Za sestre

Amra bint Abdurrahman bin Sa’d b. Zurara – Nepresušno more

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Priredile: Amela Omerović-Ćeman i Hanka Vlahovljak

Amrino porijeklo

Ona je kćerka Abdurrahmana b. Sa’da b. Zurare b. ‘Adesa el-Ensarijja en-Nedžarijja el-Medenijja i majke Salime bint Hakim b. Hišam. Rođena je 29. Godine po hidžri. Udala se za Abdurrahmana b. Harisa b. Nu’mana, s kojim je dobila sina Muhameda Ebu er-Ridžala.

Odrasla je u sobi majke vjernika, Aiše, radijallahu anha. Ona je fekiha/pravnica koju je Aiša odgojila i podučavala. Za njenog oca se kaže da je ashab, a njen dedo S’ad  je od starijih ashaba. On je bio brat velikog poglavara (vođe plemena) Es’ada b. Zurare. Njena sestra je Kebša bint Abdurrahman.

Bila je alima/učenjakinja, fekiha/pravnica, hudždže/čvrst dokaz i posjedovala je mnogo znanja.

Njeno veliko mjesto među učenjacima njenog vremena

El-Kasim b. Muhammed, jedan od sedam pravnika Medine, rekao je svom učeniku ez-Zuhriju, koji je bio od najučenijih tabi’ina: “O mladiću, vidim da se trudiš na putu sticanja znanja. Želiš li da te uputim na njegovu zdjelu? ” Rekao sam: “Naravno.” Rekao je: ” Drži se Amre, doista je ona bila u Aišinoj sobi.” Kaže: “Došao sam joj i otkrio da je more koje ne presušuje.” (Hafiz ez-Zehebi, u djelu Sijer e’alamu nubela’ 4/508)

Prenosi Ebu Sabit Muhammed b. Ubejdullah el-Medini od Ibn Vehba a on od Malika: “Nije bilo kod nas u Medini nikoga ko je posjedovao znanje o kada’u/kadiluku  poput znanja koje je imao Ebu Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm kojeg je Omer ibn Abdulaziz učinio namjesnikom te tražio od njega da mu zapiše od znanja koje posjeduje Amra bint Abdurrahman i El-Kasim b. Muhammed, što je ovaj i učinio.”

Prenosi Ibn Sa’d u djelu Tabekat od Abdullaha b. Dinara kako je rekao da je Omer b. Abdulaziz pisao Ebu Bekru b. Muhammed b. Amr b. Hazm da traži od hadisa Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem,  ili ranijih sunneta, ili hadisa koje prenosi Amra bint Abdurrahman i da ih zapiše jer se bojao da će učeni preseliti, a njihovo znanje neće ostati sačuvano.

Također, prenosi se od Šu’be a on od Muhammeda b. Abdurrahmana da je rekao: “Rekao mi je Omer b. Abdulaziz: ‘Nije ostao niko  ko bolje poznaje hadise Aiše od nje, znači Amre.’”

Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ebu Bekr el-Mukadimi prenosi od svog oca da je rekao: “Čuo sam Aliju b. el-Medinija kako spominje Amru bint Abdurrahman sa mnogo poštovanja i veličanja, pa je rekao: ‘Amra je jedna od pouzdanih učenjaka na koju je Aiša ostavila veliki utjecaj.’”

Ibn Hiban je spominje u svojoj knjizi Es-Sikat (pouzdani). On je rekao: “Ona je najbolje poznavala hadise koje prenosi Aiša, radijallahu anha.

Ahmed b. S’ad b. Ebi Merjem prenosi da je Jahja ibn Me’in o njoj rekao: “Ona je pouzdana (kao prenosilac hadisa) i njeni hadisi se koriste kao dokaz.”

Ahmed ibn Abdullah  el-Udžli o njoj kaže: “Medinjanka, tabi’inka, povjerljiva.”

Amra je bila učenica Aiše, radijallahu anha. Najbolje je poznavala hadise koje prenosi Aiša, radijallahu anha, i bila je poznata kao fekiha, odnosno pravnica. Nakon smrti njenog oca, Aiša ju je prigrlila sebi, da je odgoji i učini sebi bliskom kao da joj je rođena sestra.

Imam Ez-Zehebi rekao je: “Ona je bila učena, bila je fekiha/pravnica, hudždže (čvrst dokaz), imala je mnogo znanja, a brojni hadisi koje prenosi su zapisani u islamskim (hadiskim) zbirkama.”

Njen doprinos znanju

Amra prenosi od: Rafi’a b. Hadidža, Ubejde b. Rifa’a b. Rafi’a ez-Zerki, Mervan b. El-Hakema, Habibe bint Sehl, Ummu Habibe Hamne bint Džahš, majki vjernika Aiše i Ummu Seleme i od Ummu Hišam bint Harise b. En-Nu’man koja joj je bila sestra po majci.

Od nje prenose: njen sin Ebu er-Ridžal Muhammed b. Abdurrahman i njegovi sinovi Harise i Malik, njen sestrić el-Kadi ebu Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm i njegovi sinovi Abdullah, Muhammed i ez-Zehri, Sa’d b. Se’id el-Ensari, Ruzejk B. Hakim, Sulejman b. Jesar, Abdurabbihi b. Se’id el-Ensari, Urve b. Ez-Zubejr, Amr b. Dinar i njen brat. Kaže se da još prenose i sin njenog brata Muhammed b. Abdurrahman el-Ensari, Muhammed b. Muslim b. Šihab ez-Zuhri, Jahja b. Se’id el-Ensari, zatim Jahja b. Abdullah b. Abdurrahman el-Ensari, sestrić Ebu Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm, Raita el-Muznija, Fatima bint el-Munzir b. ez-Zubejr.

Ono što je bio ključ Amrinog dostignuća u znanju, bila je njena radoznalost i postavljanje pitanja Aiši, radijellahu anha. Prenosi se od nje da je rekla: “Pitala sam Aišu: Kakav je bio namaz Allahovog Poslanika.”

Postoji razilaženje po pitanju njene smrti. Neki kažu da je umrla 98. godine po Hidžri, dok drugi tvrde da je to ipak bilo 106. godine po Hidžri.

Crtice života Amre bint Abdurrahman ženama muslimankama šalju značajne poruke:

– Žena muslimanka nikad neće zaboraviti dobročinstvo niti će uskratiti poštovanje prema onom pod čijim krovom odrasta. Obično najmanje poštujemo naše ukućane, najmanje primjećujemo njihove vrijednosti, no iako naši roditelji, muževi i braća nisu poslanička porodica, ipak su neko od koga moramo učiti i čije iskustvo, vrijednosti i znanje trebamo na najljepši način iskoristiti.

– Aiša, radijellahu anha, koja nije imala svoje potomke, imala je veliki utjecaj na nju i iskoristila je u potpunosti njen potencijal. To je poruka svim roditeljima, nadređenima, a i onima koji u svojoj blizini poznaju nekog ko bi mogao ostaviti jak trag na dunjaluku, da ih pomognemo onoliko koliko je u našoj moći. Takođe, važno je da se i sami okružimo ljudima koji će doprinijeti našem napretku.  

– Znanje je nepresušno more, no kao i svako more, neće nam dopustiti da sagledamo tajne čari njegovih dubina ukoliko ne zaronimo duboko. Islam je nalik okeanu. Ukoliko mu se ne predamo, ne pružimo korak naprijed da ga spoznamo našim istraživanjima, prigodnim pitanjima i usvajanjem, cijeli život ćemo ostati na površnom posmatranju.

– Sve kvalitete koje, Allahovom voljom, imamo u životu, trebamo iskoristiti u uzvišene svrhe, udruženi sa ljudima sličnih interesovanja i pogleda, kako bi ovom ummetu ostavili nešto od koristi. Amra je bila učenjak u islamskim disciplinama, a i ti koja ovo čitaš, možeš doprinijeti ummetu onim čime te Uzvišeni Allah učinio jakom i istaknutom, ma o kojoj se plemenitoj disciplinom ili zanimanju radilo. Ummet nas je potreban.

(drugi dio ciklusa Žene alimi)

LITERATURA:

  1. Zehebi, Sijeru a’lamin-nubela
  2. Muhammed Hajr Ramadan Jusuf, Fekihat alimat
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta