Smrt i sudnji dan

Smrt uoči petka i petkom

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Da li je tačno da će musliman koji umre petkom biti pošteđen kaburske patnje?

Odgovor: Neki učenjaci smatraju da je smrt petkom jedan od lijepih znakova koji ukazuju na poseban stepen umrlog. Taj stav argumentirali su predajom u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nijedan musliman neće umrijeti petkom, niti uoči petka, a da ga Allah neće sačuvati kaburske kušnje.”  (Bilježe Ahmed i Tirmizi. Hadis je garib i njegov lanac prenosilaca nije povezan.) Kada bi ovaj hadis bio vjerodostojan, to bi bio sasvim jasan dokaz o ovom pitanju, međutim, veliki broj učenjaka ovaj je hadis ocijenio slabim. Šejh Albani, rahimehullah, smatra da se ovaj hadis može dići na stepen dobrog ili vjerodostojnog hadisa kada se uzmu u obzir svi putevi kojima je prenesen. (Ahkamul-dženaiz)

Ibn Usejmin, rahimehullah, o ovom pitanju kaže: “Hadis u kojem se govori o vrijednosti preseljenja na ahiret petkom nije vjerodostojan. Čovjek se nagrađuje za djelo koje on lično učini i u tome ima izbor, a smrt nekog čovjeka petkom nije njegov izbor. Ako bi mu smrt došla četvrtkom, nije u stanju odložiti je do petka, niti je u stanju smrt pomjeriti naprijed, tako da umre petkom ako mu je određeno da umre subotom. Svaki hadis koji govori o posebnosti umiranja u nekom određenom danu nije vjerodostojan, a sevap se dobiva za djela koja čovjek učini svojom voljom.” (Nurun alad-derb

Treba znati da, ukoliko se prilikom smrti pojavi neki od znakova lijepog završetka, to ne znači da kategorično možemo tvrditi da je umrli džennetlija, ali je to lijep pokazatelj. Isto tako, ako se ne pojavi nijedan od znakova lijepog završetka, to ne znači da ta osoba nije čestita. Sve to jeste gajb koji je samo Allahu poznat. Međutim, za onoga koga čestiti vjernici hvale i o njemu lijepo govore, prema mišljenju nekih učenjaka, može se kazati da je džennetlija. To su rekli na osnovu predaje u kojoj Enes b. Malik, radijallahu anhu, kazuje kako je pored njih pronesena dženaza pa su prisutni pohvalili umrlog i o njemu lijepe riječi kazali, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to reče: “Tako će i biti.” Nakon toga, prošli su sa drugom dženazom, pa su o njoj kazali loše, pokudili je, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to reče: “Tako će i biti.” Omer b. Hattab, radijallahu anhu, tada upita: “A šta će to biti, Allahov Poslaniče?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ovoga ste pohvalili i o njemu lijepo kazali, i njemu je Džennet obavezan, a drugog ste spomenuli po zlu, pokudili ste ga i njemu je Vatra obavezna. Vi ste Allahovi svjedoci na Zemlji.” (Buhari i Muslim)

Pored hvale i lijepog govora o umrlom, postoje mnogi drugi znakovi koji ukazuju na lijepu smrt, lijep završetak ovog i početak novog života. Neki od tih znakova jesu:

●  Da se čovjek prije smrti udalji od svega što izaziva Allahovu srdžbu, da se pokaje za grijehe, da se posveti dobrim djelima te u takvom stanju umre. Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjek će biti proživljen prema djelima na kojim umre.” (Muslim) Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada Allah Svom robu želi dobro, ‘upotrijebi’ ga.” Ashabi upitaše: “A kako ga ‘upotrijebi’?” “Nadahne ga da čini dobra djela prije nego što umre”, reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ahmed i Tirmizi, koji kaže da je ovaj hadis sahih.)

●  Radosna vijest koju umirući dobije, kao počast od Allaha. Svevišnji Allah kaže: “Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’ – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan’” (Fussilet, 30). Ta radosna vijest koju dobije na samrti ispolji se na njegovom licu.

●  Izgovaranje šehadeta na samrtnoj postelji. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čije zadnje riječi budu ‘la ilahe illallah’, ući će u Džennet.” (Ahmed i Ebu Davud. Hadis je sahih prema ocjeni šejha Albanija.)

●  Znoj na čelu u smrtnom času. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Vjernik umire znojnoga čela.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madža. Hadis je sahih prema ocjeni šejha Albanija.)

●  Pogibija u borbi na Allahovom putu. Uzvišeni Allah kaže: “Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati” (Alu Imran, 169–170). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude ubijen na Allahovom putu, on je šehid, i ko umre na Allahovom putu, on je šehid.” (Muslim)

●  Poginuti bdijući na straži u borbi na Allahovom putu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Bdjeti jedan dan i noć (na straži) bolje je nego postiti i klanjati mjesec dana. A ko umre u vrijeme tog bdijenja, i dalje mu se bilježe djela koja je činio, teče mu njegova opskrba i bit će sačuvan od iskušenja u kaburu.” (Muslim)

●  Smrt od kuge ili zarazne bolesti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kolera je šehadet svakom muslimanu.” (Buhari i Muslim)

●  Smrt od stomačne bolesti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Šehid je onaj ko umre od stomačne bolesti.” (Muslim)

●  Smrt pod ruševinama i gušenjem u vodi. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Pet je vrsta šehida: Ko umre od kuge, ko umre od stomačne bolesti, ko se utopi, ko umre pod ruševinama i onaj ko pogine na Allahovom putu.” (Buhari i Muslim)

●  Da žena umre u trudnoći zbog djeteta, za vrijeme poroda ili dok je u nifasu. Ubada b. Samit, radijallahu anhu, navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabrajajući šehide, rekao: “I žena koju dijete ubije dok je u njenom stomaku.” (Ahmed. Lanac prenosilaca ovog hadisa je sahih prema ocjeni Šuajba Arnuta.)

●  Smrt u požaru, kao i smrt od tuberkuloze. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Pogibija na Allahovom putu je šehadet”, a potom je rekao: “Kao i požar i sušica – tuberkuloza.” (Taberani, El-Evsat)

●  Umrijeti braneći svoju vjeru, život, imetak i porodicu. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko bude ubijen dok brani svoj imetak – šehid je, ko bude ubijen dok brani svoju vjeru – šehid je, ko bude ubijen dok brani svoj život – šehid je, ko bude ubijen dok brani svoju porodicu – šehid je.” (Bilježi Tirmizi i kaže da je ovaj hadis hasen-sahih.)

Ovo su neki od znakova koji ukazuju na lijep završetak i nagovještavaju ahiretski uspjeh. Molim Uzvišenog Allaha da nas usmrti kao muslimane i počasti lijepim završetkom.

Dr. Hakija Kanurić –  El-Asr

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta