Prilozi posjetitelja

Ashabi – Hafizi Kur’ana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu,

Prvo:
Ashabi Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) su bili najviše željni, od ljudi, da urade dobro i bili su najbrži u činjenju dobrih djela, i najsposobniji da urade takva djela.

Jedna od njihovih najvećih briga bila je pamćenje Allahove Knjige, Slavljen neka je On, učeći je i postupajući, a onda i podučavajući druge ljude njoj. Oni su je učili od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem), a oni bi druge podučavali njoj. Pa ko god bi propustio naučiti nešto od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) zbog preokupiranosti džihadom, naučili bi to od njegovih ashaba.

Najpoznatiji koji su podučavali Kur’anu su bili: Osman ibn ‘Affan, Alija ibn Ebu Talib i Ubejj ibn Ka’b (Allah bio zadovoljan s njima). Oni su podučili mnoge mlađe ashabe a, poslije toga, i mnoge tabine Kur’anu.

Ebu ‘Abdurrahman Es-Sulami je rekao: „Oni koji su nas učili Kur’anu rekli su nam da su ga naučili od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Kada bi naučili deset ajeta, ne bi prelazili na sljedeće ajete dok ove (naučene) ajete nisu praktikovali (radili po njihovim značenjima), a mi smo zajedno učili Kur’an i učili kako da postupamo po njemu.“
Tefsir el-Kurtubi (1/80)

Pa ashabi (Allah bio zadovoljan s njima) su težili da zapamte Allahovu knjigu, da podučavaju druge njoj i pomagali im da je zapamte.

Suvejd ibn ‘Abdulaziz je rekao: „Kada bi Ebu Derda klanjao Sabah namaz u džamiji u Damasku, ljudi su se okupljali da uče Kur’an od njega, pa bi ih on raspoređivao u grupama po deset, sa instruktorom za svaku grupu, a on bi stajao u mihrabu i gledao ih. Ako bi neko od njih napravio grešku, on bi ukazao to njegovom instruktoru, a ako bi instruktor napravio grešku, on bi se obratio Ebu Derdi i pitao bi ga o tome.“
Prenosi se da je ibn Meškem rekao: „Rekao mi je Ebu Derda: „Prebroji one koji uče Kur’an sa mnom.“ Ja sam ih prebrojao, i bilo ih je više od hiljadu i šesto, i za svaku grupu od deset bio je jedan učitelj.“ (Ma’rifat al-Qurra’ al-Kibaar, strana 20.)

Drugo:
Velik broj ashaba je zapamtilo Allahovu knjigu, Uzvišen neka je On, i toliko ih je mnogo bilo da nisu svi mogli biti navedeni. Mnogi učenjaci navode najistaknutije od onih koji su zapamtili Allahovu knjigu.

Hafiz ibn Hadžer (da mu se Allah smiluje) je rekao: „Ebu ‘Ubejda spominje one od ashaba (Allah bio zadovoljan s njima) koji su zapamtili Kur’an. Među muhadžirima je naveo četvoricu halifa, Talhu, Sa’da, ibn Mes’uda, Huzejfu, Ebu Hurejru, ‘Abdullaha ibn Es-Sa’iba i ‘Abdullahe. Među ženama je naveo ‘Aišu, Hafsu i Ummu Seleme. Ali neki od njih su zapamtili Kur’an nakon što je Poslanik (sallallahu alejhi ve sellem) umro.“

U knjizi eš-Šeri’ah, ibn Ebi Davud je među Muhadžirima također naveo: Tamima ibn Evsa ed-Daria i ‘Ukbu ibn ‘Amira. A među Ensarijama naveo je: ‘Ubadu ibn as-Samita, Mu’az koji je znan po nadimku Ebu Halimeh, Mudžme’a ibn Haris, Fedaleh ibn ‘Ubejd, Meslemeh ibn Mehledeh i ostali. On je naveo da su neki od njih zapamtili Kur’an poslije smrti Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Među ostalima koji su također zapamtili Kur’an bio je: Ebu Musa El-Eš’ari, koji je spomenut kao Ebu ‘Amr ed-Dani. Neki učenjaci sljedećih generacija su također naveli: ‘Amr ibn el-‘As, Sa’d ibn ‘Abbad i Ummu Varakah, među onima koji su zapamtili Kur’an.
(Fethul-Bari, 9/52)
Pogledati također: El-Itkan od es-Sujutija (1/248-249)

Među najistaknutijim ashabima (Allah bio zadovoljan s njima) su sljedeći:

1. Ebu Bekr es-Siddik (Allah bio zadovoljan s njim)
Umro je u ponedjeljak u mjesecu Džumadelula, 13. hidžretske godine u 63. godini. Omer je predvodio njegovu dženazu, i zakopan je kod Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem).
(Tehzib et-Tehzib, 5/316)

2. Omer ibn el-Hattab (Allah bio zadovoljan s njim)
Ubijen je u srijedu, 26. Zulhidždžeta, 23. hidžretske godine, u 63. godini. Postoji još mišljenja o broju njegovih godina.
(Tehzib et-Tehzib, 7/441)

3. Osman ibn ‘Affan (Allah bio zadovoljan s njim)
On je bio jedan od onih koji su zapamtili Kur’an za vrijeme života Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). On je umro kao mučenik, bespravno je ubijen u svojoj kući, 18. Zulhidždžeta, 35. hidžretske godine, u 82. godini po ispravnijem mišljenju.

4. ‘Ali ibn Ebi Talib (Allah bio zadovoljan s njim)
On je ubijen u Kufi, ujutro, 17. ramazana, 40. hidžretske godine. Zapamtio je Kur’an poslije smrti Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem), i rečeno je da ga je zapamtio u toku svog života.

5. Ubejj ibn Ka’b (Allah bio zadovoljan s njim)
On je bio najistaknutiji učač Kur’ana, onaj koji je najbolje zapamtio Allahovu knjigu. Zapamtio ga je za života poslanika (sallallahu alejhi ve sellem), a umro je u Medini 20. ili 19. hidžretske godine.

6. ‘Abdullah ibn Mes’ud ibn Gafil (Allah bio zadovoljan s njim)
Zapamtio je Kur’an za vrijeme Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Umro je u Medini na kraju 32. hidžretske godine.

7. Zejd ibn Sabit ibn ed-Dahhak (Allah bio zadovoljan s njim)
Zapamtio je Kur’an za vrijeme Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Umro je 45. hidžretske godine, po najispravnijem mišljenju.

8. Ebu Musa el-Eš’ari, ‘Abdullah ibn Kajs (Allah bio zadovoljan s njim)
Naučio je Kur’an od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Umro je u mjesecu Zulhidždžeh, 44. hidžretske godine, po ispravnom mišljenju.

9. Ebu’d-Derda’a ‘Uvejmir ibn Zejd el-Ensari (Allah bio zadovoljan s njim)
Naučio je Kur’an za vrijeme Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Umro je 33. hidžretske godine.

10. Ebu Hurejra ed-Davsi (Allah bio zadovoljan s njim)
Naučio je Kur’an od Ubejje ibn Ka’ba. Umro je u 57. ili 58. ili 59. hidžretskoj godini.

11. ‘Abdullah ibn ‘Abbas ibn ‘Abdul-Muttalib (Allah bio zadovoljan s njim)
Naučio je Kur’an od Ubejja ibn Ka’ba. Umro je u Taifu u 68. hidžretskoj godini.

12. ‘Abdullah ibn es-Sa’ib ibn Ab’s-Sa’ib, najistaknutiji učač od učača Mekke (Allah bio zadovoljan s njim)
On je bio ashab Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) i prenio je nekoliko predaja. Bio je jedan od najmlađih ashaba. Naučio je Kur’an od Ubejje ibn Ka’ba. Umro je oko 70. hidžretske godine, za vrijeme namjesništva Ibn az-Zubejra.

13. Mu’az ibn Džebel (Allah bio zadovoljan s njim)
Naučio je Kur’an od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Umro je u 17. ili 18. hidžretskoj godini, u 34. godini života.

14. Salim, oslobođeni rob Ebu Huzejfe (Allah bio zadovoljan s njim)
Naučio je Kur’an od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Umro je u 11. hidžretskoj godini, na dan Jemame.
(El-Bidajeh ve’n-Nihajeh, 9/497)

15. ‘Abdullah ibn Omer ibn el-Hattab (Allah bio zadovoljan s njim)
Naučio je Kur’an od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) i od Osmana ibn ‘Affana i Zejda ibn Sabita. Umro je 73. hidžretske godine ili, rečeno je, u 74. hidžretskoj godini.
(Tehzib et-Tehzib, 5/330)

16. ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn el-‘Aas (Allah bio zadovoljan s njim)
Ibn Madže (1346) prenosi da je ‘Abdullah ibn ‘Amr rekao: “Zapamtio sam Kur’an i jednom sam ga proučio čitavog u jednoj noći. Poslanik (sallallahu alejhi ve sellem) je rekao: “Bojim se da ćeš živjeti dug život i da ćeš se umoriti…” Ocijenjen kao sahih od El-Albanija u Sahihu ibn Madže.
Umro je u 63. hidžretskoj godini; također se prenosi da je umro u 65. ili 68. hidžretskoj godini, i tu je postojalo još mišljenja.
(Tehzib et-Tehzib, 5/338)

17. ‘Ukbeh ibn ‘Aamir (Allah bio zadovoljan s njim)
Naučio je Kur’an od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Umro je u 58. hidžretskoj godini.

18. ‘Aiša bint Ebi Bekr (Allah bio zadovoljan s njom), žena Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem)
Naučila je Kur’an od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Ona je umrla u 58. hidžretskoj godini.
(Takrib et-Tehzib, strana 750.)

19. Hafsa bint Omer ibn El-Hattab (Allah bio zadovoljan s njom). Umrla je u 45. hidžretskoj godini.
(Takrib et-Tehzib, strana 745.)

20. Ummu Selemeh Hind bint Ebi Umejje (Allah bio zadovoljan s njom), žena Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem)
Naučila je Kur’an od Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem). Umrla je u mjesecu Ševvalu, 59. hidžretske godine; također se prenosi da je umrla u vrijeme halifata Jezida ibn Mu’avije, ili u 62. hidžretskoj godini.
(Tehzib et-Tehzib, 12/456)

A Allah najbolje Zna.

(Izvor: https://islamqa.info/en/223036)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta