Odgovori

Šest novih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Stranica sufijskog šejha Mustafe Čajlakovića

Pitanje: Moje pitanje se odnosi na Mustafu Čajlakovića, za kojeg sam ja dozno preko interneta. Internet stranica je ljepo uređena, nudi mnogo stvari. Jedino rubrika “pitanja i odgovori” je mene navela da vas pitam za jednu cenzuru o njemu.
Mnogi ljudi pitaju stvari vezane za…

sudbinu, nafaku, probleme, imena svoja salju kao i imena drugih osoba. Nekim osobama preporucuje da ga licno posjete kako bi rijesili njihov problem. Molim vas odgovorite mi na ova dva pitanja.
Unaprijed hvala. Da vam ALLAH podari dobro!!

ODGOVOR:

Pregledao sam njegovu stranicu i ono što on i njegova stranica nude. Bila bi dovoljna stvar sama činjenica to da je on sufijski šejh rifaijskog tarikata da musliman ne treba da ide na ovu stranicu i na njene sadržaje i traži islamsku uputu sa nje, jer sve što je došlo od sufizma je stranputica i dalalet samo je razlika u nijansama i kategorijama dalaleta među samim sufijama. Neki od njih su otišli čak i u kufr i širk, dok oni najblaži od njih baziraju vjeri na tzv. novotarskim zikrovima, pročišćavanju duše i sličnih nakaradnih tumačenja koja su im svojstvena.

Međutim, belaj kod ovog šejha nije samo taj što je sufija i što je na dalaletu i odvodi druge koji ga slijede na dalalet, nego i u tome što se bavi gatanjem, proricanjem sudbine i sihrom. Pa ko sazna za ovo treba znati da mu nije dozvoljeno uzimati tumačenje vjere od njega niti se obraćati njemu tražeći pomoć u rješavanju svojih životnih problema kod njega. Njegovu stranicu može da posjeti samo učen čovjek kako bi ustanovio stepen njegovog dalaleta i upozorio ljude na njega.

Znači, nije kod njega sporna samo rubrika pitanja i odgovori u kojima se jasno i nedvosmisleno vidi da se bavi proricanjem sudbine i sihrom, nego kompletna stranica i sam šejh. Ve billahi tevfik.
********************************
2. Pitanja o nijjetu, potiranju vrata, skidanju minđuša prilikom abdesta

Pitanje: Selam alejkum! Moja pitanja glase: Da li se nijet (za abdest) radi srcem ili riječima, zatim, zanima me da li je pri uzimanju abdesta dozvoljeno prati vrat, zatim, ako žena nosi minđuse da li ih treba skinuti prilikom uzimanja abdesta i posljednje pitanje je, ne snalazim se u računanju muslimanskog vremena tj. koji mjesec odgovara mjesecima na običnom kalendaru, nisam nikad sigurna kad je muslimanska hidžretska nova godina. Hvala na odgovorima, neka vas Allah swt nagradi!

ODGOVOR:

AlejkumusSelam!

Svi nijetovi za sve ibadete se čine srcem, odnosno, nijet je odluka da se učini određeni ibadet. Nije prenešeno u šerijatskim tekstovima da se nijet za bilo koji ibadet, bio to namaz, post, abdest i slično, čini riječima. A onaj ko izgovara nijet za određeni ibadet riječima praktikujući to stalno on time čini novotariju.

Oko pranja ili potiranja vrata prilikom abdesta nije ništa vjerodostojno prenešeno u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Po ovom pitanju bilježi Ebu Davud u svom Sunnenu hadis u kojem je došlo da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potrao svoju glavu tako da je dostigao početak potiljka. Ovaj hadis je šejh Albani ocijenio slabim, a imam Nevevi kaže da je ovaj hadis slab oko čega su složni učenjaci. Takođe, navodi Gazali da je potiranje vrata sunnet zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Potiranje vrata je sigurnost od omči”. Kaže imam Nevevi i šejh Albani da je ovo izmišljen hadis.

Kaže Šejhul-islam Ibn Tejmije: “Nije ništa vjerodostojno prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je on potirao svoj vrat pri abdestu, nego čak nije prenešeno oko pranja vrata ni jedan prihvatljiv hadis. Svi vjerodostojni hadisi u kojima se opisuje način abdesta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije u njima spomenuto da je potirao svoj vrat. Zbog toga to većina učenjaka nije smatrala preporučljivim, poput Malika, Šafije i Ahmeda.

A oni koji to smatraju preporučenim oslanjaju se na predaju od Ebu Hurejre, ili na hadis prenešen u slabom senedu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potrao svoju glavu sve do početka potiljka. Nešto poput ovog ne može biti osnov niti se može uporediti sa onim na što ukazuju drugi hadisi. Onaj ko ostavi potiranje vrata abdest mu je ispravan na čemu su složni učenjaci”. (Medžmu’ul-fetava 21/127)

Prema tome, potiranje vrata pri abdestu nije propisano i bliže je da je to novotarija kao što kaže imam Nevevi.

Žena koja nosi minđuše nije obavezna da skida minđuše prilikom abdesta jer se taj dio uha gdje stoje minđuše u osnovi i ne pere pri abdestu. A ako bi neko pitao da li ih treba skidati prilikom gusula, odgovor bi bio da su žene za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nosile minđuše i da su naravno uzimale gusul a nije prenešeno da im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da ih skidaju prilikom gusula.

Hidžretski kalendar se ne poklapa sa gregorijanskim i ne samo to nego se svake godine hidžretski mjeseci pomjeraju za deset dana unaprijed tako da za trideset šest godina po gregorijanskom kalendaru nabere se jedna godina više po hidžretskom kalendaru. Praćenje i poznavanje hidžretskog kalendara je vrlo bitno za jednog muslimana, jer se svi propisi koji imaju veze sa vremenom računaju po hidžretskom kalendaru. Kao na primjer početak i kraj posta mjeseca Ramazana, dan Ašure, post bijelih dana, dan Arefata, obredi Hadždža, idet žene i tome slično. Tebi je najbolje da koristiš takvime koji imaju i hidžretski i gregorijanski kalendar. Ve billahi tevfik.
*****************************

3. Klanjanje džume i bajrama kada se poklope u istom danu

Pitanje:

Selamun alejkum draga braćo u vjeri! Interesuje me jedno pitanje oko kojeg sam skoro imao diskusiju a ono glasi da li se klanja džuma namaz ako bajram pada u petak. Da vas Uzvišeni ALLAH nagradi svakim dobrom.

ODGOVOR:

Alejkumusselam!

Kada se desi da bajram bude u petak klanja se i bajram namaz i džuma s tim da ljudi imaju olakšicu, oni koji klanjaju bajram ne moraju klanjati džumu, a oni koji ne klanjaju bajram obavezni su klanjati džumu osim ako se svi dogovore da će klanjati ili bajram ili džumu.

Dokaz za ovo je ono što se prenosi od Zejd ibn Erkama, radijallahu anhu, da je pitao Muaviju, radijallahu anhu, da li je doživio sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, da bajram bude u petak? A on je odgovorio: “Da, klanjao je bajram u početku dana a zatim dao olakšicu u klanjanju džume rekavši: “Onaj ko hoće da klanja džumu neka klanja”. Hadis bilježe Ebu Davud, Ibn Madže i Ahmed. Vjerodostojnim ga ocjenjuje Alijj ibn Medinij, mada u njegovom senedu ima ravija Ijjas ibn Ebi Remle koji je medžhul (nije poznata njegova pouzdanost).

Takođe, prenosi se od Ebu Hurejre, radijalllahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U ovom vašem danu sastavila su se dva vaša ‘ida (praznika – petak i bajram), pa ko hoće dovoljan mu je bajram umjesto džume a mi ćemo klanjati džumu”. Bilježi ga Ebu Davud i Ibn Madže, a u njegovom senedu je Bekije ibn El-Velid, a on je slab osim kad prenosi od trojice Abdullaha, a imam Ahmed i Darekutni hadis ocjenjuju kao mursel (što znači da je hadis slab).

Takođe, bilježe Ebu Davud i Nesai da je se u vrijeme hilafeta Abdullaha ibn Zubejra, radijallahu anhuma, desilo da su se poklopili petak i ramazanski bajram, pa je Abdullah ibn Zubejr malo kasnije klanjao bajram a nije klanjao sa ljudima džumu. Pa je upitan Ibn Abbas, radijallahu anhuma, o njegovom postupku a on je rekao: “Uradio je po sunnetu”. Ve billahi tevfik.
*********************************

4. Nadijevanje Allahovih imena, abdest sahibu uzura

Pitanje:

Esselamun alejkum.

Moje prvo pitanje je dali je dozvoljeno nadijevanje Allahovih imena ? Kao sto su Hamid, Rahman, Kerim, Malik, Latif…. itd ali bez predznaka ” Abd”.

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Nema smetnje da se daju takva imena ali bez dodatka EL, pa je tako zabranjeno El-Kerim a dozvoljeno je Kerim. Dokaz za ovo je kur’anski ajet u kojem Uzvišeni kaže: “Znaš li da ime Njegovo ima iko?” (Merjem, 65). Ovim ajetom Uzvišeni Allah negira da neko ima imena poput Njega, što znači da nije dozvoljeno nadijevati imena kojima je Allah nazavao Sam Sebe. A on je Sebe nazvao Er-Rahman, El-Kerim, El-Hamid i slično.

Drugo pitanje je ako sam “sahibi uzur” da li meni abdest od sabaha traje do podne ili samo do isteka vremena i da li abdest od jacije važi do sabaha?

ODGOVOR:

U rivajetu hadisa koji se prenosi od Aiše, radijallahu anha, a bilježi ga Buharija u svom Sahihu o Ummi Habibi bint Džahš koja je imala istihazu (krvarenje mimo hajza i nifasa) je došlo da joj je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzimaj abdest za svaki namaz”. Naravno, žena u istihazi je sahibi uzur, a iz hadisa se razumije da je ibret trajanja abdesta sahibi uzra od početka namaskog vremena pa sve dok ne nastupi početak drugog namaskog vremena, s tim da ga ne smije izgubiti na neki drugi način.

Prema tome, abdest koji uzme sahibu uzur za sabah namaz može trajati do podne namaza ako ga ne pokvari sa nečim što kvari abdest mimo onoga u čemu ima opravdanje, a tako isto abdest uzet za jaciju namaz može trajati do sabaha ako ga ne pokvari sa onim čime se inače kvari namaz. Ve billahi tevfik!
**********************************

5. U braku je a nema djece

Pitanje:

Esselamu alejk. Obraćam Vam se ovim putem, a u vezi sa mojom rodicom. Ona je petu godinu u braku ali nema djece, jednom je bila trudna ali je i pobacila, sada se opet desilo da nije imala mens. odreden period i svi smo bili sretni ali opet je dobila. Molim Vas da mi kazete sta da činimo, ona klanja i vjernica je, roditelji su joj hadžije. Molim Vas za odgovor, Allah Vas nagradio.

ODGOVOR:

Alejkumusselam!

Kaže Uzvišeni u Svojoj Knjizi: “Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu sve zna i sve može” (Eš-Šura, 49-50). Znači, Allah je taj koji koga hoće opskrbi potomstvom a koga hoće ostavi ga bez potomstva. Pa tako i tvoja rodica, treba da zna da je sve u Njegovoj, subhanehu ve te’ala, moći i volji. Pa ako On hoće daće joj djecu a ako neće pa niko joj ih mimo Njega ne može dati.

S toga treba da dovi i traži od Allaha da joj da djecu ako je to dobro za nju, jer nekada Allah uskrati nešto svome robu iz ljubavi prema njemu jer da mu to da to bi bio musibet i nevolja za njega. Ona ne zna šta je za nju dobro, pa neka dovi i traži od svoga Gospodara ono što je najbolje za nju, ako su to djeca da je opskrbi njima a ako nisu da je Allah sačuva.

To što ona klanja i što su joj roditelji hadžije ne znači da ne smije imati iskušenja u životu, naprotiv najviše iskušenja imaju oni koji se najviše drže vjere, poput poslanika, vjerovjesnika, pobožnjaka i dr. Kada Allah zavoli nekog roba stavi ga na iskušenja, pa tako i ona ne treba da smatra da je ovim Allah zaboravio i ostavio nego treba da je ubijeđena da joj Allah daje samo ono što je najbolje za nju. A mi ne znamo šta je za nas najbolje a Allah zna. Kaže Uzvišeni: “Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate” (El-Bekara, 216). Ve billahi tevfik.
*****************************

6. Moj djever ogovara gibeti i kalja čast drugih

Pitanje:

Es-selamu ‘alejkum wrwb,

Da vas Uzvseni Allah nagradi na informacijama koje nalazimo na vasoj stranici.

Vas naslov o CASTI muslimana, iako je video bio o ogovaranju, me podstakao na to da vam pisem.

Naime, moj suprug ima starijeg brata, kojeg on bezuslovno podrzava, ma sta isti radio. Obojica su u vjeri, medjutim postoji nesto sto ja smatram islamski neprihvatljivim, a to je na racun nekih osoba, u drustvu familije, prijatelja,…,smisljati sale i posalice, a nikada na svoj racun, te da se drugim ljudima, govori ono za sto se zna da ce ga isprovocirati, uvrijediti ili u najmanju ruku uznemiriti…( npr govoriti nekome da je debeo, a znati da ce ga to najvise pogoditi, zatim lijecenje vlastitih kompleksa na drugim osobama, jednostavno provociranje)…

Moj djever je recimo i meni isto znao uraditi, i to u odsustvu moga supruga! Pokusala sam s njim razgovarati da mi nije bilo prijatno, da je to u neku ruku narusavanje moje casti, te da me djever treba postovati kao suprugu svoga brata, na sto mi je on odgovorio da tako radi sa svim snahama, ovim i onim,

uglavnom opravdava njegove postupke. Niko mu nista ne prigovara za to jer je odmalena ucio da on smije sve, da je najpametniji, najbolji, naj ovo ili ono,a ja smatram da, niko nema pravo na neciju cast! Ustvari i zelim da pitam da li je i to pitanje casti, i vas odgovor cu u svakom slucaju proslijediti svome suprugu?! Allah vas nagradio!

ODGOVOR:

Alejkumusselam!

Tebi kao muslimanki nije dozvoljeno da se osamljuješ sa svojim djeverom ma kako on bio u vjeri, a kontaktirati smiješ samo po potrebi. Dokaz za ovo su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je upitan o ulasku i osamljivanja djevera (i drugih rođaka s muževe strane) sa ženom svoga brata, pa je odgovrio: “Djever je smrt”. Hadis je mutefekun alejhi a znači da je osamljivanje djevera sa snahom i ulazak kod nje poput smrti i za nju i njega, tj. vodi ih u zabranjeno.

Kada ovo riješiš riješit ćeš te probleme koje spominješ.

A to što se žališ kod njega od ogovaranja, gibeta, kaljanja tuđe časti, što nema sumnje da je zabranjeno, nije ništa gore od toga što ti sama spominješ da se sa njim osamljuješ i kontaktiraš bez potrebe.

To da nije dozvoljeno muslimanki da se osamljuje sa onima koji joj nisu mahrem (a i djever od njih), spominje imam Nevevi da je na tome idžma učenjaka, tj. svi su složni da to nije dozvoljeno.

Znači nemoj piti kafu sa njim, čak i kada je tvoj muž prisutan, ne sjedi sa njim u društvu, ti smiješ kontaktirati sa njegovom ženom a ne sa njim. Ovo su propisi vjere islama čiji cilj je da spriječi i zatvori puteve da dođe do ovakvih situacije. Hvala Allahu koji nas je počastio ovakvom divnom vjerom. Ve billahi tevfik.

Na pitanja odgovorio mr. Zijad Ljakic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: