Problem i devijacije u društvu

Medvjeđa usluga islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U vremenu kada islamofobija iz dana u dan poprima nove, negativnije dimenzije, virus vehabofobije energično se širi bh. društvom, a njime su najviše pogođeni zlonamjernici, neznalice i ulizice koji odvališe svoje jezike upozoravajući na opasnost od vehabizma. Prije nekoliko dana na jednom web portalu pročitah naslov “Vehabije veličaju naočare Ibn Usejmina, a ruše mezareve ashaba“. U prvi mah pomislih da je neka usijana glava…

oskrnavila čast mezara nekog od ashaba, pa se obradovah što ima ljudi koji gaje veliku ljubomoru prema najboljoj generaciji muslimana, iako je naslov prilično provokantan. Međutim, radost kratko potraja budući da sami početak ovog “nučnog opusa” ukazuje da se radi o notornom laiku i zlonamjerniku.

Spomenuti anonimus (jer se nije potpisao ispod teksta, iako se najvjerovatnije radi o izvjesnom Samiju Džeki koji slovi kao najradikalniji “vehabofob” na našim prostorima) konstatira: “Približava nam se dan mevluda, svi muslimani svijeta se raduju rođenju Poslanika, a.s., pripremaju se za proslavu dana kada je rođena milost svim svjetovima. Za razliku od njih, pripadnici vehabijske sekte počinju intenzivirati napade na one koji vole Božijeg Poslanika, a.s., i raduju se zbog njegovog rođenja.”

Što se tiče proslave mevluda, taj “ibadet” nisu poznavali muslimani u prva tri stoljeća islama, već se radi od vještoj podvali fatimija (šiitska sekta) koja slavi kako rođendan Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako i rođendan Alije, Hasana i Husejina, radijallahu anhum. Svaki ibadet koji nisu poznavale najbolje generacije muslimana na čelu sa ashabima, u čiju “odbranu” je bezrezervno stao autor ovoga teksta, jeste batil –ništavan, u protivnom dopunjavamo u vjeri Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i odabrana pokoljenja ovoga ummeta.

Allah se smilovao imamu Maliku koji je rekao: “Ko uvede u islam neku novotariju, smatrajući je lijepom, potvorio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je pronevjerio svoje poslanstvo, jer Uzvišeni Allah kaže: ‘Danas sam vam vašu vjeru upotpunio.’ Šta tada nije bilo od vjere (u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ashaba), nije ni danas vjera.” (Vidjeti: El-Iatisam, 1/62 i 2/368, od imama Šatibija. Mišljenje slično ovome izrekao je i Ibn Hazm. Vidjeti: El-Ihkam, 6/255)

Hoće li autor ovog teksta uputiti istu kritiku prvim generacijama muslimana koji su “hladnokrvno” dočekivali i ispraćali rođendan Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da tom prilikom nisu ni tekbir donijeli niti ilahiju spjevali, niti suzu pustili. Da li i oni ruše ličnost Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili ovi aršini vrijede isključivo za tzv. vehabije?

Dalje, ko može pouzdano kazati kada je rođen Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?! Tu tvrdnju mora potkrijepiti vjerodostojnim predanjem od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ili barem nekog ashaba. Bujrum, neka ljubitelji mevluda izvole pa nam predoče vjerodostoju predaju koja govori o datumu rođenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u protivnom se radi o nagađanju i pretpostavkama.

Ovo je izazov ispred kojeg ljubitelji i zagovornici mevluda stoje paralizirani i ne mogu dati zadovoljavajući odgovor. Naročito ako znamo da postoje velika razilaženja oko tog dana (osim što su učenjaci složni da se radi o ponedjeljku, što se navodi u hadisu koji bilježi Muslim, 1162). Neki tvrde da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen drugog, neki osmog, neki desetog, neki dvanaestog, neki sedamnaestog, neki osamnaestog, neki dvadeset prvog ili drugog rebiul-evvela. Sva ova mišljenja navodi Ibn Redžeb, a zatim kaže: “Većina smatra da je rođen dvanaestog.” (Vidjeti: Letaiful-mearif, str. 184-185)

Isto tako, postoji razilaženje u kojem je mjesecu rođen Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Naime, neki smatraju da je rođen u ramazanu, neki u redžebu, a neki u rebiul-evvelu, što je mišljenje većine. (Vidjeti: Letaiful-mearif, str. 184).

Također, postoje velika razilaženja o datumu preseljenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedni smatraju da je na ahiret prelesio drugog, drugi dvanaestog, treći trinaestog, četvrti petnaestog, a u vezi s tim Ibn Redžeb kaže: “Ono što je poznato kod ljudi jeste da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio na ahiret dvanaestog rebiul-evvela.” (Vidjeti: Letaiful-mearif, str. 212).

Dakle, po mišljenju većine, kada slavimo dan u kojem se rodio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi u isto vrijeme slavimo i dan u kojem je preselio na ahiret, pa za kakvom logikom se povodimo. Zar nije preče sjesti i plakati zbog rastanka sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: “Kada nekoga od vas pogodi nedaća, neka se sjeti svoje nedaće u meni (tj. moje smrti), to je najveća nedaća.” (Darimi i Taberani, sa dobrim lancem prenosilaca)

Ulema je složna da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio na ahiret u rebiul-evvelu i u tom pogledu nema nikakvih razilaženja, kako kaže Ibn Redžeb, za razliku od rođenja. A što se tiče datuma, najpoznatije je mišljenje u kojem se navodi da je dvanaestog rebiul-evvela. (Vidjeti: Letaiful-mearif, str. 212).

Niko ne može kategorički tvrditi kojeg je datuma umro Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, što je, po nekakvoj logici trebalo biti preneseno, jer kada je umro, umro je najbolji Poslanik i Vjerovjesnik, pa onda kako da bude prenesen datum rođenja, jer nije rođen kao poslanik?!

Nepoznavanje pouzdanog datuma rođenja Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, aludira na to da ashabi, tabiini i oni koji su ih slijedili, nisu tom danu posvećivali nikakvu pažnju, u protivnom bi se složili o kojem se danu radi, kao što se slažu po pitanju dva Bajrama, Ašure, Arefata i sl.

U daljem tekstu Sami kaže: “Dok muslimani čuvaju uspomenu na Poslanika, a.s., vehabije užurbano ruše i uništavaju sve ono što ima veze sa Poslanikom, a.s. Često ih čujemo kako pozivaju na rušenje mezareva.”

Gdje to tzv. vehabije ruše mezare? Očekujemo od autora da će se barem zacrvenjeti, to bi bilo ljudski od njega. U prilog je stavio sliku medinskog mezarja “Bekia” i ispod njega napisao sljedeće: “Porušeni mezarevi ashaba, majki vjernika, tabi’ina i velike islamske uleme. Mezarje Beki’a”.

Našem kuburiji Samiju Džeki ne odgovaraju mezari na kojima nema građevina, kupola, mramora i sl., stoga mezar koji je obilježen kamenom i nije uzvišen smatra ruševinom!!!
Poslušajmo nekoliko vjerodostojnih hadisa koji iz temelja ruše Džekina ubjeđenja:

– Alija prenosi da mu je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Ne ostavi ni jednog kipa a da ga ne uništiš, niti ijedan izdignut mezar a da ga ne poravnaš.” (Muslim, 969)

– Fadale b. Ubejd kaže: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako naređuje poravnavanje kabura.” (Muslim, 965)

– Džabir prenosi da je kabur Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izdignut oko jednog pedlja. (Ibn Hibban i Bejheki. Šejh Šuajb ovaj hadis ocjenjuje autentičnim.)

– Džabir kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se sjedi na kaburu ili da se gradi na njemu.” (Muslim, 970) Kod imam Hakima u El-Mustedreku stoji dodatak: “…i zabranio je da se piše po kaburu”. (Hakim, 1/525/1369, i ocjenjuje ovaj hadis ispravnim, kao i Zehebi).

– Kada je preselio Osman b. Mazun, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo je veliki kamen i njime obilježio mezar i rekao: “Da znam gdje je mezar moga brata i da ukopam njegove bližnje pored njega.” Ebu Davud, str. 749/3206, i Bejheki, 3/412/6535. Hafiz Askalani ovu predaju smatra dobrom. Vidjeti: Et-Telhisul-habir, 2/696.

– Enes prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obilježio kabur Osmana b. Mazuna povećim kamenom. (Ibn Madže 1561. Imam El-Busiri ovu predaju smatra dobrom.)

Ako realno i objektivno pogledamo u mezare Bekie, vidjet ćemo da njihov izgled savršeno odgovara onome što se navodi u citiranim hadisima.

Nakon ovih predanja iz najautentičnijih hadiskih zbirki, možemo shvatiti pakost, podlost i nepravdu koju čine laička pera želeći predstaviti tzv. vehabije neprijateljima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba i islama. Pitam autora, kojeg je usmjerenja bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je zabranjivao građenje na kaburu, njegovo izdignuće i pisanje po njemu. Da li si svjestan da si ti, ustvari, najveći rušitelji sunneta i prakse ashaba, a potom liješ krokodilske suze što na medinskim kaburima nema turbeta i mauzoleja na kojima će svijet svetkovati!!

Učenjaci hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole smatraju da je lijepo izdignuti kabur samo za jedan pedalj. (Vidjeti: Tebjinul-hakaik, 1/246, El-Kavaninul-fikhijje, str. 66, El-Medžmua, 5/263, El-Mugni, 3/435)

S obzirom da autor piše na stranici koja, navodno, nosi naziv “Institut Ebu Hanife”, postavljamo mu pitanje: Ako već slijediš hanefijsku pravnu školu, kako onda možeš tražiti obilježavanje kabura, jer to je pokuđeno po mišljenju hanefijskih učenjaka?! (Vidjeti: Bedaeus-sanaia, 1/320 i Tebjinul-hakaik, 1/246) To je zloupotreba mezheba i maskiranje Ebu Hanifom i hanefijskim pravnicima.

Ebu Hanife je prezirao gradnju na kaburu i njegovo obilježavanje, a Ebu Jusuf je prezirao da se piše po kaburu. Ovako spominje imam El-Kasani u svome djelu Bedaeus-sanaia, 1/320, a on kod hanefijskih učenjaka nosi nadimak “Poglavar-uleme”).

Da li ti, čovječe, imalo osjećaš grižu savjesti i da li se bojiš Uzvišenog Allaha kada nasrćeš na čast muslimana i potvaraš ih, s jedne strane, a prodaješ maglu i izigravaš se razumom muslimanskih masa, s druge strane. Koliko je samo onih koje si u zabludu odveo svojim neistinama govoreći protiv “vehabija”. Bojim se da si ti ubačeni element koji ima zadatak rasturiti muslimane i oslabiti njihovo pohabano jedinstvo, pa si počeo od onih koji tvome ukusu djeluju kao najradikalniji. Tvoj rad na razjedinjavanju muslimana pozdravit će nevjernici svih vrsta i boja, jer na zlu koje činiš ovome ummetu pozavidjet će ti čak i cionisti.

Zatim, Sami Džeko vehabijama pripisuje licemjerstvo, jer su napravili muzej nekom od velikih učenjaka. Ako si tako ljubomoran na tevhid (Allahovu jednoću) i ne želiš da ljudi pretjeruju u ljubavi prema šejhovima, onda prvo moraš osuditi svoje simpatizere, šiije i sufije, koji su svoju ulemu proglasili nepogrešivom i koji im se besprijekorno pokoravaju. Osudi sve vrste širka, kufra i novotarija koji se čine na kaburima, potom kopaj po internetu i traži šta je iza sebe ostavio neko od “vehabijskih” velikana. Možda iskopaš kakav vrijedan unikat.

Kada su u pitanju zablude najvećih dimenzija, šutiš kao zaliven, potom se hvataš za naočale i pero šejha Usejmina. Ma nije problem pero kao pero, već je tvoja nedaća u onome što je pero pisalo. Problem je u tome što je šejhul-islam ovoga vremena, Muhammed b. Salih el-Usejmin, svojom džihadskom olovkom, uz veliku islamsku etiku, srušio temelje tvojih ubjeđenja, pa ti sada smeta i njegovo pero pohranjeno u nekakvom muzeju.

Kako god da bilo, šejh El-Usejmin je imam ovoga vremena i njemu neće nauditi prigovor miskina i neznalica koliko god ih bilo, a tebi savjetujem da obuzdaš svoje strasti i pročitaš nešto od šejha El-Usejmina pa tek onda sudiš, ako uopće imaš pravo suditi ovom velikanu.

Potom Sami kaže: “Zašto Kube Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, mezara treba uništiti, a Ibn Usejminu izgraditi muzej?”

Odgovor: Zato što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio gradnju na kaburu, a nije zabranio gradnju muzeja ispod kojeg nema kabura. Zato što ljudi obožavaju kabure, a niko ne obožava naočare svoga šejha, pa čak ni tvoji ljubimci sufije. Prije nego što nešto napiše, kaže ili drugog osudi, musliman je dužan da se pouči abecedi svoje vjere, a ne da paušalno i proizvoljno nasrće na čast uleme i muslimana bez ikakvih argumenata i znanja.

Tako je jednostavno odgovoriti na sumnje i podvale kojima se služi Džeko blateći tzv. vehabije. Međutim, dostojanstvo i razum daija u BiH im ne dozvoljavaju da reaguju na svaku njegovu izjavu. Bilo kako bilo, neće nas iznenaditi ako Dodik ili neka antivehabijska obavještajna služba imenuju Džeku kao stručnog savjetnika, budući u svojoj prljavoj raboti nema jakog konkurenta.

Allaha molim da nas zaštiti od zla pakosnika i neznalica. Amin!

Mr. Safet Kuduzovic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta