Poučne priče i tekstovi

Snovi muslimana iz prvih generacija (tumačenje pojedinih snova)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Uz dozvolu autora i izdavača, prenosimo Vam odlomak iz knjige “Čudesni svijet snova” – knjiga koja je enormno interesantna i koju Vam toplo preporučujemo za čitanje

– Bratić Hasana el-Basrija kazuje: ”Usnio sam da je nastupio Sudnji dan, da se ljudi iskupljaju pred Uzvišenim Allahom. Vidio sam strahovite prizore. Prozvan sam po imenu. Jedan melek me uzeo za nadlakticu i poveo ka Allahu….

Naređeno mu je da me baci u Vatru. Potom je rečeno: ’Ostavite ga, on je redovno obavljao džuma-namaz’, pa me je pustio. Nakon toga dug vremenski period sam osjećao bol u nadlaktici.” 1

– Jedan čovjek je rekao Ibn Sirinu: ”Usnio sam da čistim zube misvakom, a krv curi (iz mojih usta)?!” Ibn Sirin mu reče: ”Ti si čovjek koji skrnavi čast ljudi i jede njihovo meso (tj. ogovara ih).” 2

– Došao je jedan čovjek kod Ibn Sirina i rekao mu: ”Usnio sam da jedan čovjek ima maljave noge!“ Ibn Sirin mu reče: ”Pritisnut će ga veliki dugovi i umrijet će u zatvoru.“ ”Tebe sam usnio“, reče čovjek. Ibn Sirin reče: ”Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo.“ Ibn Sirin je umro u zatvoru sa dugom od četrdeset hiljada dirhema. Njegov dug vratio je čovjek koji je usnio ovaj san. 3

– Ahmed b. Ebi el-Havara kaže: ”Priželjkivao sam da vidim Ebu Sulejmana u snu. Usnio sam ga godinu dana nakon smrti i upitao ga kako je prošao kod Allaha. Rekao je: ’O Ebu Muhammede, jednoga dana sam (bez pitanja) uzeo misvak iz tovara jednog starca. Ne znam da li sam s njim očistio zube ili sam ga bacio! Sve do sada sam polagao račun za njega.’” 4

– Jedan čovjek koji je živio u vremenu odabranih generacija bio je iskušan činjenjem raznoraznih grijeha, posebno konzumiranjem alkohola. Jednoga dana vidio je siromašnog jetima kojeg je odveo kući, nahranio ga, okupao, obukao, uljepšao i krajnje lijepo s njim postupio. Te noći je zaspao i usnio da je nastupio Sudnji dan. Pozvan je na obračun, potom je naređeno da bude bačen u Vatru zbog grijeha koje je činio. Rekao je: ”Zebanije ( strogi i snažni meleki koji kažnjavaju) su me onako jadnog i poniženog povukle prema Vatri. Tada nas je presrelo ono siroče i kazalo: ’O Allahovi meleki, pustite ga da se zauzimam kod Gospodara za njega!’ Kazali su: ’To nam nije naređeno!’ Tada je Uzvišeni Allah rekao: ’Pustite ga, oprostio sam mu zbog zagovaranja siročeta i dobročinstva prema njemu.’ Probudio sam se iz sna, iskreno se pokajao Uzvišenom Stvoritelju i nastojao sam uvijek da se velikodušno ophodim prema siročadi. 5

– Umejna bint Imran b. Jezid kaže: ”Usnila sam babu nakon njegove smrti i kazala mu: ‘O babuška moj, nisam te vidjela otkako si umro!’ ’Kćerkice moja, kako ćeš me vidjeti kad sam sa prostranog dunjaluka otišao u tjeskobu i tamu mezara’, reče on. Upitala sam ga o njegovom stanju. Rekao je: ’Prelijepo mi je, dobili smo divne stepene i udobnu postelju, a opskrba redovno stiže iz Dženneta.’ ‘Zbog čega ste dobili tako veliku nagradu?’, upitala sam. ’Zbog velikog strpljenja i stalnog učenja Kur’ana.’” 6

– Bratić Džuvejrije bint Esma pripovijeda: ”Bili smo u Abbadanu kada je u njega doputovao mladić iz Kufe koji je slovio za velikog pobožnjaka. Umro je u danu velike žege. Predložio sam im da sačekamo sa ukopom do ikindijskog vremena radi velike vrućine. Tog dana sam zaspao i usnio kupolu od dragulja koja je blistala od ljepote. Gledao sam u nju dok se nije otvorila. Iz nje je izašla djevojka. Nikada nisam vidio takvu ljepoticu poput nje. Reče mi: ’Tako ti Allaha, o Ebu Omere, ne uskraćuj nam ga ni do podne.’ Ustao sam preplašen i odmah pristupio njegovoj pripremi za ukop. Iskopao sam mu mezar na istom mjestu gdje sam usnio kupolu i ukopao ga u njega.” 7

– Jedan čovjek je došao kod Ibn Sirina i rekao mu: ”Usnio sam da hodam u papučama. Jedna od njih se potrgala pa sam je ostavio i krenuo dalje.“ ”Zar nisi otputovao sa svojim bratom u strano mjesto, tamo ga ostavio, a potom se vratio?!“, upita Ibn Sirin. ”Jesam“, odgovori. Ibn Sirin reče: ”Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo, smatram da je tvoj brat preselio na onaj svijet.“ Nakon kratkog vremena došla je vijest o njegovoj smrti. 8

– Poznati pobožnjak Umejre b. Ebi Nadžije kaže: ”Doveo sam jedno kurejševićko siroče kući, nahranio ga, počešljao i dao mu nešto novca, i rekao: ‘Allahu moj, upiši i mojoj majci dobro djelo od ovoga. Kada sam navečer zaspao, usnio sam da mi majka prilazi u najljepšem liku i s njom siroče. Kada je došla do mene, kazala je: ’Sinčiću moj, da samo znaš kakvo dobro mi je donijelo ovo siroče danas?!’” El-Lejs b. Sa’d je rekao: ”Zadobila je veliko dobro zbog dobročinstva koje je njen sin ukazao siročetu.” 9

– Vehb b. Bejan usnio je Jezida b. Haruna i upitao ga: ”O Ebu Halide, zar nisi umro?!” Rekao je: ”Ja sam u mezaru, a moj mezar je jedan od džennetskih vrtova.” 10

– Jahja b. Abdullah el-Edžleh kaže: ”Usnio sam Selemu b. Kuhejla i upitao ga o djelu za koje se uzima najveća nagrada. Rekao je: ’Noćni namaz.’” 11

– Mugis b. Sabit, noćni isposnik, kazuje: ”Vidio sam u snu ženu koja ne sliči dunjalučkim ženama. Upitao sam je: ‘Ko si ti?’ Rekla je: ’Hurija, Allahova ropkinja.’ ‘Udaj se za mene’, rekao sam joj. Kazala je: ’Prosi me kod moga staratelja i daj mi vjenčani dar (mehr).’ ‘A šta je tvoj mehr?’, upitao sam. ’Dugi noćni namazi’, odgovorila je.’” 12

– Došao je čovjek kod Ibn Sirina i rekao mu: “Usnio sam da se moj prsten slomio.“ Ibn Sirin reče: “Ako tvoji snovi budu istiniti, pustit ćeš svoju suprugu.“ Nakon tri dana čovjek je dao razvod braka svojoj supruzi. 13

– Halid er-Ribai kazuje: ”Ušao sam u jednu džamiju i sjeo kod ljudi koji su počeli ogovarati jednog čovjeka. Upozorio sam ih pa su prestali. Nakon izvjesnog vremena ponovo su ga spomenuli pa sam učestvovao s njima u tom govoru. Te večeri usnio sam nešto izrazito veliko i crno, a s njim bijela posuda u kojoj se nalazilo svinjsko meso. Rečeno mi je: ’Jedi!’ ‘Ne jedem svinjetinu, tako mi Allaha, neću to jesti’, rekao sam. Uzeo me je za potiljak i rekao: ’Jedi’, grdeći me žestoko i trpajući meso u moja usta. Žvakao sam ga, ali ga nisam mogao progutati, a nisam se usudio izbaciti ga. Tako mi Allaha, nakon ovoga sna trideset dana i noći nisam ništa pojeo a da u svojim ustima nisam osjetio miris onoga mesa.” 14

– Neko je upitao Ibn Sirina o čovjeku koji je usnio da čisti zube misvakom. Kada god izvadi misvak, biva krvav. Ibn Sirin reče: ”Neka se boji Allaha i prestane lagati” , protumači Ibn Sirin, potom je proučio ajet: ”I donesoše košulju njegovu lažnom krvlju okrvavljenu.” (Jusuf, 18) 15

– Ibn Abbas, radijallahu anhuma, tumačeći ajet: ”Slični su šejtanu…” (El-Hašr, 16.) , kaže: ”Živio jedan monah među Israelćanima koji je skrušeno robovao Allahu. Budući da je bio izuzetno učen, ljudi su mu dolazili iz svih krajeva kako bi ga pitali o onome što ne znaju. Tako mu jedne prilike dođoše trojica braće koji su imali prelijepu sestru. Naime, odlučili su nekamo putovati, a bilo im je teško da je ostave samu. Pristupili su monahu i kazali mu: ’Mi želimo putovati, a ne znamo nikoga povjerljivijeg i sigurnijeg od tebe, pa šta misliš da ostavimo našu sestru kod tebe, koja je, inače, jako bolesna. Ukoliko umre, klanjaj joj dženazu, a ako poživi, budi dobar i pažljiv prema njoj dok se ne vratimo.’ ’Možete se pouzdati u mene, uz Božiju pomoć’, odgovori monah. Monah ju je liječio dok se nije potpuno oporavila, a ljepota joj se vratila. Dobro ju je upoznao i uvidio kako se ona dotjeruje i gizda.

Šejtan mu nije prestajao bajati sve dok je nije obljubio, a ona zatrudnjela. Potom šejtan izazva kajanje kod njega, potaknuvši ga da je ubije. Prokletnik mu reče: ’Ako ne učiniš tako, bit ćeš raskrinkan i osramoćen, a nećeš moći naći nikakvo opravdanje!’ Šejtan ga je navraćao sve dok je ne ubi. Nakon određenog vremena, njena su se braća vratila i upitala ga za nju. Odgovorio im je da je umrla i da ju je zakopao. ’Dobro si postupio!’, odgovoriše njena braća. Potom su sanjali da ju je monah ubio i ostavio pod to i to drvo. Odmah se uputiše ka drvetu, nađoše je tamo i shvatiše da je ubijena. Tada su otišli kod monaha i zgrabili ga. Šejtan reče: ’Ja sam taj koji ti je uljepšao blud i ubistvo; hoćeš li mi biti pokoran, a ja ću te spasiti?’ ’Da’, odgovori ovaj. ’Onda mi učini samo jednu sedždu!’, obrati mu se šejtan. On mu pade na sedždu i bi ubijen. Upravo se na to odnose Allahove riječi : ’Slični su šejtanu kad kažu čovjeku: ’Budi nevjernik!’’” 16

* * *

– Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je u vezi s kur’anskim ajetom: ”Allah uzima duše u času njihove smrti” (Ez-Zumer, 42.), sljedeće: ”Duše živih sastaju se s dušama umrlih u snovima pa međusobno razgovaraju. Potom Allah, bez mogućnosti da dođe do zamjene, zadržava duše umrlih, a duše živih šalje u njihova tijela, gdje budu do roka određenog.” (Vidjeti: Ed-Durrul-mensur, 7/230.)

Odlomak iz knjige ”Čudesni svijet snova”, dr. Safeta Kuduzovića.

Knjigu možete poručiti na: marketing@el-asr.com
___________________________________________

1. Ibn Ebi ed-Dunja u El-Menamat, str. 61-62/96, i Ibn Kutejbe u Tabirur-ru’ja, str. 138/42.
2. Vidjeti: El-Bidaje ven-nihaje, 9/281.
3. Vidjeti: Ebu Seid el-Vaiz, Tefsirul-ahlam, str. 130
4. Vidjeti: El-Bidaje ven-nihaje, 10/281.
5. Vidjeti: Ez-Zehebi, El-Kebair, str. 74-75.
6. Vidjeti: Ibn Redžeb, Ehvalul-kubur, str. 214-215.
7. Vidjeti: Er-Ruh, str. 97.
8. Vidjeti: Ebu Seid el-Vaiz, Tefsirul-ahlam, str. 174.
9. Ibn Ebi ed-Dunja u El-ijal, 2/824/622, i u El-Menamat, str. 135/298.
10. El-Hatib u Tarihu Bagdad, 14/348, i Ibn Ebi ed-Dunja u El-Menamat, str. 135/299.
11. Ibn Ebi ed-Dunja u Et-Tehedždžudu ve kijamil-lejl, str. 139/33, i El-Bejheki u Šuabul-iman, 3/173/3257.
12. bn Ebi ed-Dunja u Et-Tehedždžudu ve kijamil-lejl, str. 320/255. Ovu predaju spominju imam El-Gazali u Ihjau ulumid-din, 1/468, i El-Menavi u Fejdul-Kadir, 4/630.
13. Vidjeti: Ebu Seid el-Vaiz, Tefsirul-ahlam, str. 318.
14. Ibn Ebi ed-Dunja u Es-Samtu ve hifzul-lisan, str. 110/182, i u El-Menamat, str. 65/106.
15. Vidjeti: Es-Sujuti, Ed-Durrul-mensur, 4/16.
16. Ibid, 8/117.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta