____________________________________________
********************************************
********************************************

Od Muaz ibn Džebela, r.a., se prenosi da je upitao Poslanika, savs: “Allahov Poslaniče, koje je djelo Allahu najdraže?” Pa mu je Poslanik, savs., odgovorio: “Da umreš a jezik ti mokar (vlažan) od spominjanja Allaha. (Ibn Hiban u svom Sahihu, hadis je hasen)

******************

1) سبحان الله – SubhanAllah (100 puta)

Od Ebu Se’ida, r.a. se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Da li može neko od vas da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?” Jedan od prisutnih upita:”A kako da neko do nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?” Resulullah, sallallahu alejhi ve selem odgovori: “Onaj ko u toku dana kaže stotinu puta: SubhanAllah, biće mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka. (Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)
______________________________________

2) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم – Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi -l-a’zim

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: subhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi-l-a’zim.” (Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, dovi i tevbi, br. hadisa 2694)
______________________________________

3) لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير – La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir (100 puta)

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Ko kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir u jednom danu stotinu puta, kao da je oslobodio deste robova, upiše mu se stotinu dobrih djela i pobriše stotinu loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori.” (Sahihu-l-Muslim, 6041)
______________________________________

4) سبحان الله و بحمده – Subhanallahi ve bihamdihi (100 puta)

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)
______________________________________

5) لاحول ولا قوة إلا بالله – La havle ve la kuvvete illa billah (100 puta)

Prenosi se od Ebu Musa el-Eša’rija, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem upitao: “Hoćeš li te uputim na jednu od džennetskih riznica?” “Svakako.” Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:”La havle ve la kuvvete illa billah.” (Sahihu-l-Muslim, 2830)
______________________________________

6) أستغفر الله – Estagfirullah (100, 200, 300…..puta u toku dana i noći)

Od Abda ibn Besera, r.a., se prenosi da je rekao: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve selem gdje kaže: “Blago onome ko bude našao na Sudnjem danu na svojoj ploči (knjizi svojih djela) upisano mnogo istigfara.” (zabilježio ga El-Munziri, a šejh Albani je hadis ocijenio kao sahih u “Sahih et-tergib ve-terhib, 2/125)
______________________________________

7) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر – SubhanAllahi vel hamdulillahi ve la ilahe illaAllahu Allahu ekber (100 puta)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: “Da kažem: SubhanAllahi, vel hamdulillahi, ve la ilahe illaAllahu, Allahu ekber, draže mi je od svega što Sunce obasjava (Dunjaluka).” (Sahihu-l-Muslim, 4/564)
______________________________________

I na kraju:

Naučimo tri kratke, jednostavne riječi koje nose u sebi ogroman hajr.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Ko ujutro ustane i kaze ove rijeci, ja sam mu garant, odnosno ja cu ga uzeti za ruku i uvesti u Dzennet. Ko ustane i kaze ove rijeci:

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَ بِالإسْلاَمِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا

Reditu billahi Rabben ve bil-islami dinen vebi Muhammedin s.a.v.s. nebijjen”.”

Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Islam vjera i Muhammed, s.a.v.s., Poslanik. (Hadis biljezi Tirmizi, a hadis je sahih)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta