Fikh

Naučimo propise džume namaza

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Osoba koja prispije na samo jedan rekat džuma-namaza

Pitanje: Ako se desi da čovjek stigne klanjati sa džematom samo jedan rekat džuma-namaza, šta će činiti?

Odgovor: Takva osoba će nakon selama ustati i naklanjati drugi rekat, i namaz koji je klanjao je džuma-namaz. Sve to na osnovu riječi Allahovog Poslanika: ”Ko prispije – stigne na jedan rekat džuma-namaza, stigao je na namaz” (Muslim), i na osnovu riječi Allahovog Poslanika: ”Ko prispije – stigne klanjati sa džematom jedan rekat džuma-namaza, neka mu doda (nakon selama) drugi rekat i na taj način je upotpunio svoj namaz.” (Nesai, Ibn Madže, Darekutni, od Ibn Omera, r.a., sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.)

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 6312, 8 tom, str. 224)

______________________________

Osoba koja stigne imama na zadnjem sjedenju džuma-namaza

Pitanje: Otišao sam u džamiju s ciljem obavljanja džuma-namaza. Pošto je džamija daleko, a ja sam krenuo kasno, stigao sam u džamiju i zatekao ljude kako sjede i uče ettehijjatu. Ja sam donio početni tekbir i priključio se džematu, kada je imam predao selam, ja sam ustao i naklanjao dva rekata džuma-namaza. Jesam li ja pravilno postupio?

Odgovor: Ako je stanje onako kako si spomenuo u pitanju, ti nisi prispio na džuma-namaz, zato što je prispijevanje na džuma-namazu uvjetovano – minimalno, stizanjem imama na ruku’u drugog rekata. Na osnovu toga ti si obavezan da naklanjaš podne-namaz koji si propustio tog dana.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 3739, 8. tom, str. 227)

___________________________________

Ko nije obavezan prisustvovati džuma-namazu?

Pitanje:  Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Šaljem vam ovo pitanje u nadi da ćete mi ovoga puta odgovoriti i osloboditi velike šubhe po ovom pitanju. Pošto sam već slao ovo pitanje (ali nisam dobio odgovor), a dani džume se ponavljaju, veoma me muči što ne znam kako treba postupiti. Naime, u mom mjestu vlada mišljenje da čovjek ukoliko je spriječen da ode na molitvu petkom (što je moj slučaj, jer sam bolestan i gubim ravnotežu) treba da sačeka 45 minuta ili 1 sat da se džuma obavi i da u tom periodu samo ima pravo na zikr. Nakon tog vremena od 45 minuta – 1 sat, i ja imam pravo klanjati namaz. Pošto sam čitao u Buharijinoj zbirci hadisa da je poziv na molitvu petkom (džuma) obaveza za svakog muslimana, bilo žensko ili muško, mlado ili staro, zanima me da li je ovaj propis vjerodostojan? Možda sam pomalo nejasno postavio ovo pitanje u želji da budem što jasniji, ali u Allaha se uzdam da ćete mi odgovoriti na ovo kao i na pitanje o tome da sam ja spriječen da idem na molitvu petkom (džumu). Da vas Allah, s.v.t., nagradi najboljom nagradom i samo kako On umije. Džezakumullahu hajren i es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Odgovor:  Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Što se tiče osoba koje nisu obavezne prisustvovati džuma-namazu, njih je precizirao i spomenuo Allahov Poslanik riječima: ”Svakom muslimanu je obaveza klanjati džuma-namaz u džematu osim četvorici: robu, ženi, malodobniku i bolesniku.“ A što se tiče tebe, ako potpadaš pod skupinu ljudi koji nisu obavezni prisustvovati džuma-namazu, ti nisi obavezan čekati dok imam klanja u džematu, već ti je dozvoljeno klanjati podne-namaz onog momenta kada nastupi namasko vrijeme za podne-namaz. Bez obzira da li muslimani, koji klanjaju džuma-namaz, počeli klanjati, završili džuma-namaz ili ne.

Treba napomenuti da je bilo učenjaka koji su kazali da je pohvalno, a ne da je to stroga obaveza, da osobe koje ne prisustvuju džuma-namazu iz opravdanog razloga, odgode klanjanje podne-namaza do vremena kada imam završi džuma-namaz, iz razloga ako se desi da razlog zbog kojeg su odsustvovali sa džume prestane, a nakon toga im bude obaveza da se odazovu džuma-namazu. Moguće je da je običaj u vašem društvu zasnovan na neispravnom shvatanju činjenice da ima učenjaka (tog stava je hanbelijska pravna škola, imam Malik, Šafija u novom mezhebu, Zufer, Ishak, Ebu Davud) koji su smatrali da je podne-namaz koji se klanja prije nego što imam klanja džuma-namaz neispravan osobi koja je obavezna da klanja džuma- namaz, tj. ako iz neopravdanog razloga nije prisustvovala džuma-namazu. (Ne želim da govorim o tome da li je to ispravno mišljenje ili ne.) Ovo pitanje se svakako razlikuje od vašeg i ne obuhvata vaše stanje, jer vi, kako ja shvatam iz pitanja, ne prisustvujete džuma-namazu iz opravdanog razloga, a to je bolest.

Napomena: čovjeku koji ne prisustvuje džuma-namazu u džematu, nije dozvoljeno, po konsenzusu učenjaka, da klanja džumu sam, već će klanjati podne-namaz. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: mr. Pezić Elvedin

__________________________

Da li je moja džuma potpuna bez slušanja hutbe?

Pitanje:  Da li je moja džuma potpuna bez slušanja hutbe?

Odgovor:  Bismillah, vel-hamdulillahi ves-salatu ves-selamu ‘ala resulillahi ve ‘ala ‘alihi ve sahbih!

Svaki stanovnik naselja ili grada u kome se klanja džuma-namaz, a koji je punoljetan i zdrav musliman, dužan je klanjati džuma-namaz bez obzira na udaljenost svog mjesta stanovanja od džamije, i bez obzira da li čuje ezan ili ne. Obaveza pada i na prigradska naselja spojena sa gradom ako nemaju svoju džamiju u kojoj klanjaju džumu. Čak i stanovnici daljih naselja dužni su da se odazovu ako čuju ezan. Kaže Uzvišeni: ”O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i poðite da molitvu obavite; to vam je bolje neka znate.“ (Sura Petak, 9.) Ovo je preovladavajuće mišljenje islamskih učenjaka, a Allah najbolje zna.

Koliko se može razumjeti iz pitanja, tvoje radno mjesto je van grada u kome se klanja džuma na udaljenosti od 50 km tako da tebi džuma-namaz nije obavezan, a ako uspiješ doći i klanjati, bit će ti ispravan.

Prispijevanje na džuma-namaz uvjetovano je prispijevanjem na drugi rekat džuma-namaza. Ako prispiješ na ruku’ na drugom rekatu, klanjat ćeš još jedan koji si propustio. A ako te proðe ruku’ na drugom rekatu i prispiješ u džemat prije selama, tada ćeš poslije selama namaz upotpuniti sa četiri rekata podne-namaza, jer na džuma-namaz u tom slučaju nisi prispio. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Ko prispije na jedan rekat, prispio je na namaz.” (Buharija, 580)

Dakle, ako prispiješ samo na namaz, bez hutbe, džuma je validna i ne moraš klanjati podne. Mada, kao što smo spomenuli, u tvom slučaju, kako si ga opisao, tebi dolazak na džumu nije obavezan, nego si dužan na poslu klanjati podne-namaz. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Fahrudin Haseljić

______________________

Da li se žena koja ide na džuma-namaz mora kupati kao i muškarac

Pitanje: Često idem s mužem na džuma-namaz. Volim slušati lijepe vazove, a ustvari ne znam je li ženi dopušteno prisustvovanje džumi, i da li se žena treba kupati kao muškarac, budući da džuma za nju nije obavezna?

Odgovor: Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da je ženama dopušteno prisustvovanje džuma-namazu, ali isto tako, jednoglasni su u mišljenju da one to nisu obavezne. (Vidjeti: El-Idžma, str. 44, od Ibn Munzira.)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svakom je muslimanu stroga obaveza klanjati džuma-namaz u džematu, osim četirima osobama: robu, ženi, maloljetniku i bolesniku.” (Ebu Davud 1067, Darekutni 1561, i Hakim, 1/288. Imam Hakim, Zehebi i Nevevi smatraju ga vjerodostojnim. Vidjeti: El-Medžmu, 4/483, i Hulasatul-ahkam, 2/757. Imam Bejheki u djelu Es-Sunenus-sugra, 1/210, kazao je da ovaj hadis pojačavaju neka druga predanja.)

Dakle, žena koja prisustvuje džuma-namazu ima nagradu i nije dužna nakon toga klanjati podne-namaz. A kada je riječ o ženinom kupanju petkom, islamski učenjaci o tom pitanju imaju podijeljena mišljenja: malikijski i šafijski autoriteti smatraju da je pohvalno da se i žena okupa petkom, ako prisustvuje džuma-namazu. (Vidjeti: El-Mudevvenetul-kubra, 1/136, El-Medžmu, 4/536, i El-Minhadž, 6/134.) Ovo je mišljenje od hanbelijskih pravnika odabrao Ibn Kudame. (Vidjeti: El-Mugni, 3/229.)

Međutim, poznato i mjerodavno mišljenje kod hanbelijskih pravnika jeste da ženi koja prisustvuje džuma-namazu nije sunnet okupati se. (Vidjeti: El-Insaf, 1/247, i Keššaful-kina, 1/150.) Većina islamskih učenjaka kao dokaz koristi Ibn Omerov hadis koji su zabilježili Buharija i Muslim, a u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko od vas pođe na džumu, neka se okupa.” Navedeni hadis ima općenit karakter, i obuhvata svakoga ko pođe na džuma-namaz, i muškarce i žene. Ibn Dekik kaže: “Povod kupanju jeste odlazak na džuma-namaz.” (Vidjeti: Fethul-Bari, 2/358.) U drugom hadisu stoji: „Ko pođe na džumu, svejedno radilo se o muškaracu ili ženi, neka se okupa, a ko ne bude prisustvovao namazu, svejedno radilo se o muškaracu ili ženi, ne mora se kupati.” (Bejheki 3/267. Imam Nevevi ovaj hadis smatra vjerodostojnim. Vidjeti: El-Medžmu, 4/534.)

Našoj konstataciji da se i žena treba okupati ide u prilog činjenica da je kupanje propisano radi džuma-namaza, a ne radi petka kao dana, po konsenzusu islamskih učenjaka, osim Ibn Hazma. (Vidjeti: Et-Temhid, 14/151, i El-Muhalla, 1/266.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

____________________________________

Obavljanje džuma-namaza sa porodicom u kući

Pitanje:  Ako osoba klanja džuma-namaz u svojoj kući, sa članovima svoje porodice, tako da im održi i džumansku hutbu, je li takav namaz validan?

Odgovor: Oni koji klanjaju džuma-namaz u kući sa članovima svoje porodice treba da ponove namaz, da klanjaju podne-namaz, jer njihova džuma nije validna, zato što je muškarcima obaveza da klanjaju sa ostalom braćom muslimanima u nekoj od Allahovih kuća – džamija, a što se tiče žena, one u osnovi nisu obavezne da klanjaju džuma-namaz, njima je obaveza da klanjaju podne-namaz. Ali ako bi se desilo da žene prisustvuju sa muškarcima džuma-namazu, njihov namaz je validan i dovoljan je za podne-namaz.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 5628, 8. tom, str. 196)

_____________________________

Ne mogu klanjati džumu jer radim

Pitanje: Zbog prirode posla ne mogu obavljati džuma-namaz. Naime, moram uvijek biti prisutan jer nadgledam posao, a ne postoji mogućnost da petkom radim smjenu koja će mi dopustiti da obavim ovaj namaz. Mogu li džuma-namaz obaviti na poslu, sâm, ili su potrebna dvojica (ako bih našao još jednog, pa da zajedno klanjamo, kako da postupim u pogledu hutbe)? I možete li mi kazati je li dozvoljeno oblačenje odjeće s nejasnom slikom čovjekove glave?

Odgovor: Džuma-namaz stroga je dužnost svakog muslimana; onaj ko izostavlja namaz smatra se velikim grešnikom, a neki učenjaci drže da je takav čovjek izašao iz okvira dini-islama. Ibn Omer i Ebu Hurejra, radijallahu anhum, kazuju da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ili će ljudi prestati izostavljati džuma-namaz, ili će Allah, zbilja, zapečatiti njihova srca, pa će potom biti nemarni!” (Muslim). U drugom hadisu stoji: “Ko, neopravdano, tri puta zaredom, propusti džuma-namaz, Allah će mu zapečatiti srce!” (Ebu Davud, Et-Tirmizi i En-Nesai. Prema šejhu El-Albaniju, ovaj je hadis prihvatljiv). A tu je i Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, upozorenje: “Ko, neopravdano, tri puta zaredom, propusti džuma-namaz bit će upisan u dvoličnjake!” (Et-Taberani. I ovaj je hadis prihvatio šejh El-Albani). A Ibn Abbas, radijallahu anhu, imao je običaj kazati: “Ko izostavi tri džume zaredom, takav je odbacio islam za leđa svoja!” (Ebu Ja‘la)

Ako se, plemeniti brate, ne mognete izboriti za slobodno vrijeme da obavite džuma-namaz, potražite na svom radnom mjestu još dvojicu ljudi i s njima obavite džuma-namaz, onako kako se obavlja u džamiji. Kažemo ovako, jer hanefijski učenjaci, imam El-Evzai i šejhul-islam Ibn Tejmijja smatraju da se džuma-namaz može uspostaviti s tri čovjeka. A šafijski pravnici i imam Ahmed te većina hanbelijskih autoriteta drže da je za uspostavljanje ovog namaza potrebno četrdeset ljudi.

Ako se čovjek ne može organizirati, pa da redovno obavlja džuma-namaz, tad treba potražiti novo radno mjesto, ono koje će mu omogućiti obavljanje džuma-namaza. I znajte da Vas Allah, džellešanuhu, neće ostaviti, dat će Vam Svoju pomoć, pružit će Vam podršku, na osnovu Resulullahovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Čovjek se neće odreći ničega radi Svevišnjeg Allaha a da mu Allah to neće nadomjestiti boljim i vrednijim” (Ahmed). No, ipak, “ako se firma u kojoj radite nalazi izvan grada i toliko daleko da ne biste mogli čuti ezan proučen bez pojačala, niste obavezni prisustvovati džuma-namazu i niste grešni, u to budite sigurni; a klanjat ćete podne-namaz…”, ističe šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, odgovarajući na pitanje slično Vašem.

Trebalo bi izbjegavati oblačenje odjeće na kojoj se, kao zaštitni znak stanovite marke, nalaze likovi živih bića, jer se čovjek dovodi u položaj da u njegovu kuću ne ulaze meleki. Ebu Talha, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika.” (El-Buhari i Muslim)

Zaštitne znakove u obliku likova živih bića treba ukloniti; dovoljno je ukloniti samo glavu, na osnovu hadisa koji je prenio Ibn Abbas: “Zabranjena slika jest ona na kojoj se nalazi glava, pa kad se sa slike ukloni glava, slika više nije zabranjena” (El-Ismaili. Šejh El-Albani je prihvatio ovaj hadis). A Svevišnji Allah, opet, najbolje zna i On je pokrovitelj uspjeha.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta