Aktuelno

Mala škola islama 2018 – Nauči osnove svoje vjere / 1. čas – Sura Fātiha i kratke sure

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sura Fatihu i ono što je moguće od kratkih sura od sure el-Zilzal do sure en-Nas čitati, naučiti ih ispravno izgovorati, zapamtiti ti ih, i naučiti tumačenje stvari koje je obavezno naučiti i shvatiti iz njih.

Fatiha – razgovor između roba i Gospodara

Od Ibn Abasa, r.a. se prenosi da je rekao: “Jednom dok je sjedio Džibril kod Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, čuo je zvuk iznad sebe (kao škripa kod otvaranja vrata), pa je podigao glavu i rekao: Ovo su nebeska vrata, danas su se otvorila a do sada nikad prije nisu bila otvarana, pa je sišao melek i reče: Ovo je melek, sišao je na Zemlju, nikada do sada nije silazio pa se poselamio i rekao: Raduj se zbog dva svjetla, koja si dobio, nijedan poslanik ih do sada nije dobio, početak Kur’ana, znači Fatiha i zadnji ajeti sure El-Bekare, nećeš proučiti ni harf od toga a da ti se ne dadne.“ (Sahihu-l-Muslim, 254)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Tako mi Allaha, nije objavljena u Tevratu, ni u Indžilu, ni u Zeburu, ni u Furkanu slična njoj, ona je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur’an Veličanstveni koji mi je dat.“ (Sunen et-Tirmizii hadis je hasenun sahih)

Prenosi se od Ebu Seida ibn el-Muali’a, r.a. da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Hoćeš li da te podučim najvrjednijoj suri iz Kur’ana prije nego izađeš iz mesdžida? Pa me je uzeo za ruku, i kad smo izlazili iz mesdžida, ja sam mu to napomenuo a on mi reče: El-hamdu lillahi rabbi-l-alemin, to je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur’an Veličanstveni koji mi je dat.“ (Sahihu-l-Buhari, 4474 i 4703)

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Rekao je Uzvišeni Allah: Podijelio sam namaz između Sebe i Moga roba na dva dijela, a Mom robu pripada ono što zatraži, pa kad kaže rob: “Hvala Allahu Gospodaru svjetova“, Allah kaže: Moj rob mi zahvaljuje, pa kad kaže: “Milostivog, Samilosnog“, Allah kaže: Moj rob me hvali, pa kad kaže: “Vladaru Sudnjeg dana“, Allah kaže: Moj rob me slavi, pa kad kaže: “Samo Tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo“, Allah kaže:ovo je između Mene i Moga roba, a Mom robu pripada ono što zatraži. Pa kad kaže: “Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali niti onih koji su zalutali“. Allah kaže: Ovo je za Mog roba, a njemu pripada ono što zatraži.“ (Sahihu-l-Muslim, 1/296)

Šta je to tefsir ?

Tefsir je jedna od islamskih nauka i bavi se tumačenjem Kur’ana. On ustvari iscrpno objašnjava pojedine kur’anske ajete i njihova značenja.

Za razumijevanje Kur’ana u cjelini je potrebno određeno predznanje. Jedan dio Kur’ana čine poruke koje su jasne, drugi dio Kur’ana mogu shvatiti samo ljudi koji posjeduju znanje prošlih objava i veće opće znanje. Tumačenje trećeg dijela ajeta ne zna niko do Allah, Kur’an o tome kaže:

  • On je Onaj Koji ti objavljuje Knjigu u kojoj su ajeti jasni; oni su većina Knjige; drugi su nejasni (Mutešabih). Oni u čijim je srcima zastrana slijede nejasne ajete u težnji za smutnjom i svojim tumačenjem. A tumačenje njihovo zna samo Allah! Oni koji su u znanost upućeni govore: ‘Mi u njih vjerujemo; sve je to od našeg Gospodara.'” (Kur’an Ali Imran, 7).

Ljudi koji se bave tumačenjem Kur’ana se zovu “Mufesiri“.

O Tefsiru su pisali ljudi koji su se istakli u raznim vjerskim i svim drugim naukama. Svaki od njih je davao veću prednost nauci kojom se bavio i koju je više volio. Zbog toga je nastalo mnogo vrsta tefsira. Tako u tefsirima Taberija, Ibn Kesira i Sujutija prevladava hadiska nauka i tradicija. Takvi tefsiri se nazivaju “‘Tradicionalni tefsiri”. Islamski učenjak Kurtubi je najveću pažnju posvetio fikhskim pitanjima, takva djela se nazivaju “Ahkamul-Kur’an”.

Na našem jezik je preveden tefsir od Ibn Kesira koji možete besplatno ovdje skinuti Download PDF

Android aplikacija Download

Fatiha kao lijek

Najbolja sura u Kur’anu

Učenje Fatihe mrtvima

Kraće tumačenje sure Fatiha

Tajna najveličanstvenije sure u Kur’anu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta