Tekstovi

Ljepote savršene vjere – islama (24-34)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
  1. Islam i pokajanje

Pokajanje od svakog učinjenog grijeha stroga je dužnost. Ako se učinjeni grijeh odnosi samo na Božije pravo, a ne povezuje se s pravom nekog čovjeka, onda pokajanje ima tri uslova. Prvi je da odmah prestane sa činjenjem tog grijeha, drugi, da se srcem kaje zbog njegovog izvršenja, i treći, da čvrsto odluči da se nikada više neće vratiti tom grijehu. A ako je, pak, grijeh učinjen prema nekom čovjeku, onda pokajanje, pored prethodna tri, ima još jedan uslov: da se oštećenome vrati njegovo pravo.

Uzvišeni Allah kaže: Reci: “O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Kur’an, 39:53)

Muhammed ﷺ je rekao: “Zaista, Allah prima pokajanje Svoga roba, sve dok mu duša ne stigne u njegovo grlo (do posljednjeg daha).” (Tirmizi)

Prihvatanjem islama brišu se svi grijesi koje je čovjek do tada počinio. Muhammed ﷺ je rekao: “Islam briše ono što je bilo prije njega.” (Muslim)

  1. Islam i skromnost u pogledu žudnje za ovim svijetom

Uzvišeni Allah kaže: …život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. (Kur’an, 57:20)

Muhammed ﷺ je rekao: “Budi na dunjaluku kao da si stranac ili prolaznik.” A Ibn Omer t govorio je: “Kada zanoćiš, nemoj očekivati jutra, a kada osvaneš, nemoj očekivati noći, iskoristi zdravlje prije bolesti i iskoristi život prije smrti.” (Buhari)

Također je rekao: “Umrlog prate tri stvari: porodica, imetak, i njegovo djelo, pa se dvoje vrati, a jedno ostane; vrate se njegova porodica i imetak, a ostane njegovo djelo.” (Buhari i Muslim)

I rekao je: “Budi skroman na dunjaluku, zavoljet će te Allah, i budi skroman prema onome što je u posjedu svijeta, pa će te svijet voljeti.” (Ibn Madže)

  1. Islam i zadovoljstvo blagodatima i odgovornost prema njima

Muhammed ﷺ je rekao: “Ko od vas osvane siguran na svome putu (u svome narodu), zdravog tijela, ima hrane za čitav dan; tome kao da je svo dunjalučko bogatstvo dato!” (Tirmizi)

Također je rekao: “Nije bogatstvo u mnoštvu imetka, nego je bogatstvo u bogatstvu duše.” (Buhari i Muslim)

Što se tiče odgovornosti prema blagodatima koje su čovjeku date Muhammed ﷺ je rekao: “Niko se neće pomaknuti s mjesta obračuna, dok ga Allah ne upita za: život – u što ga je proveo, za znanje – je li po njemu radio, za imetak – odakle ga je zaradio i u šta ga je potrošio, i za tijelo – u što ga je koristio.” (Tirmizi, Nesai’)

  1. Islam zabranjuje mijenjanje Allahovog stvaranja

Da nije dozvoljeno mijenjati Allahovo stvaranje, tj. Allahova stvorenja kakvim ih je Allah stvorio, ukazuje govor Uzvišenog Allaha: A on (šejtan) je rekao: “Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova, i navodiću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivaću ih, sigurno, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti! (Kur’an, 4:118-119)

Prema tome, šejtan je taj koji naređuje da se mijenjaju Allahova stvorenja. Stoga islam zabranjuje mijenjanje polova, plastične operacije uljepšavanja (osim ako su u pitanju deformiteti), kloniranje, i sl.

Islam, također, zabranjuje muškarcima da oponašaju žene, a ženama muškarce: “Muhammed je prokleo muškarce koji oponašaju žene u nošnji i žene koje u nošnji oponašaju muškarce.” (Buhari)

  1. Islam podstiče na rad i traži da se čovjek izdržava od rada svojih ruku a zabranjuje prosjačenje

Muhammed ﷺ je rekao: “Da neko od vas uzme užad, zatim ode na brdo i donese breme drva na svojim leđima, pa ih proda, i Allah mu njima sačuva obraz (da ne traži od drugih), bolje mu je nego da traži od svijeta, pa mu on ili dadne ili ne dadne. (Buhari)

I rekao je: “Kada bi nastupio Sudnji dan, a u ruci nekog od vas bila sadnica, ako bude u mogućnosti da je zasadi, neka to učini.” (Ahmed)

I kaže: “Gornja ruka (ona koja dijeli) bolja je od donje ruke (one koja uzima).”

I kaže: “Zaklinjem se: …da neće čovjek početi prositi, a da mu Allah (zbog toga) ne dadne siromaštvo i neimaštinu.” (Tirmizi)

  1. Islam zabranjuje pohlepu i škrtost ali zabranjuje i rasipništvo

Uzvišeni Allah kaže: Onaj ko se sačuva pohlepe i gramzljivosti, bit će od spašenih. (Kur’an, 64:16)

Muhammed ﷺ je rekao: “Neće se spojiti kod muslimana škrtost i (potpuno) vjerovanje.” (Ahmed i Nesai’)

I rekao je: “Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće ništa napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje.” (Buhari i Muslim)

Što se tiče rasipanja Uzvišeni Allah kaže: Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku-namjerniku, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan. (Kur’an, 17:26-27)

30. Islam naređuje čuvanje jezika

Islam naređuje lijep govor i čuvanje jezika. Muhammed ﷺ je rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti.” (Buhari i Muslim)

I, takođe je rekao: “Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani.” (Buhari i Muslim)

Islam, također, strogo zabranjuje ogovaranje. Uzvišeni Allah kaže: …i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a to je vama odvratno, zato se Allaha bojte, Allah, doista, prima pokajanje i milostiv je. (Kur’an, 49:12)

Muhammed ﷺ je rekao: “Znate li šta je to ogovaranje?” Rekoše: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” Reče: “Da spomeneš svog brata po onom što on ne voli.” Rečeno je: “Šta misliš ako pri njemu bude ono što kažem?” Reče: “Ako pri njemu bude to što kažeš, ti si ga ogovorio, a ako ne bude to pri njemu, ti si ga potvorio.” (Muslim)

Isto tako neki ljudi se trude da pokvare odnose među ljudima i da ubacuju neprijateljstvo u njihova srca, a ne znaju da su time izloženi Allahovoj srdžbi, jer Muhammed ﷺ kaže: “Neće ući u Džennet onaj koji prenosi tuđe riječi kako bi pravio smutnju među ljudima.” (Buhari i Muslim)

Stoga, islam podstiče na provjeravanje svega što se govori ili prenosi. Uzvišeni Allah kaže: I ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati. (Kur’an, 17:36)

I kaže: O vjernici, ako vam nekakav grješnik donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onog što ste učinili pokajete. (Kur’an, 49:6)

Muhammed ﷺ kaže: “Dovoljno je čovjeku laži da priča sve što čuje.” (Muslim)

Islam, također, zabranjuje bestidan i ružan govor. Muhammed ﷺ je rekao: “Vjernik ne vrijeđa, ne proklinje, nije bestidan i besraman.” (Tirmizi)

31. Islam naređuje istinu a zabranjuje laž

Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. (Kur’an, 33:70)

Muhammed ﷺ je rekao:  “Držite se istine, jer, doista, istina vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi ka Džennetu. A neće čovjek ustrajavati na govoru istine i njenom traženju, a da ne bude upisan kod Allaha kao iskren. A čuvajte se laži, jer, doista, laž vodi ka griješenju, a griješenje vodi ka vatri, i neće čovjek ustrajavati u lažnom govoru i traženju neistine sve dok ne bude upisan kod Allah kao lažov.” (Buhari i Muslim) 

I rekao je: “Reci istinu pa makar i gorka bila.” (Ibn Hibban)

Islam, također, u najveće grijehe ubraja lažno svjedočenje.

32. Islam i ispunjavanje dogovora i objećanja

Uzvišeni Allah kaže: I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. (Kur’an, 16:91)

Muhammed ﷺ je rekao: “Muslimani ispunjavaju zadate uslove.” (Tirmizi i Ebu Davud)

I rekao je: “Tri su svojstva licemjera: kada govori laže, kada obeća ne ispuni i kada mu se nešto povjeri (ostavi u emanet), on to pronevjeri.” (Buhari i Muslim)

33. Islam strogo zabranjuje ubistvo i samoubistvo

Nema sumnje da jedno od najvećih prava koje čovjek ima jeste pravo na život i da je ugrožavanje ovog prava jedno od najvećih nedjela. Uzvišeni Allah kaže: …ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao. (Kur’an, 5:32)

Muhammed ﷺ je rekao: “Veliki grijesi su: mnogoboštvo, neposlušnost roditeljima, ubistvo i lažna zakletva.” (Buhari)

Shodno ovome islam strogo zabranjuje i abortus, osim u nuždi – ako je u pitanju život majke.

Što se tiče samoubistva, čovjekov život je emanet (odgovornost) koji mu je dat, i nije dozvoljeno uništiti ga, bez obzira kakve okolnosti postojale. On Svevišnji je zabranio samoubistvo i nanošenje štete ili ozljeda po tijelu, rekavši: I ne bacajte se rukama svojim u propast. (Kur’an, 2:195).

Muhammed ﷺ prijeti Džehenemom onome ko sebi oduzme život. Zato je u islamskim zemljama najmanji procenat samoubistava i pored toga što imaju veoma mnogo problema, siromaštva i sl.

34. Islam naređuje čednost a strogo zabranjuje razvrat i ono što njemu vodi

Jedna od odlika islama objavljena od Gospodara svjetova je i to da on gradi čistu zajednicu postavljenu na plemenitom moralu, čistoći, čednosti i uzvišenim vrijednostima. Jedna od naljepših osobina čovjeka jeste stid. Muhammed ﷺ je rekao: “Stid donosi samo dobro.” (Buhari i Muslim)

Uzvišeni Allah kaže: Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu zna ono što oni rade. (Kur’an, 24:30)

 Blud je veliki grijeh, razvrat i odvratno djelo. Svemogući Allah zabranio ga je rekavši: I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put! (Kur’an, 17:32)

Zbog njegove opasnosti i velike štete, Svevišnji Allah ga je strogo zabranio i odredio strogu kaznu za bludnike na ovome i na budućem svijetu. Također je zabranio sve ono što tome vodi poput: razgolićavanja, miješanja muškaraca i žena i osamljivanja među njima. Islam, također, strogo zabranjuje homoseksualizam, sodomiju, i sl

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta