Brak i islamska porodica

Adabi prve bračne noći i intimnog života supružnika

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Muž treba da sprovede ove adabe prve bračne noći, spram svoje supruge.

1. Poselamiti mladu

Jer ovakav način će ukloniti strah od mlade. Bilježi se od Ummu Seleme da joj je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, kada ju je oženio i htio u đerdek kod nje, nazvao selam.

2. Da je opusti time što će joj ponuditi nešto za piće ili neki slatkiš

Bilježi se od Esme, kćerke Jezidove, da je rekla: “Kitila sam i opremala Aišu za Poslanika, alejhissalatu vesselam, a onda sam mu otišla i pozvala ga da je vidi okićenu. On je došao i sjeo uz nju, dodao joj vrč mlijeka, malo otpio, a onda dao njoj da pije. Ona je stidno oborila glavu. Ja sam je protresla i rekla: ‘Uzmi iz ruku Poslanika, alejhissalatu vesselam.’ Onda je ona uzela vrč i popila nekoliko gutljaja…”

3. Da joj stavi ruku na glavu i uputi dovu za nju

Jer je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Kada se neko od vas oženi nekom ženom ili kupi robinju (naložnicu), neka joj stavi ruku na tjeme, neka traži blagoslov od Allaha i neka kaže: Allahu moj, molim Te za dobro ove žene i dobro koje si joj učinio urođenim, a štitim se Tobom od njenog zla i zla koje si joj učinio urođenim.”

4. Da s njom klanja dva rekata

O tome govori i hadis koji se prenosi od Ebu Seida, štićenika Ebu Usejjida, koji kaže: “Oženio sam se, a bio sam u ropstvu. Pozvao sam neke od ashaba Poslanika, alejhissalatu vesselam, među kojima su bili: Ibn Mesud, Ebu Zerr i Huzejfe. Proučen je ikamet za namaz i Ebu Zerr je istupio da predvodi, pa su rekli: ‘Je li ti rečeno ili da taj?’ Rekli su: ‘Dobro.’ Prošao sam ispred njih, a bio sam rob. Podučili su me i rekli: ‘Kada ti dođe mlada, klanjaj dva rekata, a onda zatraži od Allaha dobro one što ti dolazi, a traži zaštitu od zla one koja ti dolazi, a onda čini s njom što se čini sa suprugom.”

5. Prije nego joj pristupi, lijepo je da opere usta misvakom, da ih očisti

Ili da upotrijebi nešto drugo osim misvaka, kao što je četkica za zube i pasta, primjerice, jer je to bolje i ljepše. Na taj način će se pojačati njihova sloga i ljubav između njih. Bilježi se od Šurejha b. Hanija da je rekao: “Pitao sam Aišu: ‘Šta je Poslanik, alejhissalatu vesselam, prvo radio kada je ulazio u kuću?’ Ona je rekla: ‘Upotrebljavao misvak.”‘

6. Spominjanje Allaha i dova prije snošaja

Bilježi se od Ibn Abbasa da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Kada bi neko od vas rekao, kada hoće da ima snošaj sa suprugom: Bismillahi, Allahumme džennibniššejtane ve džennibiššejtane ma rezaktena (Bismillahi, Allahu moj, zakloni me od šejtana i šejtana ukloni od onog čime si nas opskrbio), a onda bude snošaj među njima ili bude određeno da ona zanese dijete, šejtan mu nikada ne može nauditi.”

7. Pohvalno je da se poigra sa suprugom prije samog snošaja

Kada se Džabir oženio, pitao ga je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam: “Kakvom si se oženio?” On je rekao: “Oženio sam se razvedenom.” Poslanik, alejhissalatu vesselam, mu je rekao: “Zašto se nisi oženio mladom djevojkom, pa da se sa njom zabavljaš i da se ona zabavlja sa tobom?”

Također je pohvalno da kada čovjek podmiri svoj prohtjev, ne ostavlja ženu prije nego i ona bude zadovoljena, jer to osigurava ljubav i naklonost jednog prema drugom.

8. Dozvoljenost da bude bilo koja poza

Bilježi se od Džabira da je rekao: “Židovi su rekli muslimanima: ‘Ko priđe ženi s leđa, dijete će se roditi razroko.” Pa je Allah objavio: Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike! ( El-Bekare, 223)

Onda je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Priđi joj i sprijeda i s pozada, ako je to u vaginu.”

9. Čovjeku je dozvoljeno čitavo tijelo žene osim anusa

Bilježi se od Ibn Mesuda da mu je neki čovjek rekao: “Da li da priđem ženi kako hoću, kada hoću i gdje hoću?” On je rekao: “Da.” Čovjek ga je pogledao i rekao da želi anus. Abdullah je rekao: “Anus vaših supruga vam je haram (zabranjen).”

10. Izbjegavanje snošaja sa ženom u mjesečnici

Imati snošaj za vrijeme mjesečnice nije dopušteno. Čovjek može sa ženom činiti sve, za vrijeme mjesečnice, osim snošaja. Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, se mazio sa svojim suprugama za vrijeme njihove mjesečnice, ali nije imao snošaja, a Allah najbolje zna.

11. Ako hoće da ponovi snošaj, treba da se abdesti

Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Kada neko od vas ima snošaj sa suprugom, pa hoće da to ponovi, neka se prije toga abdesti.”

12. Dozvoljeno je i muškarcu i ženi da sa sebe skinu odjeću prilikom snošaja

I da i jedno i drugo vidi golotinju drugog, jer nema ograničenja između supružnika. Nije vjerodostojna predaja od Poslanika, alejhissalatu vesselam, o zabrani da se gleda u golotinju. Što se tiče predaje: “Kada neko od vas prilazi supruzi, neka pokrije svoju i njenu golotinju i neka se ne razgolićuju kao deve.”, to je neprihvatljiv hadis i ni u kom slučaju se ne može uzeti kao vjerodostojan.

13. Ako čovjek vidi neku ženu i dopadne mu se, neka ima snošaj sa svojom suprugom

Bilježi se od Džabira da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, vidio neku ženu, pa je imao snošaj sa svojom suprugom Zejnebom, a onda je pripremala kožu za štavljenje. Podmirio je svoju potrebu, a onda je izašao među svoje ashabe i rekao: “Žena prilazi u liku šejtana i odlazi u liku šejtana. Kada neko od vas vidi neku ženu, neka ode svojoj supruzi i to će smiriti ono što osjeti u prsima.”

U drugom predanju: “Jer i ona ima što i ona druga ima.”

14. Zabrana širenja tajni snošaja

Nije dopušteno muškarcu da govori o tajnama svoje supruge kada se s njom osami radi snošaja. Ako tako šta uradi, onda je od najgorih stvorenja na Kijametskom danu. Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Među najgore ljude, kod Allaha, po položaju na Kijametskom danu, spada onaj čovjek koji legne uz ženu i ona uz njega, a onda on kazuje njene tajne.”

15. Ako dolazi sa putovanja, neka ne iznenadi ženu nego neka najavi dolazak

Kako bi se supruga mogla pripremiti za njegov doček, očistiti se i uljepšati. Na osnovu ovoga je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Kada neko od vas dolazi noću, neka ne dolazi iznenada, kako bi se nespremna mogla spremiti, a čupava iščešljati.”

16. Dozvoljenost da se ima snošaj sa dojiljom

Bilježi se od Aiše da je prenijela od Džudame, kćerke Vehba, Esedijje da je čula Poslanika, alejhissalatu vesselam, da kaže: “Htio sam da zabranim da se ima snošaj sa dojiljama, pa sam čuo da to rade Romejci i Perzijanci i da im to ne škodi porodu.”

17. Da se lijepo ophodi sa suprugom

Jer je Uzvišeni rekao: S njima lijepo živite! (En-Nisa, 19) Pa će je hraniti onim čime se i sam hrani, odijevati kada sebi odjeću kupuje i opominjati je kada se poboji za njenu neposlušnost onako kako Allah naređuje da se opominju. Savjetovat će je bez psovke i vrijeđanja, pa ako posluša, dobro je, a ako ne htjedne poslušati, onda će je izbjegavati u postelji. Ako posluša, dobro je, a ako ne, onda će je ćušnuti, ali ne u lice da ne bi ostala masnica, potekla krv ili ostao neki ožiljak, ili da ošteti neki od njenih organa i stavi ga van funkcije.

Uzvišeni je rekao: A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u posteiji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik! (En-Nisa, 34)

A Poslanik, alejhissalatu vesselam, je, kada je bio upitan šta je neko obavezan spram svoje supruge, rekao: “Da je nahrani kada i sam jede, da je obuče kada se i sam oblači i da je ne udara po licu, da je ne ponižava niti napušta osim u kući.”

I hadis: “Vjernik neće mrziti vjernicu, ako mu se nešto ne sviđa od nje, sviđa mu se nešto drugo.”

18. Da poduči suprugu neophodnim vjerskim propisima

Ako nije u stanju da je poduči, onda će joj dozvoliti da ide na predavanja gdje će to naučiti. Potreba žene za popravljanjem svoje vjere i odgoja nije nimalo manja od njene potrebe za hranom i pićem. Shodno riječima Uzvišenog: O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. (Et-Tahrim, 6)

Žena će se zaštiti od Džehennema ispravnim vjerovanjem u Allaha, dobrim djelima. Da bi to ostvarila, potrebno je da zna svoje obaveze i kako ih sprovesti na vjerski ispravan način. Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Prema ženama budite obzirni i pažljivi, jer su one stvorene od rebra. Najveća krivulja na rebru je na njegovu vrhu, pa ako kreneš da ga ispraviš na silu, slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš takvim, ono će se kriviti sve više i više. Budite obzirni prema ženama.”

Jedan od pokazatelja obzirnosti jeste to da je poduči onom što će popraviti njeno vjerovanje i da joj da zaduženje onim što će joj omogućiti da ustraje i bude pozitivna.

19. Da bude uporan u podučavanju supruge vjeri i edebima i da ne odustaje od toga

Pa će je spriječiti od toga da putuje ili da se razotkriva i zabranit će joj da sjedi sa muškarcima koji joj nisu mahremi, kao što je obavezan da joj obezbijedi punu zaštitu i pažnju. Neće joj dozvoliti da se iskvari moralno ili vjerski i neće joj omogućiti da se ogriješi o Allahove naredbe i naredbe Njegova poslanika, alejhissalatu vesselam, ili da javno zgriješi, jer on je pastir koji je odgovoran za nju i koji je zadužen da je čuva i pazi, jer je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: ”A muškarac je pastir za svoju porodicu i bit će pitan za svoje stado.”

20. Da bude pravedan među suprugama ako ih ima više

Pravda se odnosi na hranu, piće, odjeću, stan i dijeljenje postelje. Ne smije biti nepravedan u ovim stvarima, jer Allah je to zabranio u Svojim riječima: Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati. (En-Nisa, 3)

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Priprema i naslov: Menhedž

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta