Tekstovi

Šta nas islam podučava o Isusu Hristu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Isusova čuda:

Merjem/Marija (mir nad njom) rodila je Isusa u dolini Betlhema, daleko od svog naroda, nakon čega se njemu vratila. Kad su je videli sa novorođenim detetom (Isusom), rekli su: „Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.” (Kur’an 19:28)

Nije progovorila ni reč, već je ono što je uradila umesto toga: „A ona im na njega pokaza. „Kako da govorimo detetu koje je u kolevci?“ –rekoše. (Kur’an 19:29)

Onda se desilo prvo čudo Isusa Hrista koje je zapanjilo svakoga: “Rekao je (kao dete u kolevci): „Ja sam Allahov rob” – ono reče – „meni će On Knjigu dati i verovesnikom me učiniti i učiniće me, gde god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udeljujem, i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!“ (Kur’an 19:30-33)

U vreme Isusa Hrista, sina Marije (neka je mir i blagoslov nad njima), Izraelićani su bili poznati po njihovom poznavanju medicine. Shodno tome Isus Hristos je došao sa medicinskim lekovima koje nije mogao nadmašiti niko u to vreme (zaista, sve do danas). Njega je podržao Gospod sa velikim čudima i jasnim znacima kako bi dokazao da je iskren poslanik odnosno da je oživljavao mrtve uz Allahovu dozvolu i isceljivao one koji su rođeni slepi i gubavi, uz Allahovu dozvolu.

„…i poslati kao poslanika sinovima Izrailja: „Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica. I isceliću slepa od rođenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vernici budete.“ (Kur’an 3:49)

Isusova poruka:

Allah Uzvišeni objavio se Isusu Hristu preko meleka (anđela) Džibrila / Gavrila.

Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao. A Isusu, sinu Marijinom, jasne smo dokaze dali i Gavrilom ga podržali.“ (Kur’an 2:253)

Jevanđelje da propoveda svojim ljudima:

Posle njih poslali smo Isusa, sina Marijinog, koji je priznavao Tevrat pre njega objavljen, a njemu smo dali Jevanđelje, u kome je bilo uputstvo i svetlo, i da potvrdi Tevrat, pre njega objavljen, u kome je takođe bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali.“ (Kur’an 5:46)

Isus, Marijin sin, pozivao je svoj narod, kao što su svi Poslanici radili, da obožavaju Allaha (jedinog istinskog Boga). Prema plemenitom Kur’anu, ovo su bile njegove reči:

„..i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog pre mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg – zato se Allaha bojte i mene slušajte – Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je Pravi put!“ (Kur’an 3:50-51)

Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.“ (Kur’an 19:36)

Isusovo poslanstvo:

Prema Kur’anu, Isus, sin Marijin, predvideo je dolazak Poslanika nakon njega, govoreći:

„A kada Isus, sin Marijin, reče:”O sinovi Izrailja, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim pre mene objavljen Tevrat i da vam donesem radosnu vest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će posle mene doći“ – i kad im je on doneo jasne dokaze, oni rekoše: „Ovo je prava vradžbina!“ (Kur’an 61:6)

Imena „Muhammed“ i „Ahmed“ su sinonimi, potiču iz istog korena, koji znači „vredan hvale“. Poslanik Muhammed, mir nad njim, je rekao:  „…moje ime je Muhammed i Ahmed[1]

Zavera jevreja i rimljana protiv Isusa:

Kada su se ljudi udružili da ga ubiju, Allah je učinio da drugi čovek zaliči baš na Isusa:

I nevernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to ume najbolje.“ (Kur’an 3:54).

Shodno tome, vojnici su tog čoveka uhapsili, misleći da je on bio Isus i razapeli ga umesto njega.

i zbog reči njihovih: „Mi smo ubili Mesiju, Isusa, sina Merjeminog, Allahovog poslanika!” A nisu ga ni ubili ni razapeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar.“ (Kur’an 4:157-158)

Stoga, Allah je sačuvao svog dragog Poslanika, Isusa Hrista od ove zavere.

Isus će se vratiti:

Jedan od glavnih znakova koji će prethoditi Sudnjem danu je da će Allah poslati Isusa Hrista, mir nad njim, na ovaj svet. Poslanik Muhammed, mir nad njim, je rekao: „Isus će se spustiti u Damaskupored belog minareta.”[2]

Takođe je rekao: „Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, Marijin sin će se spustiti među vas kao pravedni sudija.“[3]

Tokom tog vremena, korisni ciljevi biće postignuti od strane njega, poput širenja pravde na ovom svetu. (mir i blagoslov nad njim) Kada je Poslanik Muhammed pomenuo da će se Isus vratiti rekao je : „…Prenesite mu moje pozdrave…“[4]

Isusova konačna i stvarna smrt:

Poslanik Muhammed (mir i blagoslov neka je nad njim), rekao je: „Ja sam od svih ljudi najbliži Isusu, sinu Merjeminom/Marijinom, zato što nije bilo Poslanika između nas dvojice…“ Onda je pomenuo da će njegov silazak biti pred Smak sveta , rekavši… I on će ostati dok god Allah bude želeo, onda će umreti, a muslimani će obaviti pogrebnu molitvu za njega i sahraniti ga.“[5]

Završna napomena:

Islam smatra Mesiju Isusa jednim od najpobožnijih ljudi koji su hodali Zemljom. „…i Zekerija, i Jahja, i Isusa, i Iljasa – svi su oni bili dobri.“ (Kur’an 6:85)

Poslanik Isus, kao Merjemin/Marijin sin, je potomak jedne blagoslovene i časne porodice: „Allah je odabrao Adama, i Nuha/Noja, i Ibrahima/Avramovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svetom – sve porod jedan od drugog – a Allah sve čuje i sve zna.“ (Kur’an 3:33-34)

Islamska učenja cenila su ovog uvaženog Allahovog poslanika i muslimani nisu posustali tokom proteklih četrnaest vekova u tome.

Poslanik Muhammed, mir nad njim, rekao je: „Kada posvedočite da niko ne sme biti obožavan osim Allaha, jedinog koji nema druga, i to da jeMuhamed Njegov sluga i Njegov poslanik, i da je Isus Allahov sluga i Njegov poslanik i Njegov dar kojim je darovao Mariju kao dušu koju je On stvorio, i da je Raj istina, i da je Pakao istina, Allah ćega uvesti u Raj sa delima koja je uradio, čak iako su ta dela bila mala.“[6] ____________________________


[1] Hadis beleži Buhari. 732.

[2] (Hadis beleži Davud, 4:117)

[3] Hadis beleži Muslim, 155

[4] Hadis, “Mudžma’ Al Zavae’d”, 12568

[5] Hadis beleži Ahmed , 9349

[6] Hadis beleži Buhari 644

Dr. Adbullah Al-Kenai . “ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU?”
izvor: www.islamhouse.com/sr

https://www.youtube.com/watch?v=zP-Jv17LG7c&t=36s

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta