Ramazan

Proširen, a slab hadis o ramazanu / Slabi hadisi o ramazanu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Pitanje: Na jednom predavanju čuo sam da je farz u ramazanu vredniji od sedamdeset farzova izvan ramazana, i da je prva trećina ramazana milost, druga oprost grijeha, a u trećoj se ljudi oslobađaju od Džehennema. Da li je to tačno?
 
Odgovor: Gornje su teze uzete iz slabog hadisa koji prenosi Selman el-Farisi, radijallahu anhu, a u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O ljudi, nastupio je veliki mjesec, u njemu je noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Allah je učinio post u ovom mjesecu obaveznim, a noćni namaz dobrovoljnim. Ko u njemu učini nekakvo dobro, kao da je učinio farz izvan njega, a ko učini farz u njemu, kao da je učinio sedamdeset farzova izvan njega. To je mjesec strpljenja, a nagrada za strpljenje jeste Džennet… Njegova je prva trećina milost, druga oprost, a treća oslobađanje od Vatre…” A Allah najbolje zna.
 
Dr Safet Kuduzović
________________________

Slabi hadisi o ramazanu

1. Gospodaru moj, blagoslovi nas u ša’banu i učini da dočekamo ramazan. (Allahumme barik lena fi ša’ban ve belligna ramadan).

Bilježi ga Bezzar i Taberani, a u njegovom senedu je Zaide ibn ebi er-Rekad kojeg su Buhari, Nesai i Ibn Hibban ocijenili slabim. Slabost hadisa je pojasnio i Ibn Hadžer u svom djelu Tebjinul adžeb bima verede fi redžeb.

2. Njegov prvi dio (tj. prvi dio mjeseca ramazana) je milost, srednji dio oprost, a zadnji oslobađanje od džehennmske vatre.

Hadis je batil. U njegovom senedu je Ali ibn Zejd ibn Džud’an koji je slab. Također, Seid ibn Musejjb nije čuo od njega, a uz to u senedu ima idtiraba. Šejh Albani je ovaj hadis ocijenio slabim u svojoj knjizi Silsiletu ed-da’ife.

3. Kada bi ljudi znali šta je u ramazanu poželjeli bi da traje čitavu godinu.

Hadis bilježi Ebu Jala i kaže: ”U njegovom senedu je Džerir ibn Ejjub, a on je slab.”

4. Postite, bićete zdravi.

Hadis bilježi Ahmed, Taberani i drugi, a hadis je slab, kako to spominje hafiz El-Iraki u Tahridžu ehdisil ihja’, Albani u Daiful džami’ i drugi.

Napominjemo da je lanac ovog hadisa slab, ali je njegovo značenje ispravno jer je u postu puno koristi kako duhovnih tako i tjelesnih.

5. Jučer sam u snu zaista vidio čudo; vidio sam čovjeka iz moga ummeta kako mu je došao melek smrti da bi mu uzeo dušu, pa je ispred njega stalo njegovo dobročinstvo prema roditeljima i odbilo meleka od njega, pa sam vidio čovjeka od moga ummeta kome je bio određen kaburski azab, nakon čega mu je došao njegov abdest, i spasio ga azaba, pa sam vidio čovjeka od moga ummeta koga su okružili šejtani, pa je došao njegov zikr i spasio ga od šejtana, pa sam vidio čovjeka od moga ummeta koga su opkolili meleki azaba (kazne), pa je došao njegov namaz i spasio ga njih, pa sam vidio čovjeka od moga ummeta koji je isplazio jezik od žedi, i kada god bi se primakao mome havdu (vrelu), bio bi spriječen da se napoji, pa je došao njegov post, napojio ga i tako mu žed utolio, pa sam vidio poslanike, poredane u halke, i čovjeka iz moga ummeta koji, kada god bi pokušao da se primakne nekoj od halki, oni bi ga otjerali, pa bi došlo njegovo kupanje od džunupluka, uzelo ga za ruku i postavilo uz jednu od halki, pa sam vidio čovjeka iz moga ummeta: ispred njega, iza njega, sa njegove desne i lijeve strane, ispod njega i iznad njega bila je tmina, a on je stajao zbunjen, pa su došli njegovi hadždž i umra i izveli ga iz nje na svjetlo, pa sam vidio čovjeka od moga ummeta koji je razgovarao vjernike, a oni mu nisu odgovarali, pa je došlo njegovo održavanje rodbinskih veza i kazalo im: “Pričajte sa njim”, pa su počeli pričati, pa sam vidio čovjeka od moga ummeta, prestravljenog od žege vatre, a njene iskre su bile ispred njegova lica, pa je došla njegova sadaka i postala paravanom ispred njegova lica i bila nad njegovom glavom, pa sam vidio čovjeka od moga ummeta kome su prilazile zebanije (meleki Džehennema) sa svih strana, pa je došlo njegovo naređivanje dobra, a odvraćanje od zla, spasilo ga njih i dovelo ga melekima rahmeta , pa sam vidio čovjeka od moga ummeta kako kleči na koljenima, a između njega i Allaha je bio zastor, pa je došao njegov ahlak uzeo ga za ruku i doveo Allahu, pa sam vidio čovjeka iz moga ummeta, kome je knjiga njegovih djela bila uručena sa njegove lijeve strane, pa je došao njegov strah prema Allahu, uzeo knjigu i prebacio je na njegovu desnu stranu, pa sam vidio čovjeka iz moga ummeta čija su loša djela na mizanu (vagi) pretegnula njegova dobra djela, pa je došla nagrada dobrih djela, tako da su ona prevagnula, pa sam vidio čovjeka iz moga ummeta koji je stajao na rubu Džehennema, pa mu je došla njegova bojazan prema Allahu i spasila ga, pa sam vidio čovjeka od moga ummeta koji je bio bačen u vatru, pa su došle njegove suze koje je pustio još na dunjaluku, plačući iz straha od Allaha i oslobodile ga vatre, pa sam vidio čovjeka od moga ummeta kako stoji na Sirat-ćupriji i njiše se kao što se njišu palmine grane i lišće, pa je došlo njegovo lijepo mišljenje o Allahu, učvrstilo ga, te je nastavio sa prelaskom preko Sirat-ćuprije, pa sam vidio čovjeka iz mog ummeta, takođe, na Siratu, koji je malo gmizao a malo puzio, pa je došao njegov salavat na mene, uzeo ga za ruku, učvrstio ga, pa je nastavio put preko Sirata, pa sam vidio čovjeka od mog ummeta koji je došao pred vrata Dženneta, a ona mu se zatvorila, pred njim, pa mu je došao šehadet da nema boga osim Allaha, otvorio mu ih i uveo ga u Džennet.

Hadis bilježi Taberani preko dva puta. U prvom je Sulejman ibn Ahmed el-Vasiti, a u drugom Halid ibn Abdur-Rahman el-Mahzumi, a obojica su slaba. Ibn Redžeb je također hadis ocijenio slabim.

6. Postačima će ispod Arša biti postavljena sofra.

Hadis je slab. Bilježi ga Sujuti u svom djelu Derrul mensur. Ibn Redžeb i drugi su ga ocijenili slabim.

7. Džennet se od godine do godine uljepšava za ramazan, a hurije govore: “O, Gospodaru podari nam u ovom mjesecu muževe od Tvojih robova.”

Hadis je jako slab. Bilježi ga Taberani. U senedu je Velid ibn Velid koji je slab. Ibn Dževzi ga navodi u svojoj knjizi o izmišljenim hadisima.

8. Najdraži robovi Allahu su oni koji najviše požuruju sa iftarom.

Hadis je slab. Bilježi ga Ahmed, Ibn Hibban, Bejheki i Tirmizi koji ga je ocijenio slabim. Napominjemo da postoje drugi vjerodostojni hadisi koji govore o vrijednosti požurivanja iftara, poput hadisa kojeg bilježe Buharija i Muslim:”Ljudi će biti u hajru dok god budu požurivali sa iftarom.”

9. San postača je ibadet.

Hadis je slab. Bilježi ga Sujuti u svom djelu Džamiu es-sagir. Iraki, Bejheki, Albani i sam Sujuti su hadis ocijenili slabim.

10. Koliko je postača koji od svog posta imaju samo glad i žeđ.

Hadis je slab, bilježi ga Ibn Madže, a u senedu je Usame ibn Zejd el-Adevi koji je slab. Napomena: Značenje hadisa je ispravno jer je dosta onih koji od svog posta nemaju osim glad i žeđ poput onih koji poste iz adeta (običaja), da bi omršavili itd…

11. Ko bez opravadnja mrsi jedan dan u ramazanu ne može to nadoknaditi pa makar postio čitavu godinu.

Hadis je slab. Bilježi ga Ebu Davud, Buhari, Ibn Abdul-Berr, Ibn Hadžer, Albani i drugi su ukazali na slabost hadisa.

12. Dova pri iftaru koja glasi: Allahumme leke sumtu ve bike eftartu (Gospodaru moj u Tvoje ime sam postio i u Tvoje ime se iftario).

Hadis je slab, a bilježi ga Ebu Davud i drugi. U senedu je Abdul-Melik ibn Harun koji je slab. Ibnul Kajjim kaže: ”Ovaj hadis nije vjerodostojan”. Pogledaj Zadul mead 2/51.

13. Post je pola sabra.

Hadis je slab. Bilježi ga Tirmizi i Ibn Madže. U senedu je Musa ibn Ubejde oko čije slabosti se svi slažu. Šejh Albani je također hadis ocijenio slabim u Daiful džami’ br. 3581.

14. Postač pri iftaru ima dovu koja se ne odbija.

Hadis je slab. Bilježi ga imam Ahmed, Tirmizi, Ibn Huzejme i drugi. U senedu hadisa je Ishak ibn Ubejdullah el-Medeni koji je nepoznat. Ibnul Kajjim je u svom djelu Zadul Mead hadis ocijenio slabim. Slabim ga je ocijenio i Tirmizi. Hadis se prenosi i drugim putevima ali se zbog jake slabosti ne uzdiže na stepen hasen hadisa.

15. Ramazanski post je okačen između nebesa i Zemlje i neće biti podignut Allahu bez sadekatul fitra.

Hadis je slab. Bilježi ga Ibn Šahin u Tergibu. Sujuti, Munavi, Ibn Dževzi, Albani i drugi su hadis ocijenili slabim.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta