Hurije

Kakav će biti bračni život stanovnika dženneta?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Bračni život dženetlija i potpun seksualni užitak, bez sjemenih tečnosti, tjelesne iznemoglosti, i bez obaveznog kupanja (gusula)

U Džennetu postoje razni užici, a jedan od njih svakako je i užitak intimnog odnosa. Kako je želja za intimnim užitkom izraženija kod muškaraca na dunjaluku nego kod žena, tako se više prostora daje objašnjavanju načina na koji će muškarci uživati u intimnom odnosu na ahiretu. Naravno, i žene će osjećati sve užitke, a jedan od njih svakako je i užitak intimnog odnosa, međutim, intimni užitak žena u Džennetu ne spominje se direktno jer poznato je da žene imaju urođeni stid, pa im zbog toga Uzvišeni Allah ne pobuđuje želju za Džennetom sa onim čega bi se one stidjele.

Želja žene za muškarcem nije kao želja muškarca za ženom, tako da Allah, pobuđuje želju kod muškaraca za Džennetom spominjanjem žena u njemu. Ukoliko je spomenuto da će muškarac uživati u intimnom odnosu u Džennetu, sasvim je jasno da će u tome u istom stepenu uživati i njegova dunjalučka supruga, ako zajedno uđu u Džennet.(Komentar NUM-ove redakcije)
_______________________

Već smo spomenuli hadis koji prenosi Ebu Hurejre, u kojem stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Čovjek će u Džennetu imati snage da u jednom danu ima odnose sa stotinu djevica.” Sened ovog hadisa je vjerodostojan. Također, prethodno smo spomenuli muttefek ‘alejh hadis: “Vjernik će u Džennetu imati šator od jednog izdubljenog bisera, koji će biti dugačak šezdeset milja. U njemu će imati žena koje će obilaziti.

Zatim, spomenuli smo i hadis Enesa: “Vjerniku će u Džennetu biti data snaga, tolika i tolika, za seksualni odnos sa ženama.” Tirmizija ga je svrstao u vjerodostojne hadise. Taberanija, Abdullah b. Ahmed i drugi sakupljači hadisa bilježe predaju Lekita b. Amira, koji kaže: “’Sa čime će od Dženneta biti upoznati njegovi stanovnici?’ On reče: ‘Sa rijekama od čistog meda, rijekama vina od kojeg neće biti glavobolje, mahmurluka i kajanja, rijekama od mlijeka koje se neće kvariti niti mijenjati okus, vodom koja neće nikada biti ustajala, voćem – da živa i zdrava bude tvoja porodica – koje ti je poznato i boljim od takvog, i čistim ženama. Upitah: ‘Allahov Poslaniče, hoćemo li mi u njemu imati dobre žene? On odgovori: Dobre će pripasti dobrima. S njima će imati tjelesni užitak, kao što vi imate užitak u vašim ženama na dunjaluku, samo što neće biti rađanja djece.”

Ibn Vehb bilježi predaju Ebu Hurejre, koji kaže daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan: “Hoćemo li općiti sa našim ženama u Džennetu?” On odgovori: “Da, tako mi Onoga u Čijoj je moći moj život, itekako! A kad se od nje odmakne, ona će ponovo biti čista djevica.

Taberanija bilježi predaju Ebu Seida el-Hudrije, koji kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada dženetlija bude imao odnos sa svojom ženom, ona će i dalje ostati djevica.” Ovo je garib-hadis, kako ističe Taberanija. On bilježi predaju Ebu Umame, koji kazuje daje neko upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Hoće li se stanovnici Dženneta ženiti?” Poslanik reče: “Da. Imat će ud koji neće mlohaviti, strast koja se neće gasiti, i snažno će ih obljubljivati.”

On, također, bilježi predaju Ebu Umame, koji kaže daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “Hoće li stanovnici Dženneta imati bračne odnose?” Poslanik odgovori: “Da, ali neće biti ejakulacije, niti smrti.” Ebu Ne’im bilježi predaju Ebu Hurejre, u kojoj se kazuje daje neko upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Hoće li stanovnici Dženneta imati odnose sa svojim ženama?” Poslanik je odgovorio: “Da, tako mi Onoga Koji me je poslao s Istinom. Imat će ih, sa muškim spolnim organom kojem neće dosaditi užitak, stidnicom koja se neće požaliti, i strašću koja neće prestajali.

El-Hasen b. Sufjan u svome Musnedu bilježi predaju Ebu Umame, koji kaže daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “Hoće li se stanovnici Dženneta ženiti?” Poslanik je odgovorio: “Da, tako mi Onoga Koji me je poslao s Istinom”, i pokazao svojom rukom, “ali neće biti ejakulacije, ni smrti.” Seid b. Mensur veli: “Kazivao nam je Sufjan, od Amra, da je Ikrime, tumačeći ajet: ‘Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima, veseli i radosni” (Jasin, 55), rekao: ‘Ovo znači: u razdjevičenju, tj. uzimanju nevinosti djevicama.’”

Abdullah b. Ahmed bilježi da je Ibn Mesud, tumačeći riječi Uzvišenog: “Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima, veseli i radosni”, rekao: “Uživat će u razdjevičenju djevica.” Hakim bilježi predaju prema kojoj je i El-Evza’i, tumačeći navedeni ajet Uzvišenog, kazao: “Uživat će u razdjevičenju djevica.” Mukatil veli: “Uživat će u razdjevičenju djevica, za razliku od stanovnika Džehennema, koji ih neće zanimati.” Slično kaže i Ebul-Ahves. Sulejman et-Tejmi bilježi predaju od Ebu Mudžliza, koji kaže da je pitao Ibn Abbasa o ajetu: “Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima, veseli i radosni. ”“U čemu će uživati?”, pitao je. On mu je odgovorio: “Uživat će u razdjevičenju djevica.” Ibn Ebi ed-Dunja bilježi predaju Ikrime, od Ibn Abbasa, prema kojoj je Ibn Abbas, tumačeći spomenuti ajet, rekao to isto.

Kazivao nam je Ishak b. Ibrahim, kazivao nam je Jahja b. Jeman, od Eš’asa, i od Džafera, daje Seid b. Džubejr rekao: “Strast od koje će imati divan užitak kolat će njegovim organizmom sedamdeset godina. Međutim, neće se onečistiti tako da se mora kupati, gusul uzimati. Neće osjetiti slabost ili nemoć, impotenciju, nego će upražnjavati svoje seksualne aktivnosti uživajući u blagodatima, bez imalo neugodnosti.”

Onaj ko se na dunjaluku bude čuvao harama, on će tamo imati najljepše užitke. To je slično slučaju onoga ko bude konzumirao vino na ovom svijetu, pa neće kušati dženetsko vino. Ili, onaj ko bude oblačio svilu na ovom svijetu tamo je neće nositi. Također, ko bude jeo iz zlatnog i srebrenog posuđa, neće iz takvog jesti na ahiretu. Jer, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ta uživanja su za njih, one koji ne vjeruju, na dunjaluku, a za vas su pripremljena na ahiretu. ”Ko bude živio udobnim i lagodnim životom, povodeći se za svojim strastima, ta uživanja će mu na ahiretu biti uskraćena. Baš kao što je Uzvišeni ukorio one koji su svoje strasti utrošili na dunjaluku, uživajući u njima.

Onaj ko je utroši ovdje, tamo će mu biti zabranjena, ili će biti nepotpun užitak. Allah neće dozvoliti da užitak onoga koji je svoju strast natjerao da požuri u grijeh i haram bude isti kao užitak onoga koji je ostavio, ukrotio svoju strast u ime Allaha. To se nikada neće dogoditi A Allah najbolje zna.

Iz knjige: “VODIČ KA DŽENNETU” – Autor: Ibn Kajjim el-Dževzi – Prijevod s arapskog: Mr. Osman Kozlić
__________________________

VJERNICE U DŽENNETU

Ljudska duša, bez obzira da li to bila čovjekova ili ženina, uživa i naslađuje se prilikom pomena Dženneta i onoga što ga okružuje od raznovrsnih uživanja. Uzvišeni Allah je obradovao vjernike u svojoj knjizi i preko svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, sa nagradom koja ih čeka u Džennetu, sa ljepotama i radostima koje je pripremio onima koji budu vjerovali i dobra djela činili.

Postavlja se pitanje. Kakvo će biti stanje žena u Džennetu ?

Kao odgovor na ovo pitanje navesti ćemo nekoliko stvari popraćene sa dokazima iz Kur’ana i Sunneta i sa onim što su rekli islamski učenjaci po tom pitanju.

Ne treba kritizirati žene ukoliko pitaju o onome što ih čeka u Džennetu od nagrade i uživanja, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, također nije kritizirao slična pitanja koja su dolazila od ashaba. Jednom prilikom je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, bio upitan za Džennet i od čega je izgrađen, pa je odgovorio: “Džennet, njegova građevina je čerpić od zlata, čerpić od srebra, malter izmedu njih je mošus – mirisavi misk, njegov šljunak su dijamanti i safiri a zemlja šafran , ko uđe u njega biće u izobilju i blagostanju, neće biti nesretan, biće vječno u njemu, neće umirati, neće se pohabati njihova odjeća niti će ostariti“.( Ahmed ,Tirmizi hadis sahih Sahihu Dzamia 3116 Albani).

Također su ga pitali da li će se ljudi “približavati” svojim ženama u Džennetu, a on im je odgovorio: “Zaista će čovjek u jednom danu da se “približi” stotinama djevica.”(Ebu El-Dija hadis sahih Silsile Sahihe 367 Albani). Kao što smo na samom početku spomenuli, ljudska duša, bez obzira, da li to bio čovjek ili žena, uživa i naslađuje se prilikom spomena Dženneta i onoga što ga okružuje, što je i lijepo pod uslovom da to nisu puste želje koje ne prate dobra djela, jer se Uzvišeni Allah obratio vjernicima u prijevodu ajeta: “Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili“ (Az-Zuhruf 72).

Džennet i njegove blagodati, nisu samo za ljude mimo žena, već za oboje, “…pripremljen za one koji se Allaha boje“(Ali-Imran 133), tj. za oba spola, onako kako nas je Allah, džellešanuhu, obavijestio o tome kada je rekao u prijevodu ajeta: “A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je – ući će u Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda“(An-Nisa 124). S tim da ne priliči ženi da se prekomjerno upošljava sa tim pitanjima, tražeći pojedinosti i detalje vezane za Džennet, dovoljne su joj za to riječi Uzvišenog kada je rekao u prijevodu ajeta: “…u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti” (Az-Zuhruf 71) i “Tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti” (Al-Hidzr 48). A prije svega dovoljne su joj riječi Uzvišenog o stanovnicima Dženneta, kada je rekao u prijevodu ajeta: “… Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim, to će veliki uspjeh biti!” (Al-Ma’ida 119).

DŽENNETSKE NAGRADE – HURIJE

Kada Uzvišeni Allah spominje stvari koje su same po sebi primamljive i koje se nalaze u Džennetu, kao što su raznovrsna jela, prelijepi predjeli, kuće i odjeća, obuhvaća sa tim oba spola, muškarca i ženu, te da će se svi oni sa tim naslađivati i u njemu uživati. Međutim Allah, džellešanuhu, je pored spomenutih zajedničkih blagodati muškarca i žena, muškarcima obećao još jednu veliku blagodat, a to su hurije, predivne žene. Možda će se žena zapitati, šta je razlog tome? Odgovor je sljedeći: Allah, subhanehu ve te’ala, kaže u prijevodu ajeta: “On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani” (El-Enbija 23). Međutim nema zapreke da shvatimo mudrost predhodno spomenutog pitanja, potpomagajući se sa šerijatskim tekstovima i islamskim temeljima. Poznato je da žene imaju kod sebe urođeni stid, pa im zbog toga Uzvišeni Allah ne pobuđuje želju za Džennetom sa onim od čega bi se one stidjele.

Želja žene za muškarcem nije kao želja muškarca prema ženi – kao što je poznato – tako da Allah, subhanehu ve te’ala, pobuđuje želju kod muškaraca za Džennetom sa spominjanjem žena u njemu. Za ovo nalazimo potvrdu u riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, kada je rekao: “Nisam iza sebe ostavio težu kušnju za ljude od žena” (Buharija 5096). A što se tiče žene, njena je žudnja za ukrasom, odjećom i nakitom iznad njene čeznje za muškarcima, jer je ona takva po prirodi kako je to rekao Uzvišeni u prijevodu ajeta: “Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne” (Az-Zuhruf 18).

Rekao je Sejh Ibn Usejmin, rahimehullah: “Uzvišeni Allah je spomenuo supruge za ljude zbog toga što je suprug taj koji traži i teži prema ženi, pa su im zbog toga spomenute supruge u Džennetu, a prešućeno je spominjanje supruga ženi, ali to ne znači da ona neće imati supruga, naprotiv ona će imati jednog supruga od sinova Ademovih, tj. ljudi (Fetava Nuru Ala Edderb).

NE ZAVARAVAJ SE SESTRO MUSLIMANKO

Svakoj ženi kada uđe u Džennet, Uzvišeni Allah će joj povratiti njenu mladost i nevinost. Došla je starica kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla mu:”Zamoli Allaha da me uvede u džennet. Rekao je Allahov Poslanik: “O majko toga i toga, zaista starice neće uci u džennet, gdje se okrenula i zaplakala. Rekao je: Obavijestite je da neće ući u džennet a ona je starica, zaista je Allah rekao: “Stvaranjem novim Mi ćemo hurije (žene sa dunjaluka) stvoriti i djevicama ih učiniti milim muževima njihovim, i godina istih“(Vakia 35-37, Bejheki hadis sahih Silsile Sahihe 2987 Albani) kao što je to došlo i u komentaru pomenutog ajeta (Tefsir Sevkani, Elusi,Sinkiti). Predhodno pomenutom svjedoče i ove Poslanikove riječi: “Stanovnici dženneta će ući u džennet golobradi bez milja i tamnoputi sa trideset tri godine.”(Tirmizi, Ahmed hadis sahih Sahihu Dzamia 8072 Albani).

To je Džennet koji je uređen i uljepšan za nas, o skupino žena, kao što je uređen i uljepšan za ljude “Na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga“ (El-Kamer 55). Nemojmo propustiti ovu priliku, jer je život kratak i za vrlo kratko vrijeme treba se preseliti tamo gdje je vječnost. Pa neka vaša i naša vječnost bude u Džennetu, inša-Allah. Znajte da je mehr za Džennet iman i dobra djela, a ne nikako puste želje, popraćene sa nemarnošću.

Sjetite se govora našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, gdje kaže: “Koja žena klanja pet namaza, posti mjesec Ramazan, sačuva svoje stidno mjesto i pokori se svome suprugu, bit će joj rečeno: ‘Uđi u Džennet na koja vrata hoćeš!‘“ (Ahmed,Tabarani hadis sahih Sahihu Dzamia 661 Albani).

Čuvajte se onih koji pozivaju smutnji i uništenju žene, koji vole pokvarenost i izopačenost kod nje, tj. njihovo udaljenje od Dženneta. Ne zavaravajte se sa kojekakvim uljepšanim govorima, koji dolaze od umišljenih pisaca, sa raznih televizijski kanala ili sličnog, jer svi oni žele jedno, kao što kaže Uzvišeni u prijevodu ajeta: “Oni bi jedva čekali, da i vi budete nevjernici kao što su oni nevjernici…“ (El-Nisa 89).

Molim Uzvišenog Allaha da svim muslimankama olakša put do Dženneta i da njihovo prebivalište na ahiretu učini Džennetu-l-firdeus. AMIN!

Pripremila: UMMU MU’AZ SMAJLOVIC

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta