Džennet

Za koga je pripremljen Džennet

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allah Uzvišeni u suri Alu-Imran ajeti od 133. do 137. podstiče vjernike da se trude zaslužiti Njegov Džennet i da na tom putu ustraju: “I požurite oprostu od Gospodara vašega, i Džennetu širokom kao nebesa i Zemlja, pripremljenim za bogobojazne.” Na tragu ovog ajeta i Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kada budete od Allaha molili Džennet, tražite Firdevs, jer to je najviši i srednji dio Dženneta, odakle izviru rijeke i čiji je krov Arš Svemilosnog!”

Nakon toga, Allah Uzvišeni navodi opis stanovnika Dženneta, pa kaže: “Za one koji, i kada su u obilju i kada su u oskudici, udjeljuju…”, tj. kada su u teškoćama ili raskoši, raspoloženi ili neraspoloženi, zdravi ili bolesni, te u bilo kojim drugim uvjetima, kao što Allah kaže: “oni koji dijele imovinu svoju, danju i noću, tajno i javno…” (2:274) To znači: da njih ništa ne može omesti da budu pokorni Allahu i da dijele za Njegovo zadovoljstvo.

…koji srdžbu savlađuju i ljudima opraštaju, tj. ako oni padnu u srdžbu, oni je i savladaju, tj. prikriju i ne pokazuju, a usto praštaju onome ko im je zlo učinio. U nekim predanjima stoji da “Allah Uzvišeni kaže: Sine Ademov, sjeti Me se kada se rasrdiš, pa ću se i Ja tebe sjetiti kada se rasrdim, i neću te uništiti s onima koje uništavam!” -Prenosi ga Ibn Ebi-Hatim

  • Imam Ahmed navodi predanje od Atijje ibn Sa’da es-Sa´dija, koji je ashab, da je rekao: – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Srdžba je od šejtana; a šejtan je stvoren od vatre, a vatra se gasi vodom! Stoga, kada se neko od vas naljuti, neka se abdesti!”

…i koji ljudima praštaju, tj. koji praštaju onima koji im nepravdu učine, tako da kod njih ne ostane išta protiv bilo koga. To je najsavršenije stanje i zato Allah Uzvišeni kaže: “A Allah voli one koji dobro čine”, budući da je to jedan od stupnjeva dobročinstva (ihsana).

  • El-Hakim u svom Mustedreku navodi predanje hadisa Muse ibn Ukbeta s lancem od Ubade ibn Samita, koji prenosi od Ubejja ibn Ka’ba, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kome je drago da ima ugled i čast, i da mu se podigne stupanj, neka oprosti onome ko mu je nasilje učinio, dade onome koji je njemu uskratio, i uspostavi vezu s onim koji ju je s njim prekinuo!”

I za one koji kada učine što loše, ili sebi nasilje učine Allaha se sjete i oprost za grijehe svoje mole! – Ako učine neki grijeh, nakon toga se pokaju i traže oprost.

Imam Ahmed navodi predanje od Ebu-Hurejre, r.a., koji prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „- Ako čovjek učini grijeh, pa kaže: “Gospodaru moj, počinio sam grijeh, pa oprosti mi!” Allah Uzvišeni će na to reći: “Moj rob je učinio grijeh i zna da ima Gospodara Koji oprašta grijehe i za to kažnjava. Zato ja praštam Svom robu!” Ako, zatim,učini drugi grijeh, pa kaže: “Gospodaru moj, počinio sam grijeh, pa oprosti mi!”, Allah Uzvišeni e reći: “Moj rob zna da ima Gospodara Koji oprašta grijehe, ili kažnjava, pa ću mu oprostiti!” Ako, zatim, učini novi grijeh, pa kaže: “Gospodaru moj, učinio sam grijeh, pa oprosti mi!”, Allah Uzvišeni će reći: “Moj rob zna da ima Gospodara Koji prašta grijehe, ili za njih kažnjava, pa oprostit ću mu!” Ako, zatim, ponovo učini grijeh, pa kaže: “Gospodaru moj, učinio sam grijeh, pa oprosti mi!”, Allah Uzvišeni će reći: “Moj rob je znao da ima Gospodara koji prašta grijehe, ili kažnjava za njih! Svjedočim da sam oprostio Svom robu, pa neka radi što hoće!“

Ebu-Bekr, r.a., govorio je da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Nema čovjeka koji učini grijeh, pa se, zatim abdesti po propisu i klanja dva rekata, te zamoli Allaha za oprost, da mu On to ne oprosti!’

…koji ne ustraju u onome što su činili znajući to! – Odnosi se na one koji se pokaju i ne ustraju u grijehu insistirajući na tome, pa ako i učine grijeh, pokaju se, kao šzo prenosi hafiz Ebu-Ja’la el-Mevsuli u svome Musnedu od sluge Ebu-Bekrova, koji to navodi od Ebu-Bekra, koji je rekao: – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj koji traži oprost neće pretjerati, pa makar to učinio sedamdeset puta u jednom danu!”

To su oni kojima za nagradu pripada oprost od Gospodara njihova, tj. nagrada ako budu imali takve osobine; i bašće ispod kojih rijeke teku, tj. s različitim vrstama pića, u kojim će vječno boraviti, tj. ostati, a divna li je nagrada za one koji tako postupaju!

Iz prethodno navedenog uviđamo da naš Najplemenitiji Gospodar obećava Džennet vjernicima koji u svom životu trebaju izgraditi sljedeće osobine. Takvi vjernici su:

  • bogobojazni
  • milostivi prema siromasima, tj. to su oni koji udjeljuju sadaku
  • oni koji se savlađuju u srdžbi
  • vjernici koji opraštaju drugim ljudima pogreške prema njima, tj. opraštaju nepravdu koja im je nanijeta
  • svjesni vlastitih pogrešaka i grijeha, i za iste traže oprost od Gospodara, tj. oni koji se puno kaju
  • koji svjesno ne čine zlo i grijeh, tj. ne ustrajavaju na lošem putu kad im je već znanje o pravoj istini darovano

Molimo Allaha, dž.š., da nas ukrasi ovim osobinama i učini nas od onih kojima će Džennet biti darovan!

Određeni dijelovi su preuzeti iz Ibn Kesirovog Tefsira

divithana.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta