Odgovori

Pet novih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Zinaluk i ženjenje čestite vjernice

PITANJE: Selam alejkum, zanima me da li je dozvoljeno da musliman, koji je pocinio zinaluk, pa se pokajao i vratio Allahu s.w.t., moze ozeniti djevojku koja je nevina i da li mu je dozvoljeno da postavi to pitanje prilikom sklapanja bracnog dogovora? Da vas Allah nagradi!

ODGOVOR: Uvaženi moj brate u vjeri, čovjek koji počini grijeh i pokaje se o istog iskrenim pokajanjem je kao i onaj koji nije počinio grijeh, naročito ako je u pitanju grijeh koji se vezuje samo za Allahovo pravo, što je slučaj mučkarca koji počini blud. Kakvu bi vi sada mogli da tražite djevojku osim nevinu i čednu? Da li postoji ikakva logika u tome da te vjera obavezuje sa nečim drugim?

Uzvišeni Allah jasno je izuzeo pokajnike od bluda, i objasnio da se pokajanjem od bluda briše prethodno počinjeni grijeh. Kazao je Uzvišeni Allah: ”I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče – a ko to radi, iskusit će kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; osim onih koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio.” (El-Furkan, 68-71)

Kazao je Uzvišeni Allah: “Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima. One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udara biča izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte; to su nečasni ljudi, osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i samilostan je!” (En-Nur, 3-5)

Poznati tumač Kur’ana savremenog doba Muhammed el-Emin eš-Šinkiti u svome tefsiru, poznatom pod imenom ”Edvaul-bejan”, nakon komentara prethodno spomenutih ajeta iz sure En-Nur, rekao je: ”Treće pitanje: Smatram da je prioritetnije mišljenje da je validan brak bludnika i bludnice koji se  iskreno pokaju i odluče da se više neće vratiti grijehu. Njima je dopušteno da stupe u bračne vode, kao što je drugima dopušteno da sa njima stupaju u brak, a sve to nakon pokajanja. Zato što je pokajnik od grijeha kao onaj koji i nije počinio grijeh, a to nam potvrđuju riječi Uzvišenog Allaha: ”I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče – a ko to radi, iskusit će kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 68-70)

Uzvišeni Allah u ovim ajetima jasno kazuje da će grijehe onih koji učine blud – i ostalih koji su spomenuti sa njima – te se pokaju, uzvjeruju i počnu činiti dobra djela – pretvoriti u dobra djela, kao što potvrđuje da pokajanje od bluda briše tragove bluda.” (Edvaul-bejan, 5/427)

Što se tiče spominjanja spomenute stvari budućoj supruzi, ja sam stava da u osnovi te stvari ne treba spominjati, sve dok one ne nose u sebi uskraćivanja određenih prava supružnika, što nije slučaj sa vašim pitanjem. Ali ako bi ste spomenuli da ste u prošlosti počinili određene grijehe i da ste se pokajali od njih, bez detaljisanja i preciziranja grijeha, čisto kako bi ste imali opravdnje sutra ako to vaša supruga sazna od onih koji vama ne žele dobro i zavide vam na sreći, smatram da bi ste isparavno postupili. A Allah najbolje zna.
________________________________

2. Uzimanje kamatnog kredita

PITANJE:

Esselamu alejkum.

Da li je dozvoljeno samohranoj majci da uzme kamatni kredit da bi skolovala 2 studenta, kcerke, jer nema druge mogucnosti? Nema od  koga da posudi novac, a vec je zaduzena..Molim vas da pomognete, da se ne bi ogrijesili prema Allahu, dž.š.

ODGOVOR:

Uvažena i cijenjena sestro u vjeri, problem s kojim se vi susrećete je isti problem s kojim se susreću mnoge druge porodice. Nastavak školovanja djece je svakako više nego plemenit cilj. Naročito u današnjem dobu, kada se vrijednost čovjek gleda kroz njegovu diplomu. S druge strane svima nama su poznati kur’ansko-hadiski argumenti koji podstiću insana na sticanje nauke. Pitanje koje se nameće glasi: da li legitimnost tog cilja opravdava činjenje onoga što je vjerom veoma strogo zabranjeno.

Nama svima muslimanima bi trebalo da bude poznato koliko islam strogo zabranjuje kamatu. Uzvišeni Allah u suri El-Bekara objavio je ajete koji strogo zabranjuju kamatu: „Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: “Kamata je isto što i trgovina.” A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova – pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to opet učine – biće stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unaprjeđuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika. One koje vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.

O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, neka znate, da dug poklonite. I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo neće učinjeno biti.” (El-Bekara, 275-281)

Allahov Poslanik je također izrekao mnoge hadise u kojima na najstrožiji način zabranjuje kamatu. U jednom od njih je kazao: “Čuvajte se sedam uništavajućih grijeha, pa je između ostalog spomenuo i kamatu.” (Buharija i Muslim)

Mnogo je ljudi koji ne znaju da u pogledu zabrane poslovanja s kamatom ne postoji razlika između uzimanja kamete i davanje (plačanja) kamate. Tako ćemo naći da mnogi misle da je grijeh da se kamata traži o drugih, ali da je nije grijeh plačati. Allahov Poslanik je prokleo onoga ko je uzima (jede) ko je daje, ko je zapisuje i dva svjedoka koji svjedoče kamatu, pa je kazao: oni su podjednaki. (Muslim)

U islamu validnost cilja (u ovom slučaju je to školovanje) ne opravdava korištenje zabranjenih metoda, a koja se ogleda u uzimanju kamatnog kredita.

Stoga, cijenjena sestro u vjeri, vaša majka ako ne može da posudi novac na dozvoljen način, baz kamate, onda joj nije dozvoljeno da to čini uzimajući kamatni kredit, pa makar cilje toga zaduživanje bio nastavak školovanja djece. Bolje je da ta djeca ostanu bez daljenjeg obrazovanja, iako mi pozivamo na školovanje i nastavak obrazovanja općenito, ali u granicama onoga što je dopušteno, nego da od svoje rane mladosti odrastaju u najvećim grijesima.

Ustrajte u sustezanju od grijeha, naročito onih najvećih, i oslonite se na Onoga u čijim rukama su riznice Zemlje i nebesa, i znajte da vas Allah neće ostaviti na cjedilu nakon što radi Njega ostavite određenu stvar. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne je prilike nekog beduina uzeo za ruku, pa mu je između ostalog rekao i sljedeće: ”Uistinu nećeš ništa radi Allaha ostaviti, a da ti Allah ono što si ostavio neće zamijeniti nečim što je bolje i vrednije od toga.’’ (Bilježi ga Ahmed u Musnedu)

Isto tako, kazao je Uzvišeni Allah: “Onaj ko se Allaha bude bojao, On će mu podariti izlaz iz svake situacije.” (Talak, 2) A Allah najbolje zna.
_________________________________

3. Muž mi odlazi u kuću bivše žene

PITANJE:

Esalamu alejkum,

moje pitanje je kakav je odnos bivsi supruznika dozvoljen kad oni imaju zajednicku djecu? Ja sam udata za takvog covjeka. Do koje mjere oni smiju jedno s drugim komunicirati, s obzirom da je ona strankinja za njega? Da li smije on odlaziti u njen stan, pod izgovorom da ide svojoj djeci, neovisno dali je ona tu ili nije? I sa obzirom da joj je ostavio jedan talak da se moze vratiti kad hoce, ali pod njegovim uslovima.

Mene to sve cini nesretnom, jer ne znam koliko ja imam prava tu i sta da mu kazem, i osjecam da sam nebitni faktor i da su samo djeca i ona bitni i da njegov trud i zalaganje je samo u tom smjeru. Moram da kazem ona nece da se vrati njemu, jer je on nju vec vise puta pitao prije nego sto je mene ozenio! A ja imam summnju da se jos uvjek mota oko nje, jer znam da mu nisam bitna cim se i netrudi oko mene i ne ispunjava vjerodostojno svoje obavezze prema meni kao prema svojoj djeci, a i meni i njima je staratelj.

Ako se bunim sto on u tim stvarima se nepridrzava serijata onda kaze da nece dozvoliti da mu pokvarim odnos izmedju njega i djece. Ali ja njega podrzavam i brinem za njih kad su kod nas i volim njegovu djecu, a i oni mene. Ali ne volim prekomjerno njegovo telefoniranje i sretanje sa tom zenom. On smatra da je za svoje postupke odgovoran samo Allahu i da ja tu ne treba da se mijesam i da on nije duzan da mi kaze idem sad tamo, nego samo ode i onda naknadno kaze bio sam. Molim vas razjasnite mi moja prava da nebi pogresila u donosenju daljnjih odluka. Ja zelim svoj zivot s njim, ali da se moji interesi ostvaruju i mislim da imam pravo na to! Da vas Allah nagradi.

ODGOVOR:

Uvažena sestro u vjeri, vi ste kroz svoje pitanje u mnogome spomenuli odgovor. To što je vaš sadašnji muž “ostavio” još jedan talak za suprugu koja je za njega bila udata, to mu u sadašnjoj situaciji ne pomože ništa.

Njegova prethodna supruga onog momenta kada završi sa pričekom (ar. Iddeta) ona za njega u svakom pogledu postaje strankinja. Čak šta više, on ako se istinski boji Allaha, u pogledu ophođenja sa tom ženom on treba da bude pažljiviji i sa više bogobojaznosti nego li u kontaktu sa drugim ženama. Zašto? Pa mnogo je lakše da čovjek oživi stare uspomene i da uđe u kuću žene sa kojom je nekada živio nego u kuću žene s kojom nikada nije živio.

Naročito, ako se njegova prethodna žena još nije udala, što spomenutu situaciju dodatno čini opasnom. Uzvišeni Allah u časnom kur’anu kaže: “I ne približavajte se bludu.” U nekontrolisanom kontaktu, te odlasku u kuću te žene, sigurno je, bez imalo sumnje, približavanje onome što je Allah zabranio.

Njegova prethodna žena, ako je završila priček, ona je za njega strankinja u pravom smislu riječi. Kontak sa njom treba da svodi na minimum, vezan za njegovu potrebu prema dijeci. Ali odlazak u njenu kuću, ulazak kod nje bez druge osobe koja će biti sa njime je sigurno neispravan postupak.

Tačno je da je on za svaki postupak odgovoran Allahu, ali isto tako treba da zna da u islamu postoji nešto što se zove savjetovanje onoga ko griješi kao i nešto što se zove naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Vi imate potpuno pravo da ga na lijep način sajetujete, i da mu kažete da je njegova prethodna žena nakon isteka pričeka postala za njega kao i svaka druga žena na ulici.

Ukazivanje na grešku ni u kom slučaju nije razlog zbog kojeg će da se poremete njegovi odnosi sa djecom iz prethodnog braka, ja se bojim da je to samo (providni) zastor za sakrivanje i opravdavanje svojih grešaka. A Allah najbolje zna.
____________________________________

4. Odlazak na hadždž bez mahrema

PITANJE:

Esselamu alejkum! Mogu li na hadz bez mahrema, konkretno sa grupom drugih zena? Udata sam za covjeka, muslimanskog porijekla koji ne prakticiira islam. Imam 43 godine, pokrivena sam po islamskom propisu, obavljam decenijama farz i sunnet…. sada zelim na hadz, ali kako?! Rodbina koja bi mi mogla biti mahrem zivi u drugim drzavama, subhanallah! Allah vas nagradio!

ODGOVOR:

Uvažena i cijenjena sestro u vjeri, islamski učenjaci kada govore o odlasku žene na hadž, naročito u proteklim vremenima kada se putovalo na način kao se putovalo, spomenuli su da je od uvjeta obaveznosti hadža za ženu prisustvo mahrema. Sve to na osnovu vjerodostojnih hadisa Allahovog Poslanika koji zabranjuju ženi da putuje bez mahrema.

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan da putuje dan i noć ako sa njom nije njen mahrem.” (Buharija i Muslim)

Od Ebu Seida, r.a., prenosi se da je Poslanik kazao: “Neka žena ne putuje dva dana i dvije noći osim sa mužem ili u pratnji mahrema.” (Buharija i Muslim)
Od Ibn Omera, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Neka ne putuje žena tri dana osim sa u pratnji mahrema.” (Buharija i Muslim)

Od Ibn Abbasa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Neka žena ne putuje osim u pratnji svoga mahrema.” (Buharija i Muslim) Kao što vidite, sve su to vjerodostojni hadisi, zabilježeni kod imama Buharije i Muslima. U nekima se ograničava zabrana putovanja na dan i noć, u nekima na dva dana, u nekima tri dana, a zadnji hadis je općeg karaktera i obuhvata bilo koje putovanje.

Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik kazao: “Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom i neka ne putuje žena osim sa mehremom”, pa je kazao čovjek: “Allahov Poslaniče, ja sam se upisao na spisak vojske za tu i tu bitku, a moja supruga je otišla na hadždž?” Pa mu je kazao Allahov Poslanik: “Idi i obavi hadždž sa svojom suprugom.” (Buharija i Muslim)

Zbog ovih hadisa, kao i zbog šteta koje mogu da proiziđu iz toga da žena putuje bez svoga mahrema, većina učenjaka, što obuhvata i hanefijsku pravnu školu, smatrala da ženi nije obaveza da ide na hadždž ako nema mahrema koji će iči sa njom.

Ako bi se desilo da žena ne ode na hadždž iz razloga što nema mahrema, ili ima mahrema koji ne želi da ide sa njom, i kao takva preseli neće biti griješna kod Allaha, čak šta više ja sam duboko ubjeđen da će biti nagrađena shodno svojoj namjeri. Nema sumnje da prijašnja vremena i današnja nisu ista, i da nije bilo isto putovati nekada i sada, ali ostaje općenitost zabrane, sa svim mudrostim koje nosi u sebi, neke od tih mudrosti mi sigurno možemo shvatiti.

Ja vam savjetujem da se potrudite i da nekoga od svojih mahrema nagovorite da ide na hadždž sa vama. U protivnom, hadisi Allahovog Poslanika, koji ne govori po hiru svome, su jasni. A Allah najbolje zna.
____________________________________

5. Pogrešan način savjetovanja

PITANJE:

Esselamu alejkum. Volio bih da mi odgovorite, ako mozete, na jedno pitanje. Klanjam, postim, izvrsavam obaveze svoje, one osnovne. Grijesim, i vidim svoje propuste, ali pokusavam uvijek da se popravim, i kada sam svjestan svoje pogreške tražim od Allaha oprosta.

Skoro mi je jedan brat, dobar musliman i iskren,  rekao da idem u propast, što me je onako dirnulo, pogodilo baš, međutim, kasnije je rekao da me je time zelio samo prepasti, ali je ipak rekao. Razlog toga rečenog od njegove strane je, kako mi on kaže, da je vidio kod mene da se povodim za strastima, konkretno da jedem puno, pa mi je spomenuo da spavam, da se teško dižem iz postelje… Rekao mi je jos nekih stvari i sve to prihvatam, ali nešto sto mi i nije baš lijepo bilo čuti, a što mi je rekao je to da je sve to što ja radim daleko od suneta i slijeđenja Poslanika, savs.

Ja se nekako trudim, ali kad ti tako neko kaze, onda čovjek pomisli da je sve što je radio od suneta prije toga palo u vodu. Nekako je sve to na mene uticalo na način da više nisam svjestan ni ja da li je sve ovo što radim zapravo ispravno (iskreno), nekako mi se sve “pomutilo”. Ono što želim da vas pitam je: Da li je moj brat dobro postupio što mi je ove stvari rekao na ovakav način i kako u ovakvim situacijama treba da se postupi? Allah da vas nagradi!

ODGOVOR:

Uvaženi moj brate u vjeri, zaista je mnogo toga što bi se moglo kazati ovom prilikom, ali zbog skučenosti sa vremenom mi ćemo se zadovoljiti sa nekoliko stvari:

Prvo, po mom skromnom mišljenju taj brat je više nego neispravno postupio. Ako je stanje onako kako si ti spomenuo, da se pridražavaš osnovnih načela vjere i da su spomenute stvari tvoji “najveći grijesi” zbog kojih ti ideš u propast, pa to je zaista smiješno. Koliko ti to jedeš, pa da to vodi u propast? Taj brat očito ne zna da u islamu postoji nešto što se zove razumijevanje prioriteta, kao što ne poznaje težinu grijeha i prijestupa koje insan može da učine.

Kao što dobra djela nisu na istom nivou, isto tako i grijesi i prijestupi nisu na istom nivo. Tako isto se razlikuje metoda koju insan koristi prilikom ukazivanja na sitnice u ljudskom životu, kao i metoda kojom se ukazuje insanu na prave velike grijehe koji vode u propast.

Drugo, pogledajte samo šta je on napravio sa tim svojim riječima. Postigao je suprotan efekat od onoga što je želio. Normalno, mi ne sumnjamo da je on imao lijepu namjeru. Da bi postigao određen cilje i dobro nije dovoljno samo imati ispravnu i dobru namjeru.

Jedne prilike Abdullah ibn Mes’ud prolazio je pored skupine ljudi koji su sjedili u džamiji i zajednički su spominjali Allaha, brojeći spomenute zikrove na kamenčiće. Kada ih je vidio, kazao im je: ”Da prebrojavate svoje grijehe bilo bi vam bolje od toga, a ja vam garantiram da od vaših dobrih djela ništa neće propasti. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, vi ili ste na uputi koja je bolja od upute Allahovog Poslanika ili otvarate vrata zablude?!”

”Tako nam Allaha, o Ebu Abdurrahmane, mi nismo željeli ništa osim dobra”, odgovoriše. Kada je to čuo, on im reče: ”Koliko je onih koji žele dobro, ali ga ne pogode.” (Ovu predaju zabilježio je imam Darimi, a šejh Albani ocijenio ju je vjerodostojnom, a mi smo je ovdje naveli u jednoj skraćenoj verziji.)

Treće, mislim da nema smetnje da nastaviš da se družiš sa tim insanom, ali isto tako smatram da je pametno da mu na jedan lijep način kažeš da je svojim postupkom kod tebe izazvao baš suprotno od onoga što je želio. Kako se ne bi desilo da još neko ne bude žrtva njegovih dobrih namjera. A Allah najbolje zna.

Na pitanja odgovorio Pezić Elvedin, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta