Kur'an

Kako najlakše naučiti Kur’an napamet?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ovom prilikom, s dozvolom Uzvišenog Allaha, spomenut ćemo najbolju isprobanu metodu za hifz (učenja napamet) Kur’ana. Ova metoda odlikuje se nad drugim metodama jačinom hifza kao i kratkoćom vremena, tj. praktikujući ovu metodu, čovjek će završiti brzo Kur’an i njegov hifz Kur’ana bit će izuzetno čvrst.

Ovaj način hifza Kur’ana objasnit ćemo na prvoj stranici sure El-Džumua. Mi ćemo navesti, da bismo što bolje pojasnili, samo prijevod značenja umjesto arapskog teksta.

1) Učiš prvi ajet dvadeset puta.

“Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!”(El-Džumua, 1)

2) Učiš drugi ajet dvadeset puta.

“On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.” (El-Džumua, 2)

3) Učiš treći ajet dvadeset puta.

“…i drugima koji im se još nisu priključili – On je Silni i Mudri.” (El-Džumua, 3)

4) Učiš četvrti ajet dvadeset puta.

“To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće – a u Allaha je milost velika.” (El-Džumua, 4)

5) Zatim ova četiri ajeta, od prvog do četvrtog, učiš dvadeset puta.

6) Nakon toga učiš peti ajet dvadeset puta.

“Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O, kako su loši oni koji poriču Allahove ajete! A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji neće da vjeruje.” (El-Džumua, 5)

7) Učiš šesti ajet dvadeset puta.

“Reci: ‘O, jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite.’” (El-Džumua, 6)

8) Učiš sedmi ajet dvadeset puta.

“A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti, Allah dobro zna nevjernike.” (El-Džumua, 7)

9) Učiš osmi ajet dvadeset puta.

“Reci: ‘Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim će te Onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti.’” (El-Džumua, 8)

10) Učiš ova četiri ajeta, od petog do osmog ajeta, dvadeset puta.

11) Zatim, svih osam ajeta,od prvog do osmog, učiš dvadeset puta.

Na ovaj način uči svaku stranicu Kur’ana i dnevno ne prelazi više od jednog hizba (uglavnom oko dvije i po stranice), kako ti se ne bi nagomilalo naučeno i kako zbog nemogućnosti ponavljanja ne bi ostavio hifz Allahove Knjige.

Šta da radim kada hoću da učim novu stranicu?

Kada hoćeš da učiš novu stranicu na spomenuti način, dvadeset puta prouči staru stranicu, tj. prethodno naučenu, kako bi još jednom dobro utvrdio prethodnu stranicu. Nakon toga pređi na hifz nove stranice i uči je na spomenuti način.

Kako da spojim hifz novih stranica i ponavljanje ranije naučenih?

Nikako ne uči Kur’an napamet bez ponavljanja. Ukoliko bi naučio cijeli Kur’an, sve stranicu po stranicu, i htio da se vratiš na početak i ponoviš cijeli Kur’an, vidio bi da si većinu naučenog zaboravio. Prelijepa metoda za spajanje hifza novih stranica i ponavljanje starih jeste da podijeliš Kur’an na tri dijela. Svaki dio, dakle, sadrži deset džuzeva. Ukoliko u jednom danu učiš napamet jednu stranicu, obavezno ponavljaj četiri ranije naučene stranice. Tako čini sve dok ne naučiš prvih deset džuzeva. Kada naučiš deset džuzeva, prestani s učenjem novih stranica cijeli jedan mjesec. Za to vrijeme svaki dan ponavljaj po osam stranica. Nakon mjesec dana takvog ponavljanja, pređi na učenje novih stranica. Svaki dan uči po jednu ili dvije stranice, shodno svojim mogućnostima, i obavezno ponavljaj osam stranica iz prvih deset džuzeva.

Tako čini sve dok ne naučiš još deset novih džuzeva, dakle, kada budeš znao dvadeset džuzeva Kur’ana, tada prestani s učenjem novih stranica puna dva mjeseca. Za to vrijeme od dva mjeseca, svaki dan ponavljaj po osam stranica naučenog. Kada prođu dva mjeseca ponavljanja, pređi na učenje preostalih deset džuzeva Kur’ana. Svaki dan uči stranicu ili dvije, shodno svojim mogućnostima, i obavezno ponavljaj osam stranica ranije naučenog. Kada naučiš i preostalih deset džuzeva, dakle, kada završiš cijeli Kur’an, vrati se i ponavljaj samo prvih deset džuzeva cijeli mjesec. Svaki dan ponavljaj po pola džuza, tj. deset stranica. Kada prođe mjesec dana takvog ponavljanja, pređi na ponavljanje drugih deset džuzeva, tj. od desetog do dvadesetog džuza. Svaki dan ponavljaj po pola džuza od desetog do dvadesetog džuza i čitaj osam stranica od prvog do desetog džuza. Tako postupaj mjesec dana, a onda pređi na ponavljanje zadnjih deset džuzeva. Svaki dan ponavljaj po pola džuza od ovih zadnjih deset džuzeva Kur’ana i čitaj osam stranica iz prvih i osam stranica iz drugih deset džuzeva.

Kada na ovaj način postepeno ponovim cijeli Kur’an, kako da ga ponovo ponavljam cijelog?

Kada na ovaj način ponoviš cijeli Kur’an, vrati se i počni s novim ponavljanjem. Svaki dan ponavljaj po dva džuza. Potrudi se da ta dva džuza ponoviš u danu tri puta, tako da za dvije sedmice ponoviš cijeli Kur’an, i s ovakvim načinom ponavljanja nastavi cijelu godinu.

Nakon godinu dana ponavljanja cijelog Kur’ana, tvoj dnevni hizb Kur’ana, tj. dio koji trebaš učiti dnevno, jeste onakav kakav je bio kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dijelio bi Kur’an na sedam dijelova. Dakle, svakih sedam dana proučio bi Kur’an.

Evs b. Huzejfe kaže: “Upitao sam ashabe Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Kako dijelite Kur’an?’, a oni su mi odgovorili: ‘Tri sure, pet sura, sedam sura, devet sura, jedanaest sura i dio s kraćim surama od sure Kaf sve do kraja.’” (Ahmed)

● Znači, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvi bi dan učio od sure El-Fatiha do kraja sure En-Nisa.

● Drugi dan: od sure El-Maida do kraja sure Et-Tevba.

● Treći dan: od sure Junus do kraja sure En-Neml.

● Četvrti dan: od sure El-Isra do kraja sure El-Furkan.

● Peti dan: od sure Eš-Šuara do kraja sure Jasin.

● Šesti dan: od sure Es-Saffat do kraja sure El-Hudžurat.

● I sedmi dan: od sure Kaf do kraja sure En-Nas.

Ovakav način podjele Kur’ana kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, islamski su učenjaci sabrali u riječima ((فمي بشوق)).

Svaki harf ovih dviju riječi početak je hizba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u novom danu.

Tako je harf (( ف )) u riječi (( فمي )) oznaka za suru El-Fatiha, tj. ukazuje da hizb Allahovog Poslanika u prvom danu počinje surom El-Fatiha.

Harf ((م)) upućuje da početak hizba u drugom danu počinje surom El-Maida.

Harf ((ي)) upućuje da hizb trećeg dana počinje surom Junus.

Harf ((ب)) u drugoj riječi ((بشوق)) upućuje da hizb četvrtog dana počinje surom Benu Israil, tj. surom El-Isra.

Harf ((ش)) upućuje da hizb petog dana počinje surom Eš-Šuara.

Harf ((و)) upućuje da hizb šestog dana počinje surom Es-Saffat.

Harf ((ق)) upućuje da hizb sedmog dana počinje surom Kaf i završava surom En-Nas.

Kako da razlikujem slične ajete u Kur’anu?

Najbolji način razlikovanja sličnih ajeta jeste da, ukoliko ti se javi sličnost između dva ajeta, otvoriš mushaf i dobro pogledaš u oba ajeta. Gledaj postoji li ikakva razlika između ta dva ajeta, dobro razmisli i na sebi svojstven način postavi mjerilo ili granicu pomoću koje ćeš razlikovati ta dva slična ajeta. Tokom ponavljanja Kur’ana stalno uočavaj tu razliku, podsjećaj se na nju, sve dok ne otkloniš od sebe razlog koji te zbunjuje i dovodi do zamjene sličnih ajeta.

Pravila i ograničenja u hifzu

● Tvoj hifz mora biti praćen od strane šejha koji će ispravljati tvoje učenje.

● Svaki dan uči napamet dvije stranice, jednu poslije sabaha, a drugu poslije ikindije ili akšama. Na ovaj način naučit ćeš napamet cijeli Kur’an i dobro ga utvrditi za samo jednu godinu. Ukoliko bi povećao broj stranica, tvoj bi hifz oslabio.

● Učenje Kur’ana napamet počinje od sure En-Nas do sure El-Bekara, jer je tako mnogo lakše, dok, kada naučiš cijeli Kur’an, ponavljat ćeš od sure El-Bekara do sure En-Nas.

● Hifz Kur’ana uči se iz jednog mushafa kako bi se hifz učvrstio i kako bi samo ponavljanje Kur’ana bilo olakšano, jer se na taj način lakše vratiti određenim ajetima, počecima i završecima stranica.

● Svako ko nauči Kur’an napamet, prve dvije godine počinje da zaboravlja naučeno. Ovaj period naziva se “period skupljanja”. Nemoj da se žalostiš što ti odlazi naučeno, što ga zaboravljaš i mnogo griješiš tokom učenja. Uistinu je ovaj period težak i pun iskušenja. Svakako, šejtan ima udjela u svemu tome i nastoji da te odvrati od učenja Allahove Knjige. Budi svjestan toga, odbaci od sebe šejtanske vesvese i nastavi sa hifzom i ponavljanjem moleći Uzvišenog Allaha za podršku i pomoć.

Na ovaj način, uz Allahovu dozvolu, samo za godinu dana naučit ćeš i dobro utvrditi cijeli Kur’an.

Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te’ala, s čijom blagodati završavaju se sva dobra djela! Neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. Molim Te, Uzvišeni Allahu, da ovaj trud učiniš iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime okoristiš Svoje robove. Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe. Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem.

et-taqwa.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta