Tekstovi

10 riječi za bolji i plemenitiji život

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Islamski način života je savršen način života a Kur’an je vodič cijelom čovječanstvu. Pred vama je 10 kratkih ali zanimljivih lekcija iz kojih možemo izvući pouku kroz Kur’anske ajete koje nam trebaju pomoći da živimo boljim životom na dunjaluku ali kako bi živjeli dobro i na ahiretu, ako Bog da…

Najsebičnija riječ na svijetu: ”Ja”- Izbjegavajte je – “On je i drugog imetka imao. I reče drugu svome, dok je s njim razgovarao: “Od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda!” (El-Kehf, 18: 34)

Riječ koja nam pričinjava najviše zadovoljstva: ”Mi”- Koristite je!

“Reci: “Zar da se, pored Allaha, klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti ni neku štetu otkloniti pa da budemo vraćeni stopama našim – a Allah nas je već uputio – i da budemo kao onaj koga su na Zemlji šejtani zaveli pa ništa ne zna, a koga drugovi njegovi zovu na Pravi put: ’Hodi nama!’” Reci: “Allahov put je – jedini Pravi put, i nama je naređeno da Gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se Njega bojimo; On je Taj pred kojim ćete biti sakupljeni.” (El-En’am,6: 71-72)

Najotrovnija riječ: ”Ego”- Rješite ga se!

“Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim” – govorio je on. A zar nije znao da je Allah prije njega uništio neke narode koji su bili od njega jači i koji su bili više nakupili – a zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti.” (El-Kasas, 28: 78)

Riječ koja se najčešće koristi: ”Ljubav”- Vrijednujte je!

“I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju;” (Er-Rum, 30: 21)

Najprijatnija riječ: “Osmijeh”-Nosite ga!

“i da On na smijeh i na plač navodi,” (En-Nedžm, 53: 43)

Riječ koja se najbrže širi: ”Ogovaranje”- Zanemarite ga!

“O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.” (El-Hudžurat, 49:12)

Najmarljivija riječ-“Uspjeh”- Postignite ga!

“Ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa.” (En-Nur, 24: 37-38)

 Najzavidnija riječ: “Ljubomora” – Distanciraj se!

“Kada oni rekoše: “Jusuf i brat njegov draži su našem ocu od nas, a nas je čitava skupina. Naš otac, zaista, očito griješi. Ubijte Jusufa ili ga u kakav predio ostavite – otac vaš će se vama okrenuti, i poslije toga ćete dobri ljudi biti” (Jusuf, 12:8-9)

“I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izoblja Njegova molite. – Allah, zaista, sva dobro zna!” (En-Nisa, 4:32)

Najmoćnija riječ: “Znanje” – Stekni ga!

„Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji podučava peru, koji čovjeka podučava onome što ne zna.“ (El-Alek, 1:5)

Najbitnija riječ: “Pouzdanje” (U Uzvišenog Allaha) – Vjeruj joj!

“One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva.” (Junus, 10: 9)

“Reci: “Dogodiće nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš.” I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!” (Et-Tavba, 9:51)

Ako iskreno slijedite ove stvari, otkrit će te tajnu boljeg života. Ukratko, sretan i kvalitetan život se može postići ali samo uz Allahovu pomoć, odnosno ako živite svoj život na postulatima Kur’ana i Suneta na ispravan način. Ovo su samo kratke smjernice iz Kur’ana, međutim, u Kur’anu možete pronaći još mnogo njih. Uzmite Kur’an i okoristite se, učinite svoj život boljim, oplemenite svoju dušu i živite pravi islam.

Izvor:onislam.net
Prevela i prilagodila: Selma K.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta