Akida

Kako izgledaju meleki (anđeli), kakva su im zaduženja, oblik, snaga…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Šta i kako treba vjerovati u meleke o pogledu njihovog zaduženja, strukture, oblika i snage?

ODGOVOR: Hvala Allahu. Vjerovanje u meleke jedan je od šest imanskih šarta bez kojih čovjek ne može biti vjernik. Ko ne vjeruje u jedan od njih nije vjernik. To su: vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i u sudbinu – bilo dobro ili loše da je od Allaha. Meleki spadaju u “alemul-gajb” (nevidljivi svijet), koji ne vidimo. Allah, dž.š., nas obavještava o njima na mnogo mjesta u Svojoj Knjizi, jezikom Svoga Poslanika. Sada ćemo navesti nekoliko pouzdanih informacija i sigurnih vijesti o melekima. Plemenita sestro koja pitaš, možda će ti ove informacije pomoći da imaš ispravnu predstavu o ovom pitanju i da spoznaš veličinu Gospodara i veličinu ove vjere koja nam je dala informacije o melekima.

Od čega su stvoreni

Stvoreni su od svjetlosti, kao što Aiša, r.a., veli da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Meleki su stvoreni od svjetla, džini od plamena vatre, a Adem (čovjek) od onoga što vam je opisano.” (Muslim, 2996)

Kada su stvoreni

Ne posjedujemo precizno znanje o vremenu njihovog stvaranja, jer nema dokaza u Kur’anu ili hadisu koji na to ukazuje, ali su sigurno stvoreni prije nego je stvoren čovjek. Na to nam ukazuje Kur’an: “A kada Gospodar tvoj reče melekima: ‘Ja ću na Zemlji namjesnika stvoriti.’“ (El-Bekare, 30) Allah, dž.š., ih obavještava o namjeri da će stvoriti čovjeka, što ukazuje da su oni bili stvoreni prije čovjeka.

Veličina njihovog stvaranja

Allah, dž.š., o melekima vatre kaže: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti”. (Et-Tahrim, 6) Apsolutno najveći od njih je Džibril, a.s., u čijem se opisu kaže: Prenosi se od Abdullaha b. Mes’uda da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio je Džibrila u njegovom pravom liku. Imao je šest stotina krila, a svako od njih je zaklanjalo horizont. Sa krila su mu otpadali takvi ukrasi, biseri i safiri koje samo Allah poznaje.” (Ahmed, a Ibn-Kesir, Bidaje, 1/47 kaže da mu je sened dobar.) Poslanik, s.a.v.s., opisujući Džibrila, kaže: “Vidio sam ga kako se spušta sa nebesa, dok veličina njegove figure zaklanja prostor između neba i zemlje.” (Muslim, 117)

Među ogromne meleke spadaju i nosači Arša. U njihovom se opisu kaže: Prenosi se od Džabira b. Abdullaha da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Dozvoljeno mi je da govorim o jednom od Allahovih meleka koji nose Arš. Udaljenost između resice njegovog uha i ramena je koliko se prijeđe razdaljina od sedam stotina godina.” (Ebu-Davud) Uzvišeni Allah kaže: “Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.” (Fatir, 1)

Ljepota meleka

Uzvišeni ovako opisuje Džibrila, a.s.: “Uči ga jedan ogromne snage, lijepog izgleda, koji se pojavio u liku svome.” (En-Nedžm, 5-6) Ibn-Abbas tumači riječ “zu mirretin” da ona znači lijepog izgleda, a Katade da ona znači visok i lijep. Kod svih ljudi je općeprihvaćen opis za meleke da su oni lijepi, te zato lijepog čovjeka porede sa melekom. Tako su žene za Jusufa, a.s., rekle: “A kad ga one ugledaše, zadiviše se ljepoti njegovoj i po rukama svojim se porezaše: ‘Bože, Bože!’ – uskliknuše – ‘ovo nije čovjek, ovo je melek plemenit!‘” (Jusuf, 31)

Meleki se razlikuju po veličini

Nisu svi meleki na istom stepenu kad je u pitanju veličina, nego se razlikuju, kao što se razlikuju i po vrijednosti. Najbolji su oni koju su bili prisutni na Bedru, kao što se to spominje u hadisu kojeg Muaz b. Rifaa b. Rafi’ Ez-Zureki prenosi od svoga oca koji je bio na Bedru i koji priča: “Džibril je došao Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: ‘Kakvim smatrate učesnike Bedra?’ On mu je odgovorio: ‘Smatramo da su od najboljih muslimana’, ili je rekao nešto slično tome. On mu tada reče: ‘Takvi su i oni od meleka koji su bili na Bedru.’” (Buharija, 3992)

Meleki ne jedu i ne piju

Na ovo upućuje događaj sa Ibrahimom, a.s., i melekima koji su mu bili u gostima. Allah, dž.š., kaže: “I on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele i primače im ga: ‘Zar nećete da jedete’? – upita, osjetivši od njih u duši zebnju. ‘Ne boj se!’- rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti. (Ez-Zarijat, 26-28) U drugom ajetu kaže: “A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. ‘Ti se ne boj!’-rekoše oni -, ‘Mi smo Lutovu narodu poslani.’” (Hud, 70)

Nikad im ne dosadi i ne umore se od ibadeta i zikra

Uzvišeni kaže: “Hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.” (El-Enbija’, 20) U drugom ajetu kaže: ”Pa, oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.” (Fussilet, 38)

Brojno stanje meleka

Meleka ima mnogo i njihov broj zna samo Allah, dž.š., Poslanik, s.a.v.s., u opisu Bejtul-ma’mura, na sedmom nebu, kaže: “Pokazan mi je Bejtul-ma’mur, pa sam pitao Džibrila šta je to. On mi odgovori: ‘Ovo je Bejtul-ma’mur u kojem svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka, kad izađu više se ne vraćaju.’ (Buharija, 3207) Prenosi se od Abdullaha da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Tada će se pokazati Džehennem koji će imati sedamdeset hiljada uzda, uz svaku uzdu će biti sedamdeset hiljada meleka koji će ga obuzdavati.” (Muslim, 2842)

Imena meleka

Meleki imaju svoja imena, ali mi ih znamo vrlo malo. U one koji su nazvani imenom moramo tako vjerovati, a u ostale vjerujemo generalno, što ulazi u opće vjerovanje u meleke. Od imena koja znamo su slijedeća:
Džibril i Mikal:Reci: ‘Ko je neprijatelj Džibrilu? a on, Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur’an – koji potvrđuje ono prije objavljeno – kao putokaz i radosnu vijest vjernicima.’ Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikalu – pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji neće da vjeruju.” (El-Bekare, 97-98)

Israfil: Prenosi se od Ebu-Seleme b. Abdur-Rahmana b. Avfa da je rekao: “Pitao sam Aišu šta je Poslanik, s.a.v.s., učio na početku namaza kada bi noću ustajao da klanja. Odgovorila je: ‘Kada bi noću ustajao da klanja, na početku bi učio: Gospodaru moj, Gospodaru Džebraila, Mikaila i Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaocu nevidljivog i vidljivog, Ti ćeš presuditi Svojim robovima u onome u čemu su se razilazili. Uputi me pravim putem tamo gdje su se ljudi razišli, Ti pravim putem upućuješ koga hoćeš.‘” (Muslim, 270)

Malik je čuvar u Džehennemu. Uzvišeni kaže: “Oni će dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo...’” (Ez-Zuhruf, 77)

Munkir i Nekir: Prenosi se od Ebu-Hurejre da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Kada se zakopa mejit (ili je rekao neko od vas), dođu mu dva modrocrna meleka. Prvi se zove Munkir, a drugi Nekir. Upitaće mejita: ‘Šta si vjerovao u pogledu ovoga čovjeka?’ On će odgovoriti ono što je i smatrao: ‘On je Allahov rob i poslanik. Ešhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh.’ Oni će mu tada kazati: “Znali smo da ćeš tako reći.’ Tada će mu se kabur proširiti sedamdeset puta sedamdeset aršina i biće mu osvijetljen. Biće mu kazano da spava. On će tražiti da se vrati svojoj porodici i obavijesti ih. Meleki će mu reći: Spavaj kao što spava mladoženja kojeg budi njemu najdraža osoba. Tako će biti sve dok ga Allah ne proživi iz tog njegovog počivališta. Ako bude munafik reći će: ‘Čuo sam ljude da nešto govore, pa sam i ja tako govorio, ne znam…’ Oni će tada reći: ‘Znali smo da ćeš tako kazati.’ Zemlji će biti rečeno da ga stijesni, pa će ga stijesniti, a rebra će mu ući jedna u druga. Tako će biti kažnjavan sve dok ga Allah ne proživi iz njegovog počivalištva.‘” (Tirmizi, 1071. Ebu-Isa kaže: “Hadis je hasan-garib.” U Sahihul-džami’u je ocijenjen kao hasen, broj 724)

Harut i Marut: Allah, dž.š., kaže: “I onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka Harutu i Marutu, u Babilonu.” (El-Bekare, 102) Postoje i drugi meleki: “A vojske Gospodara tvoga samo On zna. To je ljudima samo opomena.” (El-Muddessir, 31)

Sposobnost meleka

Meleki imaju velike sposobnosti koje im je Allah, dž.š., podario. Neke od njih su slijedeće:

Sposobnost poprimanja različitih oblika: Allah, dž.š., dao je melekima sposobnost preobra žavanja u likove koji nisu njihovi. Allah, dž.š., je Merjemi poslao Džibrila u liku čovjeka. Uzvišeni kaže: “Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.” (Merjem, 17) Ibrahimu, a.s., došli su meleki u ljudskom obliku, a on to nije znao dok ga oni nisu o tome obavijestili. Također su došli Lutu, a.s., u liku mladića lijepog lica.
Džibril, a.s., je dolazio Poslaniku, s.a.v.s., u različitim oblicima. Nekad je dolazio u liku Dihjeta Kelbija, koji je bio ashab lijepog izgleda, a ponekad u liku beduina.

Ashabi su ga vidjeli u ljudskom obliku, kao što to prenose Buharija i Muslim od Omera b. el-Hattaba da je rekao: “Dok smo jednog dana bili sa Poslanikom, s.a.v.s., pojavi se čovjek izrazito bijele odjeće i crne kose. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja i niko ga od nas nije poznavao. Sjeo je do Poslanika, s.a.v.s., svoja koljena prislonio uz njegova, a dlanove stavio na svoja stegna. Rekao je: ‘Muhammede, obavijesti me o islamu…‘” (Muslim) Postoje i drugi, mnogobrojni hadisi koji ukazuju da oni mogu poprimiti ljudske likove, kao što je hadis o čovjeku koji je ubio stotinu ljudi. U njemu stoji: “Došao im je melek u ljudskom liku.” Takav je i hadis o gubavcu, šugavom i slijepom.

Brzina meleka

Najveća brzina koju ljudi danas poznaju je brzina svjetlosti. Brzina meleka je mnogo veća, jer čim bi neko postavio pitanje Poslaniku, s.a.v.s., Džibril bi došao sa odgovorom od Gospodara.

Njihove dužnosti

Neki od njih su zaduženi prenošenjem objave od Allaha do Njegovih poslanika. To je posao Ruhul-Emina, Džibrila, a.s. Uzvišeni Allah kaže: ”Ko je neprijatelj Džibrilu? a on, Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur’an.” (El-Bekare, 97) Na drugom mjestu kaže: ”Donose ga povjerljivi Džibril na srce tvoje, da opominješ.” (Eš-Šuara’, 193-194) Neki od njh su zaduženi za kišu i njeno usmjeravanje tamo gdje Allah hoće. To je posao Mikaila, a.s. On ima pomoćnike koji rade ono što im On naredi, shodno Allahovim naredbama. Oni, također, usmjeravaju vjetar i oblake onako kako to Allah hoće.

Neki od njih su zaduženi sa “sur”. To je posao Israfila. (Sur je nešto poput roga u kojeg će Israfil puhnuti kako bi najavio Sudnji dan.) Neki od njih su zaduženi za uzimanje duša. To je Melekul-mevt i njegovi pomoćnici. Uzvišeni kaže: “Reci: ‘Melek smrti, koji vam je zato određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.’” (Es-Sedžde, 11) On se u vjerodostojnim hadisima ne naziva Azrail.

Neki od njih su zaduženi da čuvaju čovjeka u svemu što on radi, dok je budan i dok spava, odnosno u svim situacijama. To su Muakkibat, o kojima Allah, dž.š., kaže: “Za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. Uza svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, po Allahovu naređenju nad njim bde. Allah neće izmijeniti situaciju jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće da jedan narod kazni, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitnika.” (Er-Ra’d, 10-11)

Neki su zaduženi bilježenjem čovjekovih djela, bila dobra ili loša. To su Kiramun Katibun. Na njih se odnose Allahove riječi: “I šalje vam čuvare.” (El-En’am, 61) Uzvišeni, također, kaže: “Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.” (Ez-Zuhruf, 80) Na drugom mjestu Allah, dž.š., kaže: “Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.” (Kaf, 17-18) U suri El-Infitar 10. i 11. ajet stoji: “A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari.”

Neki od meleka su zaduženi ispitivanjem u kaburu. To su Munkir i Nekir. Prenosi se od Ebu-Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada se mejit (ili je rekao: Neko od vas) zakopa dođu mu dva modro-crna meleka. Jedan se zove Munkir a drugi Nekiir. Reći će: ‘Šta si govorio o ovom čovjeku...’” (Već smo navodili ovaj hadis). Neki od meleka su čuvari Dženneta. Allah, dž.š., kaže: “A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, a kad do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći: ‘mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!‘” (Ez-Zumer, 73)

Neki od njih su čuvari Džehennema. Oni se zovu zebanije, a devetnaest ih glavnih a Malik, a.s., im je na čelu. Uzvišeni kaže: “Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari njegovi će ih upitati: “Zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete Gospodara vašeg kazivali i opominjali vas da ćete ovaj vaš Dan doživjeti?’ ‘Jesu’ – reći će oni -, ‘ali, još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti.’” (Ez-Zumer, 71)

U drugom ajetu kaže: “Pa neka on pozove društvo svoje. Mi ćemo pozvati zebanije.” (El-Alek, 17-18) Također kaže: “A znaš li šta je Sekar? Ništa on neće poštedjeti, kože će crnim učiniti, nad njim su devetnaesterica.” (El-Muddessir, 27-30) U suri Ez-Zuhruf, u 77. ajetu stoji: “Oni će dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’ – a On će reći: ‘Vi ćete tu vječno ostati!‘”

Neki od meleka su zaduženi plodom u materici, kao što stoji u hadisu koji prenosi Ibn-Mesud: “Pričao nam je Božiji Poslanik, s.a.v.s., a on je onaj koji govori istinu i kome se vjeruje: ‘Stvaranje čovjeka biva u utrobi njegove majke četrdeset dana, zatim bude toliko isto vremena ‘aleka’ (zakvačak) zatim bude toliko isto vremena kao komad mesa (mudga), zatim Allah, dž.š., pošalje meleka, pa mu udahne dušu. Tom meleku narede se četiri naredbe da zapiše: nafaku – opskrbu (djeteta), kraj života (tj. koliko će živjeti) i njegov posao i da li je (u pogledu drugog svijeta) sretan ili nesretan. Pa, tako mi Allaha, osim Koga nema drugog – jedan čovjek radi onaj posao koji vodi Džennetu sve dotle dok ne bude između njega i Dženneta lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je zapisano, pa počne se baviti onim poslom koji vodi u vatru pa uđe u nju; drugi opet čovjek radi onaj posao koji vodi vatri sve dotle dok između njega i vatre ne bude lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je zapisano, pa počne raditi posao koji vodi Džennetu pa uđe u Džennet.

Neki od meleka su nosači Arša. Allah, dž.š., o njima kaže: “Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: ‘Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!‘” (Gafir, 7)

Postoje i meleki koji plove po zemlji tražeći skupove na kojima se čini ibadet i traži nauka. Prenosi se od Ebu-Hurejre da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah ima meleke koji putuju tražeći ljude koji čine zikr. Kad nađu ljude koji spominju Allaha uzviknu: ‘Pohitajte i ispunite svoje potrebe.’ Potom ih okruže svojim krilima, sve do zemaljskog neba. Njihov Gospodar će ih upitati, a On to zna bolje od njih: ‘Šta govore Moji robovi?’ Meleki će odgovoriti: ‘Slave Te, veličaju Te, zahvaljuju Ti i uzdižu Te.’ Allah, dž.š., će ih upitati: ‘Da li su Me vidjeli?’ Oni će odgovoriti: ‘Ne, nisu Te vidjeli.’ Tada će im On kazati: ‘Kako bi tek radili da su Me vidjeli.’ “Da su te vidjeli još bi Te više obožavali, veličali, zahvaljivali Ti i slavili Te,’ – reći će Mu meleki. Tada će ih On upitati: ‘Šta traže od mene?’ Oni će odgovoriti: ‘Traže Džennet.’ ‘Da li su ga vidjeli?’ – pitaće ih On. Oni će Mu odgovoriti: ‘Tako nam Allaha, nisu ga vidjeli.’ Tada će im Allah kazati: ‘Kako bi radili da su ga vidjeli?’ Meleki će odgovoriti: ‘Da su ga vidjeli još bi ga više željeli, tražili i za njim žudjeli.’

Allah će ih ponovo upitati: ‘Od čega traže utočište.’ Meleki će odgovoriti: ‘Od Džehennema.’ On će ih upitati: ‘Da li su ga vidjeli?’ Oni će odgovoriti: ‘Ne Gospodaru, nisu ga vidjeli.’ Allah će tada reći: ‘Kako bi se ponašali da su ga vidjeli?’ Meleki će odgovoriti: ‘Da su ga vidjeli još bi više od njega bježali i još bi ga se više bojali.’ Tada će Allah reći: ‘Uzimam vas za svjedoke da sam im Ja oprostio.’ Tada će jedan od meleka kazati: ‘Među njima je jedan čovjek koji im ne pripada, jer je došao zbog neke svoje potrebe.’ Allah će mu odgovoriti: ‘To je takav skup da neće biti nesretan niko ko sa njima sjedi.‘” (Buharija, 6408)

Postoji melek zadužen za brda. Prenosi se od Aiše, r.a., da je rekla Poslaniku, s.a.v.s.:”Da li si doživio teži dan od dana bitke na Uhudu.” Odgovorio je: “Od tvoga naroda sam svašta doživio, a ono što mi je bilo najteže desilo se na dan Akabe kada sam se obratio Ibn-Abdu Jalil b. Abdu Kulalu. On mi se nije odazvao onako kako sam to želio. Otišao sam tužan i pognute glave. Podigao sam glavu kad sam bio na brdu Sealib. Vidio sam da je iznad mene oblak u kojem je bio Džibril. Dozvao me i rekao: ‘Allah je čuo šta ti je rekao tvoj narod i poslao ti je Meleka brda da mu narediš da im uradi ono što želiš.’ Melek brda mi se tada obrati selamom i reče mi: ‘Muhammede, ako hoćeš pokriću ih sa ova dva brijega.’” Tada je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ne, nadam se da će Allah dati da među njihovim potomcima budu oni koji će obožavati samo Allaha i da Mu neće nikoga pridruživati.” (Buharija, 3231)

Među melekima su i oni koji obilaze Bejtul-ma’mur. Poslanik, s.a.v.s., u dužem hadisu koji govori o Isra’u i Mi’radžu, kaže: “Pokazan mi je Bejtul-ma’mur, pa sam o tome zapitao Džibrila.” Odgovorio mi je: “Ovo je Bejtul-ma’mur u kome svakog dana klanja sedamdeset hiljada meleka, kada izađu više se ne vraćaju.” Među melekima ima onih koji su stalno u safovima, te onih koji su stalno na kijamu i ne sjedaju, kao i onih koji su na rukuu i sedždi – ne dižu se. Prenosi se od Ebu-Zerra, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ja, uistinu, vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što ne čujete. Nebesa puštaju zvuke i treba da ih puštaju. Na njima nema mjesta koliko četiri prsta a da nije melek Allahu na sedždi. Tako mi Allaha, da znate ono što ja znam – malo biste se smijali a puno biste plakali. Ne biste se naslađivali ženama u posteljama i izlazili biste, tražeći utočište kod Allaha.” (Tirmizi, 2312)

Ovo je bilo ukratko o Allahovim časnim melekima. Molimo Allaha da nas učini vjernicima u njih i da ih volimo. Neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid 44 str.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta