Poučne priče i tekstovi

Džehennemske zmije i akrepi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

‘Doista u Džehenemu postoje ostrva, poput onih na moru, na kojima se nalaze lavovi i zmije veličine horosanskih deva i škorpije veličine magaraca, kada god stanovnici vatre zatraže ublaživanje kazne, reći će im se: “Izađite na ta ostrva.” Tada će ih oni uzimati svojim čeljustima i gristi ih, pa će se od straha i boli brzo vraćati u dubinu vatre, a zvijeri će ih pratiti i gristi, tako da će se nekima kosti nazirati

Prenosi Ibn Luhej’ah od Deradža daje čuo Abdullah b. El-Harisa b. Džuza Ez- Zubejdija da kaže: ‘Rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: “Doista, u Džehennemu postoje zmije velike poput vratova horosanskih deva, bol otrova jednog ugriza tih zmija osjeća se do četrdeset godina, i doista u Džehennemu postoje akrepi, koji su veličine natovarenih magaraca, bol otrova jednog ugriza tih akrepa, osjeća se do četrdeset godina.” Hadis bilježi imam El-Hakim preko Ibn Vehba od Amra b. Harisa od Deradža.

Pripovijeda El-E’ameš od Abdullah b. Mureta od Mesruka od Ibn Mes’uda r.a., da je u pogledu kur’anskog ajeta ‘One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali Mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju‘ (An-Nahl, 88.), rekao: “Ta kazna su, akrepi koji imaju ogromne čeljusti, nalik čeljustima pčele.” Hadis bilježi imam El-Hakim i kaže: “Hadis je vjerodostojan i ispunjava šartove Buharije i Muslima.”

U drugoj verziji ovog hadisa atoji: “Patnja će im se udvostručiti akrepima od vatre, crni poput crnih magaraca, čije čeljusti izgledaju poput palmi.” Bilježi ga Adem b. Ebi Ijas u svome tefsiru od El-Mes’udija od el-E’ameša od Ebu Vaila od Ibn Mes’uada r.a., ali verzija koju prenosi Abdullah b. Mure od Mesruka je vjero- dostojnija. Bilježi Ibn Ebi Hatim predaju Sufjana od nekog čovjeka od Mureta od Abdullaha da je za kur’anski ajet ‘Gospodaru naš,’ – reći će – ‘udvostruči patnju u Vatri onima koji su nam ovo priredili!‘ (Sad, 61.), rekao: “To su zmije i akrepi.”

Prenosi Ibn Vehb od J ahaja b. Abdullaha od Ebu Abdurahmana El-Hablija od Abdullah b. Amra r.a., da je rekao: “Doista u Džehennemu postoje doline u kojima se nalaze zmije i akrepi čiji su vratovi veliki poput vratova horosanskih deva.”

Ibn Ebi Ed-Dunja i drugi bilježe putem Mudžahida od Jezida b. Šedžereta da je rekao: ‘Doista u Džehenemu postoje ostrva, poput onih na moru, na kojima se nalaze lavovi i zmije veličine horosanskih deva i škorpije veličine magaraca, kada god stanovnici vatre zatraže ublaživanje kazne, reći će im se: “Izađite na ta ostrva.” Tada će ih oni uzimati svojim čeljustima i gristi ih, pa će se od straha i boli brzo vraćati u dubinu vatre, a zvijeri će ih pratiti i gristi, tako da će se nekima kosti nazirati, biće tada pitani: “Da li vam je dojadilo kažnjavanje?” “Jeste”, odgovoriće. Reći će im se: “To vam je zbog toga što ste tlačili vjernike na dunjaluku.”

Pripovijeda Ubejdullah b. Musa od Osmana b. El-Esveda od Mudžahida da je rekao: “U Džehennemu postoje crne škorpije, imaju rogove poput kopalja, kada neka od njih udari po glavi nevjernika, meso sa njegovog tijela će spadati na njegova stopala.” Prenosi Hamad b. Seleme od El-Džeririja od Ebu Usmana da je rekao: “Na Siratu se nalaze zmije koje će ujedati stanovnike Džehennema, a oni će od bola jaukati.”

Ibrahim El-Adželi Allah mu se smilovao, je kada bi osjetio ubod komarca znao sebi govoriti: “Na dunjaluku osjećaš ezijet od ujeda komarca, Doista, u Džehenneme su ujedi okrutniji i strašniji.”
______________________________________

Pripovijeda Miskin od Havšeba da je Hasan El-Basri kada bi opisivao stanje stanovnika Džehennema govorio: “Na noge su im nataknute nanule od vatre, na nj ma su košulje od katrana, njihova hrana je od vatre, piće im je od vatre, njihova prostirka je od vatre, oni će udisati vatru, i boravište im je od vatre, oni su u najgorem mjestu i najtežoj patnji koja će im njihova tijela jesti, topiti i lomiti.”

Prenosi Davud b. El-Mahber od El-Hasan b. Vasila i Abdulvahid b. Zejda da je Hasan El-Basri rekao: ‘Neki čovjek iz prvih generacija kada bi ušao u mezarje govorio bi: “O stanovnici kaburova, poslije raskoši i naslađivanja na dunjaluku slijedi borba sa okovima džehennemskim, a poslije ugodne pamučne i svilene odjeće slijedi odjeća od katrana i vatrenih plamenova, a poslije lijepog obraćanja i besjede sluga i zagrljaja sa suprugama, slijedi spoj sa šejtanom u vatri džehennemskoj i vezivanje u zajedničke okove.”

Bilježi Ibn Ebi Ed-Dunja svojim lancem prenosilaca od Vehba b. Munebiha da je rekao: “Stanovnici Džehennema koji će ga vječno nastaniti neće u njemu smiraja osjetiti niti će spavati niti umirati, hodaće po vatri, na njoj će sjediti, gnoj stanovnika Vatre će piti, i sa drvete Zekkum vatrene plodove jesti, njihova posteljina i prekrivači su od vatre, njihove košulje su od vatre i katrana, vatra će njihova lica obavijati, svi oni će za ruke u sindžirima međusobno povezani biti i tako će se po Džehennemu vući, gnoj i sukrvica će iz njihovih tijela teći, te se u džehennemskim provalijama sakupljati pa će im to piće biti.”

Zatim je Vehb gorko zaplakao, dok nije svijet izgubio, kada je ovu predaju pripovijedao Bekr b. Hunejs, toliko je za- plakao da nije mogao nastaviti svoj govor, također je Muhammed b. Dža’fer kod ove predaje mnogo plakao.
__________________________________________

Najveću patnju nevjernici će doživjeti onog momenta kada se između njih i Allaha postavi zastor, tako da Ga neće moći vidjeti. Toga Dana oni će biti udaljeni od Allahove milosti i Allahova srdžba će ih prekriti, dok će na drugoj strani, Allahova milost, oprost i gledanje u Njegovo plemenito lice biti najbolja blagodat koju će postići stanovnici Dženneta.

Iz knjige: STRAH I VATRE I SPOZNAJA STANJA KUĆE PROPASTI – El-Hafiz Ibn Redžeb El-Hanbeli El-Bagdadi El-Dimeški

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta