Tekstovi

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je selam i salavat na najplemenitijeg poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Prvi sastavni dio Islama jest svjedočenje da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov Poslanik. Za ispunjavanje pola ovog šehadeta ili svjedočenja (izjava da je Muhammed Allahov Poslanik) treba uraditi sljedeće:

Prvo: vjerovati mu u svemu o čemu nas je obavjestio, a od toga je da je on Vjerovjesnik, poslan od Allaha ljudima i džinima kako bi dostavio objavu putem Kur’ana i sunneta; dvije stvari koje sadrže cijelokupnu vjeru islama, vjeru pored koje Allah neće prihvatiti drugu.

Drugo: pokornost njemu i da se biva zadovoljno njegovom presudom, da mu se bude predano i da se njegov sunnet uzme za vodilju i sljeđenje te da se odbaci sve mimo toga.

Treće: da ljubav prema njemu bude veća od ljubavi prema roditelju, djetetu i samom sebi što iziskuje da ga se poštuje i da mu se da mjesto i deredža koju zaslužuje, kao i pomoć njega, njegove dawe te da se čuva i da se uzima samo ono što je došlo od njega.

Dakle, na svakom muslimanu je da žudi ka ovom cilju kako bi mu iman bio ispravan i kako bi ispunio drugi šart riječi tewhida i kako bi tek tada njegov šehadet da je on Poslanik bio primljen, jer su munafici govorili:

¨Mi svjedočimo da si ti, zaista Allahov poslanik! I Allah zna da si ti zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.¨ (Licemjeri, 1)

Kao što vidimo, nije im koristio njihov šehadet jer nisu ispunili značenje istog.

U sljedećim redovima ti dajemo nekoliko načina kako da radimo shodno ljubavi prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a taj rad je vadžib i pravo Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi stali u lice stalnim napadima na njegovu ličnosti i životopis. Na nama je da ga odbranimo našom djecom, roditeljima, imetcima i nama samima, svako shodno svojim mogućnostima i svako snosi dio odgovornosti shodno svome položaju.

Domen pojedinca

1. Razmišljanje o jasnim dokazima njegova poslanstva te da je on Poslanik Gospodara svjetova, a osnova tih dokaza je Kur’an i njegovi ajeti koji potvrđuju njegovo poslanstvo.
2. Spoznaja dokaza iz Kur’ana, sunneta i koncenzusa učenjaka koji upućuju na obavezu pokornosti njemu i koji ukazuju na naredbu sljeđenja i uzimanja za uzor.
3. Spoznaja da će Allah Uzvišeni sačuvati sunnet svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kroz historiju putem učenjaka koji su uložili ogroman trudu u razlikovanju vjerodostojnih hadisa od loših i koji su izgradili cijelu nauku na tom putu, nauku koja je odlika ovog ummeta za razliku od prijašnjih naroda.
4. Izražavanje ljubavi prema njemu prisjećanjem njegovih tjelesnih i duševnih osobina, zatim čitanjem knjiga o njegovoj siri te spoznaja da se je u njemu upotpunila ljudska savršenost u njegovu ahlaku.
5. Prisjećanje njegovih fadileta i dobročinstva prema svakom od nas, jer je on taj koji nam je dostavio vjeru na najljepši i najpotpuniji način. Dostavio je risalu, sačuvao emanet i savjetovao je Ummet a bio je Poslanik od svoga naroda.
6. Pripisivanje njemu svakog dobra od dunjalučkih ili ahiretskih dobara koje dobijemo i u kojima uživamo nakon Allaha Uzvišenog, jer je on bio taj koji nas je uputio i pokazao put ka Allahu Jedinom, neka ga Allah nagradi za za nas najbolje što je nagradio svoga Poslanika za njegov Ummmet.
7. Prisjećanje da je on njablaži i najmilostiviji i uvijek prvi za svoj Ummet. Rekao je Allah: ¨Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi.¨ (Saveznici, 6)
8. Spoznaja ajeta i hadisa koji upućuju na veličinu njegova stepena kod svoga Gospodara, ljubavi Allaha Uzvišenog i počast njemu sallallahu alejhi ve sellem.
9. Sljeđenje naredbe Allaha Uzvišenog da ga volimo, te da ljubav prema njemu stavimo ispred ljubavi prema nama samima zbog hadisa: (Niko od vas neće vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njega samog, roditelja, djeteta i svih ljudi).
10. Sljeđenje naredbe Allaha Uzvišenog da se prema njemu i njegovu sunnetu odnosimo sa edebom. Rekao je Uzvišeni: ¨O vjernici, ne dižiti svoje glasove iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan sa drugim razgovarate, da nebi bila poništena djela vaša, a da vi i ne primjetite.¨ (Sobe, 2) ¨One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim Poslanikom – a to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitosti – čeka oprost i nagrada velika.¨ (Sobe, 3) ¨Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete.¨ (Svjetlost, 63)
11. Izvršavanje naredbe Allaha Uzvišenog da se brani i pomaže te čuva od svakog zla kojim je ciljan ili manjkavost koja mu se pripisuje. Rekao je Allah: ¨Da uzvjerujete u Allaha i Njegova poslanika te da ga potpomognete i poštujete.¨
12. Imati stalni iskren nijet da ga se pomaže i da ga branimo sallallahu alejhi ve sellem.
13. Prisjećanje velike nagrade na ahiretu onom ko ga bude volio na ispravan način kako bi bio uz njega u Džennetu zbog hadisa u kojem stoji da je rečeno čovjeku koji je volio Allaha i Njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem: (Ti si sa onim koga voliš).
14. Nastojanje da se donosi selam na njega svaki put kada se pomene, petkom i u svako vrijeme zbog velike nagrade za takvo djelo i zbog prava koje ima kod nas.
15. Čitanje knjiga koje govore o njegovoj siri te uzimanje pouka i poruka iz svakog događaja koji se desio u njegovu životu, te pokušaj povezivanja s našim životima i svakodnevnicom.
16. Čitanje vjerodostojnih hadisa od njega koje su učenjaci ocijenili da su sahih, uz razumjevanje istih i spoznaja svake poruke koju ti hadisi u sebi nose od lijepog i plemenitog ahlaka, potpunog robovanja Allahu i pokornost Stvoritelju.
17. Sljeđenje njegova sunneta uz davanje prednosti onom što je pritvrđenije nad ostalim.
18. Nastojati slijediti ga u svemu, čak i u mustehabima pa makar uradili to jednom u životu.
19. Izbjegavanje i daljina od svega što u sebi nosi ismijavavnje nečim od njegova sunneta.
20. Radost onda kada se njegov sunnet proširi među svijetom.
21. Žalost onda kada se odbacuje njegov sunnet na nekim mjestima od nekih ljudi.
22. Mržnja prema onom ko kritikuje i ne voli sunnet.
23. Voljeti njegovu porodicu od majki vjernika i njegova potomstva, te približavati se Allahu ljubavlju prema njima zbog blizine do Allahova Poslanika i zbog njihova islama, a ko bude griješnikom od njih da nastojimo da mu ukažemo na uputu jer je njegova uputa draža Allahovom poslaniku od upute nekog drugog kao što je rekao Omer ibn Hattab Abbasu, amidži Allahova Posalnika sallallahu alejhi ve sellem: (Polahko Abbase, tvoje prihvatanje islama mi je draže od islama Hattaba, a ja nemam ništa drugo osim da znam da je tvoj islam bio draži Allahovom poslaniku od islama Hattaba).
24. Rad shodno oporuci Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju njegove porodice: (Podsjećavam vas na svoju porodicu), ponovio je to tri puta.
25. Ljubav prema njegovim drugovima te izražavanje počasti i imati uvjerenje u njihovu prednost nad onima koji su došli poslije njih u znanju, djelu i stepenu kod Allaha Uzvišenog.
26. Ljubav i poštivanje učenjaka zbog povezanosti sa nasljedstvom Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oni zaslužuju da se vole i poštuju i to je od prava Poslanika nad svojim Ummetom.

Na domenu porodice i zajednice

27. Odgajati djecu da vole Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
28. Odgajati djecu da slijede Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem u svakom stanju.
29. Kupiti knjige koje sadrže siru Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
30. Gledati predavanja koja govore o njegovoj siri i biografiji.
31. Posjedovanje elektronskih filmova koji sadrže jasan put i menhedž u odgoju.
32. Organizirati porodični ders iz sire jednom sedmično ili više.
33. Postupati sa familijom sljedeći u tome sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
34. Podsticati djecu da uče zikrove i istovremeno primjenjivati i sprovoditi u djelo.
35. Podsticati djecu da daju nešto od svog dnevnog džeparca radi sprovođenja u djelo nekih od hadisa kao briga o jetimima, nahraniti gladnog i pomoć potrebnom.
36. Podsticati djecu da koriste poslaničke izreke kao na primjer (Vjernik je dobar i pametan), (Vjernika neće ujesti iz iste rupe dva puta) i (Olakšavajte a ne otežavajte).
37. Organizacija porodičnih takmičenja iz životopisa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
38. Upoznavanje porodice sa životom Allahova Posalnika, sallallahu alejhi ve sellem primjenjujući u djelo projekt (Dan u kući Poslanika).

U domenu obrazovanja i onih u njemu

39. Usaditi studentima i studenticama ljubav prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem kroz ispoljavanje njegova prava nad svojim Ummetom.
40. Često održavati predavanja koja djelimično dotiču tematiku njegova života i sire.
41. Podsticati odgovorne na uvođenje predmeta Sira Allahova Poslanika u razne stepene obrazovanja i profesije.
42. Rad na tome da se uspostave profesorske stolice o siri Allahova poslanika na poznatim zapadnim univerzitetima.
43. Podsticati istraživače i naučne kružoke na istraživanje iz području sire i životopisa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
44. Uspostavljati školske izložbe u školama i fakultetima s ciljem da se studenti upoznaju o osobinama Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem te da se brine o geografskom prikazu mjesta nastanka islama.
45. Izdvojiti jedan dio u biblioteci koji sadrži sve što se tiče života i sire Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem te da to bude na vidljivom mjestu.
46. Rad na uspostavljanju akademskih enciklopedija o siri koje će služiti kao izvor te iste prevesti na nekoliko svjetskih jezika.
47. Uspostaviti godišnja takmičenja za studente i studentice iz sire Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem te odrediti veoma vrijedne nagrade za pobjednike.
48. Organizacije izleta i ekskurzija koje imaju za cilj usaditi ljubav prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i vezu sa njegovim sunnetom.
49. Uspostava specijalizovanih pedagoških kurseva za spremanje vođa sljeđenjem Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Među vođama, daijama i studentima

50. Pojašnjenje osobina njegove dawe i poslanice te da je poslan sa čistom vjerom i da je temelj njegove dawe bila uputa ljudi da obožavaju samo Allaha Uzvišenog.
51. Rad na pozivu ljudi i njihovoj uputi u ovu veliku vjeru, svima i svakog.
52. Pojašnjenje njegovih tjelesnih i duševnih osobina prije i poslije poslanstva.
53. Pomen njegovih fadileta i osobina ovog Ummeta na najljepši način.
54. Pojašnjenje njegova odnosa prema porodici, komšijama i ashabima radijellahu anhum.
55. Pojašnjenje njegova odnosa sa neprijateljima od kafira, mušrika i munafika.
56. Spoznaja njegove svakodnevnice.
57. Izdvojiti drugi dio džumanske hutbe za pomen o događajima iz njegove sire, kao i s vremena na vrijeme odvojiti cijelu hutbu.
58. Davati kratki komentar na ajete koji govore o Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i to u periodu od tri do pet minuta.
59. Organizirati halke učenja hadisa pored halki za učenje Kur’ana.
60. Ispravak pogrešnih shvatanja kod običnog svijeta o sunnetu Allahova Poslanika i poziv na jednostavan i jasan način da se uzima ono što je došlo od njega vjerodostojnim putem.
61. Pomen nekih fetvi učenjaka po pitanju svakog ko se suprostavi Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem omalovažavajući ga te obaveza da se mrzi isti i da ga se odreknemo.
62. Rad na tome da se ljudi vrate svojoj vjeri kroz pomen nekih događaja iz njegove dawe i poziva.
63. Upozorenje putem sredstava informisanja na pretjerivanje u ljubavi prema njemu te pomen na ajete koje to zabranjuju kao što su riječi Allaha: ¨I ne pretjerujte u svojoj vjeri ¨ , kao i hadisi kao što su riječi: (Ne uzdižite me kao što su kršćani uzdigli Isaa sina Merjemina). Zatim pojašnjenje da je prava ljubav prema Poslaniku ona koja se ispoljava u njegovu sljeđenju.
64. Podsticati ljude da čitaju knjige iz biografije i sire Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem iz originalnih izvora te pojašnjenje istih.
65. Odbacivanje i pobijanje šubhi oko njega, njegova životopisa i sunneta.

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka:

66. Ispoljavanje njegove ličnosti, sallallahu alejhi ve sellem, i odlika njegova Ummeta putem sredstava informisanja, te da se o tome raspravlja i govori na kulturnim i novinarskim simpozijima.
67. Neobjavljivati niti jednu temu u kojoj se omalovažava ili skrnavljuje njegov sunnet, sallallahu alejhi ve sellem.
68. Usprostaviti se zapadno-židovskom sistemu informisanja te odgovoriti na laži i neistine koje iznose po pitanju naše vjere i našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
69. Ugovaranje konferencija sa pravednim novinarima i kulturolozima nemuslimanima te održati razgovore s njima o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem i njegovoj poslanici.
70. Objaviti sve ono što su nemuslimani rekli istinito po pitanju Resula, sallallahu alejhi ve sellem.
71. Uspostaviti druženja i društvene forume radi prikazivanja njegova menhedža i pravca te biografije uz pojašnjenje da je njegov pravac odgovarajući za sva vremena i svako mjesto.
72. Održavati takmičenja putem sredstava informisanja o biografiji Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem te odrediti vrijedne nagrade za pobjednike.
73. Napisati članke, priče i knjižice koje govore o Alahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
74. Predložiti urednicima novina i magazina da se odredi jedan dio novine poput pasoša u kojem će se nalaziti ajeti i hadisi koji upućuju na obavezu ljubavi prema njemu, te da je ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, preča od ljubavi prema djetetu, roditelju i svim ljudima, šta više, preča je od ljubavi insana samog sebe. Ovakva ljubav iziskuje da se on pouštuje i da mu se biva pokornim, da se slijedi te da se njegov govor stavlja ispred govora svih stvorenja.
75. Predložiti direktorima televizijskih stanica i satelitskih kanala da postave poseban program o siri Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te kako je postupao prema svojim ženama, sinovima, drugovima pa i sa neprijateljima, pored još mnogo lijepih duševnih i tjelesnih osobina.
76. Podsticati audio-video produkcijske kuće da naprave video film o njegovoj biografiji na profesionalan i prihvatljiv način.
77. Podsticati televizijske kuće i satelitske kanale da objavljuju crtane filmove za djecu koja daju potpunu sliku o osobinama Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak nekoliko priči iz njegova sunneta.

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija

78. Napraviti poseban odjel čija je parola ‘Pomoć Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem’.
79. Zakupiti mjesto na izložbama, domaćim i državnim konferencija u kojima organizacija učestvuje, te izložiti audio i video izdanja i CD-ova koja prikazuju svojstva Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove poslanice.
80. Zakupiti stalna mjesta radi raspodjele knjiga i brošuri koje govore o Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
81. Odrediti vrijedne nagrade – uz već određena pravila prije – onom ko je najviše uslužio sunnet i siru, te organizirati godišnju zabavu počasti i pozvati na nju velike ličnosti.
82. Preuzeti odgovornost štampanja knjiga iz područja sire na raznim jezicima, te raspodjelu istih u Centrima za orijentalistiku, općim i univerzitetskim bibliotekama širom svijeta.
83. Početi sa objavljivanjem novog i posebnog magazina o siri Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i učenjima islama, koja ispoljavaju osobine ovog Ummeta i ljepote ove vjere s kojom je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
84. Odrediti ‘Kutije dobročinstva’ radi financiranja i potpore za projekte koji imaju za cilj pomoć Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te da se pišu i prevode knjige u domenu sire, kao i radi pravljenja internet stranica.

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.)

85. Odrediti grupu ljudi koji će voditi brigu o ispoljavanju ljepota ove vjere i pogled islama na spram svih vjerovjesnika sa istim stepenom ljubavi i još mnogo drugih temi koje su vezane za ove dvije pomenute.
86. Programirati stranice ili forume ili odrediti jedan prozor na već postojećim stranicama koji će prikazivati siru Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i njegovu svjetsku poslanicu.
87. Učestvovati u mirnim razgovorima sa nemuslimanima te pozivati ih da prostudiraju ličnost Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i vjeru sa kojom je došao.
88. Na kraju e-mailova poslati nekoliko hadisa i poslaničkih poruka.
89. S vremena na vrijeme objaviti elektronskim putem nekoliko tekstova o ličnosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o njegovoj dawi a posebno u odgovarajućim prilikama i vanrednim situacijama.
90. Na velikim stranicama za pretragu staviti obavijest o knjigama i predavanjima koja govore o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti

91. Pomaganje dawetskih aktivonosti vezanih za siru Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
92. Printanje naljepnica koje nose neke od poslaničkih hadisa.
93. Učestvovati na uspostavljanju satelitskih kanala i radio programa kao objavljivanju magazina koji govore o Islamu i Poslaniku Islama, sallallahu alejhi ve sellem, i to na raznim jezicima a posebno na engleskom.
94. Iznajmiti minute na stranim kanalima i radio stanicama u kojima će se predstavljati Islam i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
95. Sagraditi posebne Centre za istraživanje i izučavanje sire Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao i Centre za prevođenje na svjetske jezike.
96. Izgraditi muzeje i specijalizovane biblioteke za siru Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
97. Napraviti specijalizovane internet stranice o siri i sunnetu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
98. Štampati i distribuisati knjige, obavještajne programe koje ispoljavaju ljepote Islama s kojim je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, te njegov ahlak i to na mnogobrojne jezike a posebno na engleskom.
99. Učestvovati u potpomaganju dawetskih takmičenja vezanih za siru i određivanje vrijednih ohrabrujućih nagrada.

Stoti način ostavljamo tebi – dragi čitaoče – da ga upotpuniš ili da ga izumiš i da ga pošalješ na adresu naše stranice.

Dragi brate i cijenjena sestro, vadžib je na nama svima – svako shodno svojim mogućnostima – da pomogne našeg Poslanika, predvodnika i voljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
Radi toga smo pripremili ovu skriptu kako nikom od nas ne bi ostao izgovor. Zato, radimo svi zajedno na njenom širenju i raspodjeli, i na pozivu porodice i svih ljudi putem porodičnih skupova, telefonskih razgovora, SMS poruka da svi zajedno pomognemo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta