Hadisi

Prava Allahovog Poslanika kod ljudi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Priredio: Adnan Fetić

Od vremena kada je poslan Allahov Poslanik pa do Sudnjeg dana svi su obavezani vjerovanjem i slijeđenjem Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, te nikome nije dozvoljeno da izađe izvan okvira vjerozakona sa kojim je poslan, ili da slijedi neku drugu vjeru. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo te poslali baš svim ljudima kao radosnih vijesti donositelja i upozoritelja.” (Sebe, 28)

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Govor o Allahovom poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, drag je vjerničkim srcima, čitati o njemu predstavlja zadovoljstvo i pričinjava sreću dobrim dušama. Kako da ne, kad je on bio najbolji Allahov rob, najbolje ćudi: “I ti si, zaista, najljepše ćudi” (El-Kalem, 4), poslan sa najboljom misijom: “Mi smo te poslali baš svim ljudima kao radosnih vijesti donositelja i upozoritelja” (Sebe, 28); “A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali” (El-Enbija, 107).

Ali, istovremeno, postoje i obaveze koje vjernici i vjernice imaju prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, prava koja Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ima kod nas. Nakon prava koja Uzvišeni Allah ima kod nas, prava Allahovog Poslanika su najvažnija prava i najodabranija. To je zato što sreća i na ovome svijetu – dunjaluku i onom svijetu – ahiretu ovisi o ispunjavanju ili neispunjavanju obaveza u pogledu ovih prava. Uzvišeni Allah kaže:  “A oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – oni će baš uspjeti” (El-A’raf, 157). Kako bismo se bolje upoznali sa ovim pravima, u narednim tekstovima govorit ćemo, uz Allahovu pomoć, o ovim pravima na osnovu dokaza iz Kur’ana i sunneta, i njihovim značenjima koja su sadržana u tekstovima objave. A od Allaha je uputa i On upućuje koga hoće.

Prvo pravo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kod ljudi je:

Vjerovati u njegovo vjerovjesništvo i poslanstvo

Ovo je temelj svih prava, prvo i najvažnije pravo. Sva ostala prava vraćaju se na njega i izvedena su iz ovog prava.

Iman – vjerovanje u vjerovjesništvo i poslanstvo Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, obuhvata tri stvari:

  • Da je naš vjerovjesnik Muhammed, sin Abdullaha, el-Kureši el-Hašimi, sallallahu alejhi ve sellem. On je vjerovjesnik, poslanik, onaj koji istinu govori i kome se vjeruje. Kada je Uzvišeni Allah želio uputu Svojim stvorenjima, nakon perioda u kojem nije bilo poslanika, a putevi istine iščezli, poslao je Svoga roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao “svjedoka i kao donositelja radosnih vijesti i kao upozoritelja, da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija” (El-Ahzab, 46). Onaj ko ne vjeruje u njegovo vjerovjesništvo i poslanstvo, takav ne vjeruje ni u Allaha, dželle šanuhu. Ovo je po konsenzusu općeprihvaćena činjenica kod svih muslimana. Svevišnji Allah kaže: “A ko god ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegovog – pa, Mi smo za nevjernike razbuktali Oganj pripremili!” (El-Feth, 13); “Reci: ‘O ljudi, ja sam zaista svima vama Allahov poslanik’” (El-A’raf, 158).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, koji god židov i kršćanin čuje za mene pa ne povjeruje u ono sa čime sam poslan, bit će stanovnik Vatre!” (Sahihu Muslim, br. 240)

  • Vjerovanje da je Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, poslanica općenita za sve, i džine i ljude, bez obzira na rasu, boju kože, porijeklo. Od vremena kada je poslan Allahov Poslanik pa do Sudnjeg dana svi su obavezani vjerovanjem i slijeđenjem Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, te nikome nije dozvoljeno da izađe izvan okvira vjerozakona sa kojim je poslan, ili da slijedi neku drugu vjeru. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo te poslali baš svim ljudima kao radosnih vijesti donositelja i upozoritelja” (Sebe, 28); “Mi smo te kao poslanika ljudima poslali” (En-Nisa, 79); “A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali” (El-Enbija, 107), izraz “svjetovi” odnosi se na džine i ljude. I rekao je Allah, dželle šanuhu: “A meni (Allahovom Poslaniku) se ovaj Kur’an objavljuje da njime vas i one do kojih on dopre upozoravam” (El-En’am, 19). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Poslan sam svim stvorenjima” (Sahihu Muslim, br. 523), a u drugoj verziji kaže se: “…i poslan sam svakom crvenom i crnom…” (Sahihu Muslim, br. 521).
  • Vjerovanje da je on pečat svih vjerovjesnika i da je sa njim završeno slanje poslanika. Nakon njega nema više vjerovjesnika; njegov je vjerozakon derogirao sve prethodne vjerozakone. Allah ne prima drugu vjeru, nakon što je poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, osim vjeru islam. Uzvišeni Allah kaže: “Muhammed nije otac nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i pečat, posljednji vjerovjesnik” (El-Ahzab, 40); “A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na drugom svijetu biti među gubitnicima” (Alu Imran, 85). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Poslije mene neće biti vjerovjesnika” (Sahihul-Buhari, br. 3455; Sahihu Muslim, br. 1842); “Ja sam pečat vjerovjesnika” (Sahihul-Buhari, br. 3535; Sahihu Muslim, br. 2286).

Nastavit će se, inšallah…

(Izvor: El-Musaffa min hukukil-Mustafa, dr. Saliha b. Abdulaziza Sindija, hafizehullah)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta