Snovi

Kako postupiti kada se usniju ružni snovi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Budući da šejtan često ima udjela u snovima želeći tako nauditi čovjeku, neophodno je poznavati kako se postaviti nakon što se usnije ružan san. Ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pored velike bogobojaznosti, susretali su se sa ovom neprijatnošću. Ebu Seleme kaže: ”Sanjao sam strašne snove zbog kojih bih završio na bolesničkoj postelji sve dok nisam sreo Ebu Katadu i požalio mu se.” Ebu Katade reče: ”I ja sam završavao na postelji zbog snova sve dok nisam čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže:…

Istiniti snovi su od Allaha, a sanjarenje (loš san) je od šejtana. Kada neko od vas vidi u snu ono što prezire, neka blago pljucne tri puta na lijevu stranu i neka traži utočište od Allaha, ti snovi mu neće nauditi.’”(1) U jednoj verziji stoji da je Ebu Seleme rekao: ”Sanjao sam snove koji su mi bili teži od brda sve dok nisam čuo ovaj hadis. Sada me to nimalo ne uznemirava.”

Džabir kaže da je jedan čovjek došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je držao hutbu i rekao: ”Allahov Poslaniče, sinoć sam usnio kao da mi je glava odsječena pala na zemlju, pa sam je uzeo i ponovo vratio na njeno mjesto.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osmjehnu se i reče: ”Ako se šejtan bude poigravao sa nekim od vas u snu, neka to ne spominje drugima.”(2) U jednoj verziji ove predaje stoji da je ovaj čovjek rekao: ”…gledao sam jednim okom u odsječenu glavu.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osmjehnu se i upita: ”A kojim si okom gledao u nju?”(3)

U drugom predanju od Ebu Hurejre stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ovom čovjeku: ”Šejtan hotimično zastrašuje nekoga od vas, potom obavještava ljude o tome.”(4) Sličan ovome je san Sileta b. Ušejma koji kaže: ”Usnio sam da idem sa skupinom ljudi, a iza nas čovjek sa sabljom u ruci prilazi jednom po jednom i odsijeca im glave, a oni ih uzimaju i ponovo vraćaju na vrat, sve dok nije i moju odsjekao. Uzeo sam je, obrisao kosu od prašine i ponovo je vratio na njeno mjesto.”

Ovakvi snovi ponekad, ipak, imaju svoje tumačenje. Džerir b. Hazim kaže: ”Sanjao sam da držim svoju glavu u ruci. San sam spomenuo Ibn Sirinu, a on mi reče: ’Da li je živ jedan od tvojih roditelja?’ ‘Nije’, odgovorio sam. ’Imaš li starijeg brata?’, upita me. ‘Imam’, rekao sam. ’Boj se Allaha, čini mu dobročinstvo i ne prekidaj rodbinsku vezu.’” Džerir je rekao da je između njega i njegovog brata Jezida bila nekakva nesuglasica. (5)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao je na neprijateljstvo šejtana prema čovjeku kako na javi tako i u snu. Ovaj nesretnik nastoji svojim trajnim uznemiravanjima ožalostiti vjernika i obeshrabriti. Međutim, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kao i obično, nije nas ostavio bez savjeta i lijeka koji uništava šejtana-pakosnika. Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Šejtan svakom od vas, kada zaspi, zaveže na zatiljku tri čvora i kaže mu: ‘Spavaj, pred tobom je duga noć.’ Kada se probudi, ako spomene Allaha, odveže se jedan čvor. Ako nakon toga abdesti, odveže se i drugi čvor. Pa, ako još i klanja, odveže se treći čvor. Taj čovjek onda osvane aktivan i raspoložen, a ako tako ne postupi, osvane neraspoložen i lijen.” (6)
_________________________________

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ako se neko prepadne u noći, neka kaže:

”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ من غَضَبِهِ, وَعِقَابِهِ, وَشَرِّ عِبَادِهِ, وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, وَأَنْ يَحْضُرُونِ . ”

Euzu bi kelimatillahi et-tammat min gadabihi ve ikabihi ve šerri ibadihi ve min hemezatiš-šejatin ve en jahdurun.” (Utječem se Allahovim potpunim riječima od Njegove srdžbe, Njegove kazne, zla Njegovih robova, šejtanskih došaptavanja i njihovog prisustva) – neće mu ništa naštetiti.” (7)
__________________________________

Onaj ko usnije ružan san dužan je učiniti nekoliko stvari:

Prvo, tražiti utočište kod Allaha. U prethodno citiranoj predaji koju prenosi Ebu Katade, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”…neka traži utočište od Allaha, ti snovi mu neće nauditi.” U jednom hadisu stoji da treba zatražiti od Allaha da mu da dobro u tim snovima. Naime, Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko od vas usnije ono što prezire, neka se okrene na drugu stranu i neka pljucne tri puta na lijevu stranu i neka od Allaha traži da mu podari dobro u tim snovima i da ga zaštiti njihovog zla.” (8)

Drugo, simbolično pljucnuti tri puta na lijevu stranu. U hadisu Ebu Katade stoji: ”Kada neko od vas vidi u snu ono što prezire, neka blago pljucne tri puta na lijevu stranu.” (9)

Treće, okrenuti se na drugu stranu. U jednoj verziji ovoga hadisa stoji: ”…i neka se okrene na drugu stranu.” (10)

Četvrto, nikome ne spominjati snove koje je usnio. Ebu Seid prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko od vas usnije snove koje voli, oni su od Allaha. Neka se zahvali Allahu i neka ih spominje. A ko usnije nešto što prezire, to je od šejtana. Neka traži utočište od njihovog zla i neka te snove ne spominje nikome pa mu neće nauditi.” (11)

Peto, nakon toga klanjati dobrovoljni namaz. U predanju od Ebu Hurejre stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada neko od vas usnije ono što prezire, neka ustane i klanja i neka ih ne spominje nikome.” (12) U hadisima nije ograničen broj rekata koje je pohvalno klanjati, ali najmanje što se broji namazom jeste da klanja dva rekata.

Šesto, proučiti prethodno spomenutu dovu koju prenosi Abdullah b. Amr: ”Euzu bi kelimatillahi et-tammat min gadabihi ve ikabihi ve šerri ibadihi ve min hemezatiš-šejatin ve en jahdurun.

Sedmo, biti ubijeđen da mu ti snovi neće nauditi. Uzvišeni Allah kaže: ”Ako te Allah nekom nevoljom pogodi – pa, niko je osim Njega ne može otkloniti.” (13) U Ebu Katadinom hadisu stoji: ”…i neka traži utočište od Allaha, ti snovi mu neće nauditi.” (14)
_______________________________

Napomena: Neki učenjaci koji su pisali o tematici snova prenose da je Ibn Sirin rekao: ”Ko želi da usnije lijepe snove, neka se okrene prema Kibli i prouči sure: Veš-šemsi ve duhaha (sura Eš-Šems), Vel-lejli iza jagša (sura El-Lejl), Vet-tini vez-zejtun (sura Et-Tin), Kul ja ejjuhel-kafirun (sura El-Kafirun), Kul-huvallahu ehad (sura El-Ihlas), Kul euzubirabbil-felek (sura El-Felek), Kul euzubirabbin-nas (sura En-Nas) i neka moli Allaha da usnije ono što voli i neka prouči: ‘Allahu moj, Tebi se utječem od ružnog sanjarenja i šejtanskih poigravanja na javi i snu.‘” (15) Pored toga što je Ibn Sirin bio veliki učenjak, posebno kada je u pitanju tumačenje snova, njegove riječi zahtijevaju ispravan argument, u protivnom nije legitiman rad po njima!

Odlomak iz knjige ”Čudesni svijet snova”, dr. Safeta Kuduzovića.

Knjigu možete poručiti na: marketing@el-asr.com
___________________________________

1. El-Buhari, str. 1487/7044, i Muslim, 15/15/2261.
2. Muslim, 15/24/2268, Ibn Madže, 2/1287/3912, i Ibn Ebi Šejbe, 6/175/30464.
3. Ibn Kutejbe u Tabirur-rua, str. 188/124, sa prekinutim lancem prenosilaca.
4. Ibn Madže, 2/1287/3911, i Ibn Ebi Šejbe, 6/175/30465, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Misbahu-zudžadže, 4/156, i Es-Silsiletus-sahiha, 5/581.
5. El-Bejheki u Šuabul-iman, 6/210/7928.
6. El-Buhari, str. 689/3269, i Muslim, 6/54/776.
7. Et-Tirmizi, 9/407/3528, Ebu Davud, 4/11/3893, Musedded u El-Musnedu, 8/346/8177 (Ithaful-hajere), Et-Taberani u Ed-Dua, 2/1309/1086, Ibnus-Sunni u Amelul-jevm, str. 226/638, El-Bejheki u El-Adab, str. 448/993, sa dobrim lancem prenosilaca.Vidjeti: Netaidžul-efkar, 3/118, Es-Silsiletus-sahiha, 1/528-529, i Udžaletur-ragibil-mutemenni, 2/725-727.
8. Ibn Madže, 2/1286/3910, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Misbahuz-zudžadže, 4/156.
9. El-Buhari, str. 1487/7044, i Muslim, 15/17/2261.
10. Muslim, 15/16/2261.
11. El-Buhari, str. 1475/6985, En-Nesai u Amelul-jevm, str. 505-506/893, i Ebu Ja‘la, 1/571/1358.
12. Muslim, 15/18/2263, i Et-Tirmizi, 6/481/2291.
13. El-Enam, 17.
14. El-Buhari, str. 1487/7044, i Muslim, 15/17/2261.
15. Vidjeti: Tabirul-ahlam, str. 62-63, Tatirul-enam, str. 314, Fethul-Bari, 12/451, i Fejdul-Kadir, 5/179.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta