Dove i zikr

Riječi koje će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi) na Sudnjem danu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Prenosi se od Ebi Seleme, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Uh, Uh“, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu

Plemeniti Gospodar je iz svoje milosti prema svojim robovima odredio i propisao četiri riječi koje u svom značenju i izgovaranju kriju veličanstvenost i smiraj. Allah, subhanehu ve te’ala, ih je učinio posebnim, obećao je za njih mnoge nagrade kroz hadise Poslanika, sallalahu alejhi ve selem. To su riječi tesbiha, tahmida, tahlila i tekbira: SUBHNAALLAH, VEL HAMDULILLAH, VE LA ILAHE ILLA ALLAH, VALLAHU EKBER. Dragi brate/sestro, prenosimo ti jedan dio hadisa iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve selem, riznice koji govore o fadiletima ili vrijednostima ovog zikra.

1) Ova vrsta zikra je najdraži govor Allahu, subhanehu ve te’ala

Prenosi se od Semure ibn Džunduba, r.a., da je Resulullah, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Allahu su najdraže četiri riječi, bez obzira kojom od njih započeo: Subhanallah, vel hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber.“ (Sahihu-l-Muslim, 2137)

Dok se u rivajetu kod Ebu Davuda spominje: “Četiri riječu su najljepše Allahu i one su iz Kur’ana, bez obzira kojom od njih započeo: “Subhanllah vel hamdulillah ve la ilahe illallah vallahu ekber.“ (Musned et-Tajalisi, 122)

2) Za Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, bile su to najdraže riječi na dunjaluku

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Da kažem: Subhanllah, vel hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber, draže mi je od dunjaluka i svega što je na njemu.“ (Sahihu-l-Muslim, 2695)

3) Zbog ove vrste zikra Gospodar oprašta grijehe

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, r.a., da je Muahammed, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Nema niti jedan čovjek na zemlji da kaže: La ilahe illa Allah, Allahu ekber, SubhnaAllah, El hamdulillah ve la havle ve la kuvvete illa billah, a da mu neće biti oprošteni grijesi pa makar ih bilo kao morske pjene (mali grijesi samo).“ (Musned Imama Ahmeda, 158; Sunen od Tirmizija, 347; Mustedrak od Hakima, 1/503; ovaj hadis hasenom smatraju: et-Tirmizi i šejh Albani dok ga sahihom smatraju: Hakim i ez-Zehebi)

4) Allah je ove riječi odabrao za svoje robove i odredio posebne nagrade

Prenosi se od Ebu Hurejre i od Ebi Se’da el-Hudrija, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Allah je od govora odbrao četiri riječi: Subhanllah vel hamdulillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Pa ko kaže: Subhanllah, bit će mu upisani dvadeset dobrih djela i oprošteno dvadeset loših, ko kaže: Allahu ekber i La ilahe illa Allah bit će mu upisano isto, ako kaže El-hamdulillah, bit će mu upisano trideset dobrih djela i oprošteno trideset loših.“ (Musned Imama Ahmeda, 2/302; Mustedrak od Hakima, 1/512; a šejh Albani je rekao da je hadis sahih u svom djelu „Sahihu-l-Džami’a, 1718)

5) One su štit od vatre

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao ashabima: “Uzmite svoje štitiove (oklope)!“ Ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče, dokle je neprijatelj stigao?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve selem im odgovori: “Ne, nije neprijatelj, nego recite: Subhanllah, vel hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber, jer će ove riječi doći na Sudnjem danu kao štit od vatre i trajno dobro dijelo.“ (Mustedrak od Hakima, 1/541; Sunen el-Kubra od en-Nesai, 6/212. Za ovaj hadis Hakim je rekao da je saihih po uslovima Muslima ali ga nisu njih dvojica (Buharija i Muslim) zabilježili i šejh Albani, rahimehullah je rekao da je sahih u svom djelu „Sahihu-l-Džam’ia, 3214)

6) Ove riječi će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi)

Prenosi se od Ebi Seleme, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Uh, Uh“, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu: Subhanllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.“ (Sunen el-Kubra od en-Nesai, 6/50; Sahih od Ibn Hibana, 3/114; Mustedrak od Hakima, 1/511. Za ovaj hadis je Hakim rekao da je sahih a to je potvrdio Imam ez-Zehebi)

7) Za svaku izgovorenu riječ ovog zikra nagrada je kao da si udijelio sadaku

Prenosi se od Ebu Zerra, r.a.,, prenosi se da su mu neki Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, drugovi rekli: “Allahov Poslaniče, odoše bogataši s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška svog imetka.” Allahov Poslanik reče: “Zar i vama Allah nije dao nešto s čime ćete sadaku udjeljivati!? Zaista je svaki tesbih sadaka, svaki tekbir i svaki tahmid su sadaka, svaki tehlil je sadaka; naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka; a i bračni odnos sa svojom ženom je sadaka.” Ashabi upitaše: “Allahov Poslaniče, zar i u zadovoljenju svojih strasti ima nagrade!?” “Šta mislite, kada bi neko od vas svoju strast upotrijebio u zabranjeno, zar za to ne bi zaslužio grijeh? Isto tako, ako je upotrijebi u dozvoljeno, imat će za to nagradu’, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Sahihu-l-Muslim, 1006.)

Molim Allaha, subhanehu ve te’ala, da nas učini od onih kojima će jezik stalno biti vlažan od izgovaranja ove četiri riječi, riječi za čije iskreno izgovaranje kao što je došlo u mnogim hadisima slijedi velika nagrada, Amin!

Saudin Cokoja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta