Akida

Allahovo lijepo ime Es-Sittir (Onaj koji sakriva i voli sakrivanje)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Uzvišeni Allah je Es-Sittir, Onaj koji skriva i voli skrivanje. Traži od Svojih robova da skriju svoje grijehe, ukoliko budu iskušani njima, da ih ne obznanjuju, i također, traži od Svojih robova da skrivaju mahane, sramote i grijehe svoje braće, da ih ne razotkrivaju i ne šire.
 
Prvo je potrebno da se čovjek udalji što može više od grijeha! Umanji svoje grijehe što god možeš više! Ne budi obmanut time što Allah skriva tvoje grijeha pa da nastaviš dalje s grijesima, već budi zahvalan Allahu što te nije osramotio i požuri da se ostaviš tog grijeha, ne zaboravi da onaj koji se pokaje za grijeh kao i da nema grijeha. Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista, Allah odgađa kaznu nasilniku sve dok ga ne ščepa nakon čega ga više neće pustiti.” (Buhari i Muslim )
 
Drugo, ako već počiniš grijeh, ne čini ga javno i ne pričaj o njemu javno, pred svojom djecom, prijateljima, i ostalim ljudima. Ne obznanjuj svoje grijehe. Budi svjestan hadisa koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Svima iz moga ummeta bit će oprošteno, osim onima koji javno čine grijehe. Od javnog činjenja grijeha jeste i da čovjek grijeh počini noću, Allah mu ga sakrije, a on kada osvane kaže: ‘O ti i ti, ja sam sinoć učinio to i to.’ Zanoćio je i Allah ga sakrio, a on osvane i otkriva Allahov zastor sa sebe.” (Buhari)
 
I treće, skrivaj sramote, mahane i grijehe svoje braće muslimana. Ne zaboravljaj Allahovu prijetnju onima koji šire glasine o vjernicima! Kaže Uzvišeni Allah: “One koji vole da se glasine o vjernicima šire na dunjaluku, čeka bolna patnja i na dunjaluku i na ahiretu; Allah zna, a vi ne znate.” (En-Nur, 19) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko skrije sramotu muslimana, Allah će sakriti njegovu sramotu na Sudnjem danu.” (Buhari i Muslim ) Ibn Hadžer, rahimehullah, kaže: “Tj. vidi ga da čini neko loše djelo pa ga ne obznani drugim ljudima. Ovo ne znači da ga ne treba nasamo posavjetovati.” (Fethul-Bari)
 
U hadisu koji prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhuma, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko sakrije sramotu svoga brata muslimana, Allah će sakriti njegovu sramotu na Sudnjem danu. A ko otkrije sramotu svoga brata muslimana, Allah će razotkrivati njegove sramote sve dok ga ne osramoti u njegovoj kući.“ (Ibn Madža. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)
 
Hasan el-Basri kaže: “Ko čuje da je neko počinio blud, pa proširi to i ispriča drugima, on je poput onoga koji ga je i učinio.” (Vidjeti: Sahih Edebil-Mufred )
 
Fudajl b. Ijjad kaže: “Vjernik skriva i savjetuje, a licemjer traga i razotkriva.“
 
● Ne otkrivaj tuđe mahane i grijehe, ako saznaš za njih; a pogotovo se kloni traganja za njihovim grijesima i mahanama. Pusti ih na miru pa ćeš i ti biti miran. Budeš li ih uznemiravao, znaj da ćeš ti najviše biti uznemiren. Ebu Berza el-Eslemi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O vi, koji ste povjerovali svojim jezicima, a iman nije ušao u vaša srca, ne ogovarajte druge muslimane i ne tragajte za njihovim mahanama, jer doista ko bude tragao za njihovim mahanama, Allah će tragati za njegovim mahanama, a za čijim mahanama On bude tragao, razotkrit će ga i osramotiti u njegovoj kući.” (Ahmed, Ebu Davud. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim)
 
● Udjeljuj sadaku koliko možeš, jer je sadaka jedan od razloga prekrivanja i zaklanjanja, da te Allah sutra sakrije i zakloni od Vatre. Adijj b. Hatim, radijallahu anhu, kazuje: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Ko može od vas da se zakloni od Vatre pa makar i s pola datule, neka to čini.’” (Muslim)
 
● Nastoj da suzbiješ svoju srdžbu kada god si u mogućnosti, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko suzbije svoju srdžbu, Allah će sakriti njegove sramote.” (Ibn Ebu Dun’ja, a šejh Albani ocijenio ga je dobrim)
 
● Lijepo odgajaj djecu, posebno žensku, ako te Uzvišeni Allah počasti njima. U hadisu koji prenosi Aiša, Allah bio zadovoljan njome, kaže se: “Ko bude iskušan (imao ovlast) kćerkama (pa lijepo postupi prema njima), one će mu biti zastor od džehennemske vatre.” (Buhari i Muslim)
 
● Skrivaj svoje sramote, ne pričaj drugima ono što se dešava između tebe i tvog bračnog druga.
 
● Imaj lijepo mišljenje o svome Gospodaru, da će ti On prekriti i oprostiti grijehe na ahiretu kada ti ih je sakrio na dunjaluku. (Buhari i Muslim)
 
Šejh Hajrudin Ahmetović
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta