Poučne priče i tekstovi

Ja se ne rukujem sa ženama!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Umejma bint Rekika r.a., kaže: “Bila sam među ženama koje su došle Poslaniku s.a.w.s., kako bi mu dale prisegu na vjernost radi islama, pa rekoše: O Allahov Poslaniče, dajemo ti prisegu na vjernost da nećemo pored Allaha dž.š., obožavati ikoga, i da nećemo krasti, i da nećemo blud činiti, i da nećemo svoju djecu ubijati, i da nećemo s potvorama dolaziti ispred ruku i nogu naših i da ti nećemo biti nepokorne u dobru. Poslanik s.a.w.s., reče: U svemu što budete mogle što budete u stanju sprovoditi! Rekoše: Allah i Njegov Poslanik su milosniji prema nama od…

nas samih. Hajde da ti damo prisegu na vjernost o Allahov Poslaniče – na što Poslanik s.a.w.s., odgovori: Ja se ne rukujem sa ženama; isto je kao da sam zborio sa stotinu žena i kao da sam zborio samo sa jednom!” (Ova predaja se bilježi u Muvetti imama Malika rhm. – rivajet Jahja el-Lejsija, br.1775.; kao i u Muvetti imama Malika – rivajet od Muhammed el-Šejbanija, br.941.; Sunen el-Nesa’i, br.4181.; Sunen Ibnu Madždže, br.2874.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.27051-27053-27054.; Sahih Ibnu Hibban, br.4553.; Sunen Darekutni, br.14-16; Musned el-Tajalisi, br.1621.; Mu’udžem el-Kebir, br.459-470-471-472-473.; )

Imam Ahmed b. Hanbel rhm., bilježi dodatak na ovu predaju od samog ravije hadisa koji na kraju kaže: “Poslanik s.a.w.s., se nikada nije rukovao ni sa jednom od nas!” (Musned Ahmed b. Hanbel, br.27052.)

Ajša r.a., kaže: “Poslanik s.a.w.s., nikada svojom rukom nije dodirnuo ženu izuzev ako je bilo u pitanju davanje prisege na vjernost kada bi to odradio riječima: Idi – prihvatio sam ti prisegu na vjernost!” (Muslim, br.1866.; Ebu Davud, br.2941.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.24873.)

Hafiz Ibnu Hadžer el-‘Askelani rhm., kaže: “Ja se ne rukujem sa ženama” – iz ove predaje se da razumjeti to da je dozvoljeno slušati priču-govor od žene-strankinje, i da takav njen glas nije avret, kao i to da je zabranjeno dodirivati tijelo žene-strankinje izuzev ako nije nužda u pitanju!” (Pogledaj: Fethul-Bari, 13/204.)

Imam Ibnu Abdul-Berr rhm., kaže: “Ja se ne rukujem sa ženama” – ovo je dokaz tome da je čovjeku zabranjeno da dodiruje tijelo žene koja mu nije dozvoljena – niti da je dodiruje niti da se s njome rukuje, isto kao što je zabranjeno muškarcu da se sa ženom-strankinjom osamljuje, jer je tada s njima dvoje, treći šejtan!” (Pogledaj: el-Temhid, 12/243.)

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kaže: “Prisega na vjernost za vrijeme Poslanika s.a.w.s., se završavala rukovanjem za razliku od žena čija se “bej’a” završavala govorom. Poslanikova s.a.w.s., časna ruka nije nikada dodirnula ruku žene koja nije u njegovom vlasništvu!” (Pogledaj: I’alamul-Muvekki’in, 3/73.)

Hafiz Ibnu Hadžer el-‘Askelani rhm., kaže: “Žena-strankinja kao i lijepi golobradi mladić su izuzeti iz opšte dozvole rukovanja!” (Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, 7/426.)

Komentari islamskih pravnika – fakiha:

“Nije dozvoljeno rukovanje sa mladim ženama za razliku od starih žena zbog toga što se inače ne žudi za njima ili ako je u pitanju stari čovjek – zbog toga što su oni sigurni od fitne!” (el-Hidaja)

“Nije dozvoljeno mladoj osobi da dodiruje lice i šake druge mlade osobe (koja nije mahrem), izuzev starice za kojom niko ne žudi; s njome je dozvoljeno rukovati se i sl.. Isti je slučaj i sa starcom i sigurno je se po pitanju nje i njega, a ako postoji bojazan zabranjeno im je dodirivati se. Dozvoljeno je dodirivati djevojčicu za kojom se ne žudi.” (Pogledaj: Tuhfetul-Muluk, 1/230.)

“Nije dozvoljeno dodirivati ruke i lice i pored toga što je dozvoljeno pogledati u ruke i u lice žene. Dodirivanje više budi strasti nego li samo gledanje tako da se dozvolilo gledanje a nije dodirivanje i to ako su u pitanju mlade osobe. Ako su u pitanju stare osobe njima je dozvoljeno da se rukuju jer dodirivanje u njihovom slučaju ne može probuditi strasti jer stare osobe nemaju strasti!” (Pogledaj: Beda’i’ul-Sana’i, 4/295.)

“Sunnet je da se čovjek rukuje sa čovjekom i žena sa ženom i nema ničeg strašnog u tome da se čovjek rukuje sa golobradim mladićem ako je siguran u sebe i želi ga podučiti lijepom ponašanju. Nije dozvoljeno rukovati se sa mladom ženom strankinjom (koja nam nije mahrem). Ako mlada žena poselami čovjeka odgovoriće joj se na selam, a ako čovjek poselami ženu-strankinju neće mu se odgovarati na selam.” (Pogledaj: el-Ikna’, 1/237.)

“Imam Ahmed rhm., je smatrao mekruhom rukovanje sa ženama i bio je strog po tom pitanju što nije preporučivao čak ni samim mahremima (izuzev roditelja). Smatrao je dozvoljenim roditelju da se rukuje sa svojom djecom i smatrao je dozvoljenim rukovanje sa staricom. Nema ničeg strašnog u tome da se, čovjek koji dođe sa puta, izljubi sa svojim rodicama-mahremima ako se ne boji po sebe (fitne), samo što to neće biti ljubljenje u usta već u čelo ili glavu…” (Pogledaj: el-Ikna’, 3/156.; el-Insaf, 8/32.; Šerhu Muntehel-Iradat, 2/624.)

Komentari savremene uleme:

Šejh Nasiruddin el-Albani rhm., kaže: “Ne postoji nikakva sahih predaja koja bi nam potvrdila to da je se Poslanik s.a.w.s., rukovao sa ženama-strankinjama, niti prilikom davanja prisege na vjernost od strane njih, niti prilikom susretanja sa njima!” (Pogledaj: el-Silsila el-Sahiha, br.529.)

Stalna Komisija za Fetve, u Saudi Arabiji, kaže: “Haram je rukovati se sa ženom strankinjom, shodno Poslanikovim s.a.w.s., riječima: “Ja se ne rukujem sa ženama!”, i shodno riječima Ajše r.a.: “Poslanikova s.a.w.s., ruka, nikada nije dotakla ženu-strankinju, i njihovu prisegu na vjernost je prihvatao riječima. Rukovanje sa ženama strankinjama vodi fitni i iskušenju, a Allah je taj koji tevfika daje!” (Fetava el-Ledžne el-Da’ima, br.8072.. U potpisu: šejh Abdullah b. Ku’ud, šejh Abdullah b. Gudejjan, šejh Abdurrezzak Afifi i šejh Abdul-Aziz b. Baz.)

Upitan o propisu rukovanja sa ženama, šejh Abdul-Aziz b. Baz rhm., kaže: “Rukovanje sa ženama se dijeli na dvoje. Ako su u pitanju žene mahremi poput majke, ćerke, sestre, tetke, hale, žene itd.. onda je rukovanje sa njima dozvoljeno, a ako su u pitanju žene koje nam nisu mahrem onda rukovanje sa njima nije dozvoljeno. Poslaniku s.a.w.s., je jedna žena pružila ruku kako bi se rukovao s njome, a on joj reče: “Ja se ne rukujem sa ženama!” Ajša r.a., je rekla: “Tako mi Allaha, Poslanikova ruka nikada nije dotakla ženu-strankinju. Njihovu prisegu na vjernost je završavao riječima (bez rukovanja).”

Shodno navedenim hadisima, ženi nije dozvoljeno da se rukuje sa muškarcima koji joj nisu mahrem, niti je dozvoljeno muškarcu da se rukuje sa ženama koje mu nisu mahrem, a i zbog toga što rukovanje sa suprotnim polom može čovjeka baciti u iskušenje!” (Pogledaj: Fetava ve Mekalat Ibnu Baz, 6 tom, pitanje br.8.)

Na drugom mjestu, šejh Abdul-Aziz b. Baz rhm., kaže: “Nije dozvoljeno rukovati se sa ženama strankinjama bez obzira na to jesu li stare ili mlade, i bez obzira na to da li je muškarac mlad ili star, jer je u tome fitna i iskušenje za oboje. Sahih predaje nam govore sljedeće: “Ja se ne rukujem sa ženama!” Ajša r.a., je rekla: “Poslanikova s.a.w.s., ruka nikada nije dotakla ruku žene-strankinje, a bej’u im je prihvatao riječima (bez rukovanja)!” Nema nikakve razlike ni u tome da li žena ima rukavice na svojim rukama ili ne, zbog toga što su hadisi općeniti, a i radi preventivnog spriječavanja nastajanja fitne, a Allah je taj koji tevfika daje.” (Pogledaj: Fetava ve Mekalat Ibnu Baz, 6 tom.)

Na trećem mjestu, šejh Abdul-Aziz b. Baz rhm., kaže: “Dodirivanje žene ne kvari abdest po jačem mišljenju islamskih učenjaka, jer je potvrđeno da bi Poslanik s.a.w.s., nekada poljubio neku od svojih žena, nakon čega bi klanjao namaz i ne bi obnavljao abdest. Žena se neće rukovati sa muškarcima koji joj nisu mahrem, isto kao što se muškarac neće rukovati sa ženama koje mu nisu mahrem, zbog riječi Poslanika s.a.w.s.: “Ja se ne rukujem sa ženama!”, i zbog riječi Ajše r.a.: “Poslanik s.a.w.s., je riječima prihvatao prisegu na vjernost datu od strane žena; njegova ruka nikada nije dotakla ruku žene-strankinje!”

Allah dž.š., je rekao: “Vi u Allahovom Poslaniku imate najljepši uzor!” Rukovanje žena sa muškarcima i rukovanje muškaraca sa ženama koji nisu mahremi vodi fitni i iskušenju sve njih, a čisti islamski šeri’at je došao kao preventiva svemu onome što vodi Allahovim zabranama! Iz svega navedenog razumijemo da je žena strankinja ona žena koja nije krvno vezana sa nekim čovjekom ili po mlijeku ili po tazbinstvu. Allah je taj koji tevfika daje.” (Pogledaj: Fetava ve Mekalat Ibnu Baz rhm.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta