Savjeti

Kako zadobiti Allahovu milost

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

● Jedan od najvećih razloga zadobivanja Allahove milosti jeste pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku izvršavanjem naredbi i ostavljanjem zabrana. Uzvišeni Allah rekao je: “I pokoravajte se Allahu i Poslaniku, pa će vam se milost zasigurno ukazati!” (Prijevod značenja Ali Imran, 132.)

● Potpunim slijeđenjem Kur’ana zadobiva se Allahova milost. Uzvišeni Allah rekao je: “I ova Knjiga koju ti objavljujemo, blagoslovljena je, pa je slijedite i bojte se, pa će vam se milost zasigurno ukazati.” (Prijevod značenja El-En’am, 155.)

● Slušanje Kur’ana, sluhom i srcem, poniznim i skrušenim, jedan je od načina zadobivanja Allahove milosti. Svevišnji Allah rekao je: “A kada se Kur’an uči, vi ga slušajte i šutite, pa će vam se milost zasigurno ukazati.” (Prijevod značenja El-E’araf, 204.) Šejh Abdurrahman es-Sa’di, rahmetullahi alejhi, u komentaru ovog ajeta, kaže: “Ova naredba je općenita i odnosi se na svakoga onoga koji sluša učenje Allahove Knjige.

Takvom se naređuje el-istima’, tj. da sluša Kur’an, i el-insat, tj. da ne priča, pa postoji razlika između ove dvije naredbe. El-insat se odnosi na ostavljanje priče, razgovora i svega što okupira čovjeka od slušanja Kur’ana, dok se el-istima’ odnosi na slušanje, tj. okretanje sluha, prisutnost srca i razmišljanje o onome što se sluša. Ko se bude pridržavao ove dvije naredbe dok se uči Allahova Knjiga, taj će zadobiti ogromno dobro, korisno znanje, dugotrajni iman i uvijek svježi, jači, obnovljeni, zadobit će veću uputu i pronicljivost u vjeri. Zbog toga je Uzvišeni Allah i vezao postizanje Svoje milosti za izvršavanje ove dvije naredbe.” (Tejsirul-Kerimi-r-Rahman, 345.)

● Strpljenje na nedaćama i tegobama koje pogađaju čovjeka jedan je od načina zadobivanja Allahove milosti. Uzvišeni Allah rekao je: “Onima koji, kada ih kakva nedaća pogodi, kažu: ‘Mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo’, njima pripada lijep spomen od njihova Gospodara i milost i to su oni koji su na pravom putu, koji su upućeni.”(Prijevod značenja El-Bekare, 157.)

● Traženje da se čine dobra djela i ostave loša djela jedan je od načina kako zadobiti Allahovu milost. Svevišnji Allah rekao je: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela a loša zabranjuju, uspostavljaju namaz, daju zekat, pokoravaju se Allahu i Njegovom Poslaniku! To su oni kojima će se Allah smilovati a Allah je, uistinu, Silni i Mudri.” (Prijevod značenja Et-Tevbe, 71.)

● Istigfar – traženje oprosta jedan je od načina kako zadobiti Allahovu milost. Svevišnji Allah rekao je: “A ako budete tražili oprosta, Allah će vam se sigurno smilovati.”(Prijevod značenja En-Neml, 46.)

● Izmirenje zavađene braće muslimana, također je jedan od načina kako zadobiti Allahovu milost, jer Uzvišeni kaže: “Uistinu, samo su vjernici braća, pa izmirite svoja dva brata i bojte se Allaha (pri tome) pa će vam se On sigurno smilovati.” (Prijevod značenja El-Hudžurat, 10.)

● Budemo li vodili računa o svome jeziku, govorili samo dobro, a klonili se loših riječi, ako Bog da, možemo se nadati Allahovoj milosti, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah se smilovao robu koji govori lijepe riječi pa se okoristi njima ili se ustegne od loših pa se spasi neminovnih posljedica.” (Bejheki u Šu’abul-imanuod Enesa, radijallahu anhu, i šejh Albani ocijenio je hadis hasenom u Sahihu tergib ve terhib)

● Dragi oče i majko, volite svoju djecu, lijepo se ophodite s njima, ljubite ih, uistinu, to je dokaz da u vama postoji milost, a Allah će se smilovati milostivima. Aiša, radijallahu anha, prenosi da je jedan od beduina (seljanina) došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: “Allahov Poslaniče, zar vi ljubite djecu?! Tako nam Allaha, mi ih nikada ne ljubimo!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ja ne mogu biti siguran da ti Allah nije iščupao milost iz tvojih grudi.” (Buharija u Edebul-mufredu s vjerodostojnim lancem prenosilaca)

Abdullah b. Amr b. El-‘As, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim najmlađim niti onaj koji ne poznaje ugled naših starijih.” (Ahmed i Tirmizi i šejh Albani, rahmetullahi alejhi, hadis je ocijenio hasen-sahihom u Sahihu tergib ve terhib) Također, Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Milostivima će se smilovati Milostivi! Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa će vam se smilovati Onaj koji je na nebesima.” (Ebu Davud i Tirmizi s vjerodostojnim lancem prenosilaca)

● O muslimani, ljubomorni nosioci vjere islama, držite se džemata muslimana, nemojte se izdvajati iz njega i nemojte ga cijepati jer je Allahova milost uz džemat muslimana dok je azab – kazna u napuštanju tog džemata. En-Nu’man b. Bešir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sa džematom je milost, dok je u cijepanju kazna.” (Abdullah b. Ahmed u svojim dodacima na Musned i Ibn Ebi Dun’ja, a šejh Albani, rahmetullahi alejhi, hadis je ocijenio hasenom u Silsileti-ehadisi sahiha, 667, i Zilalul-dženneh, 93.)

Uzvišenog Allaha molimo da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede najbolje! Molimo Ga da nam se svima smiluje i uvede nas Svojom milosti u Džennet! Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te’ala, na početku i na kraju i neka je Allahov salavat i selam na Njegovog vjerovjesnika!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta