Akida

Jedina priznata vjera kod Uzvišenog Allaha je islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mnogo puta ćemo pročitati rečenice: Sve su vjere iste … Bitno je da imam čisto srce i dobre namjere … 
Ovo neispravne rečenice sa stanovišta islama, pa pročitajmo slijedeće…

Uzvišeni Allah poslao je Svoga Vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, s vjerom kojom je zapečatio sve druge vjere, dao konačni sud o njima i dokinuo njihove propise. Allah, dž.š., je zagarantovao očuvanje islama od iskrivljenja i izmjena. Opisao je islam kao put ustrajnosti i nagovijestio da će, i na dunjaluku i na ahiretu, uspjeti onaj ko se tim putem zaputi, a da će zalutati i stradati onaj ko odbije da slijedi taj put ili ko odabere neki drugi put. Jer, neprihvatanje slijeđenja tog puta u suprotnosti je s prirodom u kojoj je Allah stvorio čovjeka i u kojoj je sva za njega priredio.

“Ti upravi lice svoje vjeri iskrenoj, vjeri Allahovoj čistoj i urođenoj prema kojoj je ljude stvorio. Nema izmjene Allahove vjere.” (Er-Rum, 30.).

U Muslimovom Sahihu prenosi se od Ijada, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Ja sam stvorio Svoje robove u pravoj vjeri, pa im zatim dolaze šejtani, odvraćaju ih od njihove vjere i zabranjuju im ono što sam im Ja dozvolio i naređuju im da Meni pripišu sudruga o čemu Ja nikakva dokaza nisam objavio’.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nas je izvijestio da se svaki čovjek rađa u urođenoj i čistoj vjeri u kojoj je sve ljude stvorio, sve dok se ne pojave spoljni faktori koji tu urođenost i čistotu ne promijene. U tom kontekstu Buharija i Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Svako se dijete rađa čiste vjere (u urođenoj čistoj vjeri islamu) pa njegovi roditelji učine da ono postane jevrej, kršćanin ili vatropoklonik. Tako i mladunče životinje dođe na svijet potpunog tijela. Primjećujete li vi kod njega neki nedostatak? Potom je proučio: ‘… urođenoj čistoj vjeri Allahovoj prema kojoj je On ljude stvorio – ne treba se mijenjati Allahova vjera, jer to je prava vjera…’.”

Šta je islam ?

Termin islam – predanost ne izlazi izvan granica svog posebnog značenja – da je to vjera s kojom je došao Muhammed, sallallahu alejhi we sellem.

Posebno značenje termina islam – da je to vjera s kojom je došao Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, – ne odstupa od njegove navedene posebnosti i značenja koje on obuhvata.

Prvenstveni cilj misije islama je da odvrati ljude od robovanja stvorenjima, žudnjama i strastima i usmjeri ih ka robovanju i pokornosti isključivo i jedino Uzvišenom Allahu, Slavljen neka je On, te povinovanju i pokornosti svemu onome što je naredio i čuvanju od svega što je zabranio. Naime, islam znači predanost i povinovanje Uzvišenom Allahu, pokornošću i vjerovanjem u Njegovu jednoću, sve dok se u srcu muslimana ne nastani i ustabili ljubav prema Njemu. To je, ustvari, pročišćenje srca od svih vrsta širka i nevjerovanja, sve dok se
iz srca ne odstrani i najmanja sumnja muslimana, kao što bilježe Buharija i Muslim od Enesa b. Malika da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “… i da mrzi povratak u nevjerstvo kao što mrzi da bude bačen u vatru.”

Islam je vjera svih poslanika

Svaka osoba na zemaljskoj kugli obavezna je da se preda i povinuje Uzvišenom Allahu, da Mu bude pokorna i potčinjena i da se kloni Njegovih zabrana, bez obzira na vrijeme i prostor. Pošto su vremenom ljudi zamijenili svoje vjerovanje, slijedili svoje porive i strasti, zastranili s puta istine i slijedili put neistine, Uzvišeni Allah slao je poslanike, sallallahu alejhi we sellem, da uzmu ljude za ruke i izvedu ih na Put upute, da slijede Istinu, da ih vrati obožavanju samo Jedinog Allaha i da robuju samo Njemu.

Kaže Uzvišeni: “Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema boga osim Mene, zato Meni ibadet činite.” (El-Enbija, 25.)

Onaj ko se odazove njihovom pozivu zaslužuje da bude opisan kao musliman, kako je Uzvišeni Allah nazvao Svoje robove monoteiste (koji potvrđuju Njegovu jednoću). U tom kontekstu kaže Uzvišeni:

“Allah vas je odavno muslimanima nazvao…” (El-Hadždž, 78.)

Naime, misija svih poslanika bila je jedna: svi su pozivali u islam, jer im je Jedan Gospodar i vjera jedna, iako su im se vjerozakoni (šerijati) razlikovali. Buharija i Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Vjerovjesnici su braća od inoča: majke su im različite, a vjera im je jedna.” Termin inoče upotrijebljen je da ukaže na to da su oni braća po ocu, ne po majci.

Islam je Allahova vjera, vjera s kojom je došao svaki poslanik, kako Uzvišeni i potvrđuje u Kur’anu, kada kaže: “Jedina priznata vjera kod Allaha je islam.” (Ali-Imran, 19.)

Uzvišeni Allah potvrđuje da priznaje samo vjerovanje onih čija vjera je bila islam.

Tako Allah Uzvišeni kaže: “A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će
na drugom svijetu biti među gubitnicima.” (Ali-Imran, 85.)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta