Tekstovi

Vrijednosti dobrih djela u međuljudskim odnosima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vrijednost pozivanja ka Allahu

 Allah Uzvišeni veli: A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: Ja sam doista musliman! Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, tad gle! Onaj koji ti neprijatelj bijaše kao da ti odjednom prisni prijatelj postade. To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni. (Fussilet, 33-35.)

Sehl b. Sa’d prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aliji, na dan Hajbera kazao: „…zatim ih pozovi u islam i obavijesti ih koja su njihova prava i obaveze, jer, tako mi Allaha, da Allah putem tebe uputi samo jednog čovjeka, to ti je vrednije nego da imaš u svome posjedu najbolju stoku.

Vrijednost naređivanja dobra i odvraćanja od zla

 Allah Uzvišeni veli:

 1. I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići. (Alu Imran, 104.)
 2. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici. (Alu Imran, 110.)

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu ‘anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko od vas vidi nevaljalo djelo, neka ga promijeni svojom rukom, a ako to nije u mogućnosti, onda svojim jezikom, a ako ni to nije u mogućnosti, onda (neka osudi) svojim srcem, a to je najslabiji stepen vjerovanja.

Vrijednost savjetovanja

Temim Ed-Dari prenosi da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Vjera je savjet!“ Rekoše: „Savjet o kome, Božiji Poslaniče?“ Reče: „Savjet o Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, savjet vođama muslimana, i o ostalom muslimanskom puku!’“

Vrijednost širenja i preporučivanje istine

Allah Uzvišeni veli:

 1. Tako mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.(El-Asr, 1-3.)
 2. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. – Allah je doista silan i mudar.(Et-Tevbe, 71.)

Vrijednost onoga ko uvede (oživi) neku lijepu praksu

Džerir b. Abdullah prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Onaj ko u islam uvede lijepu praksu imat će njegovu nagradu kao i nagradu onih koji ga budu činili poslije njega, a da im se neće njihova nagrada umanjiti. Onaj ko u islam uvede ružnu praksu imat će zato grijeh, kao i grijehe onih koji ga budu poslije njega radili, a da im se neće od njihovih grijeha ništa umanjiti.

Vrijednost popravljanja međuljudskih odnosa

Ebu Derda prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Hoćete li da vas obavijestim o djelu koje je bolje od (dobrovoljnog) posta, namaza i sadake? Rekoše: ‘Hoćemo, Allahov Poslaniče!’ On reče: ‘Popravljanje međuljudskih odnosa, a zaista iskvarenost međusobnih odnosa iskorjenjuje vjeru.’

Vrijednost potpomaganja u dobru

Allah Uzvišeni kaže:

 1. Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.(El-Maide, 2)
 2.  A oni koji kasnije vjenici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju – i oni su vaši. A rođaci su, prema Allahovoj Knjizi, jedni drugima preči. – Allah, zaista sve zna.(El-Enfal, 74.)

Ebu Musa prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Vjernici su kao zdanje, jedni druge potpomažu.“ Nakon što je izrekao ovaj hadis, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prožeo svoje prste.

Vrijednost davanja utjehe vjerniku i međusobnog potpomaganja

Allah Uzvišeni veli: Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku. (El-Feth, 29)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko otkloni nevolju od brata muslimana – Allah će otkloniti njegovu nevolju na Sudnjem dana, ko olakša onome ko ima poteškoću i Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na Ahiretu, ko pokrije sramotu brata muslimana – Allah će pokriti njegovu sramotu na dunjaluku i na Ahiretu. Allah je na pomoći svome robu sve dok on pomaže svome bratu muslimanu.

Vrijednost posjete bolesniku

Sevban prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Sve dok je čovjek u posjeti bolesniku on je u džennetskoj hurfi.“ Neko upita: „A šta je džennetska hurfa?“ Poslanik reče: „To je džennetska bašča u kojoj ubiraš džennetsko voće koje želiš.

Vrijednost sadake

Allah Uzvišeni veli:

 1. Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.(El-Hadid, 18ز)
 2. Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.(El-Bekare, 274.)

Vrijednost blagosti prilikom kupoprodaje i potražnje ličnog prava

Džabir b. Abdullah prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Neka se Allah smiluje čovjeku koji je lahak i velikodušan prilikom kupovoine, i prilikom prodaje i prilikom potraživanja svojeg prava.

Vrijednost džihada, hidžre i pomaganja na Allahovom putu

Allah Uzvišeni veli:

 1. Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu, počasti od Sebe i oprost i milost. – Allah prašta i samilostan je. (En-Nisa, 95-96.)
 2. Oni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju sklonište i pomažu – oni su, zbilja, pravi vjernici – njih čeka oprost i obilje plemenito.(El-Enfal, 74.)
 3. U većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje; oni će postići što žele. Gospodar njihov im šalje radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u džennetske bašče uvesti, u kojima će neprekidno uživati, vječno i zauvijek će u njima boraviti. Uistinu, u Allaha je nagrada velika.(Et-Tevbe, 20-22.)
 4. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.(Et-Tevbe, 100.)

Vrijednost posjećivanja u ime Allaha

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je čovjek posjetio svoga brata u drugom selu, pa je Allah, dželle šanuhu, na njegov put postavio meleka. Kada je ovaj došao kod njega reče: „Gdje ćeš?“ Ovaj reče: „Idem svome bratu u ovom selu.“ On reče: „A imaš li neku potrebu kod njega.“ „Ne“, reče ovaj, „osim što sam ga zavolio u ime Allaha.“ Melek reče: „Uistinu sam ja Allahov izaslanik tebi i Allah, dželle šanuhu, te je zavolio kao što si ti zavolio svog brata u ime Njega.“

Od Muaza b. Džebela prenosi se da je rekao: „Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Allah, dželle šanuhu, kaže: ‘Moja ljubav je obavezna onima koji se vole u ime Mene, onima koji se druže u ime Mene, onima koji se posjećuju u ime Mene i onima koji jedni drugima udjeljuju u ime Mene.’

Pisac : Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Prijevod: Senad Muhić

www.islamhouse.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta