Odgovori

Sedam novih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Pitanje: Es selamu alejkum! Interesuje me ispravnost hadisa u kojem se kaze da ukoliko zena nije pokrivena melek ne ulazi u tu kucu? Dzezak Allahu khajer!

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Postoji hadis mutefekun alejhi (bilježe ga Buharija i Muslim) u kojem je došlo da ne ulaze meleci u kuću u kojoj ima pas i slike. Nije mi poznato da ima hadis ni slab niti izmišljen a kamoli vjerodostojan u kojem je došlo da meleci ne ulaze u kuće gdje su žene otkrivene.

Uostalom, sve žene su u svojim kućama otkrivene jer je to mjesto gdje im je dozvoljeno da budu otkrivene jer se žena ne mora pokrivati ispred svog muža, svoje djece, oca, svekra, braće i drugih mahrema. Sama kuća se smatra hidžabom (zaštitom) za ženu jer je ona unutar kuće sklonjena od pogleda muškaraca koji joj nisu mahrem.

A nema sumnje da je žena koja se izlaže pogledima muškaraca stranaca (onih koji joj nisu mahrem) griješna i da treba da se pokrije kao što kaže Uzvišeni: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite“. (En-Nur, 31)

Iz ovog ajeta se jasno vidi da je na muslimanki vadžib da se pokriva i da čini veliki grijeh ako to ne radi kada izlazi van kuće. Ve billahi tevfik.
*****************************************

2. Kada čovjek legne navecer u postelju pod abdestom da spava i prouci svoje ucenje pred spavanje ali kasnije prije nego zaspi “pusti vjetar” da li ce se njmu i dalje brojati da je zaspao pod abdestom???

ODGOVOR: Smatra se da je zaspao pod abdestom sve dok nije izgubio abdest, čim je izgubio abdest prestaje mu nagrada izvršavanja tog sunneta.
*********************************************

3. “Polno općenje u stražnjicu žene” – da li se pod ovim podrazumijeva konkretno samo to ili svaki prilaz zeni s te strane, jer mi se otvorila sumnja kada sam citao vas odgovor posto sam prije mislio (tj negdje sam procitao) da je to zabranjeno zbog toga sto je to oponasanje zivotinja.

ODGOVOR:

Misli se konkretno stavljanje muškog polnog organa u stražnjicu žene, a ne način prilaska ženi. Prilazak ženi otpozadi je dozovljen po kur’anskom ajetu koji je objavljen baš tim povodom što su Židovi koji su živjeli u Medini smatrali da ko priđe ženi odostraga da će mu se roditi razroko dijete.

Pa je upitan Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome i objavljen mu je 223. ajet sure El-Bekare: “Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike!”. Kada su ga Ensarije pitale o tome odgovorio je sa ajetom i rekao: “Priđi joj (ženi) kako hoćeš ako je u polni organ” (bilježi ga Muslim i Ebu Davud).
**************************************

4. Nije mi jasno nesto u vezi gusula…citam neki dan da u vodu izmedju osstalog treba potopiti cijelo tijelo tj desnu pa lijevu stranu ali kako to izvesti ako u kuci imam samo kadu??? Ja gusul uzimam tako što operem isperem usta, nos a onda tušom mokrim cijelu glavu, desno rame (stranu) pa onda lijevo a poslije toga pokvasim i one dijelove tijela koji su eventualno ostali suhi-da li je to ispravan gusul???

ODGOVOR:

Šart valjanosti i ispravnosti gusula je da se pokvasi čitavo tijelo. A sunnet je da se opere prvo polni organ a zatim uzme abdest bez pranja nogu, potom opere desna strana tijela zatim lijeva i na kraju i stopala. Ovako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzimao gusul. Znači, pod potopiti tijelo se misli na kvašenje i pranje čitavog tijela a ne ronjenje u vodi.
********************************

5. Šta uraditi ako u namazu kihnemo???

ODGOVOR:

Učenjaci imaju tri stava oko toga kako da postupi onaj koji kihne u namazu pošto je općepoznato da je sunnet onome ko kihne van namaza da izgovori: “El-Hamdulillahi”.

Prvi stav je da klanjač koji kihne u namazu izgovori El-Hamdulillah tako da čuje samog sebe, kako kaže Nevevi u knjizi “El-Ezkar”. Ovo je mezheb Šafije, rahimehullah, i Ibnul-‘Arebija od malikija, a od savremenih učenjaka Bin Baz. Izgovaranjem ove riječi u namazu ne kvari se namaz jer je riječ El-Hamdulillah od riječi zikra koje se svakako izgovaraju u namazu.

Drugi stav je da izgovori El-Hamudulillah u sebi a ne naglas.

Treći stav je da ne izgovara El-Hamdulillah niti u sebi niti naglas. Na ovome je malikijski učenjak Suhnun.
*************************************

6. Da li je bolje klanjati jacijski farz i vitre odmah ili ostaviti vitre za kasno u noc (a mozda se necemo uspjeti probuditi, ili cemo mahinalno ugasiti alarme…) ili ostati malo duze budan pa oko 1 ili 2 sata klanjati i farz i vitre???

ODGOVOR:

Najbolje je za onoga ko je siguran da će ustati pred zoru da klanja vitre u zadnjoj tećini noći. A ako nije siguran da će se probuditi najbolje je da klanja vitre pred samo spavanje. A nema smetnje da se klanjaju vitre i poslije jacije jer se vitre svakako klanjaju u vremenu poslije jacije pa sve do zore, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Ve billahi tevfik.
********************************

7. Da li uciti Fatihu kada se klanja za imamom

Pitanje:

Esselamu Alejkum,

– Koliko sam upoznat da se fatiha ne uci stav je: Ebu Hanife, Malika, Hanbela i Sejh Albania. Dok recimo Safije kazu da je pod moranje, kao i Sejhul Islam Ibn Tejmije da je strogo preporucljivo.
Mene interesuje, vase licno misljenje o ucenju Fatihe iza imama kada imam uci naglas, znaci poslije AMIN, ko ima jace dokaze i koji stav je prihvatila vecina ucenjaka ovog ummeta? Da vam Allah da svako dobro, amin!

ODGOVOR:

AlejkumusSelam!

Pitanje učenja Fatihe u namazu, kako kaže Ibn Tejmije: “Oko nje učenjaci imaju spor i neusaglašenost uz istovremenu veliku potrebu (ljudi) za ovim pitanjem”(El-Fetava 23/265). Ovo što si spomenuo os stavova učenjaka nije baš precizno jer u ovom pitanju ima više mes’ela:

Prva mes’ela: propis učenja Fatihe u namazu.

Nema razilaženja među učenjacima četiri mezheba da je učenje Fatihe u namazu vadžib svejedno bio imam ili muktedija.

Druga mes’ela: valjanost namaza u kojem se ne prouči Fatiha.

Učenjaci tri mezheba: malikijskog, šafijskog i hanbelijskog su na stavu da namaz u kojem se ne prouči Fatiha nije ispravan, s tim da su se međusobno razišli da li je dovoljno da se prouči jedna Fatiha u čitavom namazu ili se mora proučiti na svakom rekatu. Dokazuju to sa hadisom mutefekun alejhi “Nema namaza onome ko ne prouči umul-kur’an (Fatihu)”.

Dok hanefije i u rivajetu kod imama Ahmeda smatraju da ako se klanja namaz bez Fatihe s tim da se prouči nešto drugo od Kur’ana da je namaz ispravan. Dokazuju to ajetom: “A vi iz Kur’ana učite ono što je lahko” (El-Muzemil 20) i hadisom o čovjeku koji je neispravno klanjao koji je mutefekun alejh: “… Zatim uči ono što je lahko od Kur’ana…”.

Treća mes’ela: propis učenja Fatihe za muktediju.

Prvo mišljenje je da je vadžib učiti Fatihu u namazima u kojima se naglas uči Kur’an i u kojima se u sebi uči i imamu i muktediji, te da je učenje Fatihe rukn namaza bez kojeg namaz nije ispravan. S tim da su se učenjaci ovog stava razišli oko namaza u kojima se Kur’an uči naglas (akšam, jacija i sabah).

Najjači argument pored hadisa “Nema namaza onome ko ne prouči umul-kur’an (Fatihu)” (mutefekun alejhi) je hadis u kome je došlo da je Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, prekorio ashabe kada je primijetio da i oni uče u namazu kada on uči naglas, pa im je rekao: “Nemojte to raditi osim (da učite) Fatihu”. Ovaj hadis bilježi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Darekutni i oko njegove vjerodostolnosti je veliko razilaženje.

Jedna skupina od onih koji su na ovom mišljenju kaže da je obaveza učiti Fatihu uporedo dok imam uči, dok druga skupina kaže da ako imam ostavi vremena za učenje Fatihe vadžib mu je da uči, a ako ne ostavi vadžib je da sluša učenje imama i spada sa njega obaveza učenja Fatihe. Stav druge skupine je, naravno po meni, najbliži istini, a između ostalih izabrao ga je Ibnul-Munzir i Ibn Tejmije i pripisao ga većini selefa.

Drugo mišljenje je da muktediji nije vadžib učiti Fatihu u namazima u kojima se naglas uči Kur’an (akšam, jacija, sabah) nego je obaveza slušati učenje imama, a u namazima u kojima se u sebi uči (podne i ikindija) je vadžib. Svoj stav da nije vadžib dokazuju ajetom u kojem Uzvišeni naređuje da kada se uči Kur’an da se sluša: “A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani” (El-E’araf 204).

Treće mišljenje na čemu je većina hanefija da je muktediji vadžib da šuti na svim namazima. Dokazuju to sa hadisom: “Ko klanja za imamom učenje imama je učenje i za njega”. Hadis bilježi Ibn Madže i Ahmed u rivajetu od Džabira a prenosi se i od grupe ashaba. Kaže Ibn Hadžer da su svi ovi rivajeti slabi. Prema tome ovo mišljenje je jako slabo.

Odabrano mišljenje u svim ovim mes’elama je da fatihu vadžib proučiti makar jednom u namazu našto ukazuju gore spomenuti dokazi o obavezi učenja Fatihe. A onaj ko ne prouči Fatihu u namazu je griješan s tim da mu je namaz ispravan. Dokaz da mu je namaz ispravan bez Fatihe je hadis koji presuđuje po ovom pitanju a bilježi ga Muslim u svom Sahihu: “Ko klanja namaz u kojem nije učio umul-kur’an (Fatihu), namaz mu je hidadž (krnjav), (rekao je to) tri puta, nepotpun”.

Prema tome hadis jasno i nedvosmisleno naznačava da je namaz nepotpun i krnjav bez Fatihe a to znači riječi “nema namaza” u hadisu mutefekun alejhi “Nema namaza onome ko ne prouči umul-kur’an (Fatihu)” znače nema potpunog namaza a ne da mu namaz nije ispravan. Muktediji koji klanja za imamom u namazima kada imam uči naglas je vadžib proučiti Fatihu ako mu imam ostavi prostora za to. U protivnom spada sa njega obaveza učenja Fatihe jer je vadžib da sluša učenje Kur’ana, kao što je došlo u ajetu.

Ovo takođe podupire hadis mutefekun alejhi: “Imam je postavljen da bi se slijedio, pa kada izgovori tekbir izgovorite i vi, kada uči vi slušajte…”, ovaj dodatak “kada uči vi slušajte” navodi ga samo Muslim i ocjenjuje vjerodostojnim a sa tim dodatkom se izdvojio ravija Sulejman Et-Tejmi, te zbog toga ostali muhadisi poput Buharije i Darekutni ocjenjuju taj dodatak slabim. Ve billahi tevfik.

Na pitanja odgovorio mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: