Savjeti

Savjet hadžijama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pripremio: prof. Ishak Ahmetović

Gledajući da sam zahvaljujući Uzvišenom Allahu do sad više puta obavio petu islamsku dužnost hadž i da sam kroz sve te godine, primjetio da veliki broj hadžija odlazi na ova sveta i za nas časna mjesta, potpuno nespremni i nedovoljno upućeni u propise obavljanja i ponašanja prilikom izvršavanja ovog petog islamskog šarta, odlučio sam da napišem nekoliko bratskih savjeta koji su…

potkrijepljeni sa dokazima iz Kur’ana i sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve selem, nebi li se neko, čitajući redove ovoga teksta time okoristio i iz njih uzeo pouku i koristan savjet. Molim Allah s.v.t. da svim onim hadžijama koji su ove godine odlučili da izvrše ovu petu islamsku dužnost, što je za mnoge nesumnjivo krov na kuću svakog muslimana i da Allah primi od njih njihove dove i oprosti im njihove pogreške, Allah je taj koji je neizmjerno Milostiv i koji doista puno prašta i prima iskrena pokajanja.

Allah s.v.t. je obavezao Svoje iskrene robove, vjernike i vjernice, da se uzajamno pomažu u dobročinstvu i čestitosti a zabranio im je da sudjeluju u griješenju i neprijateljstvu. Allah s.w.t. kaže: ” Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.” (Prevod značenje El-Maida; 2)

Od zajedničkog djelovanja u dobročinstvu i pokornosti je svakako i savjetovanje, zatim preporučivanje istine, te ustrajnost na toj istini, kao što je to rekao Uzvišeni u Kur’anu: ” Tako mi vremena, – čovjek, doista, gubi,samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” (Prevod značenje El-Asr; 1-3)

Allah s.v.t. nam je u ovoj veličanstvenoj suri pojasnio da je ljudski rod tj. čovjek u suštini na gubitku i zato se Allah s.v.t., i zaklinje v r e m e n o m a Njegova zakletva je istina. A i da se nije zakleo, potvrđujući navedeno, može se uvidjeti da je čovjek ipak na gubitku ukoliko ne usvoji ova četiri svojstva, koji su svakako uzroci za njegovu sreću na ovom prolaznom kao i onom vječnom svijetu.

Prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: ” Vjera je dobronamjeran savjet.” Prisutni upitaše:”Kome o Allahov poslaniče?” A on odgovori: ”Allahu,(pojašnjavajući drugima Allahove propise) Njegovoj knjizi, Njegovom poslaniku, muslimanskim vladarima i svim muslimanima općenito.” (Buharija i Muslim)
U vjerodostojnim hadiskim zbirkama se također od Džabira ibn Abdullaha El-Džebelija r.a. prenosi da je on rekao:” Položili sm zakletvu Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da ćemo obavljati namaz, davati zekat i međusobno savjetovati svakog muslimana”

Također se u vjerodostojnim zbirkama od Enesa r.a. prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: ”Niko od vas neće biti pravi vjernik, sve dok nebude želio svome bratu muslimanu isto ono što želi i samome sebi.” (Buharija i Muslim)

Ovi plemeniti ajeti i časni hadisi nam ukazuju na dužnost svih onih hadžija koji obavljaju hadž, kao i drugih muslimana, da se obavezno pokoravaju Allahu s.v.t., da se međusobno potpomažu u činjienju dobrih djela, bez obzira gdje da oni bili, želeći time svako dobro svome bratu i sestri u vjeri a ne želeći da mu se nanese bilo kakvo zlo. Zatim da naređuju na činjenje dobra i odvraćaju od zla i to na mudar način i lijepim ophođenjem, kao i raspravljanjem na najljepši mogući način ukoliko i to bude neophodno.
Nema sumnje da su ovo jedni od najvećih ciljeva i koristi hadža na koje nam je ukazao naš Gospodar – Allah s.v.t. svojim riječima: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na pravom putu.” (Prevod značenja En-Nahl: 125)

Stoga poštovani hadžija, pošto si odlučio da posjetiš ovaj sveti grad Mekku i time upotpuniš peti islamski šart, isključivo radi plemenitog cilja i dobrog djela a to je obavljanje hadža i umre, stoga si obavezan postupati po šerijatskim pravilima i nastojati da se okitiš lijepim ahlakom s kojim je Allah s.v.t. zadovoljan, kao što ti je to tvoj Gospodar poručio u prethodnim ajetima i riječima Njegova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selem.

Kada se piše o temi koja se dotiče hadža, nezaobilazno je spomenuti i ajet u kojem Allah s.v.t. kaže: ”Hadždž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima hadždž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadždža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!” (Prevod značenja El-Bekare:197)

O vrijednostima hadža i podsticanju na njegovo što brže obavljanje nam govori i hadis Allahovog poslanika sallahu alejhi ve selem, u kojem stoji: ” Umra do umre je otkup za počinjene (manje) grijehe koji su učine između njih a za primljen hadž, nema druge nagrade osim Džennet” (Buharija i Muslim)

Zatim se u drugom hadisu kaže: ” Onaj ko obavu hadž a nebude ima snošaj sa ženom, niti bude ružno govorio, vratio se (sa hadža) čist od grijeha kao onoga dana kada ga je majka rodila.” (Muslim i Tirmizi)

Pod terminom ”refese” tj. snošaj , misli se na intimni odnos sa svojom suprugom prije oslobađanja (skidanja) ihrama, a što ne izostavlja i svaki bestidan govor vezan za ženu. Pod terminom ”fusuk” tj. griješenje ne misli se samo na ružan govor općenito, nego na neposlušnost a u to svakako spadaju svi vidovi nepokornosti kao što je; činjenje nepravde, psovanje, bespravno nanošenje drugima štete, podsmijavanje, laži, ogovaranje, uzimanje kamate, ubistvo, otimanje imetka i narušavanje drugima njihova ugleda, kao i ostale stvari koje je Allah s.v.t. i Njegov poslanik sallallahu alejhi ve selem zabranio.

U pogledu hadža, pod terminom ”fusuk” spadaju također i uznemiravanje musliman ružnim govorom ili djelom na ovim svetim mjestima, putevima, tavaf u i s’aju, zatim prilikom bacanja kamenčića na džemretima kao i u drugim prilikama i mjestima mimo spomenutih. Nesmijemo izostaviti isto tako da u ovo spadaju i razne demonstracije i uzvikivanje dova moleći tako samo za jednu stranu a proklinjući druge.

Sve ovo spominjemo radi toga jer se je bojati da na ovaj način obredi hadža ne postanu mjesto nereda, sukoba ili protesta, čime se zapostavlja ono što je Allah s.v.t. popisao od obreda hadža i ustrajnosti u zikiru (spominjanju i veličanju Allaha s.v.t.), kao i pozivanju ka obavljanju Allahovih s.v.t. propisa, te uzajamnom savjetovanju ostalih muslimana i potpomaganju u činjenju dobra i bogobojaznosti i obavljanju hadžskih obreda pod zastavom ihlasa tj. čiste iskrenosti i potpune predanosti Allahu s.v.t. u potpunoj tišini i smiraju, i u želji samo za onim što je Allah s.v.t. obećao svojim iskrenim robovima i starhujući od Njegove kazne, na što nas je svakako upozorio svojim riječima u Kur’anu kada je rekao: ” O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se na pokaju – sami sebi čine nepravdu. (Prijevod značenja El-Hudžurat:11)

U ovom plemenitom ajetu Allah s.v.t. zabranio je vjernicima i muškarciam i ženama tri veoma bitne stvari: 1. Međusobno izrugivanje tj. ismijavanje, 2. ogovaranje tj. iznošenje mahana (nedostataka) kod drugih osoba i 3. imenovanjenje ružnih i pogrdnih nadimaka kojima niko nebi volio da bude prozvan, kao npr: ” …o pokvarenjače”, ” o razvratniče”, ” o Allahov neprijatelju” i stvari slične ovima.

Ovo je zabranjeno iz razloga, što činjenje ovakvih postupaka među muslimanima itekako prouzrokuje mržnju, neprijateljstvo i ostavlja jasan trag smutnje koji sigurno nemogu imati pohvalne posljedice. Zatim je ovaj ajet završen osudom onoga ko se ne pokaje od griješenja, a to je bez imalo sumnje nanošenje nepravde samom sebi.

Ovo nam svakako ukazuje na nužnost tewbe- pokajanja od svih grijeha uopšte i da je konstantno činjenje grijeha svakako silništvo, za čije posljedice ne možemo nikako reći da su pohvalne. Allah s.v.t. shodno ovome kaže: ” A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. (Prijevod značenja El-Ahzab: 58)

Poslanik sallallahu alejhi ve selem je rekao: ” Musliman je muslimanu brat – On ga neće ošteti, niti potcjeniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Takvaluk (bogobojaznost) je ovdje ” zatim je pokazao na svoje grudi ti puta. ”Dosta je čovjeku zla da omalovažava svoga brata muslimana. Sve što je vezano za musliman, haram je drugom muslimanu – njegova krv, njegov imetak, i njegova čast ” (Muslim)

Prenosi se od Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selem da je u hutbi obraćajući se ljudima na dan Arefata pri oprosnom hadžu, rekao: ” Zaista je vaša krv i vaši imetci i vaša čast, sveti su jedni drugima, kao što je svet ovaj dan u ovome gradu i u ovome mjestu. Pa zar vam ja nisam to dostavio” (Muslim i Ebu Dawud)

Prenosi se od njega isto tako da je rekao: ”Ko ošteti muslimana i njega će Allah oštetiti, a ko muslimana ostavi u nevolji i njega će Allah ostaviti isto tako u njegovoj nevolji” (Taberani)

Mnogo je ajeta i hadisa koji podstiču hadžije kao i mnoge druge na prihvatanje svoje vjere, zatim ustrajnost u njoj, pridržavanje plemenitog Kur’ana, njegovih odredbi, suđenje po njemu uz nepikosnoveni sunnet Poslanika sallallahu alejhi ve selem, na međusobnu samilost, naklonost i lijepo ophođenje jednih naspram drugih. Zato neka naša poruka svim onim hadžijama koji su odlučili da hodočaste – posjete Allahovu kuću u časnoj Mekki, bude. Allaha se samo bojte i njemu se samo pokoravajte, Njega mnogo veličajte i čvrsto se držite Allahova užeta i nikako se ne razjedinjujte.

Trudite se da obrede hadža obavite ispravno, onako kako ih je Allah s.v.t. propisao i Njegov Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selem radio. Natječite se u pokornosti Allahu s.v.t. i dobrim djelima, umnožite svoje namaze u haremu Ka’be i tavafite koliko god to budete više u mogućnosti. Što više učite tekbire, izgovarajte: elhamdulillah, subhanallah i la ilahe illellah.

Umnožite vaš istigfar, – traženje oprosta od Allaha – češće činite dove, i puno donosite salavat na Allahovog poslednjeg poslanika Muhammeda alejis-salatu ve selam. Poučavajte se svojoj vjeri i okoristite se od poučnih skupova gdje se drže predavanja. Pitajte učenije od vas o svemu onome što vam nije jasno, to su u ovom vaši stručni vodiči, jer nije svačije da tumači i pojašnjava propise ove naše vjere. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ”Kome Allah želi dobro, uputi ga spoznaji vjerskih propisa.” (Buharija i Muslim)

Dok u drugom vjerodostojnom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selem kaže: ”Ko krene putem tražeći na njemu nauku, Allah će mu na tom putu olakšatu put u Džennet. Dosta se neće okupiti skupina ljudi u jednoj od Allahovih kuća, radi učenja Allahove knjige i da se oni međusobno njoj podučavaju a da se na njih neće spustiti pouzdanje, sigurnost, prekrije ih Allahova milost, okruže ih meleci i Allah ih spomene međju najboljim društvom (meleka) koji su kod Njega. (Ebu Davud, Tirmizi i ibn Madžeh)
Poslanik sallallahu alejhi veselem je rekao: ” Učite Kur’an, jer doista će se on zauzimati na Sudnjem danu za onoga ko ga bude učio” (Ahmed).

Ovim se misli na one koji budu učili Kur’an, te po njemu budu radili i ustrajavali na njegovom podučavanju. Tako da je na svakom od nas dužnost, da poduči svoga brata muslimana onoliko koliko on to zna, da ga uputi na dobro djelo i isto tako da mu ukaže na obavezu primjene, prethodno navedenih ajeta i hadisa. Stoga bi svaki hadžija za vrijeme svog boravka u Mekki i Medini trebao što više da prouči iz Kur´ana a po mogućnosti i da hatmu završi na tom časnom putovanju

Zato drage hadžije, radujte se obilnom dobru i velikoj nagradi koja vas čeka, kao što je Poslanik sallallhu alejhi veselem to nagovijestio rekavši: ” Ko upućuje na dobro, ima nagradu poput onoga koji to dobro i sam čini” (Muslim i Tirmizi) Pouzdano se prenosi od Poslanika sallallhu alejhi veselem da je on rekao vladaru pravovjernih, četvrtom halifi Aliji radijallahu ‘anhu , kada ga je poslao jevrejima koji su bili naseljeni u Hajberu sledeće: ” Pozivaj ih u islam i obavijesti ih u čemu Allah ima pravo za ono što su mu dužni, jer tako mi Allaha, da tvojim sebebom bude upućen jedan čovjek, bolje ti je od jednog krda jarko rumenih crvenih deva” (Nesai i Ahmed)

Iskreno molimo Allaha s.v.t. da nam podari uspjeh u onome u čemu je On zadovoljan, da nas uputi na pravi put, da svima hadžijama ukaže na obavljanje obreda hadža na onaj način kojim je On zadovoljan i da primi od svih nas naša dobra djela, te da nas povati našim domovima-kućama i našoj obitelji i rodbini, zdrave i radosne sa zasluženom nagradom koju samo Allah s.v.t. može dati. Amin

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta