Smrt i sudnji dan

Stanje umrlih u kaburu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Da li mrtvi čuju govor živih osoba? Da li znaju šta se dešava oko njih? Islamski učenjaci o navedenom pitanju imaju dva stava:

1. Mrtvi ne čuju žive osobe. Ovaj stav zastupaju Aiša, Ibn Abbas, Ibn Mesud i drugi ashabi, Allah bio zadovoljan njima, što je ujedno i mišljenje većine islamskih učenjaka, a to je mišljenje i Ibn Abidejna, Ibn Hummama, Ibn Nudžejma i drugih autoriteta iz reda hanefijskih učenjaka, zatim Mazirija, Badžija, Kadije Ijada iz reda malikijskih učenjaka, kadije Ebu Ja‘le iz reda hanbelijskih učenjaka, kao i mišljenje šejha Albanija, Ibn Baza i Usejmina, Allah im se smilovao.

Kao dokaze za svoj stav, ovi učenjaci navode:

a) “Ti ne možeš mrtve dozvati ni gluhe dovikati kada se leđima okrenu” (En-Neml, 80), kao što se gluh ne može dovikati kada leđa okrene, tako i mrtvi ne mogu čuti.

b) “A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa. Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da i čuju, ne bi vam se odazvali.” (Fatir, 13–14 ) Ovaj ajet odnosi se na mrtve dobre osobe kojima se ljudi mole mimo Allaha i u njemu se jasno navodi da one ne čuju.

c) Hadis koji bilježi imam Buhari, Allah mu se smilovao, od plemenitog ashaba Ibn Omera, Allah bio zadovoljan njime, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, razgovarao sa mrtvim i bačenim mušricima u jedan od bunara Bedra. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Sada oni čuju ono šta govorim”, i kada je to preneseno Aiši, rekla je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, želio je reći: ‘Oni sada znaju da je istina ono što sam im govorio’”, a potom je citirala prethodni 80. ajet iz sure En-Neml.

d) Hadis koji bilježi imam Buhari, Allah mu se smilovao, od plemenitog ashaba Ebu Talhe, Allah bio zadovoljan njime, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, razgovarao sa mrtvim i bačenim mušricima u jedan od bunara Bedra. Izraz “sada čuju”, koji je Poslanik upotrijebio u hadisu, ukazuje na to da inače ne čuju mimo tog vremena i ovim se izrazom potvrđuje ubjeđenje Omera i drugih ashaba da mrtvi ne čuju. Katada, jedan od prenosilaca prethodnog hadisa, rekao je: “Allah ih je oživio da to čuju kao vid ukora njima i da se kaju za onim što je prošlo.”

e) Hadis koji bilježi imam Ahmed, a u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kod Allaha postoje meleki koji hode Zemljom i dostavljaju mi selam od moga ummeta.” Hadis ukazuje na to da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne čuje selam osoba koji ga selame, jer, u suprotnom, ne bi bilo potrebe da mu meleki dostavljaju selam.

2. Mrtvi u osnovi čuju, s tim da ne čuju u svim uvjetima i prilikama. Ovo mišljenje zastupaju Ibn Kutejba, Taberi i Ibn Tejmijja, Ibn Kajjim, Allah im se smilovao. Također, postoji određena skupina učenjaka koja smatra da mrtvi čuju u svim prilikama, s tim da se ne mogu okoristiti od toga što čuju i ne mogu odgovoriti.

Kao dokaze za svoje mišljenje ovi učenjaci navode:

a) Spomenuti 80. ajet iz sure En-Neml ne ukazuje na to da mrtvi ne čuju, već ukazuje na to da se nevjernik mrtvoga srca ne može okoristiti onim što čuje, kao što je to slučaj sa mrtvom osobom.

2. Postoje dokazi da mrtva osoba čuje. Čuje udarce obuće osoba koji se udaljuju od kabura nakon završenog dženaza-namaza. Također, mrtvi i bačeni mušrici u jednom od bunara Bedra čuli su Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, obraćanje. Isto tako, kada neko nazove selam svom mrtvom bratu muslimanu, on mu odgovori.

3. Dova prilikom posjete kabura riječima “Es-selamu alejkum – neka je na vas selam”, jer selam se naziva onome koji čuje.
_____________

Hadisi koji govore o tome da mrtva osoba zna ko joj naziva selam i da zna šta se dešava, najvjerovatnije su slabi.
Preneseno je preferirajuće mišljenje: Mrtve osobe u osnovi ne čuju, osim u okolnostima i situacijama na koje ukazuju kur’anski ajeti ili hadisi.

Izvor: Piše šejh Neda’ Ebu Ahmed
Prijevod za web n-um: mr. Osman Smajlović

________________________

Ovom prilikom pitanje koje bih želio postaviti i sebi, a i vama, glasi: Da li ovo pitanje ima veliku važnost u našim životima ili u našim kaburima nakon smrti? Najbolje je da činimo što više dobrih djela i da se pripremimo za susret sa svojim Gospodarom.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta