Kur'an

Razlozi zbog čega ljudi gube kredibilitet Allahovih namjesnika na zemlji / Sura El-Bekara

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vrijednost sure:

Prenosi se od Ebu Umame El-Bahilija, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Učite Kur’an, jer će on, uistinu, doći na Sudnjem danu kao šefadžija za one koji su ga učili. Učite dvije svjetiljke: El-Beqara i suru Ali Imran, jer će doći na Sudnjem danu poput dva oblaka koja prave hlad, ili poput dva jata ptica raširenih krila, i zauzimat će se za njihovog učača. Učite suru El-Beqara. Njeno učenje i rad po njoj je bereket, njeno ostavljanje je tuga, a sihirbazi je ne podnose.” (Bilježi ga Muslim)

Opaska: Dolazak sure El-Beqara i Ali Imran je zapravo dolazak dobrih djela učenja ove dvije sure.

Imena sure:

  • El-Beqara – krava, zbog kazivanja o jevrejima kojima je naređeno zaklati kravu
  • Ez-Zehra’ – svjetiljka, jer osvjetljava put upute na dunjaluku i ahiretu
  • Es-Senam – najuzvišeniji deo nečega, nazvana je ovim imenom jer pojašnjava detaljno šerijatske propise pa je najuzvišeniji deo Kur’ana
  • El-Fustat – šator, obično se koristi za šator vojskovođe, nazvana je tako jer u sebi sadrži je centar naredbi i uputa, poput šatora vojskovođe

Intencije sure:

Glavna intencija sure: Menhedž Allahovog hilafeta na zemlji između onih koji su ga pronevjerili i onih koji su ga ispunili

Teme spomenute u suri:

Sura ima 7 tema u sebi:

1. Uvod o svojstvima islamskog ummeta koji će preuzeti hilafet na zemlji slijedeći ono čime je Allah zadovoljan
2. Pojašnjenje vanjskog neprijatelja, otvorenih nevjernika, i unutrašnjeg neprijatelja, skrivenih nevjernika tj. licemjera.
3. Poziv robovima da se odazovu razlogu zbog kojeg su stvoreni – ibadet Uzvišenom Allahu. To je Allahov hilafet na zemlji, što je dodatno potvrđeno kazivanjem o Ademu
4. Razlozi zbog čega ljudi gube kredibilitet Allahovih namjesnika na zemlji i to preko kazivanja o jevrejima, koji nisu ispunili ono što im je Allah slao od naredbi, već su se podrugivali i zanemarivali, te upozorenje vjernicima u suri koja nosi najviše naredbi u Kur’anu da ne budu poput njih ako žele da ostanu Allahovi namjesnici na zemlji.
5. Primjer pravog prijedvodnika, onoga koji je ispunio Allahove naredbe i klonio se zabrana na najpotpuniji način, Ibrahima alejhis selam.
6. Propisi koji će osposobiti ummet da budu predvodnici ostalih ljudi, odgojiti ih duhovno i fizički i očistiti ih od primesa paganskih običaja i običaja suprotnih islamu. Upravo zato, primjećujemo da Allah spominje na preko 40 mjesta bogobojaznost u ovoj suri u raznim jezičkim oblicima.
7. Zaključak sure koji potvrđuje prethodno spomenuto u poslednja tri ajeta sure, uz podudarnost početka i kraja sure (odlika Kur’anskih sura jeste povezanost početka i kraja). Početak sure govori o svojstvima bogobojaznih, ukazujući da je prvo, najbitnije svojstvo – vjerovanje u ono što je nedokučivo (El-Gajb). Razlog tome jeste što vjerovanje u gajb izgarađuje svijest o Allahovom nadzoru, o nagradi na ahiretu, o postojanju apsolutne pravde na drugom svijetu. Sve ovo odgaja čovjeka kako da se najispravnije ophodi prema dunjaluku i kako da bude halifa. Na kraju sure primjećujemo isti motiv. Uzvišeni opisuje šta sve obuhvata islamsko vjerovanje, ponovo uz spomen gajba.

Povezanost imena sure sa intencijom i temama:

Najveća opasnost za vjernika da izgubi namjesništvo na zemlji jeste olahko ophođenje prema Allahovim propisima i podsmijavanje sa istim. Upravo zato, naziv sure se potpuno uklapa u tematiku. Nemojte, o muslimani, biti poput onih kojima je naređeno klanje krave, pa, umjesto da to odmah izvrše, počeli su omalovažavati njihovog poslanika i dodatno cjepidlačiti pitanjima, što je dovelo do toga da im se srca stvrdnu i da su gora od kamena.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta