Namaz

Da li onaj ko klanja bajram-namaz mora dolaziti na džumu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kako postupiti u slučaju da bajram bude u petak, da li onaj ko klanja bajram-namaz mora dolaziti na džumu?  

Većina islamskih učenjaka, među kojima su učenjaci hanefijske, malikijske, šafijske i bukvalističke pravne škole, smatrala je da odlaskom na bajram-namaz sa čovjeka nije spala obaveza dolaska na džuma-namaz, u slučaju kada se bajram-namaz i džuma-namaz zadese istog dana (tj. kada se desi da je prvi dan bajrama petak). Glavni dokaz ove skupine učenjaka je činjenica da su to dva zasebna ibadeta, i da prisustvom na bajramu ne spada sa insan obaveza klanjanja džume-namaza. (Pogledat: El-Hidaje, 1/84 str.; El/Mudevvene, 1/233 str.; El-Umm, 1/274 str.)

Međutim, bilo je i onih učenjaka koji su smatrali da, ako se desi da bajram bude u petak, osobe koje dođu na bajram-namaz nisu obavezne dolaziti na džuma-namaz, osim imami koji su obavezni da prisustvuju bajramu i džuma-namazu. Ovo mišljenje zastupao je imam Ahmed i njega je odabrao šejhul-islam Ibn Tejmijje. (Pogledaj: El-Kafi, 1/ 338 str.; El-Mugni, 2/266 str.; El-Fetava, 24/211 str.) Svoj stav su argumentirali riječima Allahovog Poslanika, alejhis-selam, kada se obratio ashabima u danu u kojem su se spojili bajram i džuma: ”Ovo je dan u kojem su se spojila dva praznika, pa ko želi, ovaj dolazak mu je dovoljan i za džumu, a mi ćemo i džumu klanjati.” (Hadis je zabilježio ima Ebu Davud –br.1073, od Ebu Hurejre, a njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani)

Također, u prilog ovom mišljenju navodi se vjerodostojna fetva od Osmana i Alije, r.a., u kojoj su dozvolio onima koji su klanjali bajram-namaz da ne dolaze na džuma-namaz, u danu kada se bajram desi petkom, i nije poznato da je neko od ashaba ima suprotno mišljenje.

Rezime: Shodno tome da postoji više vjerodostojnih hadisa u kojima je Allahov Poslanik dopustio da, u slučaju ako se desi bajram petkom, oni koji su bili na bajramu nisu obavezni dolaziti na džumu, možemo rezimirati sljedeće:

1. Ko klanja bajram-namaz ima olakšicu da ne dolazi na džumu.

2. Onaj ko bude postupao po spomenutoj olakšici treba da klanja podne namaz, nakon što nastupi vrijeme podne namaza.

3. Osoba koja nije klanjala bajram nju ne obuhvata spomenuta olakšica, pa je obavezna da klanja džumu-namaz.

4. Imam mesdžida je obavezan da klanja bajram-namaz i džumu-namaz. A Allah najbolje zna.

Priredio: Mr Pezić Elvedin

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta