Tekstovi

Osobine ljudi koje Uzvišeni Allah voli

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Djela i osobine koje Uzvišeni Allah voli kod Svojih robova – Da nas Plemeniti Allah učini od onih koji će zaslužiti Njegovu ljubav i naklonost!

Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – A Allah prašta i samilostan je.” (Kur’an, 3:31)

Strpljivost

Dokaz: “A Allah izdržljive voli.” (Kur’an, 3:146)
______________

Pravdu i pravedno postupanje prema svima

Dokaz:” O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (Kuran, 5:8)
_______________

Oslonac na Allaha

Dokaz: “Jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.” (Kur’an, 3:159)
________________

Usavršavanje i trud prilikom svakog posla

Dokaz: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “ Uzvišeni Allah voli onoga koji – kad radi jedan posao – uradi ga čestito.”
_________________

Pomaganje

Dokaz: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i pokornosti Allahu.” (Kur’an, 5:2)
_________________

Lijepo blago ophođenje s drugima

Dokaz: “Allah je blag i milostiv. On voli blagost u svemu.” (Muttefekun alejhi)
_________________

Blagost

Dokaz: ”O Aiša, uistinu je Allah blag (dobrostiv) i voli blagost. Allah daje da se blagošću postigne ono što se ne može postići grubošću niti bilo čim drugim osim s blagošću.” (Muslim)
_________________

Kajanje-pokajanje

Dokaz: “Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. “ (Kur’an, 2:222)
__________________

Pobožnost

Dokaz:”Allah zaista voli pobožne.” (Kur’an, 9:4)
___________________

Činjenje dobrih djela

Dokaz:”Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine. ” (Kur’an 2:195)
____________________

Čistoću tijela

Dokaz:”A Allah voli one koji se mnogo čiste.” (Kur’an, 9:108)
_____________________

Poniznost kod bogatog

Dokaz:” I voli ponizne, a poniznog bogataša voli više.” (Hadis prenosi Ebu Hurejre, r.a.)
_____________________

Razmišljanje o Allahovoj milosti

Dokaz: “A onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i Milostiv je.” (Kur’an, 25: 70)
______________________

Velikodušnost

Dokaz: “Allah se smilovao čovjeku koji je velikodušan kada prodaje, kupuje i traži izmirenje duga.” (Buharija)
______________________

Pravdu

Dokaz:  “Usame ibn Zejd, r.a., kaže: -Allahov Poslanik, s.a.v.s., stavljao je mene na jednu stranu, a Hasana ibn Alija na drugu stranu svog krila, zatim bi nas prigrlio govoreći: “O moj Bože! Budi im milostiv! I ja sam, zaista, milostiv prema njima!”
_______________________

Snagu

Dokaz:  “Allah više voli jakog vjernika od onog slabog.” (Muslim)
_______________________

Ljubav u ime Allaha
Dokaz: “Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: “Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema.” (Muslim)
________________________

Praštanje

Dokaz: “Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta .” (Kur’an, 71:10)

Izvor: onislam
Prevela i prilagodila: Selma K.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta